สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 70 18 5 93 92 5 2 1 99
2 หนองฉางวิทยา 54 24 12 90 95 5 1 4 101
3 บ้านไร่วิทยา 31 16 17 64 64 11 5 4 80
4 ทัพทันอนุสรณ์ 23 24 9 56 60 7 9 2 76
5 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 21 28 19 68 70 10 7 3 87
6 การุ้งวิทยาคม 18 14 13 45 53 9 11 4 73
7 สว่างอารมณ์วิทยาคม 17 20 12 49 48 11 9 2 68
8 หนองขาหย่างวิทยา 11 11 7 29 34 8 8 5 50
9 ตลุกดู่วิทยาคม 10 19 15 44 46 8 5 5 59
10 ลานสักวิทยา 8 14 11 33 40 10 7 3 57
11 ทุ่งโพวิทยา 7 10 8 25 33 6 1 1 40
12 ห้วยคตพิทยาคม 6 9 6 21 28 7 8 7 43
13 หนองจอกประชานุสรณ์ 6 2 1 9 13 4 3 4 20
14 บ้านทุ่งนาวิทยา 4 9 15 28 34 11 6 5 51
15 ร่องตาทีวิทยา 4 7 10 21 33 3 4 3 40
16 หนองเต่าวิทยา 4 5 8 17 16 7 4 5 27
17 พุทธมงคลวิทยา 4 5 3 12 18 5 2 2 25
18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 4 3 11 18 21 7 6 3 34
19 วังหินวิทยาคม 4 2 3 9 16 0 4 4 20
20 บ่อยางวิทยา 3 5 6 14 14 10 6 7 30
21 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 2 3 4 9 10 4 1 4 15
22 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 0 1 7 8 12 4 3 3 19
23 ทองหลางวิทยาคม 0 0 1 1 12 3 2 2 17
รวม 311 249 203 763 862 155 114 83 1,131