หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มอุตรดิตถ์ 1 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 ,14,15,17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2559   5 พ.ย. 2559   6 พ.ย. 2559   14 พ.ย. 2559   15 พ.ย. 2559   17 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.30
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642, 643 6 พ.ย. 2559 09.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644, 645 6 พ.ย. 2559 09.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634, 635 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636, 637 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 6 พ.ย. 2559 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคารศูนย์กีฬา ห้อง ชั้นล่าง 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคารศูนย์กีฬา ห้อง ชั้นล่าง 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคารศูนย์กีฬา ห้อง ชั้นล่าง 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคารศูนย์กีฬา ห้อง ชั้นล่าง 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ห้อง 536 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 3 ห้อง 536 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ห้อง 536 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 3 ห้อง 536 6 พ.ย. 2559 13.00 น. - 16.00 น.
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้อง E - CLASS ROOM อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง E-CLASS ROOM 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ห้อง E - CLASS ROOM อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง E-CLASS ROOM 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ห้อง 521 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 2 ห้อง 521 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ห้อง 521 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 2 ห้อง 521 6 พ.ย. 2559 13.00 น. - 16.00 น.
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ศาลาธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 1 ห้อง ศาลาธรรม 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.
8 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ศาลาธรรม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 1 ห้อง ศาลาธรรม 6 พ.ย. 2559 13.00 น. - 16.00 น.
9 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ห้อง 531 อาคาร 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้น 3 ห้อง 531 6 พ.ย. 2559 08.30 น. - 12.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 646 6 พ.ย. 2559 09.00
2 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 647 6 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูดิเรก ดาสี Tel:0897033721 E-mail:ddirek@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]