รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงไขขวัญ  เอี้ยงอ้าย
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายนพพิชญ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวจิรายุ  สมบัติปัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนทรา  ปุ๊ดตัน
 
1. นางสาวสุธาสินี  เรืองพยัคฆ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวพิไลวรรณ  ระมาดจาย
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายอภิปรัชญา  คงดี
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กะล้อม
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  จรูญวนาลัย
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชื่นกมล  ศรีจันทร์
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  -
2. นางสาวณัฐฐินันท์  บุญศรี
3. นางสาวนิตยา  ปะระปิน
 
1. นางสาวจิราภา  อินถา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  สุดตา
2. นางสาวพัชรียา  รัตนะ
3. นางสาวรุ่งนิยา  คีรีเกริกก้อง
 
1. นายเอนก  เป็งมูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ตันโย
2. เด็กชายศศิพงษ์  ชาติไทยเจริญ
 
1. นางสุนีย์  ยะสุกิม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวนริญญา  นารีพรรณ
2. นางสาวอาภาพร  ปวงสง่า
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจุนฑ์  เต็งยะ
 
1. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวอัญมณี  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นางสาววริยา  พิเชฐเกียรติกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายทศพล  ดีรัศมี
2. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์คำ
3. นางสาวอาทิตยา  หลีจ๊ะ
 
1. นายกันตพันธ์  วอนเพียร
2. นางสาวสุนิสา  อุดเป็งเครือ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  สืบพงศ์ตระกูล
2. นางสาววิชญวัลภ์  บูลย์ประมุข
3. นายสินชัย  ศรีคีรีราษฎร์
 
1. นายโยธิน  ใจอ่อน
2. นางจีรวรรณ  คำน่าน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  กาวิน
2. เด็กหญิงฐิติพร  จ๊ะนวน
3. นางสาวนริศรา  ดุลยพันธ์ธรรม
 
1. นางสาวภัทรพร  อันถามนต์
2. นางพิชชานันท์  มาอ่อน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  กังวานสาคร
2. นางสาวจิตวรา  ทองเอก
3. นางสาวธัญพิชชา  ศรีนวนจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
2. นางสรารัตน์  ล่าลี้
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  สุภัทรานนท์
2. เด็กชายพีรวุฒิ  รินคำ
 
1. นายคมสัน  จินา
2. นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายณภัทร  อินโพธิ์
2. นายผดุงเกียรติ  วงษ์คำลือ
 
1. นายสุทธิ  ต๊ะสุ
2. นางสาวเจนจิรา  วงษ์คำลือ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายดิถดนัย  ปานแม้น
 
1. นางสาวหนู  อินต๊ะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวสุวณี   ไพรวิโรจน์
 
1. นางสาวสุภัคณา   นามวงศ์ศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายพนธกร  ภักดีคุณธรรม
2. เด็กชายพลวัต  ห้าวหาญคุณธรรม
3. เด็กหญิงศุธาลิณี  ศรีโสภา
 
1. นายทวีศิลป์  ปานสินชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายปกรณ์เกียรติ  ธนาสุขะ
2. นายปัณฑ์ธร  ชุมภู
3. นางสาวอภิญลักษณ์  แซ่เตีย
 
1. นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์
2. นายวิทยา   วินาโร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงกานดา  -
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ดุลยพันธ์ธรรม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  -
 
1. นายวุฒิไกร  ใจยา
2. นางสาววริษฐา  กันทะวงศ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี   ใจเหล็ก
2. นายอนุเทพ   หลวงจันทร์
3. นางสาวเมษยา   สัพโส
 
1. นางสาวตรีทิพย์   สุขโข
2. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิช   นุ่มน้อย
2. นายณัฐพงศ์  มุมกลาง
3. เด็กหญิงพัลลภา   ชิดชาญกิจ
 
1. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง
2. นายศราวุธ  ปิจนันท์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เหลารินทร์
2. นายศุภกิตติ์  คำใส
3. นายอาคม  ตาแสงวงษ์
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
2. นางณิษา  สิริปัญญา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวดาวพระศุกร์  วังพลับ
2. นายสมชาย  -
3. นายอำนาจ  -
 
1. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสาวนันทิดา  ตุ้มเขียว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนมัสการ   ทองคำเพิ่ม
2. นางสาวศรีดา  แซ่ย่าง
3. นางสาวเจนจิรา   กิติหาญ
 
1. นางสาวจารุพร   จะนะ
2. นางสาวทาริณี   ทิน้อย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คำลือเมือง
2. นายสอ แทก อ่อง  -
 
