งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39(อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นายภิสิทธิ์    นุชยา
2. นายจตุรภัทร    คำแก้ว
3. เด็กชายธนิสร    ศรีน่วม
4. นายพาคินทร์    อำทำ
5. เด็กชายยศธร    มาตจันทา
6. เด็กหญิงอาทิตรยาภรณ์    โพธิ์ชัยสาร
1. นายขจรศักดิ์    สีเหลือง
2. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
3. นางสุภาวดี    ขิงหอม
2 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปวเรศ    ศรีมงคล
2. เด็กชายดนัย    ขันตีต่อ
3. เด็กชายสิงขร    ขันลา
4. เด็กชายธนกร    ศรีบุระ
5. เด็กชายวายุภัทร    ตองอ่อน
6. นายพงษ์เพชร    สุวรรณสมบัติ
1. นายฉัตรกมล    สมแตง
2. นายศิริชัย    ด้วงแดง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................