รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มอุตรดิตถ์ 1 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 ,14,15,17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เย็นยอดวิชัย
 
1. นางกาญจนา  วัยวุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนัจนันท์  เพ็งถา
 
1. นางสุวลักษณ์  รัตคธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงไพลิน  ไตต่อผล
 
1. นางกานดา  วรรณแฉล้ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวมัทนมาดา  โอฬาริกานนท์
 
1. นางเฉลิมศรี  เลียงกลกิจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงสิริปรียา  ดิษฐ์บ้านไร่
 
1. นางอมรา  ศรีบุญเรือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวอรทัย  ชนะบัว
 
1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปุณณสิริ  พ่วงเนียม
 
1. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวรุจิรา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางมัณฑนี  อยู่เย็น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรภิชา  ขาวนวล
2. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  บรรเจิดพงศ์ชัย
3. เด็กหญิงวิภาวานี  ทาติด
 
1. นางจันทร  สุวรรณชื่น
2. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธนพรรณ  สอนราช
2. นางสาวพัชราภรณ์  ฟักสีม่วง
3. นางสาวสุชาดา  สุริวงศ์
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  มีปิ่น
2. นางสมศรี  เขียวชะอุ่ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  เวสารัชชนนท์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เพชรรักษ์
 
1. นางเพ็ญประภา  ปิ่นอิ่นทร์
2. นางยุวดี  บุตรเพ็ชร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาววรรณิศา  คำสวน
2. นายศรัณย์  ปานสมบัติ
 
1. นางวัชรี  วรินทรีย์
2. นายบุญลือ  หนุนนาค
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  มูลคง
 
1. นายสมบัติ  ผลวัฒนา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายศุภโชค  ชูพาณิชสกุล
 
1. นางสาวอรุณศรี  เตชะเรืองรอง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชัชชญา  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทักทอนพงษ์
3. เด็กหญิงพัชรีพร  ชัชวาลย์
 
1. นางสาวเฉลิมพร  ทองศรีอ้น
2. นางสาวประดิษฐ์พร  ดิษบรรจง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มัจฉา
2. นางสาวทวินันท์  หงษ์ยี่สิบเอ็ด
3. นางสาววรัทยา  จันทร
 
1. นางเบญจมาศ  ชาติศักดิ์ยุทธ
2. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงพวงทอง  ปราบปราม
3. เด็กหญิงเวธนี  กล่ำทอง
 
1. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
2. นางรุ่งนภา  นาคกล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปัทมา  รัตน์เพ็ชร์
2. นางสาวพรนภัส  ชัยคุณสมบัติ
3. นางสาวอัจฉราพรรรณ  หงษ์ประสิทธิ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วังวลสินธุ์
2. นางเบญจมาศ  ชาติศักดิ์ยุทธ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญส่ง
2. เด็กชายพิชญุตม์  เหรา
 
1. นางสรรค์สิริ  สินธุวงศานนท์
2. นางสาวนวรัตน์  เกตุศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกัมปนาท  หอมอ่อน
2. นายพิสิทธิ์   คำเลิศ
 
1. นางสรรค์สิริ  สินธุวงศานนท์
2. นายนาวี  ศักดาเดช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกันณวัฒน์  จันรุน
 
1. นางระวีวรรณ  ดอนท้วม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายสิทธิพร  เฉยนก
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายรัชชา  เสือน้อย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ภูริสัตย์
3. เด็กชายอัยยภัทร  ขอบเขต
 
1. นางทศพร  เพียสามารถ
2. นายพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  มาก่อกูล
2. นางสาวทิพย์ปฐวี  วุฒิชัยอภิรมย์
3. นางสาวศุภาพิชญ์  สุกสา
 
1. นายพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง
2. นางนวลจันทร์  บัวพิมพ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  เกิดส่ง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  คงอยู่
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  มาศภมร
 
1. นางศรีสุรางค์  รังเพ็ง
2. นายณัฐภาส  นามแสงโคตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกรณิศ  สุขช่วย
2. นางสาวลักขณา  ท้วมยัง
3. นางสาวเขษมรัตน์  ฟักตั้ว
 
1. นางสุจินดา  มีรอด
2. นางสาวอรพรรณ  สงสังข์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงจามิกร  ภู่โต
2. เด็กหญิงณัทนันท์  ทองกระสัน
3. เด็กหญิงนิธิพร  นนทการ
 
1. นางกัญปณต  จันทร์ธีระกุล
2. นางพรชีวิน  นนทการ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวขวัญแก้ว  ดาอ่ำ
2. นายภาณุวิชญ์  คงพูล
3. นายมงคล  เพ็ชรภู่
 
