สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองฉางวิทยา 96 5 1 4 102
2 อุทัยวิทยาคม 92 5 2 1 99
3 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 70 10 7 3 87
4 บ้านไร่วิทยา 69 11 5 4 85
5 ทัพทันอนุสรณ์ 63 7 9 2 79
6 การุ้งวิทยาคม 54 9 11 4 74
7 สว่างอารมณ์วิทยาคม 50 11 9 2 70
8 ลานสักวิทยา 46 10 7 3 63
9 ตลุกดู่วิทยาคม 46 8 5 5 59
10 บ้านทุ่งนาวิทยา 42 11 6 5 59
11 หนองขาหย่างวิทยา 38 9 8 5 55
12 ห้วยคตพิทยาคม 34 7 8 7 49
13 ทุ่งโพวิทยา 34 6 1 1 41
14 ร่องตาทีวิทยา 33 3 4 3 40
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 21 7 6 3 34
16 พุทธมงคลวิทยา 21 5 2 2 28
17 หนองเต่าวิทยา 19 7 4 5 30
18 บ่อยางวิทยา 17 10 6 7 33
19 วังหินวิทยาคม 16 0 4 4 20
20 หนองจอกประชานุสรณ์ 14 4 3 4 21
21 ทองหลางวิทยาคม 13 3 2 2 18
22 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 12 4 3 3 19
23 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 10 4 1 4 15
รวม 910 156 114 83 1,180