1. นางฐานิช  จันทร์ต๊ะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ใจยา
2. นายศุภวิชญ์  อวดดี
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนา  ห้วยน้ำรื่นชื่นจิต
2. เด็กชายลาโด้มือ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายวิชา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  คำปาน
2. นายพิทักษ์  บุญธรรม
3. นายสกุลรัตน์  ศรีโสภาคีรี
 
1. นายอดิเรก  ทิมกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  ตาลกนกสิงขร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คำหล้า
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำหล้า
4. เด็กหญิงเสาวนีย์  พงศ์รัตนวสิน
5. เด็กหญิงโสภา  วิเชียรรังสี
 
1. นายกฤตภาส  อภิอินขุนทด
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  สุนันท์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวจินนารี  แสงจันทร์อำไพ
2. นางสาวดลปภัสร์  ฮึกหาญณรงค์
3. นางสาวน้ำผึ้ง  ล่องลำน้ำเมย
4. นางสาวมึเด  -
5. นางสาวสุรพร  วณิชแห่งไพศาล
 
1. นายสุกิจ  สว่างเดือนฉาย
2. นางสาวอังคณี  จันทระ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีธาราบุปผา
2. เด็กชายจิราเมธ  ศรีกนกสายชล
3. เด็กหญิงลลิดา  ฉ่วยนู
4. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  ทายาทกวิน
5. เด็กหญิงโสภิตา  สอนคำ
 
1. นางศิริญญา  กองมงคล
2. นางสาวทับทิม  ถนอมกวิน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  แจ้งประสิทธิ์
2. นายธนฉัตร  อ้วนโพธิ์กลาง
3. นางสาวธวัลรัตน์  วรมนนภา
4. นายพงศธร  ยะหัวฝาย
5. นางสาวภัทราวรรณ  เลิศวิศรุต
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ
2. นายเอกชัย  พันธุลี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายซามิบู  -
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่จาง
4. เด็กชายบริวัตร  แซ่หมี
5. เด็กชายเซยา  แยเย็ง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สีขาว
2. นายธงชัย  ล้านคำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายจิตรภณ  แซ่ว้าง
2. นางสาวดาวิกา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวธวัล  แซ่ม้า
4. นางสาวนิตยา  แซ่ม้า
5. นายวิบูลย์  เฮงปัญญากุล
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
2. นายกำธร  สุขสงวน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกนกพร  แซ่ม้า
2. นายกรวิชญ์  เกื้อกูลประภา
3. นางสาวกิ่งกาญจน์  หาญเจริญก้าวไกล
4. นางสาวจารุณี  แซ่เฮ่อ
5. นางสาวจิดาภา  แซ่ม้า
6. นายชลิต  แซ่เกอ
7. นางสาวชุติมา  แซ่ว้าน
8. นางสาวฐิตา  แซ่ย่าง
9. นางสาวณิชา  แซ่หมี
10. นางสาวบัวชมพู  จ๋าวเสรี
11. นางสาวพชร  เจนจินต์วิทยา
12. นางสาวพิมพิไล  เสาว้าง
13. นางสาวพิมพ์นิภา  แซ่ม้า
14. นางสาวพิมวิภา  อัครรุ่งโรจน์
15. นางสาวมะเมโซ  -
16. นายรัชชานนท์  ชาววิวัฒน์
17. นางสาววาสนา  แซ่เฮ่อ
18. นางสาวสุปราณี  แสงท้าว
19. นางสาวอัมพิกา  สุเมธนัศวีกุล
20. นางสาวเมษา  กฤศเจริญรัตน์
 
1. นายปกรณ์  พูนใจสม
2. นายกำธร  สุขสงวน
3. นายแลกดี  ฉายานำชัย
4. นายสุนทร  ปัญญาสิทธิ์
5. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายจักรพงค์  ไชยสาร
 
1. นางสาวสุดาลักษณ์  คำลำปาง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวศรวณีย์  มีสมพร
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายดำรง  ตะวันเฉิดไฉ
2. เด็กหญิงเขมิกา  สกุลเดชสำราญ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
2. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายพงษ์ศักดิ์  โสภาวนามาศ
2. นางสาวสุทธิดา  ศิริ
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ใจใส
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  เสโทน
2. นายทนุสรณ์  กุลแกล้วเกษม
3. นายธนินทร์  ดอนแก้ว
4. นายพิชิตชัย  แก้วโท
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ประไพศักดิ์
6. เด็กหญิงวรดา  มิตรรัก
7. นางสาววิมมลิน  จัวทิ
8. เด็กชายสิทธิชัย  ฐานะ
9. นางสาวสุธิดา  กุลสัมนันธ์ชัย
10. นางสาวสุนิสา  แก้วกุลบดี
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ใจใส
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
3. นางสุพรรณ  ตั้งปฏิการ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกณิกา  วนาพบโชค
2. เด็กหญิงกันติชา  เครือพนาวัลย์
3. เด็กหญิงกันติยา  เครือพนาวัลย์
4. เด็กหญิงจิราภา  อนุพงศ์คีรี
5. เด็กหญิงชฎาพร  เนเซ
6. เด็กหญิงนันธิดา  ดิ๊ทะ
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไพรวันไพศาล
8. นางสาวพรพรรณ  ไพรวันไพศาล
9. นางสาวมึมึ  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงสาลินี  วสุธานที
11. เด็กหญิงสุภาพร  ลลิตตาคม
12. เด็กหญิงอัมพร  วนาวัฒนกุล
13. เด็กหญิงอาพร  วนากิตติชัย
14. เด็กหญิงเพชรดา  วนาทวีลาภ
15. เด็กหญิงโสภา  คีรีพิไล
 
