หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 322 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 323 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น.
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 335 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น.
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 336 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น.
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 324 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น.
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 325 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น.
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 328 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 321 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 338 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 331 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 333 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.00 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อา ชั้น ชั้น 3 ห้อง 334 6 ต.ค. 2559 09.00 - 10.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 6 ต.ค. 2559 9.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 6 ต.ค. 2559 9.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 และ 623 6 ต.ค. 2559 9.30-12.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 และ 625 6 ต.ค. 2559 9.30-12.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 และ 623 6 ต.ค. 2559 9.30-12.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 และ 625 6 ต.ค. 2559 9.30-12.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 ศูนย์ปฏิบัติการ GSP 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 ศูนย์ปฏิบัติการ GSP 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 6 ต.ค. 2559 9.00-11.30
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 6 ต.ค. 2559 9.00-11.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 3 ห้อง 431 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4(อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 3 ห้อง 435 (ห้องปฏิบัติการเคมี 2) 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 2 ห้อง 426 (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2) 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 2 ห้อง 424 (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2) 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 1 ห้อง 416 (ม.3/5) 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 1 ห้อง 417 (ม.3/6) 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 2 ห้อง 428 (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1) 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 1 ห้อง 418 (ห้องวิทย์ ม. 3) 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 1 ห้อง 414 (ม.3/3) 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 (อาคารกาญจนาภิเษก) ชั้น 1 ห้อง 415 ( ม. 3/4) 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 6 ต.ค. 2559 9.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 6 ต.ค. 2559 9.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526,527 6 ต.ค. 2559 9.00-16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526,527 6 ต.ค. 2559 9.00-16.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522,523 6 ต.ค. 2559 9.00-16.00
6 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522,523 6 ต.ค. 2559 9.00-16.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532,533 6 ต.ค. 2559 9.00-16.00
8 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532,533 6 ต.ค. 2559 9.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ใต้อาคาร 6 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคารเรียน ม.2 ห้อง วันทา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 อาคารเรียน ม.2 ห้อง วันทา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารเรียน ม.2 ห้อง สมาธิ 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 อาคารเรียน ม.2 ห้อง สมาธิ 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารเรียน ม.2 ห้อง อัชฌา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 อาคารเรียน ม.2 ห้อง อัชฌา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารเรียน ม.2 ห้อง สัมปทา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 อาคารเรียน ม.2 ห้อง สัมปทา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคารเรียน ม.2 ห้อง อาลักษณ์ 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 อาคารเรียน ม.2 ห้อง อิริยา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 อาคารเรียน ม.2 ห้อง อิริยา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 อาคารเรียน ม.2 ห้อง จริยา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 อาคารเรียน ม.2 ห้อง ทักขิณา 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 เวที 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 เวที 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 2 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวที 2 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
5 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 2 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวที 2 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 2 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
8 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวที 2 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 2 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวที 2 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
11 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 1 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวที 1 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
13 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 1 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
14 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวที 1 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที 1 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
16 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวที 1 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
17 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที 1 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
18 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวที 1 6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
09.00 น. เป็นต้นไป
19 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 เวที 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 อาคารปริยัติธรรม ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00
3 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00
5 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจีน 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00
6 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 5 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00
4 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00
5 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้อง ลีลาวดี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้อง ลีลาวดี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้อง ลีลาวดี 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เต้นท์ข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เต้นท์ข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา เต้นท์ข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 ต.ค. 2559 9.00-12.00
4 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ชั้นล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ห้องลีลาวดี ชั้น 1 ห้อง 311 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ห้องลีลาวดี ชั้น 1 ห้อง 311 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ลานหน้าห้องประชุมปาริชาติ 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00
8 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ชั้นล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ชั้นล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยา 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยา 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยา 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยา 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยา 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องคอมพิวเตอร์ 3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]