งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39(อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 611
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายเจษฎา    ภูนิน
1. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
2 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    บัวคำ
1. นางสาวมาธวี    กันทะสอน
3 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายเอกพิเศษ    สกุลปัน
1. นางกัญญณัช    คนดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................