สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองฉางวิทยา 95 5 1 4 101
2 อุทัยวิทยาคม 92 5 2 1 99
3 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 70 10 7 3 87
4 บ้านไร่วิทยา 64 11 5 4 80
5 ทัพทันอนุสรณ์ 60 7 9 2 76
6 การุ้งวิทยาคม 53 9 11 4 73
7 สว่างอารมณ์วิทยาคม 48 11 9 2 68
8 ตลุกดู่วิทยาคม 46 8 5 5 59
9 ลานสักวิทยา 40 10 7 3 57
10 บ้านทุ่งนาวิทยา 34 11 6 5 51
11 หนองขาหย่างวิทยา 34 8 8 5 50
12 ทุ่งโพวิทยา 33 6 1 1 40
13 ร่องตาทีวิทยา 33 3 4 3 40
14 ห้วยคตพิทยาคม 28 7 8 7 43
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 21 7 6 3 34
16 พุทธมงคลวิทยา 18 5 2 2 25
17 หนองเต่าวิทยา 16 7 4 5 27
18 วังหินวิทยาคม 16 0 4 4 20
19 บ่อยางวิทยา 14 10 6 7 30
20 หนองจอกประชานุสรณ์ 13 4 3 4 20
21 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 12 4 3 3 19
22 ทองหลางวิทยาคม 12 3 2 2 17
23 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 10 4 1 4 15
รวม 862 155 114 83 1,214