1. นายสมพร  เทศาราช
2. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
3. นางนันทิยา  ปิ่นคำ
4. นางวาสนา  พูนเอียด
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีอำไพรเลิศ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ขัดต๋า
 
1. นายฉัตรชัย  ชุนณวงษ์
2. นายอลงกรณ์  สกุณา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุวรรณภูมิ  ทองโสภณ
2. นางสาวเตือนใจ  คำอ้าย
 
1. นายภูษิต  แก้วเจริญเนตร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กระทิงเก่ง
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า   รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จิตอาคะ
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ปิติกวิน
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวธาริน  วนาทวีทรัพย์
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  คำอ้าย
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวพรชนก  สายชลคีรี
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวนิศากร   กล่ำเจริญ
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิภา  ศรีใจ
2. นางสาวอารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณา  ไกรบรรตพต
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสมชาติ  ไพรวันผาสุก
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ตระกูลวนาสุข
2. นายนพพง  สีมูล
3. นายวณัฐพงษ์  ปัญญาดิษฐ์วงค์
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายตะวัน  สายเผ่าพันธ์
2. นายทักษิณ  วนาวิชิต
3. นายประวิทย์  อาชาวิเชียร
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายภัคพล  อินหลวง
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายชรินทร์  ชนะสงคราม
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  หิรัญรักษ์สกุล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ษมาจิตรุ่งเรื่อง
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวกานดา  พิทักษ์พัฒน์ผล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายดำรงค์  ก้องภพสกุล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  กินตาว
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิรโชติ  ศาลางาม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  ดุจพรรณ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  สาทไทย
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายอัครพล  ใจยอด
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอุมา  วณิชชาศิริ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวนีรดี  มีเงิน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายตติยา  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวตะวันฉาย  ธังดิน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  สาทไทย
2. เด็กหญิงคชาศิภรณ์  เรืองศิริ
3. นายจิรโชติ  ศาลางาม
4. นางสาวตะวันฉาย  ธังดิน
5. นายธนวัฒน์  แต้มคม
6. นางสาวนิสารัตน์  ชุมภู
7. นางสาวนีรดี  มีเงิน
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงแก้ว
9. นายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมศิริ
2. เด็กชายบุญกรณ์  ชินโคตร
3. เด็กชายปรเมต  ชะม้าย
4. นายศิลา  -
5. เด็กชายเจนณรงค์  คงอิน
 