1. นางสาวกานดา  สุขแดง
2. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกาลัญญุตา  มาประสพ
2. เด็กหญิงดารารัตน์  อยู่นุช
3. เด็กหญิงภักดิ์กมล  ธีระโรจนารัตน์
 
1. นายทัศนะ  อ่อนนิ่ม
2. นางฌัชญา  ผาแสนเถิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวฐิติมา  จันทร
2. นางสาวปริณดา  มิลหล้า
3. นางสาววิชญาพร  ถีสูงเนิน
 
1. นายนัฐพล  ปลิวศรีแก้ว
2. นางสาวกันยาวีค์  ราชาตัน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  ทับผดุง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สอสุธรรม
 
1. นางสาวนารา  คำสอน
2. นางสาวนารถฤมล  ชังสิงห์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวมัลทินี  บ่อเงิน
2. นายวิกรานต์  เกตุภูเขียว
 
1. นายพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง
2. นางอรชร  จันทร์ผ่อง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายวิชาธร  แป้นเพ็ชร
2. เด็กชายสุธิโชค  ดาอ่ำ
 
1. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กชายอนรรฆ  สันติรนนท์
2. เด็กหญิงอภิชญา  น้อยอินทร์
 
1. นายชาญฤิทธิ์  เตชา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐนิชา  คล้ายโพธิ์ศรี
2. นางสาวปัญญปก  ใคร่ครวญ
3. นายภานุต์  ปูจุ้ย
 
1. นายวีระ  มาผิว
2. นายชาญฤทธิ์  เตชา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจรรยพร  เสตะสวัสดิพงษ์
2. เด็กหญิงฐานิดา  ริมทอง
3. เด็กหญิงฐิติมา  โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฝาชัยภูมิ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองเจริญ
 
1. นางสาวจันทราภา  จินดากุล
2. นางจินตนา  ดิษฐสุวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายจิรายุส  จันทร์งาม
2. นายนครินทร์  แปลงประวัติ
3. นางสาวมธุรส  อวยชัย
4. นายวัชรพล   แก้วประสงค์
5. นายอาธิพันธ์  สุขคำ
 
1. นางรุ่งทิวา  ปาณธูป
2. นางสาวฤทธี  กุลพรม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกษมาวรรณ  ชมภู่
2. เด็กชายตั้งปณิธาน  กิ่งวิสิทธิ์
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีโยธา
4. เด็กชายรัชชานนท์  เคลือบมณี
5. นางสาววรกมล  ทองแห้ว
 
1. นางเฉลิมรัตน์  ชูเนียม
2. นางอรัญญา  เอกนันทา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนิกานต์  มะโหรา
2. นางสาวณัฐริกา  เปี้ยดี
3. นายพงศกร  ปาลวิสุทธิ์
4. นางสาววรรณกานต์  พิยะ
5. นางสาวอัญนา  กองโกย
 
1. นางกนกรัตน์  จันทร์กล่ำ
2. นางวัฒนา  เจริญผล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ผุยดา
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  เนาวบุตร
3. เด็กหญิงวรรณษา  คุ้มปากพิง
4. เด็กหญิงศุภาภรณ์  เสนานุช
5. เด็กหญิงเจษฎาพร  คำมณีจันทร์
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  รักตลาด
2. นางสาวทิวา  ธิปัญญา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกฤษดา  จันมณฑา
2. นายจักรกริช  ม่วงเที่ยง
3. นายจิรภาส  หมีใหญ่
4. นายธันดากานต์  ไชยสอน
5. นางสาวอรญา  สิงหเดโชกุล
 
1. นายวัชรศักดิ์  แย้งจันทร์
2. นางสายปัญญา  สุธีรภิญโญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เจริญจันทร์
2. เด็กชายกุลโรจน์  เผือกประพันธ์
3. เด็กหญิงณัชชา  อำนา
4. เด็กหญิงณัฐนภา  การจ้อย
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วอนสร้อย
6. เด็กชายทัตพร  หอมสะอาด
7. เด็กหญิงทัศนภรณ์  สายพริก
8. เด็กชายธนากร  ปานบ้านใหม่
9. เด็กชายธวัชชัย  สุขก้อน
10. เด็กชายนันทวัฒ  น้อยเปรม
11. เด็กหญิงนันธวิภาวรรณ  สีสะบัด
12. เด็กหญิงปรางทอง  สุกมา
13. เด็กหญิงพชรพรรณ  แก้วมณี
14. เด็กชายราเชนทร์  ยามดี
15. เด็กชายวีรพงษ์  ประดิษฐ์
16. เด็กชายอนุชา  มงคลแก้ว
17. เด็กหญิงอัมรา  ภวะเวส
18. เด็กชายอาทิพย์  สักลอ
19. เด็กชายเดชา  เหลี่ยมวิเศษ
20. เด็กชายเบญจพล  จรรยาเมตตากุล
 
