หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธาน
2 นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ประธาน
3 นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประธาน
4 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธาน
5 นางสาววิไล ระงับภัย ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม รองประธาน
6 นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเต่าวิทยา รองประธาน
7 นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รองประธาน
8 นายจักรกฤษณ์ ตระกูลอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รองประธาน
9 นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รองประธาน
10 นายสรียาวรรจฒ์ ครองยศ ศึกษานิเทศก์ สพม.42 รองประธาน
11 นางพัชราวลัย ทางชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ
12 นางสาวนัฎฐนันท์ จุติมา ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการ
13 นางสาวเทียนทอง อนันต์โต ครู โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ
14 นางสาวอุทัยวรรณ ลีลานวกุล ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการ
15 นางสาวบุญรักษา คงทน ครู โรงเรียนลานสักวืทยา กรรมการ
16 นางสาวธนวันต์ เทศขำ ครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการ
17 นางสาวสุกัญญา คล้อยมาตร ครู โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการ
18 นางสาวอนุสรา บัวเทศ ครู โรงเรียนหนองเต่าวิทยา กรรมการ
19 นางสาวศรุตา อยู่สิงห์ ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการ
20 นางสาววะรา จิตชอบค้า ครู โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการ
21 นางสาวปวีณา บัวแก้ว ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี กรรมการ
22 นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจ ครู โรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการ
23 นางสาวรษิดา คชเดช ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการ
24 นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการ
25 นางสาวเสลาลักษณ์ กรรเกษร ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ
26 นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ
27 นางสาวอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ
28 นางสาวเทียนทอง อนันต์โต ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ
29 นางสาวนิภาพร ทองอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ
30 นางสาวรจนา สวนรัก ครูพี่เลี้ยงฯโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการ
31 นางพัชนี ภักดี ผู้ประสานงานเครือข่ายฯภาษาจีน โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการ
32 นางสาวอโนชา สวรรคโลก ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
33 นางสาวพัชรี คุณสิน ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
34 นางสาวรสิกา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
35 นางสาวเมธาวี ศรีพฤกษ์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
36 นางวิศารัตน์ สมบุญโภชน์ ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
37 นางสาวน้องวิทู ทับทิมทอง ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
38 นางณัฐชนิกา ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
39 นายสมเกียรติ พิมพพันธ์ุ ครูชำนาญการ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ (ดนตรีไทย)
40 นายชลาวัฒน์ ชลมาก ครูชำนาญการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ (ดนตรีสากล)
41 นายสำรวย หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ (ทัศนศิลป์), เลขานุการศูนย์ฯ ศิลปะ
42 นางสาวนิรชา ปิ่นโต นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว
43 นางสาวอรุณทิพย์ ดงน้อย นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว
44 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วเกษ นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว
45 นางสาวนริศรา ทศพร นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว
46 นางสาววิภาวี วารี นักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว
47 นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางจิราภรณ์ จงเกษกรณ์ ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นางศิริพร ภักดีรอด ครูโรงเรียนหนองเต่่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นางสาวประนัดดา สงครามศรี ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
53 นางสาวธนวรรณ พรหมมา ครูโรงเรียนบ่อยางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
54 นางระวีวรรณ พิลาใหม่ ครูโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
55 นางวราภรณ์ สุวิมล ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 นางปิยนุช วิราวรรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
57 นางศิริเพ็ญ เลี้ยงบุตร ครูโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
58 นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
59 นางสาวทรายทอง อุดมสารี ครูโรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
60 นางรุ่งนภา บัวพลับ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
61 นางสาวสุพรรณ์ษา บุญศิริ ครูโรงเรียนทองหลางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
62 นางเมตตา ควัธน์กุล ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
63 นางสาวมารยาท คงเมือง ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
64 นางสาวภัสร์สร ทองศรี ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
65 นางสาวแชมพู เพ็งอุ่น ครูโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปภัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
66 นายสุปัญญา ทวีทรัพย์นวกุล ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
67 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก ครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
68 นายธรรมรงค์ สองวงค์ ครูโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นางสาวนิภา เจนกสิสาท ครูโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นางสุนันทา โลหะการก ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางจิตรลดา วงษ์พานิช ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางบุศรินทร์ หาญเมธาคุณ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางสุทิศา พะวา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นางสาวเวธนี พัฒโนทัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นางวิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นางจิตรลดา วงษ์พานิช ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นางบุศรินทร์ หาญเมธาคุณ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
