รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39(อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาววรกมล  ล้อสินคำ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทิพย์สุดา  แหยมไทย
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงอนันทิยา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวนันทิกานต์  มีแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวคณิศร  เต็มบาง
 
1. นางสุมาลี   กรงทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  หมั่นไร่
 
1. นางสดสวย  ใจน่ิม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวเปรมจิต  เรือนมูล
 
1. นางสดสวย  ใจน่ิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายทวีทรัพย์  ขวาขันธ์
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายกษิดิ์เดช  สีทอง
 
1. นายรุจิสันต์  ชูรักษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรรษา  รักษา
2. เด็กหญิงพรวดี  แดงดี
3. เด็กหญิงมุนินทร์ฐิตา  ไชยมงคล
 
1. นางดอกรัก  รักษา
2. นางศุภลักษณ์  กริอุณะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวดวงกมล  แปงสอน
2. นางสาวนันท์นภัส  พรสิริชัยกุล
3. นางสาวเอมฤดี  พงษ์พันธ์
 
1. นางบุปผา  นาคหอม
2. นายรุจิสันต์  ชูรักษา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงวิชญา  รักษาพล
2. เด็กหญิงสุชาดา  สีสุข
 
1. นางบุปผา  นาคหอม
2. นางสาวศรีสุภา  โลมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทรกร  วงศ์พุทธคำ
2. นางสาวอินธิรา  พรมเกษา
 
1. นางอุบลรัตน์  คำจีน
2. นางดอกรัก  รักษา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนพร  เวรอักษร
 
1. นางสาวคุณากร  คำทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายพงษ์พัฒน์  ขัดสี
 
1. นายวิริยะ  กริอุณะ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  ทองสาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำอ้าย
3. เด็กหญิงภิญญุพัชญ์  สายดี
 
1. นางสาวปลายเวช  ไพรวงษ์
2. นางสาวจันทิมา  ดีสอน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวดารารัตน์  บุญมามี
2. นายนริศพงษ์  ลีนิน
3. นายเมธาศักดิ์  ขันลา
 
1. นายนนทภพ  ทองเอียง
2. นายสันติภาพ  ปรากฎวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี  ผาทอง
2. เด็กชายเจษฎา  อินทรชารี
 
1. นางสาวปลายเวช  ไพรวงษ์
2. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายรัชชานนท์  ยอดแก้ว
2. นายสุรสิทธ์  อิสสระ
 
1. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
2. นายไพฑูรย์  ทิพย์ศรีมูล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายเฉลิมพล  ใสบุญ
 
1. นายศุภวัฒน์  รักเหล่า
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจิตรจิมาพร  วันมา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิระประภา  แสนปัญญา
2. เด็กหญิงณัชชา  เกตุอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐชา  บุตรวงค์
 
1. นางสาวกิติยา  ใจดี
2. นายชาตรี  บุตรวงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  เสนะ
2. นางสาวเยาวภา  สีทอง
3. นายเอกรัฐ  กันสุข
 
1. นายชาตรี  บุตรวงค์
2. นางสาวกิติยา  ใจดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปณิรดา  ธรรมาศรี
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงษ์ยอด
3. เด็กหญิงสุวรรณวดาว  กะตะโท
 
1. นางขวัญดาว  กะตะโท
2. นางสาวกวินธิดา  จันทร์เอี่ยม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวธิติมา  วงษ์พรม
2. นางสาวพิชานันท์  จันทุม
3. นางสาววราภรณ์  วงษ์ทัน
 
1. นางดวงใจ  ดวงสุภา
2. นางขนิษฐา  บุตรที
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยราช
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุคำ
3. เด็กชายเกิดพงศ์  พงศ์อนันต์ปัญญา
 
1. นางสาวลลิตภัทร  ศรีน่วม
2. นางรุ่งฟ้า  ยาดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเกวรินทร์  หาญสุดเลิศ
2. นายเอกรัตน์  สอนสี
3. นางสาวไพรินทร์  อนุอัน
 