1. นางสาวมาลี  คำสอน
2. นางบุญยืน  เจริญลาภ
3. นางอารีพร  ดีกองสิน
4. นางแพรววรรณ  โชคมณีวรรณ
5. นายประเทือง  เจริญลาภ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  ฝั้นถา
2. เด็กชายณัชพงศ์  เชียงทับ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  สายน้ำใส
4. เด็กชายณัฐพล  อักษรไชย
5. เด็กชายทองเอก  ธงสันเทียะ
6. เด็กชายธนโชติ  จีนหน่อ
7. เด็กชายธีระชาติ  ปนตะคุ
8. เด็กหญิงปภาวี  แปงการิยา
9. เด็กชายพงศกร  กลั่นกลอน
10. เด็กหญิงพชรพร  ภูมณี
11. เด็กหญิงพัชรี  เกิดปู่
12. เด็กชายพัฒนนันท์  ใหม่ทา
13. เด็กชายพีรภัทร  อ่อนทอง
14. เด็กชายมานะ  ทองเลิศ
15. เด็กชายรัชพล  แปงการิยา
16. เด็กชายราชันย์  โชติช่วง
17. เด็กหญิงวนัสนัน  เกตุเชื้อจีน
18. เด็กหญิงวาสนา  เดชสุริยันต์
19. เด็กหญิงสกุณา  ริยาพันธ์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ม่วงแกม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  แปงการิยา
2. นายสิทธิพงษ์ แอบแฝง  แอบแฝง
3. นางสาวเกสวดี  เทศเอม
4. นางอมรรัตน์  นามเนียม
5. นางรินลภัส  โชติมงคลสิทธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉ่ำปรีชา
 
1. นางกัลยกร  เปลี่ยนอำรุง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายสิทธิโชค  ภักดีณรงค์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หงษ์ห้า
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วรัตม์
2. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์  โสดา
 
1. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
2. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวญาณิศา  ม่วงทอง
2. นายณัฐพล  อ่ำเมือง
 
1. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
2. นางสาวคนึงนิต  จันทร์สุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกอร  จาติเกตุ
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สินาปัน
3. เด็กหญิงณิชา  พิทูรทัศน์
4. นายธนทัต  สวัสดิ์พันธ์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสุวรรณ
6. นางสาวฤทัยณัฐ์  รอดสวัสดิ์ภร
7. นางสาววรรณชนก  มากชุ่ม
8. นางสาวสุธิมาพร  นนทิตบุตร
9. นางสาวเจษฎาพร  คำด้วง
10. นางสาวเปี่ยมหทัย  ขัติเนตร
 
1. นางกาญจนา  วิรัชชัย
2. นางสาวพิไลวรรณ  นาคบัว
3. นายนพดล  สมใจ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยาท้วม
2. เด็กหญิงกรสิริ  ยี่อินทร์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปาลาศ
4. นางสาวณิชารีย์  ปาลาศ
5. เด็กหญิงถิรพร  คงมั่น
6. เด็กหญิงทิพรันน์  สิโตทัย
7. เด็กหญิงนัทธมน  รอดเส็ง
8. เด็กหญิงนุจรินทร์  จันทร์สอน
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรือศรีจันทร์
10. เด็กหญิงปาณิตา  เกิดก่อวงษ์
11. เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมทอง
12. เด็กหญิงมินตรา  นิตุธร
13. เด็กหญิงวรารันต์  ศรีลาบัง
14. เด็กหญิงศิรินภา  แพรพันธ์
15. เด็กหญิงอนันญตา  เกิดประดิษฐ
 
1. นายสามารถ  โกฏิแสง
2. นางอุบล  เชียงส่ง
3. นายคมกริช  เนตรชัง
4. นายรามณรงค์  มณีศรี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์มูล
2. เด็กหญิงญาดา  ใจเงิน
 
1. นายตุลธร  ไหวเคลื่อน
2. นายวิทยา  เชื้อสะอาด
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกพรรณ  กุลวงศ์
2. นางสาวญาณิศา  ผาสีกาย
 
1. นางสาวเมริตา  มะตัน
2. นางมาลี  เสือหัน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดิษเสถียร
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นางสาวชลธิตา  วงษ์แก้ว
 
1. นางโสภิต  ผดุงโภชน์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  เที่ยงตรง
 
1. นางชมพูนุท  มีทอง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพัชรพร  ชูประเสริฐสุข
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญมี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายศิวกร  แผ้วเกษม
 
1. นายสิทธิพร  เจียมจันทร์คุปต์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจริยา  ดีอ่อน
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวรัตนากร  ท้วมเดช
 
1. นายสิทธิพร  เจียมจันทร์คุปต์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงรตี  สุขมูล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินรุ่ง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ลอบุญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พึ่งรอด
 
1. นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นางสาวอนงค์นาฏ  ดีคำเติม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์พรหม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ป๊อกแป๊ก
2. เด็กชายศรายุทธ  ไชยวงค์
3. เด็กชายอนวรรษ  สีมูล
 
1. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
2. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายฟิม  ครุธเพชร์
2. นายศิวะ  ขาวสูง
3. นางสาวสุนิตา  คำหล้า
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร  ขาวจ้อย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายอนุชิต  ศิริอ่วม
 
1. นายสำเร็จ  ถิ่นประชา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีตา
 
1. นายนายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กชายเมทนี  อนันต์
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายนัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
 
1. นายเรวัตร  จันทร์แจ่ม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายวันชนะ  มาเทศ
 
1. นายเรวัตร  จันทร์แจ่ม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายณัฐพล  มีเพ็ชร
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณัฐวุฒิ  อ้นรัตน์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวณัฐจิราภรณ์  นนทะ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เขียวทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสหรัฐ  สอนสี
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายภูมินทร์  ทองอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาววริศรา  นันชัย
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ปัญหา
2. เด็กชายกุลชาติ  เขาวิเศษ
3. เด็กชายนิลพัทธ์  สุวรรณอาศน์
4. เด็กชายศรัณย์  หงส์ประภาส
5. เด็กชายสุทธิวัส  จูยา
 
1. นายชวน   ตันแก้ว
2. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1. นายชลเดช  เหล็กภูเขียว
2. นายชัยณรงค์  หนุนเพิ่ม
3. นายชัยรัตน์  สุวรรณลุง
4. นายรังสรรค์  บุญทอง
5. นางสาวเวธินี  พึ่งโพธิ์ทอง
 
1. นายกฤษดา  เกตุทิม
2. นายลำธาร  ก้อนคลัง
3. นางปัตถมา  ศิริประทุม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกนกอร  ภุมราดี
2. นายกฤษฏา  ทองพิทักษ์
3. เด็กหญิงชลนภา  ลิ้มวงศ์
4. นายชัยยันต์  คชนิล
5. นางสาวชิดชนก  จันทร์สมัคร
6. เด็กหญิงญานิศา  แหยมเกิด
7. นางสาวณัชฎาพร  ชัยเกิด
8. นายณัฐนัย  ศรีเลิศ
9. เด็กชายณัฐพงษ์  ติ่งผ่อง
10. นายณัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
11. เด็กชายถิรมน  ชาติบุตร
12. นายธนบดี  สาจิ๋ว
13. นายธนายุทธ  แก้วจีน
14. นางสาวธัญพร  คงทับ
15. เด็กชายนฤทธิ์  อินทนัน
16. นางสาวนัชนันท์  ทองพืช
17. นางสาวนัชนันท์  นัยทอง
18. เด็กชายบวรชัย  ศรีละม้าย
19. นางสาวปริชาติ  โตผล
20. นายปัญจพล  แก้วคง
21. นางสาวปุุณณภา  ทองนวล
22. นายพิชชากร  รอดเมือง
23. นายพีรชัช  ทาศรี
24. นายภัทรนันท์  คำแก้ว
25. นายภาณุวิชญ์  ครุฑอ่ำ
26. นายภูชิต  แก้วประดิษฐ์
27. นางสาวมนัสนันท์  จีนย้าย
28. นายวันชนะ  มาเทศ
29. นายวุฒิเกียรติ  เกียรติยศ
30. นางสาวศตพร  ด้วงแห้ว
31. นางสาวสิริ  ปานทอง
32. เด็กชายสุธาริน  ดาอ่ำ
33. นางสาวสุธาวดี  คงพันธ์
34. เด็กชายอนุพงษ์  กำลังงาม
35. นายเพชรพนม  หยดย้อย
36. เด็กหญิงเยาวพาณี  จุ้ยสวะ
37. นายเอกรินทร์  เหล็กสิงห์
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
2. นายเรวัตร  จันทร์แจ่ม
3. นางณฐวรรณ  วันจิ๋ว
4. นางวัชรี  วรินทรีย์
5. นางสาวศกลวรรณ  บุญสิงห์
6. นางปริญดา  สอนอุทัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศรัณย์  หงส์ประภาส
 
1. นายชวน   ตันแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายชวน   ตันแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวนัช  ดาวดึงษ์
 
1. นางสาวแสงเทียน  เหล็กสิงห์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศุภลักษณ์  รักษาพันธ์
 
1. นายชวน   ตันแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  นาคหลวง
 
1. นางอังสุดา  สิงห์ใส
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายจิตรกร  แสงงาม
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงวรรณพร  ดีเพ็ง
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชนาภา  เภารอด
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดช่วง
 