1. นายอธิษฐ์  บุญเจริญ
2. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายถิรวัฒน์  พรมปิง
2. นายธนวัฒน์  ชุมภู
3. นางสาวพิชชาพร  เมืองนันท์
4. นายพีรภัทร  สุภาราช
5. นายพุฒิเมธ  พลับผล
6. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุนทรวงษ์
2. นางสาวกัลย์สุดา  ชนาคีรี
3. นายกิตติธัช  ปันหล้า
4. นางสาวกิตติยา  ใจยวง
5. นางสาวจันทร์จิรา  ตาเสนา
6. นางสาวจิราพร  ปามูน
7. นายฉัตรพงษ์  ประทุมทอง
8. นายชัยวัฒน์  ก้อนจะรา
9. เด็กหญิงชุดาภา  ชนาคีรี
10. นายณัฐพงศ์  น้อยรักษา
11. นางสาวณัฐวรรณ  นันตา
12. นายถิรวัฒน์  พรมปิง
13. นายธนพล  ดลรัชลักษณ์
14. นายธนวัฒน์  ชุมภู
15. นายธรรมจักร  ธรรมจักร์
16. นางสาวธัญลักษณ์  เฉยชู
17. เด็กหญิงบุรินทร์ลักขณ์  คฤหะมาน
18. เด็กชายปฐมกัณฑ์  ปงกา
19. นายประวิทย์  ป้อมโน
20. นางสาวปราณปริยา  พิมพ์เภา
21. เด็กชายปรเมษฐ์  วังคำ
22. นายปัญญาพล  ชาญวิทย์การ
23. เด็กหญิงพรรณธิกา  แตะต้อง
24. นายพรหมธาดา  เมืองนันท์
25. นายพัฒนกฤช  พรมตุ่น
26. นางสาวพิชชาพร  เมืองนันท์
27. นางสาวพิชฎาภรณ์  มีเงิน
28. นายพีรภัทร  สุภาราช
29. นายพุฒิเมธ  พลับผล
30. นายรักษ์ขิต  อินนั่งแท่น
31. นายวรกานต์  วุฒิปรีชา
32. นายวีรภัทร  กลิ่นสังข์
33. นางสาวศิริขวัญ  ขวัญเกิด
34. เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสิงห์
35. นางสาวสมหญิง  ตั้งสกุลไพร
36. นางสาวสิริยากร  ปัญโยน้อย
37. เด็กหญิงสุทาทิพย์  จิตอินทร์
38. นางสาวอารียา  แสนคำ
39. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
40. นางสาวเพ็ญพิชชา  ใครน้ำ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
3. นายสมาน  โตสิงห์
4. นางรักษ์สุมล  โกศล
5. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
6. นายฉัตรชัย  สารผล
7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
8. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายกฤตยชญ์  อาษากุล
2. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
3. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่กือ
4. เด็กหญิงจิณห์นิภา  แซ่ว้าน
5. นางสาวจิตตา  แซ่ม้า
6. นางสาวชญานิษฐ์  เจริญผลิตผล
7. เด็กชายชาญชัย  ชัยมงคล
8. นางสาวชุติมา  แซ่ย้าง
9. นางสาวธิดารัตน์  ปูชิดากุล
10. นางสาวนภา  แซ่ม้า
11. เด็กชายนายอดิเทพ  สุรวิทย์
12. นายบุญส่ง   แซ่ม้า
13. นายประเสริฐ   อาชีวพฤกษากิจ
14. เด็กหญิงปวิณี  อาชาคีรี
15. นายพิชัยภูษิต   แซ่กือ
16. นางสาวรุ่งทิวา  สินวิริยะนนท์
17. นางสาววราภรณ์  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงวราภรณ์  สินวิริยะนนท์
19. นางสาววาสนา  แซ่ม้า
20. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
21. เด็กหญิงวิไล  พิทักษ์พงศ์วารี
22. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
23. เด็กชายวีริศ  สุรินทร์
24. นางสาวศตพร  จงเจริญกุลชัย
25. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
26. เด็กหญิงสายชล  แซ่กือ
27. เด็กหญิงสุภานัน  แซ่ว้าง
28. นายหิรัณย์  พันธ์รัตนชาติ
29. นายอนวัช  ศิริมงคลอัศวะ
30. นางสาวอรณิช  แซ่ม้า
31. นายอรัณย์  สินวิริยะนนท์
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายเหมันต์  ยะอุทัย
3. นางสาวสุชาดา  เสือกลิ่น
4. นายฤทธิไกร  วีระ
5. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
6. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
7. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
8. นางสาววิลาวัณย์  โต๊ะถม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายเจตนิพิฐ  ไชยา
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายอนันต์   อาศัยไพรพนา
 
1. นายประจักษ์   คำเชื้อ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวบุษราภรณ์  ที่ราบสูง
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วเกาะ
 
1. นายชิษณุ  วงค์เหล็ก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายพุฒิเมธ  พลับผล
 
1. นายฉัตรชัย  สารผล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวอนันตญา  อุดมศีลคุณ
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายแอ้ก้อมึ  -
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาลา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายดิ๊หม่อกรู  -
 
1. นายจักรพงศ์  ปัญญากาวิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวดรุณี  บุญไพลิน
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายชาญณรงค์  โม้แซง
 
