สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุทัยวิทยาคม 70 18 5 93 92 5 2 1 99
2 หนองฉางวิทยา 55 24 12 91 96 5 1 4 102
3 บ้านไร่วิทยา 31 18 18 67 69 11 5 4 85
4 ทัพทันอนุสรณ์ 24 24 11 59 63 7 9 2 79
5 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 21 28 19 68 70 10 7 3 87
6 สว่างอารมณ์วิทยาคม 19 20 12 51 50 11 9 2 70
7 การุ้งวิทยาคม 18 14 13 45 54 9 11 4 74
8 หนองขาหย่างวิทยา 14 12 7 33 38 9 8 5 55
9 ลานสักวิทยา 13 15 11 39 46 10 7 3 63
10 ตลุกดู่วิทยาคม 10 19 15 44 46 8 5 5 59
11 ทุ่งโพวิทยา 8 10 8 26 34 6 1 1 41
12 ห้วยคตพิทยาคม 7 11 9 27 34 7 8 7 49
13 บ้านทุ่งนาวิทยา 7 9 16 32 42 11 6 5 59
14 หนองจอกประชานุสรณ์ 7 2 1 10 14 4 3 4 21
15 หนองเต่าวิทยา 5 6 8 19 19 7 4 5 30
16 พุทธมงคลวิทยา 5 6 3 14 21 5 2 2 28
17 ร่องตาทีวิทยา 4 7 10 21 33 3 4 3 40
18 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 4 3 11 18 21 7 6 3 34
19 วังหินวิทยาคม 4 2 3 9 16 0 4 4 20
20 บ่อยางวิทยา 3 7 6 16 17 10 6 7 33
21 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 2 3 4 9 10 4 1 4 15
22 ทองหลางวิทยาคม 1 0 1 2 13 3 2 2 18
23 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 0 1 7 8 12 4 3 3 19
รวม 332 259 210 801 910 156 114 83 1,180