1. นางสาวณัฎธิกา  ทองอินทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายภูธเนศ  กาสา
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภรภัค  ศรีเมฆ
 
1. นายสายฝน  มีทรัพย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวรุ่งนภา  สร้อยสอ
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ชื่นชู
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายศุกล  บุญเอ็ม
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสิรภัทร  บัตรมาก
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฐชนิญา  ทองอิน
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีชำนะ
2. นายชรินทร์  พรหมฝาย
3. นางสาวดุสิตา  คำผิว
4. นายทะนงเกียรติ  มาหา
5. นายผลบุญ  เกิดมั่น
6. นายศิวะ  ศิริกุล
7. นายสรวิชญ์  แสงภูภาส
8. นายสิทธินนท์  เรือนจันทร์
9. นายสุวัจน์ชัย  จันทร์หมื่น
10. นายอิทธิธร  เทพอาจ
 
1. นายชวน   ตันแก้ว
2. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายกรองเกียรติ  พรมโสภา
2. เด็กหญิงกาญจนา  วนิชกรณ์
3. เด็กชายจิรัฎฐ์  คำก้อนแก้ว
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ทองเสริม
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  ยิ้มมี
6. เด็กชายปวริศ  คำมี
7. เด็กหญิงพิชญา  อินทะ
8. เด็กชายภานุวัฒน์  แทนเทือก
9. เด็กหญิงวริษา  ภู่กำเนิด
10. เด็กหญิงเกวลี  รัตนาวัฒน์วรรณา
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท์
3. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายชัยพงศ์  อ่อนละมูล
2. นายณรงค์ศักดิ์  แก้วน้ำอ่าง
3. นายธนัช  เกตุทอง
4. นางสาวนริศรา  เกตุทอง
5. นางสาวนลธิราณี  นาคะเกตุ
6. นางสาวประกายเพชร  ยานนาวา
7. นายปวเรศ  นาคคชสีห์
8. นางสาวภัทราพร  ทองจันทร์
9. นางสาวมณฑิตา  ทรงจันทร์
10. นายเฉลิมเกียรติ  เส็งสอน
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นายอาณัติ  อยู่นัด
3. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์เหมือน
2. เด็กหญิงจารุณี  อินเจริญ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โท้ทอง
4. เด็กหญิงรักชนิฎา  บุญเชื่อม
5. เด็กหญิงสุภัชชา  พันถา
6. เด็กหญิงแพรทอง  จันทร์ศรี
 
1. นางกิติยาพร  เอื้ออรุณ
2. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
3. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนันทัชพร  ศิริชัยพานิชย์
2. นางสาวปัญชยา  เกิดส่ง
3. นางสาววิภารัตน์  อินตัน
4. นางสาวสิรินภา  คุ้มสุวรรณ์
5. นางสาวสิรินาถ  สิงห์ใส
6. นางสาวเปมิกา  เขียวกลม
 
1. นางกิติยาพร  เอื้ออรุณ
2. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
3. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีนพคุณ
2. เด็กหญิงชุริตา  มาวัน
3. เด็กหญิงพรชนก  สอนกอน
4. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  รอดจำนงค์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ไผ่ตาแก้ว
6. เด็กหญิงสิรินภา  สาใจ
7. เด็กหญิงสุชานันท์  สุวรรณชื่น
8. เด็กหญิงอนันตญา  สีแดง
 
1. นางกิติยาพร  เอื้ออรุณ
2. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
3. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกุลสตรี  ธรรมพันธ์
2. นางสาวณัฐกานต์  วงษ์ประสิทธิ์
3. นางสาวธนาภรณ์  คำดำริห์
4. นางสาวพัชรา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง
6. นางสาวพัณณิตา  ไกรยา
7. นางสาวศุวิภา  แซ่อื้อ
 
1. นางราตรีพร  ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ  บุญคุ้ม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  สังข์อุไร
2. เด็กหญิงธัญยภรณ์  ฟองจันทร์
3. เด็กหญิงนฤพร  มอญเมือง
4. เด็กหญิงปรายฟ้า  สินเหล็ก
5. เด็กหญิงยศสินี  สิงห์ลม
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  พระแสงแก้ว
7. เด็กหญิงศศิธร  กำเกิด
8. เด็กหญิงศิริทิพย์  อัศวพงษ์พันธ์
9. เด็กหญิงสาวิตรี  ลพภู่
10. เด็กหญิงสุริวิภา  ยิ้มณรงค์
11. เด็กหญิงอรปรียา  บุญธูป
12. นางสาวเอื้อนุช  เพิ่มศรี
 