1. นางสาวสุเนตร  โด่งสนั่น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายไตรภูมิ   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเลิศ  วังสิงห์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกนการ
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายณัชชนน  จันทร์พรม
2. นายธรรมนูญ  ต๊ะสุ
3. เด็กชายปฐมกัณฑ์  ปงกา
4. เด็กชายประดิภาส  อุตทาสา
5. นายปัญญาพล  ชาญวิทย์การ
6. เด็กชายปิยังกูร  กัณทะวงษ์
7. นายพีรภัทร  สุภาราช
8. นายภูวนาถ  เมืองนนต์
9. นายเจษฏา  ปัญญดิษฐวงษ์
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ใครน้ำ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
3. นายฉัตรชัย  สารผล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกชนันท์  หทัยเด่นดวง
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  คีรีกนกเขียว
3. เด็กหญิงการุญ  ทิพย์บรรจงสุข
4. เด็กชายจตุพล  เมฆามาศคีรี
5. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  ศักดิ์ชูเกียรติ
6. เด็กหญิงณัฐพร  เวียงป่าสัก
7. เด็กชายทางวิน  คอยเพียงดาว
8. เด็กหญิงธมนต์อร  มุ่ยจันตา
9. เด็กหญิงนงนุช  อรุณอำพัน
10. เด็กหญิงนฤมล  ทิพย์บรรจงสุข
11. เด็กหญิงปนัดดา  วนาชุ่มโชค
12. เด็กหญิงปัทมา  วังอาชา
13. เด็กหญิงปาอิ  ไม่มีนามสกุล
14. เด็กหญิงปิยะดา  บ้านนางดงาม
15. เด็กหญิงพรธิดา  กะระภู
16. เด็กหญิงพัชราพร  สยบกมล
17. เด็กชายภูตะวัน  พลีชีพเพื่อเผ่า
18. เด็กหญิงมาริสา  วงศ์อาศัย
19. เด็กหญิงรุจีรัตน์  คีรีประณีต
20. เด็กหญิงลัดดา  วจีสุคนธ์วนา
21. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วนาคงบรรเจิด
22. เด็กชายศิตกรณ์  รักบ้านไทย
23. เด็กหญิงสร้อยทอง  วนาจตุรงค์
24. เด็กหญิงสุกัลยา  ฤาชัยยศ
25. เด็กหญิงสุชาดา  มนัสประจวบโชค
26. เด็กหญิงสุดาพร  ไพรวิภาวี
27. เด็กหญิงสุพัตรา  ไพรยงยุทธ
28. เด็กหญิงสุวิภา  ฤทัยหวนพนา
29. เด็กหญิงอัญชลี  ไพรยงยุทธ
30. เด็กหญิงอารียา  คีรีไพสิฐ
31. เด็กหญิงอำพร  วิทยามุ่งมั่น
32. เด็กหญิงเชษฐิดา  พิชญ์ปัญญา
33. เด็กชายไชยา  วารีรอบวนา
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายกิติศักดิ์  ใจแก้วทิ
2. เด็กหญิงฉัตรชฎากรณ์  ปันดิ
3. เด็กชายธนพนธ์  ชัยดี
4. เด็กชายธราเทพ  ตามี่
5. เด็กหญิงธัญกร  ชัยดี
6. เด็กชายนิธิกร  แซ่ตง
7. เด็กหญิงภคพร  พัทยาวรรณ
8. เด็กหญิงสุทราวดี  เชาว์สุวรรณวิไล
9. เด็กหญิงอรสา  รักวิไลแดนป่า
10. เด็กชายเอกราช  จินรัตนมณี
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
2. นางสาวเบญจพร  มูลเจริญพร
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายทิฆัมพร  มาปา
2. นายธนินวัฒน์  รวีพันธานนท์
3. นางสาวนลินนิภา  แซ่ซ้ง
4. นางสาววณาตา  ทิโน
5. นางสาววาทินี  เสถียรวีรกุล
6. นายสามารถ  ศรีกีรติการ
7. นางสาวอทิตรา  สิงห์ทอง
8. นายเศกมนตรา  มูลอินทร์
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มาใหญ่
2. เด็กหญิงนภัส  ตระกูลสุพนา
3. เด็กหญิงปุณยาพร  กันเมืองเวียง
4. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เดโชคงลาภ
5. เด็กหญิงลัคนา  กวีสานต์
6. เด็กหญิงเนตรดาว  โสภณเอกสุข
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่พ่าน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวนลินธร  จันทร์ฟู
2. นางสาวพนิดา  ยอดคลังทอง
3. นางสาวรัฐพร  อุตเต
4. นายศุภกิตติ์  คำลำปาง
5. นางสาวอัจฉราพร  สีใจ
6. นายเศกสรรค์  ยะธิเป็ง
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่พ่าน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทัพภูตา
2. เด็กหญิงนุสบา  คีรีรุจา
3. เด็กหญิงพิมพา  ธัญพิศิษฐ์
4. เด็กหญิงวรางคณา  ชัยเลิศพนา
5. เด็กหญิงสุภนิดา  ส่างโน
6. เด็กหญิงสุมิตรา  -
7. เด็กหญิงสุรัตนาพร  ชำนาญคีรี
8. เด็กหญิงอาลิสา  เสาหล้า
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวณิชกานต์   กรีนีตระกูล
2. นางสาวนารีนาฏ  แก้วมณี
3. นางสาวนารีลักษณ์   ปัญญาเครือ
4. นางสาวพัชรพร   คลังร้อยไร่
5. นางสาวพูลสุภา   จันทระ
6. นางสาวศิรินาฏ   ลอยสง
7. นางสาวสุดารัตน์   มานะอากร
8. นางสาวเกสรา   ไพรฟ้าพนาชล
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์   อินจันทร์
2. นางสาวสุภัคณา   นามวงศ์ศรี
3. นายอนุทัศน์   ปานศรี
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  -
2. เด็กหญิงจูรีน่า  -
3. นางสาวชุติมา  วลัยแจ่มจรัส
4. นางสาวซิพึพอ  -
5. เด็กหญิงดรุณี  ศรีไสวมาลัย
6. เด็กหญิงทีมูซี  -
7. นางสาวน่อดาแอ้  -
8. เด็กหญิงน่อวาวา  พนาเรืองสกุล
9. นางสาวศศิกานต์  ทัศนเกษตรกิจ
10. นางสาวอรณิช  ฉัตรกวินกานต์
11. นางสาวเยาวเรศ  -
12. นางสาวเรืองลดา  สาครมาลี
13. เด็กหญิงโป๊ะโป  -
14. นางสาวใบไม้  สุดฉลวยสายชล
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
2. นางสาวสุรีรัตน์  อินโน
3. นางเพ็ญศรี  กระสินธุ์สุขสันต์
4. นางสาวสร้อยสุดา  ฤทธิ์แก้ว
5. นางศิริญญา  กองมงคล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายกุลธรรม  อุดมปิยนันท์
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วสูงสิงขร
3. นางสาวจินตนา  กิจจากิดาการ
4. นางสาวณัฐชยา  พชรจรัสแสง
5. นายทรงยศ  พิมาครองคีรี
6. นางสาวธณิกา  พุ่มตุ๊บ
7. นายธนสรณ์  ปทุมไพโรจน์
8. นางสาวธิษตยา  แพร่ศิริพุฒิพงศ์
9. นายธีรภัทร  ลำจะเรา
10. นายปวิตร  แซ่เฮ่อ
11. นางสาวพุทธพร  นิทัศประเสริฐ
12. นางสาวสร้อยทอง  โอบอุ้มบรรพต
13. นายอดิศักดิ์  กุลแก้วเกษม
14. นางสาวเกศสุดา  นิริยะพงศ์พาณิช
15. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทิศกุลสว่าง
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
3. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
4. นางสาวอุบลวรรณ  ดอยแก้วขาว
5. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ชื่นยศ
2. นายคณนาถ  ลีจรรยาวัตร์
3. นายณัฐวุฒิ  บุญเป็ง
4. นางสาวพสิกา  รัชชานนท์ไพลิน
5. นายวรายุทธ  พุทธคุณโญ
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นายเอนก  เป็งมูล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงณัฐิดา  แซ่เล็ก
 
