งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39(อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวารุณี    บุญมี
1. นายเพลิน    ประธรรมสาร
2 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุดทะพรม
1. นายประเสริฐศักดิ์    เด็ดขาด
3 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสิริกร    รุ่งรัตนพงษ์พร
1. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
4 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชยุดา    วงกองแก้ว
1. นายฉัตรกมล    สมแตง
5 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวรรณษา    โสทัน
1. นางกัญญณัช    คนดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................