งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39(อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 120
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์    คำแหวน
2. เด็กชายดนุสรณ์    ใจด้วง
3. นางสาวนิโลบล    ซ้อมจันทา
4. นางสาวโภธิชา    ไชยแบน
5. นางสาวณัฐนรี    ชาญพิทยา
6. นางสาวดุจเพชรพลอย    แก้วเนตร
7. นางสาวกัญญาณี    แก้วนาง
8. นายฉัตรชัย    ชนะจน
9. นายชลสิทธิ์    ผมปัน
1. นางสาวกัญจน์พร    งาต้น
2. นายนิพนธ์    คลังสีดา
3. นางสาวพิพาภรณ์    ปัญญาวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................