หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มอุตรดิตถ์ 1 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 ,14,15,17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอุดม บุญเกตุ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม สภานักเรียน  
2 ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม สภานักเรียน  
3 นายวิทยา เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม สภานักเรียน  
4 นายชาญฤทธิ์ เตชา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดค่ายพักแรม  
5 นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดค่ายพักแรม  
6 นายวิราช น้อยศิริ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดค่ายพักแรม  
7 นางอัจฉรา สีสืบวงษ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวด หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
8 นายคฑาวุธ ขันไชย ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวด หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
9 นายสันทะเสริด อุทโท ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวด หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
10 นางโสภิต ผดุงโภชน์ ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวด หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
11 นางยุวดี บุตรเพ็ชร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวด หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
12 นางสาวสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวด หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
13 นางอนงค์ คมกฤช ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
14 นางสมศรี เขียวชอุ่ม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
15 นายเดชชาติ แสนประเสริฐ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
16 นายวีระพันธ์ุ ดอนท้วม ้ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน  
17 นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
18 นางสาวโสรัตยา กันภัย ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
19 นางสาวทิวา ธิปัญญา ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
20 นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
21 นายเดชชาติ แสนประเสริฐ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
22 นายสาวณัฎฐนิช หน่อคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
23 นางสาวชนาวรรณ ทนุกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
24 นางสาวธันวาพร ศรีสมุดคำ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
25 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
26 นายถาวร ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน  
27 นายเดชชาติ แสนประเสริฐ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
28 นางอนงค์ คมกฤช ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
29 นางสมศรี เขียวชอุ่ม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
30 นางสาวลัดดาวัลย์ ลำใย ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
31 นายประมุข ธนวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
32 ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
33 นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
34 นายเฉลิมศักดิ์ ดีมูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
35 นางเพ็ญจันทร์ กิตติวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
36 นายอดิศร ศิริพันธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
37 นายประโมทย์ คงนวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
38 นายแสนชัย พุ่มไสว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
39 นายนิติพัฒน์ เสนระศัพท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
40 นางสาวธารทิพย์ สีตาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
41 นายธีระวัฒน์ เทพสุภา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
42 นางดารักษ์ ฟองสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
43 นางนันทิยา จันทิมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ  
44 นายไพฑูรย์ วันวิชัย โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
45 นายนิติพัฒน์ เสนระศัพท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
46 นายกัมปนาท สังบัวแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
47 นายไพฑูรย์ วันวิชัย โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
48 นายนิติพัฒน์ เสนระศัพท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
49 นายกัมปนาท สังบัวแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
50 นายประเทือง พรมแก้วต่อ โรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
51 นายจำทอง โสจิธาดาเจริญ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
52 นางสุนันท์ อ่วมแจง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
53 นางสายทอง คล้ามนฤมล โรเรียนนำ้ริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
54 นางอำนวย ดาคำ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
55 นายกิตติกัณฐากรณ์ การุณประชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
56 นายกริช พุ่มเทียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
57 นางสุพัตรา ดีมี โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
58 นางสาวธารทิพย์ สีตาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)  
59 นายกริช พุ่มเทียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
60 นางสุพัตรา ดีมี โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
61 นางสาวธารทิพย์ สีตาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
62 นางสาวอัจฉราภรณ์ เสวันนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำ้ริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
63 นายสุวัฒน์ จันทร์แยง โรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
64 นายปราโมทย์ คงนวล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
65 นายมานพ ดีอุดม โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)  
66 นายสุชาติ ศรีโยยอด โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จัดสวนแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6)  
67 นางอุษา จาดเรือง โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
68 นางสุประวีณ์ เลิศวิริยะเดชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
69 นางประกอบ ธนวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
70 นางอุษา จาดเรือง โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
71 นางประกอบ ธนวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
72 นางสุประวีณ์ เลิศวิริยะเดชา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
73 นางวิเชียร ทองใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
74 นางดวงรัตน์ดา คำเหม็ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
75 นางสาววิจิตตรี ภักดี โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
76 นาวสาววิจิตตรี ภักดี โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3  
77 นางวิเชียร ทองใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3  
78 นางดวงรัตน์ดา คำเหม็ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3  
79 นางธนวัฒน์ รัตนพันธ์ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  
80 นางสุกัญญา ทองอิ่ม โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  
81 นางชมพูนุท มีทอง โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)  
82 นางธนวัฒน์ รัตนพันธ์ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
83 นางสุกัญญา ทองอิ่ม โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
84 นางชมพูนุท มีทอง โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และ อาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
85 นางนันทิยา จันทิมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