1. นายสุทิน  กรงทอง
2. นายอุเทน  มาทำมา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลกันยา  ผิวมา
2. นางสาวณัฐพร  ทองหล่อ
3. นายธีรพัฒน์  ด้วงแพง
 
1. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
2. นางสาวกิติยา  ใจดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวนภวรรณ  แก้ววังอ้อ
2. นางสาวพรพิมล  มุกดาจันทร์
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  แอ่งป้อง
 
1. นางดวงใจ  ดวงสุภา
2. นางขนิษฐา  บุตรที
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  อริยะแก้ว
2. เด็กชายชนินทร์ธร  แห่วขัด
 
1. นายสนธยา  บุญคำ
2. นางสาวพรธีรา  โลมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายจารุกิตติ์  จันต๊ะพงษ์
2. นายอภิเดช  ช่างคำ
 
1. นายอุเทน  มาทำมา
2. นายสุทิน  กรงทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำบุทอง
2. เด็กชายธนัฐชา  มาเพลิง
 
1. นายนพรัตน์  คุณศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  อินทรสอาด
2. นายอภิสิทธิ์  แย้มมูล
 
1. นายปฏิธาน  โสทัน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงษ์  นิยมเดช
2. เด็กชายวีรกุล  กันทะกอง
3. เด็กชายสันติชัย  เกิดบัว
4. เด็กชายอดิศักดิ์  โอกาชัย
5. เด็กชายอภิชัย  แก้วพามา
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
2. นายธีรวัฒน์  มูลเงิน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกฤติยาพร  เย็นใจ
2. นางสาวณัฐธิดา  ดาดี
3. นางสาวปุณยาพร  ฝั้นเต็ม
4. นางสาวมนทิราวรรณ  โสทัน
5. นางสาวเกวลิน  เบี้ยวน้อย
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
2. นายธีรวัฒน์  มูลเงิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยวัฒนพล
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ดามัง
3. เด็กหญิงสุทธิตา  บุตรพา
4. เด็กหญิงอรนงค์  นวนแตง
5. เด็กหญิงเพียงพลอย  ศรีจันทร์
 
1. นางกนกวรรณ  กาศทิพย์
2. นางวิไล  เอ็บมูล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายกันตชาติ  สิริเปี่ยมสุข
2. นายนันธพงค์  วงษ์ยอด
3. นางสาวยุวดี  เจริญแพทย์
4. นายสุทธิรักษ์  หมื่นลูกท้าว
5. นางสาวอติกานต์  มีโส
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
2. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงสร้อยพัชระ  เหมือนกูล
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายธนวัฒน์  ไพรสนธิ์
 
1. นางสาวกฤติยา  สอนสุด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายชนะพล  บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  เทพทอง
 
1. นางกนกวรรณ  กาศทิพย์
2. นางวิไล  เอ็บมูล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกทิพย์  เสนา
2. นายธงทอง  นาทัน
 
1. นางรัตนาพร  นาสอน
2. นายณัฐดนัย  ยิ่งแสวงดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เรืองใจ
2. นางสาวจิดาภา  รุ่งเรือง
3. นายจีรัฐติกุล  ทัศนา
4. นายณัฐพล  หอมสุวรรณ์
5. นายปฏิภาณ  ปันบุ่ง
6. เด็กหญิงพรรปพร  อ้นมี
7. นางสาวอรอุมา  คำทุม
8. นายอัษฎา  วงษ์ยอด
9. นายเฉลิมเกียรติ  ติคำ
10. นางสาวเพ็ญศรี  จรรยานะ
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนรัตน์  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงวนิชพร  คำปล้อง
 
1. นายไสว  สุขเกษม
2. นายเซน  ติคำ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวณิฐติยาภา  นะถา
2. นางสาวนลัทพร  นวนหมวก
 
1. นายสุรัตน์  ศรีเจริญ
2. นายสิทธิชัย  กุลมิตร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกัญวรา  แก้วตุมตา
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอภิญญา  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงศตพร  ทาอ่อน
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  เด็ดขาด
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวอัญชีรา  บุญแหยม
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุนิตา  รินสาร
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวชมภูนุช  งามละม่อม
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา  แก้วแกมทอง
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวพิมพ์วิมล  บุญมี
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุตรที
2. เด็กหญิงมุกมณี  โชคสวัสดิ์
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
2. นางสุกัลยา  เอ็บมูล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายนครินทร์  อินยา
 
