หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-utt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางปัทมาภรณ์ โมรารักษ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ วันนาหม่องโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุเจตนี ศรีคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางปัทมาภรณ์ โมรารักษ์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ วันนาหม่องโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวธนาภา อนามธวัชโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ กริอุณะโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทิกานต์ มีแก้วโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางเดือนเพ็ญ วังคะฮาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ กริอุณะโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มเพ็ชร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสดสวย ใจน่ิมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางนรีนาฎ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มพ็ชร์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทิกานต์ มีแก้วโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสดสวย ใจน่ิมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางนรีนาฎ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมาลี กรงทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายรุจิสันต์ ชูรักษาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางน้ำเพชร พรมอ่อนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววราพร หิตมูลโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทิกานต์ มีแก้วโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายรุจิสันต์ ชูรักษาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางน้ำเพชร พรมอ่อนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อินปั๋นโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทิกานต์ มีแก้วโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายรุจิสันต์ ชูรักษาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางดอกรัก รักษาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อินปั๋นโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายรุจิสันต์ ชูรักษาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางดอกรัก รักษาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา อินปั๋นโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงนุช ทิพย์โพธิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางบุปผา นาคหอมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ คำจีนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุเจตนี ศรีคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางบุปผา นาคหอมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ คำจีนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุเจตนี ศรีคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ สร้อยสังวาลย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา เกิดชังโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสาวคุุณากร คำทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนนทภพ ทองเอียงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ บุญเรืองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระ เธียรกิตติกรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวิริยะ กริอุณะโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนนทภพ ทองเอียงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ บุญเรืองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญจิตร กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางเพียงใจ กองมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวารินทร์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปลายเวช ไพรวงษ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางขวัญจิตร กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางชรินรัตน์ กรงทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสันติภาพ ปรากฏวงศ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรายเวช ไพรวงษ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายครรชิต ใจกลมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทิพย์ศรีมูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรจันทร์ รักสัจจาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางบุปผา ศรีเจริญโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสุเทพ จันทร์ตรงโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวฐิติมน โชคทวีกิจโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรจันทร์ รักสัจจาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอิสราวุฒิ เอกนันทาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสถาพร พวงสำเภาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ สีก้อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ สีทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอิสราวุฒิ เอกนันทาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสถาพร พวงสำเภาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพนิดา บุตรทีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ สีทองโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรินทร์ทิพย์ คำอ้ายโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ใจดีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางรัตนวราภรณ์ จันทะคุณโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสถาพร ทีพสมโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวราตรี เสนาป่าโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชาตรี บุตรวงค์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพรนภา ติคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสถาพร ทีพสมโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายธนพงษ์ เกษศรีโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ยาดีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางดวงใจ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทนา ถิ่นจอมโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสมยศ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสาวสมหมาย สิงคานโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางดวงใจ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทนา ถิ่นจอมโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจงกล ทะยะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางขวัญดาว กะตะโทโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอาริสา สุปนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิชา โปธาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจงกล ทะยะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางขวัญดาว กะตะโทโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอาริสา สุปนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิชา โปธาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจงกล ทะยะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายบุญแทน ลาบางโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางขนิษฐา บุตรทีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสลิตา แสงจันดาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวจงกล ทะยะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายบุญแทน ลาบางโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางขนิษฐา บุตรทีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชิน ทิงิ้วงามโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายอุเทน มาทำมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุพัตรา คำลือโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชิน ทิงิ้วงามโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ กิ่งกัลยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายอุเทน มาทำมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอาริสา สุปนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชิน ทิงิ้วงามโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสนธยา บุญคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายนพรัตน์ คุณศรีโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิธาณ โสทันโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
5. นายชุติเดช อยุ่สุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ วันนาหม่องโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายดุสิต ยังเจริญโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายปฏิธาน โสทันโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายสนธยา บุญคำโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายชุติเดช อยู่สุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรวนภา พรมวังโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเชตวิศ สองวชาพรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ทาปุกโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววสุธา บุญรักษาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวแพรวนภา พรมวังโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายเชตวิศ สองวชาพรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ทาปุกโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววสุธา บุญรักษาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ แสงอรุณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ยิ่งแสวงดีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ทาปุกโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกวรรณ กาศทิพย์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายปลอด โตทรัพย์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายปลอด โตทรัพย์โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ คำบ้านฝายโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุญญาพร แผลงฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศรัญญู ธัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสาวสุมิตตา สีทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ทาปุกโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา สอนสุดโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายศรัญญู ธัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสาวสุมิตตา สีทองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ทาปุกโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติยา สอนสุดโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเหมือนจันทร์ คำหมอนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางรัตนาพร นาสอนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางกุลณัฐ เรืองนาราบโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไล เอ็บมูลโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเหมือนจันทร์ คำหมอนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางรัตนาพร นาสอนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวมณฑณี ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรุณี จันทร์โสดาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวแพรวนภา พรมวังโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางน้ำเพชร พรมอ่อนโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวมณฑณี ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางดรุณี จันทร์โสดาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ วิจิตรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายกฤษฎา บุญทาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายไสว สุขเกษมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ อุปรัตน์ปรีชาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย กุลมิตรโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายสงกรานต์ ไชยธรรมมาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเซน ติคำโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเท็ง กาติ๊บโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุเบญจาณี ธรรมโชติโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุภาวดี ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐภล ศักดิ์สงวนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ศรีวิชัยโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาดโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวมาธวี กันทะสอนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. Mr.Richard Catangayโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา สิงห์อยู่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ เชื้อบางโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา สิงห์อยู่โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ สีเหลืองโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณพิชา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสุมา นิดตาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
4. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสุมา นิดตาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวกุสุมา นิดตาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวกุสุมา นิดตาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายฉัตรกมล สมแตงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพลิน ประธรรมสารโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา จันทร์รุณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ อยู่จันทร์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเสริมศิริ วิริยะโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวรุณ ปริมาณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางเสนาะ เฟื่องอักษรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพชร เตชณสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต พิมทุมโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรวรุณ ปริมาณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางเสนาะ เฟื่องอักษรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพชร เตชณสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต พิมทุมโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรวรุณ ปริมาณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางเสนาะ เฟื่องอักษรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพชร เตชณสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต พิมทุมโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรวรุณ ปริมาณโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางเสนาะ เฟื่องอักษรโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพชร เตชณสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอลงกต พิมทุมโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบุปผา นาคหอมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุวรรณรัตน์ สีลาพาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางธนัชพร ยันตะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายทัศนัย กองมาโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางบุปผา นาคหอมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสุวรรณรัตน์ สีลาพาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนิภา ศิวาดำรงค์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทิกานต์ มีแก้วโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวววรรณวิภา จรรยานะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อุดป่าคาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อุดป่าคาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อุดป่าคาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อุดป่าคาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อุดป่าคาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวววรรณวิภา จรรยานะโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทประลำ พุฒลาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโสมรัศมี ทั่งคำโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโสมรัศมี ทั่งคำโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อุดป่าคาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาธิยา สารเถื่อนแก้วโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายวัชร แพทย์กูลโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจัณณ์ญภัส จันรุนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโสมรัศมี ทั่งคำโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาคภูมิ พิมพ์โพธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ ต๊ะปัญญาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาคภูมิ พิมพ์โพธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาคภูมิ พิมพ์โพธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุิทธิพร พูลเกษโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาคภูมิ พิมพ์โพธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาคภูมิ พิมพ์โพธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพร พูลเกษโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายภาคภูมิ พิมพ์โพธิ์โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์ ภู่สวัสดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ จันทร์มณีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจันทรัตน์ ต้นทับทิมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางจันทนาพร กลิ่นพินิจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ ยงไสวโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางจันทนาพร กลิ่นพินิจโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ ยงไสวโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ แสนปัญญาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลติณีย์ พักเรือนดีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ ยงไสวโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ ขิงหอมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ พุ่มไม้โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางวันวิสา ทิพย์ศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ธิดารามโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางวันวิสา ทิพย์ศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ธิดารามโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ มูลเงินโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางพิจิตรี วีสียาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ธิดารามโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ ปานเอี่ยมโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางพิจิตรี วีสียาโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิริพงศ์ ธิดารามโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นายชูชาติ ภานุศุภนิรันดร์โรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอุกฤษฎ์ สิริมาวรวุฒิโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายศิริชัย ด้วงแดงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลติณีย์ พักเรือนดีโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางหทัยทิพย์ สมทองโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายศิริชัย ด้วงแดงโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวัลย์ รอดวินิจโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว ทับอิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางวันวิสา ทิพย์ศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว ทับอิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางวันวิสา ทิพย์ศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประสารยาโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเฉลียว ทับอิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางวันวิสา ทิพย์ศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว ทับอิ่มโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางวันวิสา ทิพย์ศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจิรชฎาภรณ์ อินลว์อ่อนโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิน ราชลำโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศกรรมการ
2. นางวันวิสา ทิพย์ศักดิ์โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายภาดา เกิดอ่วมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ โทนแจ้งโรงเรียนฟากท่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวสันต์ บุญประกอบ โทร.- ID-Line 0871861903 E-mail : wboys0276@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]