86 นายปภาวิญช์ ทองศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
87 นางทิพย์นภาพร ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  
88 นางนันทิยา จันทิมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
89 นายปภาวิญช์ ทองศรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
90 นางทิพย์นภาพร ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน แกะสลักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  
91 นายมานพ ขันเอีย นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
92 นายไผท เสือน้อย นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
93 นางสาววาสนา โกฎแสง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
94 นายธนากร มีเทียม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
95 นายตระการ ขวัญเนตร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
96 นายสิทธิชัย พานิชย์วิไล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
97 นายธารา น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิฃัย ประธานกรรมการ  
98 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ  
99 นายชัยชาญ พรวญหาญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ  
100 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการ  
101 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
102 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
103 นายประครอง สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
104 นางอรชร ครุธผาสุข ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
105 นางรุ่งนภา หมื่นเจริญ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
106 นางพรรวี เนตรวีระ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
107 นายดุลยวัตร สานอินทจักร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
108 นางพันธนิภา พรมแก้วต่อ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
109 นางบุษบา วานิชสรรพ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
110 นางสาวหทัยกาญจน์ รักสัจจา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
111 นางอัชรี อุ่นมาก ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
112 นายณัฎฐ์ ทิพย์บุณยาพร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
113 นางสาวสุวิมล ศรีเทพ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
114 นางอำพรรณ ไพเราะ ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
115 นางปริญดา สอนอุทัย ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
116 นายวัชราวุฒิ บุญเสือ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
117 นางชวนชอบ จิสัณทนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย รองประธานกรรมการ  
118 นายสิทธิชัย ปานเอี่ยม ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
119 นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน รองผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ  
120 นางบุปผา ศรีเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
121 นางหทัยทิพย์ สมทอง ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
122 นายสมชาย ปาณธูป ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานกรรมการ  
123 นายชัยดำรงค์ เสือหัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานกรรมการ  
124 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญากรวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
125 ดร.ชนัญญา พวงทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
126 Mr. Yang Bo อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
127 นางสาวสุทธิรัตน์ อินมา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
128 นายนุกูล บัวเผื่อน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
129 นายบุญเกลื้อ บุญเสือ ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
130 นางสาวดาราวดี พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
131 นางปภศร ดิษบรรจง ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
132 นางสาวจันจิราภรณ์ คำบุญเรือง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
133 นางสาวดาราวดี พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
134 นางวัชรี วรินทรีย์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิชัย กรรมการ  
135 นางสาวพจนีย์ สิงห์โตทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิชัย กรรมการ  
136 นางอนงค์นาฏ เอิบบุญญา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิชัย กรรมการ  
137 นางสาวบุญส่ง นาคสุขมูล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิชัย กรรมการ  
138 นางสาวธนิตา แสวงลาภ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิชัย กรรมการ  
139 นางวิภาวรรณ เงินเมือง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิชัย กรรมการ  
140 นางสาวพิชาวีร์ วุฒิ ครูโรงเรียนพิฃัย กรรมการ  
141 นายทศพล เหรียญเจริญ ครูโรงเรียนพิฃัย กรรมการ  
142 นายบุญลือ หนุนนาค ครูโรงเรียนพิฃัย กรรมการ  
143 นาวสาวสุเบญจานี ธรรมโชติ ครูชำนาญการ กรรมการ  
144 นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ  
145 นายชาญฤทธิ์ เตชา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ  
146 นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโค ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ  
147 นายประสิทธิ์ ปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
148 นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาด ครู กรรมการ  
149 นายกฤษฎา จันทร์รุญ ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
150 นายประครอง สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ  
151 นางอรชร ครุธผาสุข ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ  
152 นางสาวนวยนาด ทิมให้ผล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ  
153 นางน้ำค้าง สุขเกษม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ  
154 นายสิทธิกร ฐานะงาม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ  
155 นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ  
156 นางสาวสุมัลลิกา อุดาการ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ  
157 นางวาสนา สุวรรณบูลย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ  
158 นางรัศมี ธัญน้อม ครูโรงเรียนพิชัย กรรมการ  
159 นายบุญเกลื้อ บุญเสือ ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา กรรมการ  
160 นางสาวลำยงค์ ทองตีบ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ กรรมการ  
161 นายจิรภัทร ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา กรรมการ  
162 นายนุกูล บัวเผื่อน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ  
163 นางเพียงใจ นครศรี ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม กรรมการ  
164 นางฐาปนันท์ สอนอินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กรรมการ  
165 นายฉัตรชัย คำบำรุง ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา กรรมการ  
166 นางกฤติกา กาวิน ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา กรรมการ  
167 นางวรรณา พิมละมาศ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการ  
168 นายไพฑูรย์ ภูตะมี ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม กรรมการ  
169 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๙ กรรมการ  
170 นางสำรวม กุลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๙ กรรมการ  
171 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญากรวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
172 ดร.ชนัญญา พวงทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
173 Mr. Yang Bo อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
174 นายนิยม เกตุกอ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
175 นางฉลอง จุ้ยศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