1. Mrs.Gu  Yuehua
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายกิตติพศ  พันธุ์ณรงค์
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงตติยา  เสรีชัย
 
1. MissLiu  Min
 
116 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวพรสวรรค์  อินต๊ะยา
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลนันท์  ยะเขียว
2. นายณัฐนนท์  เรืองน้อย
3. นายณัฐพงศ์  กันทจักร์
4. นายศรณ์  เลิศวิจิตรทรัพย์
5. นางสาวสมัชญา  นาแล
 
1. MissShao  Shaohua
2. MissZang  Yuchen
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลณัฐ  รักษาศิลป์
2. นายอุดม  แซ่เฉิง
 
1. Mr.Su  Jianjun
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายจอจะเอ  วนาวาทิต
2. เด็กชายจอแบวา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายซออ่อง  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายธีระพงษ์  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายวีระชัย  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายสุพรรณ  กันต์กมล
7. เด็กชายอนุชิต  เสรีรัตน์บรรพต
8. เด็กชายเสรี  วนาทัศนีย์
 
1. นายสุวิทย์  อุ่นทอง
2. นายธีรวิทย์  กวดขัน
3. นายสุชาติ  โรจุยะ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายทินกร  วนาเฉลิมเชียร
2. นายธรรมรัตน์  วรางค์กรณ์ธาดา
3. นายวีรวัฒน์  วิทรากุล
4. นายส่อเอทู  ไม่มีนามสกุล
5. นายอนุชา  รื่นรมย์ใจ
6. นายแอ้ต้าตอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธีรวิทย์  กวดขัน
2. นายสุชาติ  โรจุยะ
3. นายสุวิทย์  อุ่นทอง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันมา
2. นายปรัตถกร  บุญยะเสนา
3. นางสาวพัชนิดา  ชัยยา
4. นางสาวศิริวิมล  รักชาติ
5. นายสหัสวรรษ  กันธรักษา
6. นางสาวสโรชา  ปาหา
7. นางสาวอริสรา  บุญชื่น
8. นางสาวอารียา  กุมมาร
9. นายอิสมาฮัล  -
10. นายเมธัส  จูเกษม
 