1. นายสมปอง  ปล้องขัน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายศิริโชค  เรืองทองศรี
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายทัตพล  นิดตา
2. เด็กชายวรชัย  หล้าเชียงของ
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ดีสอน
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
2. นายสิริพงศ์  ธิดาราม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายจักรกริช  พิมพ์น้อย
2. นายธนวินท์  ดีสอน
3. นายพงศกร  บุตรพา
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แรงเขตการ
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ล่าแยง
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กิ่งดี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฟองดา
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  สิงห์ดา
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายเด็กหญิงญาณิศา  ไชยวัฒนกุลเดช
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำขันตี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาวกัญญาณี  แก้วนาง
2. นายฉัตรชัย  ชนะจน
3. นายชลสิทธิ์  ผมปัน
4. นางสาวณัฐนรี  ชาญพิทยา
5. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
6. นางสาวดุจเพชรพลอย  แก้วเนตร
7. นางสาวธัญลักษณ์  คำแหวน
8. นางสาวนิโลบล  ซ้อมจันทา
9. นางสาวโภธิชา  ไชยแบน
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
3. นางสาวพิพาภรณ์  ปัญญาวงค์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายจตุรภัทร  คำแก้ว
2. เด็กชายธนิสร  ศรีน่วม
3. นายพาคินทร์  อำทำ
4. นายภิสิทธิ์  นุชยา
5. เด็กชายยศธร  มาตจันทา
6. เด็กหญิงอาทิตรยาภรณ์  โพธิ์ชัยสาร
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
3. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายคเชนทร์  บัวคำ
2. นายชาครีย์  สุขคลาย
3. นายพศิน  คำปล้อง
4. นายพันธวัช  ตันเต็ม
5. นายพิชิต  ขันตีต่อ
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
2. นายศิริชัย  ด้วงแดง
3. นางสาววัฒนา   กันทาเวศย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายจักรกฤษณ์  วงษ์ยอด
2. เด็กชายชาญเมธา  สงวนทรัพย์
3. นางสาวช่อผกา  บุนา
4. เด็กชายณัฎฐนันท์  มาทำมา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  วันเกลี้ยง
6. นางสาวณัฐพร  สีมา
7. นางสาวดุสิตพร  ขวานา
8. เด็กชายทวีชัย  ล้อสินคำ
9. นายธนพล  เพ็งสองสี
10. นายธนวันต์  กันธุระ
11. เด็กชายธนากร  สอนดี
12. นายธนิสร  ศรีน่วม
13. เด็กหญิงนาตาชา  เอ็น
14. เด็กชายปณิธาน  จิตต์ผูก
15. เด็กหญิงประภัสสร  ฟักน้อย
16. เด็กหญิงปาริชาติ  ผาสุกดี
17. นายพาคินทร์  อำทำ
18. เด็กหญิงพิชญา  มังสัน
19. เด็กหญิงภัทรศยา  พิชญวิวัฒน์
20. นายภิสิทธิ์  นุชยา
21. เด็กชายยศธร  มาตจันทา
22. นายยศประวิชธนภพ  เส็งล้ำ
23. นางสาววชิราพรรณ  ขะจวง
24. เด็กหญิงวนิดา  บุญทา
25. เด็กชายวรกาย  ขิงหอม
26. นายศุภวัฒน์  บุญญาวงษ์
27. นายสิทธิเดช  พิมพ์อูป
28. เด็กหญิงสุจิตรา  ไตรสี
29. นางสาวสุวิมล  ตุนภู
30. เด็กชายหาญณรงค์  ปานแก้ว
31. เด็กชายหาญณรงค์  ปานแก้ว
32. เด็กชายอธิศักดิ์  ลาแท่น
33. เด็กชายอภิไชย  บุญชิด
34. เด็กหญิงอมรรัตน์  วันนาหม่อง
35. เด็กหญิงอาทิตรยาภรณ์  โพธิ์ชัยสาร
36. เด็กหญิงอาริษา  นุแปลงถา
37. นางสาวอารีรัตน์  สารมะโน
38. นางสาวเกษรินทร์  คำบ้านฝาย
39. นางสาวเก็จมณี  จันทร์สี
40. นางสาวเยาวภา  หมั้นเต็ม
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
3. นางสุภาวดี  ขิงหอม
4. นายชัยณรงค์  อยู่จันทร์
5. นางสาววิไลลักษณ์  ขิงหอม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรไนย  แก้วสีโน
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นายลิขิต  สุรินสาย
 