176 นางสุธา อ่อนขำ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
177 นายมงคล ลาเบ้า ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
178 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญากรวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
179 ดร.ชนัญญา พวงทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
180 Mr. Yang Bo อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
181 นางสุธารัตน์ จุลญาติ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
182 นายนาวี ศักดาเดช ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
183 นางวรรณา พิมละมาศ ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
184 นางรัศมี ธัญน้อม ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
185 นางสาวสุกัญญา ไชยเหล้ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
186 นางฐาปนันท์ สอนอินทร์ ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
187 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญากรวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
188 ดร.ชนัญญา พวงทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
189 Mr. Yang Bo อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
190 นางทัดดาว สุวิมล ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
191 นายนิยม เกตุกอ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
192 นางเอมอร เพ็ชรมี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
193 นางสุธา อ่อนขำ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
194 นายมงคล ลาเบ้า ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
195 ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญากรวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
196 ดร.ชนัญญา พวงทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
197 Mr. Yang Bo อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
198 นางอารี ฉัตรแก้ว ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
199 นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
200 นางสาววันเพ็ญ อ้นโทน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
201 นายภาคิญ ไชยวงค์ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
202 นางสาวทักษิณา อินมา ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
203 นายไพฑูรย์ ภูตะมี ครูโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
204 นางสาวอุษาพร หัดทำมา โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
205 Ms. Mikiko Matsuoka ครูโรงเรียนนารีรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
206 Mr. Hideaki Tokutake ครูโรงเรียนพิริยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
207 นางรวีวรรณ บุญมา ครูโรงเรียนพิริยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
208 นางศิริลักษณ์ ดีโท่น ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
209 นางสาวอัญชลี จันจัด ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
210 นายกฤษณะ หม่อมรักษา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
211 นางรุ่งนภา นาคกล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
212 นางสาวนวรัตน์ เกตุศรี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
213 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
214 Mr. Tatsuki Shirai ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
215 นางศิริพร คำขาด อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
216 นางนฤมล สุธาพรต ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
217 นายจิรภัทร ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
218 นางสาวภทรพรรณ พัฒน์ธนเศรษฐ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
219 นางวาสนา สุวรรณบูลย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
220 นางสรรค์สิริ สินธุวงศานนท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
221 นางสายใจ เกรททิ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
222 Ms. Mikiko Matsuoka ครูโรงเรียนนารีรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
223 Mr. Hideaki Tokutake ครูโรงเรียนพิริยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
224 นางรวีวรรณ บุญมา ครูโรงเรียนพิริยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
225 นางฉลอง จุ้ยศรีแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
226 นางเอมอร เพ็ชรมี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
227 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
228 Mr. Tatsuki Shirai ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
229 นางศิริพร คำขาด อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
230 นางสาวอนุตรีย์ พานกุหลาบ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
231 นายรัชพล ศรีริอ่วม ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
232 นางสาวทิพวัลย์ ศรีทวี ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
233 นางสาววิไลลักษณ์ เกตุนิ่ม ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
234 นายภูวเดช ธิปธวินกุน ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
235 นางสาวทัศวรรณ ฑีฆาวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
236 นางสาวสาวิตรี บุญสะอาด ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
237 นายลำจวน เขียวพุ่มพวง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
238 นายดิเรก ดาสี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
239 นางวิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
240 นางสายใจ เกรททิ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
241 นางสาวประดิษฐ์พร ดิษบรรจง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
242 นางจันทร์แรม บุญส่ง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
243 นางนฎานิษฐ์ มีศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
244 นางวิไลวรรณ ด้วงรักษา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
245 นางสาวกมลพร ชัยยา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
246 นายวชิรพงศ์ พูลเกษร ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งการนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
247 Mr. Tatsuki Shirai ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งการนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
248 นางศิริพร คำขาด อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งการนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
249 นางกนกพรรณ ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
250 นางกนกพรรณ ทองสุทธิ์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
251 นางอมรรัตน์ เดือนเพ็ญ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
252 นางสาวราตรี กาวี ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
253 นางกฤติกา กาวิน ครูโรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
254 นางอำนวย อัครเดโช ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
255 นางสาวทิวา ยาตรา ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
256 นางสุดาภรณ์ บุญเสือ ครูโรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
257 นางสาววิไลลักษณ์ บุญงาม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
258 นางสาวอมลวรรณ คำสีสังข์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
259 นายเอนก ดีมี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
260 นางสาวเฉลิมพร ทองศรีอ้น ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
261 นางสาวมัลลิกา เปรมลาภ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
262 นางสุกัญญา บุตรแก้ว ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
263 นางสุจิตรา รอดทองดี ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