1. นายอชิร   ปัญญาเทพ
2. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
3. นางสาววิภาภรณ์  ชุ่มศรี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  อินทรา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขึ้นเอื้อย
4. เด็กชายวสวชร  คำตองมา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่ยสันติศักดิ์
 
1. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล
2. นางพัทธมน  แสงทอง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ใจแก้วทิ
2. นางสาวปุญญิศา  เจนใจ
3. นางสาวพิชญาภา  ชูพุฒ
4. นางสาวสลิลทิพย์  สุขเปี้ย
5. นางสาวแพรพลอย  ใจพรมเมือง
 
1. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
2. นางสาววิภาภรณ์  ชุ่มศรี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  มิฟองฟู
2. นายพงศกร  ทิคำมูล
3. นางสาวอาทิตยา  นาคปานเสือ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวถิรมน  สุริโน
2. นางสาวเจนจิรา  คำวันนะ
3. นายโอภาส  วงศ์กมลวัทน์
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  -
2. เด็กหญิงศิรินธร  ใจปามาศ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วิลาสไผ่เงิน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  ถวิลชาวดอย
2. นางสาวนภาพร  แก้วกลุ่ม
3. นายพิเชษฐ์  จินา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
2. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัสสุฌา  ช่างคำ
2. เด็กหญิงชาลีรัตน์  สิงหราช
 
1. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
2. นางสาวอินธิรา  จันทา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  ขัตติวงค์
2. เด็กชายเขตต์ไทย  สุขอ้าย
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายวิชัย  ใจยาสุนา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  เครืออยู่
2. นายชินพรรณ  ภูบัวเพชร
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายกษิดิศ  สามัคคีก่อสกุล
2. เด็กชายสถาพร  เสรี
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นางชนวรรณ  จันทร์ขาว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  เครือฟัก
2. นายจิณณวัตร   สุธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  มาตรา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิสา  บัวผัน
2. เด็กหญิงนวกมล  แสงอุทัย
 
1. นางสาวอินธิรา  จันทา
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจตุรภัทร  เกียรติสิน
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  ชำนาญการ
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายนเรศ  แสนใจ
2. เด็กหญิงปัทฑิตา  แสงทอง
 
1. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
2. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงศ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนันท์  มานพพนาไพร
2. นางสาวเกศชนก  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวอินธิรา  จันทา
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายชินพรรษ  ภูบัวเพชร
2. นายณัฐนนท์  เย็นสุข
 
1. นายประพันธ์  พัทยาวรรณ
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายกฤตพล  ไชยช่อฟ้า
2. นางสาวปภาวรินทร์  สายทอง
 
1. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงษ์
2. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  กฤตยาก้องไพร
2. เด็กหญิงพีรดา  นทีฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงศศิภา  เรืองอดุลย์วิทย์
 
1. นางสาวอินธิรา  จันทา
2. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวจิตสุภา  พรสุขประมุข
2. นางสาวนาดาแหล่  -
3. นางสาวมิเอ  -
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  อินทิพย์
2. นายภูริพัชร์  ศรีเมือง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชญาภรณ์  สมจิตร
2. นายสุธีร์  วันชา
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายมูหะมัดดูเซ็น  ฟาซา
2. เด็กชายศุภกร  เครือคำวัง
3. เด็กชายเต็งโซ  -
 
1. นายปองพล  เมืองมาหล้า
2. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายทวิภูมิ  ปิณฑมาน
2. นางสาวปุณยนุช  คิดศรี
3. นางสาวสุชาวลี   ผดุงเทศ
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์   จันดี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  นอนา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทิหวาย
3. เด็กชายจิณวุฒิ  เจี่ยตระกูล
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์   จันดี
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  กิติศรีวรพันธ์
2. นายปุริม  รุญราด
3. นายภานุพันธ์  ฟูมั่น
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์   จันดี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายมูซู  -
2. นายวีระชัย  กวีสมบัติ
3. นายสิปปกร  ครุธมีชัย
 
1. นายจักรพงศ์  ปัญญากาวิน
2. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายชนาธิป  จันทะกัง
2. นายปกรณ์เกียรติ  สมล้วน
3. นายเอกพีซี  ไกรเกรียงนิยม
 
1. นายโกสินทร์  ปัณราช
2. นายนาวิน  ฉัตรชัยลือนาม
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุภัควัน  วิเศษคุณ
3. เด็กหญิงอณัฐฌา  จันผง
 