1. นางกัญญณัช  คนดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงวารุณี  บุญมี
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวสุทัตตา  อินต๊ะรอง
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายนายธนากร  วงศ์สุริยะ
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปณิศตา  กองฟู
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาววรรณชลิดา  กริยะ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  เด็ดขาด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายเอกพิเศษ  สกุลปัน
 
1. นางกัญญณัช  คนดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ดอกไม้
 
1. นางสุชานันท์  เสาร์แดน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกิตติญา  ชูตระกูล
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีวิชัยนวน
 
1. นางสาวกุสุมา  นิดตา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรมล  นันตภาพ
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  จูมจันทร์
 
1. นายฉัตรกมล  สมแตง
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  วันนาอ่อน
2. นางสาวจิรวรรณ  กาคำ
3. นางสาวจิราภรณ์  เทพอินทร์
4. นางสาวชลาลัย  หอมสุวรรณ
5. นางสาวบุญญารัตน์  แดงสุ่ม
6. นางสาวปิยะฉัตร  ก้อนคำมี
7. นางสาวสิรินทรา  มาแสน
8. นางสาวอทิตยา  ฟักสูงเนิน
 
1. นางสาวเสริมศิริ  วิริยะ
2. นางสาวสุเจตนี  ศรีคำ
3. นางอรสา   ทรงศรี
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายจักพรรดิ์  ปันแดน
 
1. นายพชร  เตชณสิทธิ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเมษา  บุญรอด
 
1. นายมาโนช  ใจนวล
 
85 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมามี
 
1. นายพชร  เตชณสิทธิ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เนตรพรม
 
1. นางเจน  ใจนวล
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงบุญยาพร  วงค์โชติ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  อินวรรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์ดา
 
1. นายทัศนัย  กองมา
2. นางสาวสลิตา  แสงจันดา
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวดาราพร  ทาแนน
2. นางสาวรมย์นลิน  รุนทา
3. นางสาวอริสราพร  ผมปัน
 
1. นางสาวนงนุช  ทิพย์โพธิ์
2. นางสาวนันทิกานต์  มีแก้ว
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายชยุตพงษ์  เชียงรส
2. เด็กชายชัยณรงค์  ทองระ
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทัศนพงษ์  โนนคู่เขตโขง
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทั่งตุ่น
 
1. นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์
2. นายวัชระ  แพทย์กูล
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วประเสริฐ
2. นายนวบดินทร์  สัณหวัณภัคดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
2. นายณัฐพงษ์  จันทรมณี
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายนิสสรณ์  แบบวานิช
2. เด็กชายปริวัฒน์  มั่นทอง
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายชัชวาลย์  บริสุทธิ์
2. นายศุภสิน  คำเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ไชยโสภา
2. เด็กหญิงพิชญา  มาบัว
 
1. นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวพัทธมน  อุ่นวันดี
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงวัชดาพร  เพาะปลูก
2. เด็กชายเจษฎา  แพรปราณีต
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมน  ปาดี
2. เด็กหญิงศศินา  ตะคุณนะ
 
1. นางสาวโสมรัศมี  ทั่งคำ
2. นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวสาวิตรี  กล่อมตัน
2. นางสาวสิริวิมล  โมอินทร์
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายธนายุทธ  ยศเกตุ
2. นางสาวศศิธร  เขื่อนจะนะ
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นายสิทธิพร  พูลเกษ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายกนกพล  ศิริอ่วม
2. นางสาวภูริชญา  หลอยดา
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
2. นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
 