264 นางระวีวรรณ ดอนท้วม ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
265 นางจันทนา สุวรรณอาศน์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
266 นางจันทร์แรม บุญส่ง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
267 นางอนันต์ ชื่นชม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิชัย กรรมการและเลขานุการ  
268 นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทย ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ  
269 นายประครอง สิทธิ์นันท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ  
270 นางพรรณี ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ  
271 นางรุ่งนภา หมื่นเจริญ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
272 นางนิรมล ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
273 นางฑิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
274 นางวัฒนา คำแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
275 นางสาวศิริลักษณ์ แหยมคง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
276 นางสาวสุภัทรา ชัยสุ่ย ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
277 นางพรชีวิน นนทการ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
278 นางสาวพรทิพย์ จันสะอาด ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
279 นางสาวจันทราภา จินดากุล ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
280 นางสาวอรุณศรี เตชะเรืองรอง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
281 นางรุ่งนภา หมื่นเจริญ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
282 นางนิรมล ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
283 นางฑิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
284 นางรุ่งนภา หมื่นเจริญ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการแข่งการนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
285 นางนิรมล ชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งการนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
286 นางฑิติมา ภู่พัฒน์วิบูลย์ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งการนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
287 นางสาวจุฑามาศ บุญชู อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
288 นางสาวศศิวรรณ นาคคง อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
289 Miss Seonhee Jeon อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
290 นางสาวจุฑามาศ บุญชู อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
291 นางสาวศศิวรรณ นาคคง อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
292 Miss Seonhee Jeon อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
293 นางสาวจุฑามาศ บุญชู อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
294 นางสาวศศิวรรณ นาคคง อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
295 Miss Seonhee Jeon อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
296 นายผจญ ห่อทอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
297 นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
298 นางเฉลิมเนตร จันนคร ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
299 นายธนพล ดีสีปาน ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
300 นางเปล่งศรี จันคุ้ม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
301 นางนวลนิภา นิลกัณหะ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
302 นางศุภราภรณ์ ยลธรรม์ธรรม ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
303 นางชนิดาภา อัศวินิกุล ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
304 นางจำรอง สุอรุณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
305 นายชาตรี ศุภบูรณ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
306 นายสาทร มาต้น ครู โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
307 นายมิตร จิ๋วภู่ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
308 นางสาวเฉลย วันจิ๋ว ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
309 นางนุชรินทร์ ภูมราดี ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
310 นายธงศักดิ์ บุญธนาธรรม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
311 นางสายปัญญา สุธีรภิญโญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
312 นายเกษม วิพลชัย ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
313 นางสาวมณฑา ทิมเที่ยง ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
314 นางสาวนวยนาด ทิมให้ผล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
315 ว่าที่ร้อยตรีพิศาล ดิษฐสุวรรณ ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
316 นางสมศรี แสงซิว ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
317 นางสุภาภรณ์ หว่าเกตุ ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
318 นางสาวอัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
319 นางกัลยกร เปลี่ยนอำรุง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
320 นางสาวกาญจนา ผกานนท์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑ - ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖)  
321 นางวัฒนา เจริญผล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
322 นายไฉน มั่งคล้าย ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
323 นางสุมาลี โสดจำปา ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
324 นางชนากานต์ คำสุวรรณ์ ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
325 นางคมคาย ชมภูน้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
326 นางสาวนงลักษณ์ จันทราช ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม (ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
327 นางสาวอุทิศ มาดบังอ่อน ครู โรงเรียนพิชัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม (ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
328 นางธนีรัตน์ ศุภบูรณ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม (ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
329 นางเฉลิมรัตน์ ชูเนียม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม (ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
330 นายยุทธศักดิ์ เกตุอินทร์ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม (ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
331 นางสาวคนึงนิต จันทร์สุข ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
332 นายชูวิทย์ เดชนาลักษณ์ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
333 นางน้ำฝน น้อยมาต่วน ครู โรงเรียนน้ำริดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
334 นางสาวสุธีรา ดังดี ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
335 นางสุเพ็ญรัตน์ จานศรีเพ็ญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ๖)  
336 นางวาสนา ตาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
337 นายสุวิทย์ ปานคะเชนทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลับแลพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
338 นางนิ่มนวล โล่พานิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
339 นางสาวสิรินดา ต๊อดแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
340 นางสาวศรัญญา ขันทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
341 นางสาวปกิตตา ปานเกษม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
342 นายวัชรพงศ์ ชุมภูหมุด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
343 นายปริญญา สุธีรภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
344 นายเธียรดนัย อยู่บ้านคลอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
345 นายสุวรรณ์ สุดใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลับแลพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูดิเรก ดาสี Tel:0897033721 E-mail:ddirek@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]