หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13-16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
สังกัด สพป.

[ ทั้งหมด   13 ธ.ค. 2559   14 ธ.ค. 2559   15 ธ.ค. 2559   16 ธ.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 16 ธ.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ ชั้น 5 ห้อง 3656 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
2 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ ชั้น 5 ห้อง 3657 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
3 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ ชั้น 7 ห้อง 3673 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
4 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ ชั้น 2 ห้อง 3621 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
5 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ ชั้น 2 ห้อง 3624 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
6 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 วิทยาการจัดการ ชั้น 2 ห้อง 3625 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 และ ป.3/6 16 ธ.ค. 2559 09.00-11.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ ห้องประชุมนรนันทชัยชวลิต ห้อง หอประชุมใหญ่ 16 ธ.ค. 2559 08.00-18.30
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4/Math1-2,ป.4/Sci1, ป.4/1-3,ห้องสภานักเรียน 16 ธ.ค. 2559 08.00-18.30
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ 60 ปี ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 16 ธ.ค. 2559 08.30-16.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลำปางฯ ห้องประชุมเล็ก ห้อง ห้องประชุมพระเพชรคีรี 16 ธ.ค. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงยิมเนเซียม ชั้น 2 16 ธ.ค. 2559 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) หอประชุมสัตบงกช 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 22

16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 23 - 44
08.00-เป็นต้นไป
2 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 741-742 16 ธ.ค. 2559 08.00-เป็นต้นไป
3 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 1 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 143-144 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 22

16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 23 - 44
08.00-เป็นต้นไป
4 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 7 ครุศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 744-745 15 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 22

16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 23 - 44
08.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 2 ห้องประชุม 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต 2 ห้องประชุม 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 4 ห้อง 3842 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 4 ห้อง 3844 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 3 ห้อง 3832 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 3 ห้อง 3834 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 231 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 233 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 222 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 216 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 234 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 6 ห้อง 3866 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
11 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 5 ห้อง 3854 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
12 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 1 ห้อง โอฬารรัตน์ 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
13 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 1 ห้อง โอฬารรมย์ 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
14 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 5 ห้อง 3852 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
15 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 1 ห้อง โอฬารโรจน์ 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
16 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ห้องประชุมจันทร์ผา 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
17 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 931 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
18 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง 935 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
19 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 941 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
20 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 9 คณะมนุษย์ศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 943 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
21 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ ห้อง ห้องประชุมฝ้ายคำ 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
22 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุมบัวตอง 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
23 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 6 ห้อง 3862 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
24 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น 6 ห้อง 3864 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
25 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 45 อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมชั้น 2 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 42 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 42 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 ห้อง ประชุมธัญรัตน 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ห้อง ประชุมธัญกร 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคารอาลัมพาง ชั้น 2 ห้อง ประชุมพุทธรักษา 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 12 เซรามิก ชั้น 2 ห้อง 1221 16 ธ.ค. 2559 09.00-16.00
2 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 12 เซรามิก ชั้น 2 ห้อง 1222 16 ธ.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันภาษา ชั้น 1 ห้อง 1 16 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันภาษา ชั้น 1 ห้อง 2 16 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 45 อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรมใต้อาคาร 16 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 45 อาคารเรียนรวม ชั้น 6 16 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป
3 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 45 อาคารเรียนรวม ชั้น 1 ห้อง ลานจอดรถใต้อาคาร 16 ธ.ค. 2559 08.30-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โรงยิม 16 ธ.ค. 2559 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โรงอาหาร 16 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โรงอาหาร 16 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
3 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โรงอาหาร 16 ธ.ค. 2559 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ โรงอาหาร 16 ธ.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]