100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไข่ม่วง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผลเจริญรัตน์
3. เด็กหญิงพิชยาพร  ทะใจ
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายกฤษดา  ปิสา
2. นายฉัตรมงคล  ดอกไม้
3. นายปณิธิ  กันใจ
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  มงคลเสถียร
2. เด็กชายศุภณัฐ  เพชรพรรณี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรพรรณี
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายจิรวัฒน์  เพ็งจู
2. นายธีรภัทร  เพ็งมา
3. นายไพรทวน  ขันรินทร์
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายยุทธชัย  อุ่นนะ
2. เด็กหญิงสุชาวลี  ใจภิยะ
3. เด็กชายไพโรจน์  ศุภกาญจนกุล
 
1. นายจันทรัตน์  ต้นทับทิมทอง
2. นางสาวสายพิน  ราชลำ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายผดุงพล  อ๊อตกัน
2. นายสาธิต  มาตสาร
3. นายอัษฎาวุฒิ  ขันทับทิม
 
1. นายวัชรพงษ์  ยงไสว
2. นางสุวิมล  ยงไสว
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวราพร  แก้วสอง
2. เด็กหญิงหนึ่งชนก   มั่งมี
3. เด็กชายเขมรัตน์  คำดี
 
1. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
2. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายธนเกียรติ  อภัยกาวี
2. นายพีรพงษ์  ขันทะศิลา
3. นายรัชชานนท์  ปังคำ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขิงหอม
2. นายดำรงค์  ไหมสุข
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนาพร  สัปละ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ติดถา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คนดี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  จำปาไพร
5. เด็กหญิงหทัยชนก  ขิงหอม
6. เด็กหญิงอรุณภิรมย์  บุญทำ
 
1. นางวันวิสา  ทิพยศักดิ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  บัวฮิด
2. นางสาวจันจิรา  มาจร
3. นางสาวนิลาวัลย์   น่วมเณร
4. นายปัญจพล  ดาสี
5. นางสาวปาริษานันท์  พันธุ์แพง
6. นางสาวอินทิรา  มาจร
 
1. นางวันวิสา  ทิพยศักดิ์
2. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  อ่องแก้ว
2. เด็กชายจักรี  ระแพง
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  เงินถา
 
1. นายสิริพงศ์  ธิดาราม
2. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวภริตา  แก้วบุญมา
2. นางสาวศิรินันท์  คำบุทอง
3. นางสาวเบญจรัตน์  แห่วขัด
 
1. นายสิริพงศ์  ธิดาราม
2. นางพรนภา  ติคำ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงพุทธธิดา  พุทธอินทรา
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  สิทธินัน
3. เด็กหญิงไพลิน  แหบยา
 
1. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ
2. นางหทัยทิพย์  สมทอง
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกนกอร  เพียงตา
2. นางสาวปรายฟ้า  เทพจันที
3. นางสาวภัสสร  มาเพ้า
 
1. นางสาวกุลติณีย์  พักเรือนดี
2. นางวิไลวัลย์  รอดวินิจ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  บัตรยางนอก
2. นางสาวธัญญาศิริ  พรมนิน
3. เด็กหญิงสุทธิชญา  โชตทวีชัยกุล
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
2. นางอรสา   ทรงศรี
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายจตุพล  วงษ์ษา
2. นางสาวนภาพร  แสนวงษ์ษา
3. นางสาวพรธีรา  สมปานวัง
 
1. นางสาวสุวิมล  ประสารยา
2. นางสาวฐิติมน  โชคทวีกิจ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวประวาลวรรณ  เอ็มมูล
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  มูลทา
3. นางสาวอรนันท์  พันป้อง
 
1. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
2. นางสาวโสมรัศมี  ทั่งคำ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทะใจ
2. เด็กหญิงวิรากานต์  พาใจ
3. เด็กหญิงอจลญา  สีโน
 
1. นางสาวสายพิน  ราชลำ
2. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