80 นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดี ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
81 นางสาวกชกร ช้อนคราม ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
82 นางสาวงามตา ยิ้มยัง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางบังอร แป้นน้อย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
84 นางระวีวรรณ พิลาใหม่ ครูโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
85 นางสุวรรณา เครือษา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
86 นางสาวจรัญญา วงษ์สาธุภาพ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
87 นางสาวกุลธิรัตน์ บุญธรรม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
88 นางสาวทรายทอง อุดมสารี ครูโรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
89 นายธรรมรงค์ สองวงค์ ครูโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตร คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นางสาวประนัดดา สงครามศรี ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางสุทิศา พะวา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นางสาวเวธนี พัฒโนทัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นางรจนา เสมากูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
95 นางวราภรณ์ สุวิมล ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นางดวงจันทร์ จินตกสิกรรม ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นายวัลลภ มลัยพันธ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชค ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นางสุทิศา พะวา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นายธนวัฒน์ ทองวิชิต ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการบันทึกผลข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นางสาวจรัญญา วงษ์สาธุภาพ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางรุ่งนภา บัวพลับ ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นางสมกิจ บุญมี ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นางปวีณา ประสพสิน ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นายรุ่ง รอดจาก ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นางผานิต ประชุมชัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นางสุรีย์รัตน์ ส่งเสริมภักดี ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
109 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ทวีโชค ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
110 นางสาวแชมพู เพ็งอุ่น ครูโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
111 นางสาวงามตา ยิ้มยัง ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
112 นางสาวเวธนี พัฒโนทัย ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
113 นายพงศธร สีระวัตร ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการบันทึกข้อมูลผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
114 นายขรรค์ชัย นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน
115 นายสมชาย ลักษณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
116 นางสุภรรณี ดีเจริญ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
117 นางจุฬาลักษณ์ นพคุณ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
118 นางวรารินทร์ แก้วแดง ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
119 นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานี ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
120 นายสัมพันธ์ สุกรณ์ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการประกวดแข่งขัน
121 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขัน
122 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครูโรงเรียนลานสักวิทยา ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
123 นายสำรวย หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
124 นางสาวอโนชา ว่องเกษกิจ ครูโรงเรียนลานสักวิทยา รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
125 นางสินีนาถ โพธิ ครูชำนาญการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
126 นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว
127 นางวรารินทร์ แก้วแดง ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการรับรายงานตัว
128 นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองคำ ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
129 นางสาวพิกุล คำยิ่ง ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
130 นางสาวพิกุล คำยิ่ง ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
131 นางสาวฤทัยรัตน์ หัสแดง ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการรับรายงานตัว
132 นายชลาวัฒน์ ชลมาก ครูชำนาญการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว
133 นายสมเกียรติ พิมพพันธ์ุ ครูชำนาญการ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัว
134 นางพะเยาว์ กลีบจำปา ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว
135 นางสาวปฐมภรณ์ แสงกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว
136 นายสมชาย ลักษณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
137 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครูโรงเรียนลานสักวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
138 นางสาวอโนชา ว่องเกษกิจ ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
139 นางสาวฤทัยรัตน์ หัสแดง ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน
140 นางนันธยา สุวรรณชัยเลิศ ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน
141 นางสาวพิกุล คำย่ิง ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
142 นางดุสิตา แข่งเพ็ญแข ครูโรงเรียนลานสักวิทยา ประธานคณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
143 นางจุฬาลักษณ์ นพคุณ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานคณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
144 นางสาวพิกุล คำยิ่ง ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการส่งผลการแข่งขัน
145 นายธานี อ่อนบาง ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการส่งผลการแข่งขัน
146 นางพะเยาว์ กลีบจำปา ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการส่งผลการแข่งขัน
147 นางสาวอโนชา ว่องเกษกิจ ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุคณะกรรมการส่งผลการแข่งขัน
148 นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
149 นางสาววราภรณ์ มณีกระจ่างวงศ์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
150 นางนภาพันธ์ พลหาร ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
151 นายมนัส อยู่สุภาพ ครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
152 นางสาวขวัญเรือน เสวกวรรณ์ ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
153 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก ประธาน+รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
154 นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย รองประธาน+รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
155 นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ กรรมการ+หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
156 นางสมบัติ ภู่นารถ กรรมการและเลขานุการ+หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
157 นางถาวร ลักษณะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
158 นางจุฬาลักษณ์ นพคุณ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
159 นางสาวนภาพร สืบสายทองดีแท้ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
160 นางสาวชไมพร วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
161 นายอาณัติ ขันทจันทร์ ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
162 นางประจุพร จ้อนแจง ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
163 นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานี ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓
164 นางกุลธิดา พรมสอน ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓
165 นางสาวสุดารัตน์ จันทร ครูโรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓
166 นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓
167 นางสาวเสาวณี ทองอ่อน ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓
168 นางสาวพิกุล คำยิ่ง ครูโรงเรียนลานสักวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททอลอง ระดับชั้น ม.๔-๖
169 นางสาวปวีณา แสนคำ ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖
170 นางสาวธาริณี กำเนิด ครูโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖
171 นางชนิดาภา ม่วงมี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖
172 นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖
173 นางรัชดา พรมชาติ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
174 นางทิพย์รัตน์ เชื้อรอด ครูโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
175 นายศรัณย์ สาเขตรการณ์ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
176 นางสาวธันยาภรณ์ พรหมสูงยาง ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
177 นางสุภรรณี ดีเจริญ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
178 นายสัมพันธ์ สุกรณ์ ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ประธานคณะกรรมดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
179 นางสุพัตรา ใจดี ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
180 นายวรารินทร์ แก้วแดง ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
181 นางสาวกาญจนา ปาละกัน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี กรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
182 นางพะเยาว์ กลีบจำปา ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
183 นางผานิต เทศนา ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้น ม.๑-๓
184 นางโกสุมภ์ มุนีเวช ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-๓
185 นางสาวกีรติ ขำปลื้มจิตร์ ครูโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-๓
186 นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองคำ ครูโรงเรียนลานสักวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-๓
187 นางสุปราณี ขันทะสอน ครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-๓
188 นางสมบัติ ภู่นารถ ประธาน+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
189 นางถาวร ลักษณะ รองประธาน+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
190 นางสาวลัดดา คฤหปาน ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
191 นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
192 นางสาวเจริญพร ชัยฤกษ์สุขสันต์ กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
193 นางปทุมวดี อินอ่อน กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
194 นางสุภัทรา โชติกะคาม กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
195 นางสาวญาณินี สอาด กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
196 นางทัศน์วรรณ วิศวชาติกุล กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
197 นายตติย พวงชื่น กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
198 นางสาวกนกพรรณ ลอยสงเคราะห์ กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการรับรายงานตัวการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
199 นางสุนีย์ เลิศศุภฤกษ์กุล ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖
200 นางสาวแสงทอง ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖
201 นางสาวสุนิสา ทองสีนาค ครูโรงเรียนสมองทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖
202 นางสาวชฎาพร ยศนันท์ ครูโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖
203 นางสาวอรุณรุ่ง ธรรมดา ครูโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖
204 นางสาวสุชาดา ภูวนาถ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
205 นางสาวญาณี เพชรฟู ครูโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
206 นางวิไล ชังชั่ว ครูโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
207 นางสาวเพชรอารีย์ เอกอัครสหนันท์ ครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
208 นายสุพัฒน์ อินทมาตร์ ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
209 นางวิไล คำสิทธิ์ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
210 นางเจนจิรา ชมกุล ครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
211 นางศุภมงคล ทาเอื้อ ครูโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