1. นายบุญทาน  สารเพ็ชร
2. นางสาวสุนันท์  รักทุ่ง
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  พรหมชาติ
2. นายธนายุทธ  สายไพสงค์
3. นายฤกษ์ดี  ทูมอย
 
1. นายบุญทาน  สารเพ็ชร
2. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงศ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายมุเหล่โด๊ะทู  -
2. เด็กชายวงศกร  มามี
3. เด็กชายหว่ายชาย  -
 
1. นายอนุกรณ์  เมาหา
2. นางสาวจุรี  แสงหงษ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายชัยพร  เกียรติสุพจน์
2. นายธีระ   แก้วกุลสตรี
3. นายบุญเชิด   ไพรวันไพศาล
 
1. นายสุริยา  ใจแปง
2. นายสมภักดิ์  นานเปา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายศักดิ์ชัย  วนาเจือธรรม
2. นายอนุชา  วนาวิเศษศรี
3. เด็กชายไกรศรี  ห้วยไพจิตร
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นายสุริยา  ใจแปง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกี่พอ  วนานิเวศ
2. นายพรชัย  พนวาสากุล
3. นายเป๊ะที  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นายธนศักดิ์  ซิโน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษิกา  กีรติธารา
2. เด็กหญิงนารา  มั่นมงคลเดช
3. เด็กชายพิตตินันท์  จันทร์พรม
4. เด็กหญิงพิมพ์อร  แดงซิว
5. เด็กชายฤทธิไกร  ริมตระกูล
6. เด็กหญิงเมทินี  -
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
3. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ตาละสา
2. นางสาวจิรัชญา  คำสา
3. นางสาวชะวา  หน่อพิชญ์
4. นางสาวมุธิตา  สาธุพันธ์
5. นางสาวศิริรัตน์  สุริณา
6. นายอรันตชา  ปรวนแก้วมณี
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
3. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงกมุยพอ  -
2. เด็กหญิงพอเด้ยา  -
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถวัลสุขศรี
 
1. นางสาวรัตนา  ถกลบูชา
2. นางมึเส่เซ  ชาญเดชาชัย
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกาหลง   ยอดคีรีสุวรรณ
2. นางสาวดุษฎี   วนาเฉลิมดง
3. นางสาวสุรพร   สันติสัมฤทธิ์ผล
 
1. นางสาวสุนา  องค์การ
2. นางวิมล  พนาลัยเจริญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ปั้นอุทัย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันผง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  -
 
1. นางหรรษา  ทริชาติ
2. นายครรชิต  ละอองทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวฉันทิกา  ไพรสุทธิ
2. นางสาวพิมพ์ใจ   มยุเรศสุวรรรณ
3. นางสาววันเพ็ญ   คีรีสุเรนทร์
 
1. นางสาวนภัทร   ลังกาวงศ์
2. นางสาวนุสรา   พรหมวิหาร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงประสาน   วนาเวียงวงศ์
2. เด็กหญิงรติมา   ไพรวันบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงรัชนี   คีรีสุเรนทร์
 
1. นางศิริรัตน์   กันเมืองเวียง
2. นางเกศรา   เตชะ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวขวัญนภา  แซ่ชอย
2. นางสาวชลิตา  เชาว์นันท์วิชญ์
3. นางสาวสุชาดา  ศิริปโชติ
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกันตพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปภาวดี  ย่างเจริญชัย
3. เด็กหญิงมนัสวี  อาชาคีรี
 
1. นางจิราภรณ์  พึ่งพิณ
2. นางสาวสุดารัตน์  นาวินสันติราษฎร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกาญจนา  คีรีพิราม
2. นางสาวรัชนี   วนาพาพบสุข
3. นางสาวอภิญญา  วนารังสี
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมขาว
2. เด็กหญิงบรรฑิตา  เมทา
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ปินตา
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นายพนัส  รามสูต
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวพัชรี   จันทร์ลองวนา
2. นางสาวพิมพ์ศรี  ยิ่งรักพนากำเนิด
3. นายสมหมาย  แสนงามทัศนีย์
 
1. นายสิทธิวัฒน์  ชีวกุลสัมพันธ์
2. นายชัชรินทร์  เชียงทา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายกรัณย์พล  ถิรนัยรัตนกุล
2. เด็กชายประสงค์  ชัยวงศ์ธนา
3. เด็กชายไชยภพ  วิจิตชัยเจริญกุล
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  จันมา
2. นางสาวศิรินทิพย์  ทะนันใจ
3. นางสาวอรพิน  แก้วหล้า
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองผกาธารา
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง