หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 322 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น. กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 323 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น. กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 335 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น. กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 336 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น. กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 324 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น. กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 325 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.30 น. กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 328 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน เก็บตัวห้อง 317
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 321 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน เก็บตัวห้อง 316
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 338 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน เก็บตัวห้อง 332
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 331 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน เก็บตัวห้อง 337
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 333 6 ต.ค. 2559 09.00 -10.00 น. กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อา ชั้น ชั้น 3 ห้อง 334 6 ต.ค. 2559 09.00 - 10.00 น. กรรมการรายงานตัว 07.00-07.20 น. ประชุมเวลา 07.30 น.ห้อง 326 นักเรียนรายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น. หน้าห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]