1. นางอมรรัตน์  นามเนียม
2. นางบุญยืน  เจริญลาภ
3. นางสาวบัณฑิตา  เรืองปิ่น
4. นางสาวบาหยัน  เชื้อวงศ์บุญ
5. นางสาวอัญชิษฐา  โหมดพันธ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวคณิศร  เพิ่มทรัพย์
2. นางสาวชื่นกมลวรรณ  มังคลาด
3. นางสาวณมณฑ์กาญจ์  จ๊ะสุนา
4. นางสาวณัฏฐนันท์  อุไรวรณ์
5. นางสาวณัฐนรี  ศรีสอาด
6. นางสาวณัฐวดี  ชื่นพรม
7. นางสาวณิชกานต์  ทิพย์สุวรรณ
8. นางสาวณิชาภัทร  ศรีสอาด
9. นางสาวนฤมล  บุญอินเขียว
10. นางสาวนัฏชญา  อุไรวรณ์
11. นางสาวพชรพร  บุญธรรม
12. นางสาวภาวิณี  พลประถม
13. นางสาวมนัญชยา  สมเก๋
14. นางสาววนัชพร  จารุชาต
15. นางสาววรกมล  โพธิ์ระฆาต
16. นางสาวสกุลรัตน์  ใจพระ
 
1. นางกิติยาพร  เอื้ออรุณ
2. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
3. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวกนกอร  บุญมัติ
2. นายณัฐวุฒิ  ตาปราบ
3. นางสาวนลธิราณี  นาคะเกตุ
4. นายพิภพ  เมินกระโทก
5. นายเฉลิมเกียรติ  เส็งสอน
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  บุญเชิด
 
1. นางพรรวี  เนตรวีระ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพัชรพร  ประเสริฐสูง
 
1. นางพรรวี  เนตรวีระ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนุชนาฏ   เหลือล้น
 
1. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวอันดา   ดำศรี
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจิรัชยา  วิชาชัย
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวนภัสสร  แก้วสม
 
1. นางสาวชไมพร  ศักดิ์ศิริ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แปงการิยา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  หล้าฤทธิ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสิทธินนท์  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาววรรณวิสา  ชาญวิกรัย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงเรณู  แก้วตา
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายศุภชัย  ใจสุทธ์
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายวรยศ  รักษา
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 98.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปานชนน์  เพ็งเเจ่ม
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายชำนาญ  คำใส
2. นายฐาปนพงศ์  วิชาธร
3. นายธนสรณ์  เรืองศรี
4. นายวิชัย  มงคลระลึก
5. นายโชคชัย  มาตรอินทร์
 
1. นางสาวสฐาปรานี  เพ็งปั้น
2. นางสาววรรณวิสา  ชาญวิกรัย
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  จันจ้อน
2. นางสาวณัฏฐณิชา  โก่งพุก
3. นางสาวนภาพันธุ์  ก้อนทับทิม
4. นางสาวนันทิชา  ทองเกิด
5. นางสาวประกายกาญจน์  ธรรมใจ
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกพร  นวลหมวก
2. นางสาวกานต์สิรี  ภูริพงศ์พิศาล
3. นางสาวชนกานต์  เข็มผง
4. นางสาวสุพิชญา  นุ่มนวล
5. นางสาวสุวิชาดา  โพธิ์ดี
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธัญสุดา  ทองชิต
2. นางสาวบุณฑริกา  วัฒนาสกุลเกียรติ
3. นางสาวภรชนัน  ทองล้วน
4. นางสาวอริศริยา  แพ่งสุภา
5. นางสาวอังศุมาลี  พฤกษ์อุดม
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. นายสมัชญ์  ศรีจันทร์ทับ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสิรีธร  รัตนศรีเมธา
2. นางสาวสุธารินี  แก้วสิน
 
1. นางสาวลักขณา  เเย้มจิตร
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกมลวรรณ  มณีรัตน์
2. นางสาวธัชพร  ตันติอำไพ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์สืบเเถว
2. นายวสุพล  ทองเดชศรี
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววนา  จินะปัน
2. นางสาวศรีสกุล  วังซ้าย
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แง่มท้าว
3. เด็กชายธนากร  เพ็งบ้านไร่
4. เด็กชายธีรพล  คำแร่
5. เด็กชายธีรศานต์  พิมพ์เพ็ง
6. เด็กชายพนิชพล  จาปัน
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  แท้รัมย์
8. เด็กชายสวราชย์  ชิดชม
 
1. นายตุลธร  ไหวเคลื่อน
2. นายวิทยา  เชื้อสะอาด
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญาคง
2. นางสาวกมลชนก  จันทร์ยวง
3. นางสาวกุลจิรา  อินปา
4. นางสาวธนพร  สวนปาน
5. นางสาวบุตรนภา  บัวอ่อน
6. นางสาวปัญชญา  เกิดส่ง
7. นางสาวพัณณ์ชิตา  กุลวัฒน์บุญมี
8. นางสาววรินยุพา  ก้อนกล่อม
9. นางสาวสุภาภรณ์  กุลพรม
 
