สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงไขขวัญ  เอี้ยงอ้าย
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงอัญชลีพร   พนาสถิตกุล
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์    ธนัตถ์ดาราพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงเกสรา  พันธ์ปัญญากรกุล
 
1. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายนิธิวัฒน์  มีเงิน
 
1. นายสุวัฒน์  ต๊ะสุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นางสาวศรินทรา  คีรีมาลี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  แซ่ยั้ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตชดาพร  อุตส่าห์
 
1. นางสาวสุนิสา  ใหม่จันทร์แดง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมนีย์  สุธีมน
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญยอร  โสภณพนิดา
 
1. นางสาวนพรัตน์  หน่อใหม่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงวีนาพร  เดโชวงศ์สกุล
 
1. นางนฤมล  วิราวรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.7 เงิน 10 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิดาพร  แพงศรี
 
1. นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  กมลปราณี
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  -
 
1. นางสาวดวงกมล  ตันพรมเมือง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.3 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  -
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74.3 เงิน 14 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  กุหลาบคีรี
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  ผลกระโทก
 
1. นางพัชราภรณ์  นาละต๊ะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73.6 เงิน 16 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงเด็กหญิงน้ำผึ้ง  แซ่ลี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทัพปัญญา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 1. สามเณรรุ่งศักดิ์  ราษฎรภูเขา
 
1. นางสาวบุญญานุช  สุคำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 18 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. นายทิยา  มานพพนาไพร
 
1. นางสาวสุนิสา  นามนตรี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  รูปไธสง
 
1. นางสาวณัฐพร  เสาร์แก้วคำ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงปองขวัญ   รุ่งเรืองปทุม
 
1. นายสุรศักดิ์   ปาลิไล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายนพพิชญ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวจิรายุ  สมบัติปัน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวณัฐพร  เสาร์แก้วคำ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกุลญาณี   นมแก้ว
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายยุทธพงศ์  เจริญพรลาภเขต
 
1. นางสาวสุธาสินี  เรืองพยัคฆ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายวิชัย  ชักนำชาวพนา
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 1. สามเณรไตรภพ  บุตรขุนห้วย
 
1. นางสาวบุญญานุช  สุคำ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  ดวงสม
 
1. นางพัชราภรณ์  นาละต๊ะ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายบัณฑิต  คีรีพิทักษ์
 
1. นางกมลรัตน์  กาศโอสถ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  แซ่ม้า
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวสมฤทัย  ตระการจรัสฟ้า
 
1. นางสาวจิราภร  แมลงภู่
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายศิริชัย  ปรากