งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39(อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุชาดา    แก้วเงิน
2. นายประนัช    อิ่มใจ
3. นายณัฐกรณ์    ทองเพ่ิม
4. นายภาราดร    มูลเงิน
5. นายบุริศร์    อัมพรดล
6. นายสุวิทย์    ยานานนท์
7. นายธีระภัทธิ์    ขันธ์ทอง
8. นายธนวัฒน์    ปลีสาลี
9. เด็กชายชวลิต    อินธิแสง
10. นายทนงศักดิ์    เข็มขาว
11. นายรุ่งโรจน์    นรรัตน์
12. เด็กหญิงทิพย์รัตน์    วงศ์เทพ
13. เด็กหญิงสโรชา    รัตนอาจ
14. เด็กหญิงศิรินภา    ดาบบัง
15. เด็กหญิงนฤมล    มีล้อม
16. เด็กหญิงแพรวผกา    ฮวงกระโทก
17. เด็กหญิงกรรณิการ์    บุญสีมา
18. เด็กหญิงวิภาพัฒน์    คำโส
19. เด็กชายวุฒินันท์    คำชาวงศ์
20. เด็กหญิงกนกกุล    ซื่อตรง
21. นายต้นตระการ    รัตนกุล
22. เด็กหญิงชยุดา    ธนะเพชรพิบูลย์
23. เด็กหญิงญานิกา    พนัสขาว
24. เด็กหญิงลอตต้า    บุญศรี
25. นางสาวรุ่งรัตน์ดา    ขันทะจุ่ม
26. เด็กหญิงอรพิมล    ทองทรัพย์
27. เด็กหญิงจิราวรรณ    ขันแก้ว
28. เด็กชายสุริโย    จุไธสงค์
29. นายกันต์วฤทธิ์    พุดน้อย
30. นายกฤษดา    แก้วกวย
31. นายวีระภัทร    อินต๊ะปัญญา
32. นางสาวอนุธิดา    ทังตุ่น
33. นางสาวประภานิช    มาทำมา
34. เด็กหญิงณัฎณิชา    ภาพสละ
35. เด็กหญิงธัญญารัตน์    พรมมี
36. นายสุริยเทพ    เตปนะ
37. เด็กชายรัชชานนท์    กองบัว
38. เด็กชายวัชรพงษ์    ศรีวิชัยนวน
1. นายกฤษฎา    จันทร์รุณ
2. นายครรชิต    ใจกลม
3. นายประสิทธิ์    ปัญญา
4. นายประเสริฐศักดิ์    เด็ดขาด
5. นายสุทธิชัย    ปานเอี่ยม
6. นางสาวสุเบญจาณี    ธรรมโชติ
2 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวนิดา    บุญทา
2. เด็กหญิงสุจิตรา    ไตรสี
3. เด็กชายณัฎฐนันท์    มาทำมา
4. เด็กชายยศธร    มาตจันทา
5. เด็กหญิงอาทิตรยาภรณ์    โพธิ์ชัยสาร
6. เด็กชายณัฐพงษ์    วันเกลี้ยง
7. เด็กหญิงนาตาชา    เอ็น
8. เด็กหญิงอมรรัตน์    วันนาหม่อง
9. นายพาคินทร์    อำทำ
10. นายธนิสร    ศรีน่วม
11. นายยศประวิชธนภพ    เส็งล้ำ
12. นายศุภวัฒน์    บุญญาวงษ์
13. นางสาวเก็จมณี    จันทร์สี
14. นางสาววชิราพรรณ    ขะจวง
15. นายภิสิทธิ์    นุชยา
16. เด็กชายอธิศักดิ์    ลาแท่น
17. เด็กชายชาญเมธา    สงวนทรัพย์
18. เด็กหญิงภัทรศยา    พิชญวิวัฒน์
19. นายจักรกฤษณ์    วงษ์ยอด
20. เด็กชายปณิธาน    จิตต์ผูก
21. เด็กชายทวีชัย    ล้อสินคำ
22. เด็กชายธนากร    สอนดี
23. เด็กชายอภิไชย    บุญชิด
24. เด็กหญิงประภัสสร    ฟักน้อย
25. เด็กหญิงพิชญา    มังสัน
26. เด็กหญิงอาริษา    นุแปลงถา
27. นายธนวันต์    กันธุระ
28. นายธนพล    เพ็งสองสี
29. นายสิทธิเดช    พิมพ์อูป
30. นางสาวณัฐพร    สีมา
31. เด็กหญิงปาริชาติ    ผาสุกดี
32. เด็กชายหาญณรงค์    ปานแก้ว
33. นางสาวช่อผกา    บุนา
34. นางสาวสุวิมล    ตุนภู
35. นางสาวอารีรัตน์    สารมะโน
36. นางสาวเยาวภา    หมั้นเต็ม
37. นางสาวเกษรินทร์    คำบ้านฝาย
38. เด็กชายหาญณรงค์    ปานแก้ว
39. เด็กชายวรกาย    ขิงหอม
40. นางสาวดุสิตพร    ขวานา
1. นายขจรศักดิ์    สีเหลือง
2. นายชัยณรงค์    อยู่จันทร์
3. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
4. นางสาววิไลลักษณ์    ขิงหอม
5. นางสุภาวดี    ขิงหอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................