หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39(อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 และ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ที่ปรึกษา
2 นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ที่ปรึกษา
3 นายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ที่ปรึกษา
4 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการแข่งขัน
5 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการแข่งขัน
6 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการแข่งขัน
7 นางหทัยรัตน์ สกุลปัน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการแข่งขัน
8 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการแข่งขัน
9 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการแข่งขัน
10 นายวิทยา ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการแข่งขัน
11 นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการแข่งขัน
12 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการแข่งขัน
13 นายพงศกร กวางอธิษฐโภคิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการแข่งขัน
14 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๙ อำนวยการแข่งขัน
15 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
16 นางบุปผา ศรีเจริญ ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประสานงานจัดการแข่งขัน
17 นางวิไล เอ็บมูล ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา ประสานงานจัดการแข่งขัน
18 นางรัตนวราภรณ์ จันทะคุณ ครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ประสานงานจัดการแข่งขัน
19 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
20 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
21 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
22 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประสานงานจัดการแข่งขัน
23 นางพรศรี เพ็งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียน ประสานงานจัดการแข่งขัน
24 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
25 นางมณีรัตน์ สิงห์ฉลาด ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
26 นางเจน ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
27 นายอุเทน มาทำมา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
28 นางสุภาวดี ขิงหอม ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
29 นางสาวอรณี อินทำ เจ้าหน้าที่บัญชี โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
30 นางเฉลิมพร ราชภูมิ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
31 นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สวัสดิการ
32 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
33 นายสุเทพ จันทร์ตรง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
34 นายวัชร แพทย์กูล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
35 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
36 นางสุดารัตน์ วันนาหม่อง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
37 นายบวรพจน์ วรรณสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์
38 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
39 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
40 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
41 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
42 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ดูแลระบบบริหารการแข่งขัน
43 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ลงทะเบียนและประมวลผล
44 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ลงทะเบียนและประมวลผล
45 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ลงทะเบียนและประมวลผล
46 นางสาวคุณากร คำทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ลงทะเบียนและประมวลผล
47 นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดี ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ลงทะเบียนและประมวลผล
48 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ลงทะเบียนและประมวลผล
49 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ลงทะเบียนและประมวลผล
50 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
51 นายมาโนช ใจนวล ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
52 นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
53 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจด้วง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
54 นางเพียงใจ กองมา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
55 นางสาวคุณากร คำทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
56 นางวันเพ็ญ แสนปัญญา พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
57 นางสาวมาริสา พรมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
58 นางสาวชนากานต์ แก้ววังอ้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
59 นางสาวกุณณ์ชรัสมิ์ วิชญเมธานนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
60 นางสาวพรทิพย์ ทาสา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
61 นายบวรพจน์ วรรณสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
62 นางสาวลลิตภัทร ศรีน่วม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
63 นางสาวพรธีรา โลมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
64 นางสาวกวินธิดา จันทร์เอี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
65 นางสาวนันทภรณ์ ปันอิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
66 นางสาวปริยกร เสารางทอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
67 นายสุทิน กรงทอง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ งานเอกสาร
68 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
69 นายพงศกร กวางอธิษฐโภคิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
70 นางสาวนันทิกานต์ มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
71 นางสาววราพร หิตมูล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
72 นางน้ำเพชร พรมอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
73 นางบุปผา นาคหอม หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนท่าปลาประขาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
74 นางลำแพน ร่วมศรี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการกลุ่มสาระภาษาไทย
75 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
76 นายวิทยา ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
77 นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
78 นายธีระ เธียรกิตติกร หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
79 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
80 นางสาวคุณากร คำทอง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
81 นางสาวพนิดา บุตรที หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
82 นางบังอร จิตอนุกูล หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
83 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
84 นางสาวราตรี เสนาป่า หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
85 นายนพรัตน์ คุณศรี หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
86 นางสาวสมหมาย สิงคาน หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
87 นางสาวสถาพร ทีพสม หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
88 นายตะวันไท ล้นลุย หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
89 นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
90 ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
91 นายเทอดศักดิ์ แสงอรุณ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
92 นางรัตนาพร นาสอน หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
93 นางสาววสุธา บุญรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
94 นายอนุวัช ศรีเขื่อนแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
95 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
96 นายพงศกร กวางอธิษฐโภคิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
97 นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชา หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
98 นายเซน ติคำ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
99 นายกฤษฎา บุญทา หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
100 นายสิทธิชัย กุลมิตร หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
101 นายลำแพน คำจีน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ โรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
102 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
103 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
104 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
105 นายเพลิน ประธรรมสาร หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษาฯ โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
106 นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษาฯ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
107 นายภาดา เกิดอ่วม หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษาฯ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
108 นางสุภาวดี ขิงหอม หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษาฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
109 นายสมปอง ปล้องขัน หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษาฯ โรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
110 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
111 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
112 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
113 นายณัฐพงษ์ จันทร์มณี หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
114 นางสาวสาธิยา สารเถื่อนแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
115 นายศิริชัย ด้วงแดง หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
116 นางวันวิสา ทิพย์ศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
117 นางสาวพิพาภรณ์ ปัญญาวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
118 นายบรรเทิง คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
119 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
120 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
121 นายธีรวัฒน์ มูลเงิน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
122 นางสุชานันท์ เสาร์แดน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
123 นางสุกัลยา เอ็บมูล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
124 นางเสนาะ เฟื่องอักษร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
125 นางสมพร จันทร์แสนตอ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสหคริสเตียน อำนวยการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
126 นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นายวิทยา ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นางสาววัฒนา กันทาเวศย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นางนารีรัตน์ โทนแจ้ง ครูโรงเรียนฟากท่าวิทยา อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นายสุชาติ กิ่งกัลยา ครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นางเพียงใจ กองมา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นางรัตนวราภรณ์ จันทะคุณ ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นายสุรักษ์ รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
134 นายกฤษฎา บุญทา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
135 นายดำรงค์ ไหมสุข ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
136 ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
137 นางสุภาวดี ขิงหอม ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
138 นายบุญแทน ลาบาง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
139 นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอม ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
140 นางศุภลักษณ์ กริอุณะ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
141 นางรัตนาพร นาสอน ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
142 นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์ ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
143 นายสงกรานต์ ไชยธรรมมา ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
144 นายสุวิน เกินพา ช่างไม้ระดับ ช๔ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
145 นายนิรันต์ คลังสีดา ช่างไม้ระดับ ช๔ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
146 นายสงกรานต์ ทำแก้ว ช่างไม้ระดับ ช๔ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
147 นายมานพ คำสิ่งห์ ช่างไม้ระดับ ช๔ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
148 นางจันธนกาญจน์ ผลาหาญ พนักงานพิมพ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
149 นางศิริภาวรรณ ผิวมา แม่บ้าน โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
150 นายบวร ทิมทอง พนักงานขับรถ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
151 นายขจรศักดิ์ สีเหลือง ครูโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
152 นายเจริญ วันดีสอน คนสวน โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ฝ่ายจัดสถานที่
153 นายวสันต์ บุญประกอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ADMIN ส่วนกลางระดับเขตพื้นที่ สพม.๓๙ อุตรดิตถ์ กลุ่ม ๒

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวสันต์ บุญประกอบ โทร.- ID-Line 0871861903 E-mail : wboys0276@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]