1. นางวัฒนา  เจริญผล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชญาพร  ดีบาง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปริศนา  สุขเณร
2. เด็กหญิงภัคธีรา  เชียงมณี
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ทาจ๋อย
 
1. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
2. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนกานต์  วรรณรินทร์
2. นางสาวอรวรรณ  โม้เกิด
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปานอ่วม
 
1. นางยุวดี  บุตรเพ็ชร์
2. นางอุษา  เสริมศรี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทองทา
2. เด็กหญิงวริษา  แดงสด
3. เด็กหญิงโยษิตา  โสขันตี
 
1. นางพจนีย์  อำนา
2. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวนันทิกานต์  ทานะขันธ์
2. นางสาวศศิพิมล  อ้นมอย
3. นางสาวอุษณียาภรณ์  จันมา
 
1. นางพจนีย์  อำนา
2. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปณิสรา  แก้วเจริญมา
2. เด็กหญิงภูษนิศา  บุญพิมพ์
 
1. นางจงกลณี  หอมนาน
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกพร  ตั้งศรีสุข
2. เด็กชายกิตติภัฏ  วัฒนาพานิช
 
1. นางจงกลณี  หอมนาน
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธนัชพร  นาสา
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  พรมอินทร์
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  กลิ่นลอย
2. เด็กชายพงศพัศ  รอดพวง
 
1. นางอทิตยา  แก้วคำฟู
2. นางสวิชญา  คำดีเพ็ง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฑามณี  ตันดี
2. นางสาวอัญชิรา  แปงสาย
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  ทรัพย์ทอง
2. เด็กหญิงชลิตา  ทุนประดิษฐ์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
2. ว่าที่ร้อยโทพงษ์เทพ  นาคมี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โมรารักษ์
2. เด็กหญิงชนากาญจน์  สุทธิกุล
 
1. นางกนกอร  ผาสีกาย
2. นางจงกลณี  หอมนาน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกรกนก  รินพล
2. นางสาวพรธีรา  ธีรเดชานันท์
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นางสาววริศรา  นาสอน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจิรารัตน์  วงค์ชิระนนท์
2. นายธนฤทธิ์  อยู่จุ้ย
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายจักรกริชชัย  บัวสมบูรณ์
2. นางสาวอาทิตยา  เชื้อมั่น
 
1. นายกิตติพงษ์  สว่างทิตย์
2. นางสาวศุภธิดา  แก้วศรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณฐพล  ตันติกุล
2. นายอาทิตย์  โพธิ์ทอง
 
1. นายปกรณ์  ทารัตน์
2. นางนุสลา  รัฐธรรม
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยาบ้านแป้ง
2. เด็กหญิงธีร์วรา  กลิ่นหนู
3. เด็กชายสรศักดิ์  โพธิ์ดง
 
1. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
2. นางศุลิษา  สยมพงศ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายชวโรจน์  มากล้น
2. นางสาวพิมพ์ลภัทร  จันทร์หอม
3. นายสุทธิพงษ์  บุญเปลื้อง
 
1. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายธนกาญน์  คงเพ็ชร
2. นางสาววริษา  หงษ์ทอง
 
1. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
2. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงวรินทร  อุดมเลิศ
2. เด็กหญิงอรณิชา  เมืองรี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปั้นจาด
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปริชญา  ชูประเสริฐสุข
2. นางสาวพัชาภา  คำเครื่อง
3. นายสนธยา  เหล็กอินทร์
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นายประเสริฐ  แก้วพิน
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพล  สายเสม
2. เด็กชายบารมี  ทรงวิชา
3. เด็กชายศุภวัฒน์  แก้วทองมา
 
1. นายวิราช  น้อยศิริ
2. นายฐิตโชติ  มากอิ่ม
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายชาคริต  แย้มเกษม
2. นายธนาธร  จันทร์ประดิษฐ์
3. นายวัชรพล  ก้อนแก้ว
 
1. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
2. นายทินวัตร  อาทิตย์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมโชติ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อยู่นัด
3. เด็กชายประยุทธ์  สินเดช
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายณัฐภูมิ  พรมคล้าย
2. นายยุทธภูมิ  ทองไทย
3. นายเฉลิมกิติ์  กิตติขจร
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นายประเสริฐ  แก้วพิน
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนมี
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  ตั้งมั่นดี
3. เด็กหญิงภคพร  กองฟั่น
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
156 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกุลสิณี  เพ็งดี
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองคำ
3. นางสาวสโรชา  ละอองเภา
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นายประเสริฐ  แก้วพิน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายจิรฬส  เอมอำ่
2. เด็กชายรัชชานนท์  เล่ายี
3. เด็กชายเจษฎา  เหล็กแย้ม
 
