สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 73 23 7 103 108 6 3 0 117
2 อุตรดิตถ์ 35 38 9 82 91 5 1 2 97
3 พิชัย 20 13 22 55 60 12 7 0 79
4 เจริญวิทยา 10 11 6 27 36 9 11 0 56
5 น้ำริดวิทยา 7 10 7 24 32 11 13 3 56
6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 6 13 5 24 37 12 10 1 59
7 นาอินวิทยาคม 6 11 4 21 28 10 9 0 47
8 ทองแสนขันวิทยา 6 8 3 17 32 9 10 2 51
9 บ้านโคนพิทยา 6 7 4 17 25 4 7 0 36
10 ตรอนตรีสินธุ์ 6 6 11 23 34 13 5 1 52
11 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 3 2 6 11 20 5 6 1 31
12 ภราดานุสรณ์ 2 2 3 7 12 6 7 0 25
13 ลับแลศรีวิทยา 1 5 5 11 16 12 8 1 36
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 5 2 8 15 9 7 1 31
15 ดาราพิทยาคม 1 2 2 5 6 3 3 0 12
16 ลับแลพิทยาคม 0 3 3 6 13 8 2 1 23
17 ทุ่งกะโล่วิทยา 0 2 3 5 9 10 5 1 24
18 แสนตอวิทยา 0 1 1 2 7 7 5 0 19
รวม 183 162 103 448 581 151 119 14 851