212 นายนัทธพงศ์ ปันต๊ะรังษี ครูโรงเรียนหนองเต่าวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
213 นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริ ครูโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
214 นายธานี อ่อนบาง ครูโรงเรียนลานสักวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.๑-๓
215 นายธนวัฒน์ จำปา ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.๑-๓
216 นายยุระนันท์ คณฑา ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.๑-๓
217 นางสาววารุณี ไล้ประเสริฐ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.๑-๓
218 นายพลากร ทองสุข ครูโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น)ระดับชั้นม.๑-๓
219 นายจรัญ พัสสาริกรณ์ ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.๑-๓
220 นายนิติ เดชากูล ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.๑-๓
221 นายธีรชัย ตั้งคำ ครูโรงเรียนสมองทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.๑-๓
222 นางสมคิด แป้นห้วย ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.๑-๓
223 นายฤทธิพันธ์ พรมชาติ ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.๑-๓
224 นายนวัตกรณ์ พลหาร ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.๔-๖
225 นายศราวุฒิ มีเครือ ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.๔-๖
226 นางสุภาพร คันศร ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.๔-๖
227 นางสาวสาวิตรี บุญเม่น ครูโรงเรียนทองหลางวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.๔-๖
228 นายพิทักษ์ ม่วงเพ็ชร์ หน่วยงานเอกชน กรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.๔-๖
229 นายชยพล ชุรินทร ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.๔-๖
230 นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก ประธาน+รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
231 นางสมบัติ ภู่นารถ รองประธาน+ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
232 นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์ กรรมการ+ครูโรงเรียนอุทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
233 นายอนันต์ ศรีจันทร์ กรรมการ+ครูโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
234 นายนิเวศน์ ทิมปรางค์ กรรมการ+ครูโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
235 นายทศพล ศีลอาภรณ์ กรรมการ+ครูโรงเรียนร่องตาทีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
236 นางสมลักษณ์ รักอู่ กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
237 นางน้ำอ้อย อิสภาโร กรรมการ+ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
238 นายสุรพล วงษ์ธัญการ กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองเต่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
239 นายสาธิต ร้อยแก้ว กรรมการ+ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
240 นางฐิติรัตน์ มณีเสวตร์ กรรมการ+ครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
241 นายวงศกร อำภา กรรมการ+ครูโรงเรียนทุ่งโพวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
242 นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก กรรมการ+ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
243 นางสาวธิติมา สงวนเผ่า กรรมการ+ครูโรงเรียนการุ้งวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
244 นางสาวพนารัตน์ รอดภัย กรรมการ+ครูโรงเรียนบ้านไร่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
245 นายกรกช แจงเขตต์การ กรรมการ+ครูโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
246 นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์ กรรมการ+ครูโรงเรียนทองหลางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
247 นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทองดี กรรมการ+ครูโรงเรียนบ่อยางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
248 นางสาวฉัตรลดา จบศรี กรรมการ+ครูโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
249 นายธนวัฒน์ ชาญธัญการ กรรมการ+ครูโรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
250 นายวินัย คันศร กรรมการ+ครูโรงเรียนลานสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
251 นางสาวนฤมล จุลมุสิก กรรมการ+ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
252 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ กรรมการ+ครูโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
253 นางสาวดารณี ศรีบัว กรรมการ+ครูโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
254 นางสินีนาถ โพธิ ครูชำนาญการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ (นาฏศิลป์)
255 นางสาวปฐมภรณ์ แสงกระจ่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ ศิลปะ
256 นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ประธานคณะกรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
257 นางสุวรรณรัตน์ ใจเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา รองประธานคณะกรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
258 นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
259 นางสาวจิราพร แป้นน้อย ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
260 นางสาวฐิติรัตน์ มณีเสวตร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
261 นายณัฐพันธุ์ ศรีพุทธ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
262 นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
263 นายอนุชา วิทยารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
264 นางสาววารีรัตน์ ชูนพรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
265 นางสาวเครือขวัญ เปาจีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
266 นางสาววรรณิสา ชัยวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
267 นางสาวสุกัญญา เศรษฐเสถียร ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
268 นายจตุรงค์ จำรัส นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
269 นายคำรณ มณีฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
270 นางสาวกนกวรรณ หิรัญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
271 นางสาวสุพัตรา พรมทัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
272 นายสมศักดิ์ พระศุกร์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ การจัดประกวดแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]