1. นางวรพรรณ  เที่ยงบูทวี
2. นายชลอ  หอมระรื่น
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายศุภวัทน์  บุญทศ
2. นายสืบสกุล  แผลงศร
3. นายอภิสิทธิ์  บุญเสือ
 
1. นายสุวัฒน์  จันทร์แยง
2. นายประสพโชค  บัววังโป่ง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กชายทัศนัย  จำรัส
2. เด็กชายปรเมศวร์  เพชรมาศ
3. เด็กชายสุประวีย์  บุญแสง
 
1. นางสาววิจิตตรี  ภักดี
2. นางสาวศุภธิดา  แก้วศรี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
2. เด็กหญิงกนิษฐา  สุน้อง
3. เด็กหญิงศศิธร  นวลพักตร์
4. เด็กหญิงสุวจนี  มากมี
5. เด็กหญิงอภิญญา  พินเกตุ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองบาง
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
2. นางวิเชียร  ทองใหญ่
3. นายกิตติกัณฐากรณ์  การุณประชา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงวรพร  ม่วงเย็น
2. เด็กหญิงศิรินภา  โกฏแสง
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ขวัญเมือง
 
1. นางอรชร  ครุธผาสุข
2. นางสุภาพรรณ  คำสวน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจันจิรา  กุลพรม
2. นางสาวจิณณพัต  ทุมวงศ์
3. นางสาวสุดารัตน์  เชื้อน่วม
 
1. นางสุวิมล  ภูริสัตย์
2. นางศรีเรือน  คล้ายชม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  พลนิกร
2. เด็กหญิงรัตติยาวรรณ  ขันใจ
3. เด็กหญิงสุภัสราภา  สีแดง
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางสุนันท์  อ่วมแจง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนากานต์  ศรีอินทร์
2. นางสาวศศิธร  ทะมา
3. นางสาวสรัญญา  แปงการิยา
 
1. นายกัมปนาท  สังบัวแก้ว
2. นางสุประวีณ์  เลิศวิริยะเดชา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬดา  อำนาจวงศา
2. เด็กชายทัตภูมิ  กุลวงศ์
3. เด็กชายปุระชัย  บุญเป้า
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ชมระกา
2. นางฐิติชญา  ทองอยู่
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นายทนุศักดิ์  น้ำสะอาด
2. นายธรรมนูญ  นาคทั่ง
3. นางสาวปกเกศ  เจียมจู
 
1. นายปัญญกร  เชียงรอด
2. นายกฤษฎิ์ทิโชติ  ฤกษ์ศิริลภัสช์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์หวาด
2. เด็กหญิงนิกุลพร  อ่อนนิ่ม
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงดี
 
1. นางสาวอรพินท์  เทพศิริ
2. นางสาวปาริชาติ  สิงห์เนตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวชลธิชา  อินทสิทธิ์
2. นายณัฏฐนันท์  นิ่มปากน้ำ
3. นางสาวอุบลวรรณ  ยืนยาว
 
1. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
2. นางแสงเทียน  กำทรัพย์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  เดื่อทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แปลนสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุมิตรา  กิจสวน
 
1. นางปวีณา  วรรณปัญญา
2. นางอนัญญา  ศรีภิรมย์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นางสาวมยุรี   แสนสิทธิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  บุญทอง
3. นางสาวอาลิสา  หล้าคำ
 
1. นางขันทอง  ฝายนันทะ
2. นางปภศร  ดิษบรรจง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญอินเขียว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทิมา
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  เมืองด่าน
 
1. นางพิกุล  อินตายวง
2. นางศุภลักษณ์  เกณฑ์ขุนทด
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวการะเกด  รอดภัย
2. นายศราวุธ  ดาอ่ำ
3. นางสาวเกศินี  กมลงาม
 
1. นางสาวพรพิมล  นุชพุ่ม
2. นางสุุพัตรา  ดีมี
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  เหล็กสิงห์
 
1. นายนิรัติ  บัวทอง
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิง จริยา  มะตัน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปาใจ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์   มั่นคง
 
1. นางโสภิต  ผดุงโภชน์
2. นางปภศร  ดิษบรรจง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายพรหมมินทร์  จันทร์ดำ
 
1. นายนิรัติ  บัวทอง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายมนัสพงศ์  ทาพรม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์พรหม
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  เผือกพูล
 
1. นายนิรัติ  บัวทอง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุ่มเทียน
 
1. นางนิตยา  อินอิว
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายโกมล  ดวงจำลอง
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายนิคม  พุ่มเทียน
2. เด็กชายปริเยส  อิ่มเพ็ง
 
1. นายเอกรัฐ  คล้ายสุวรรณ์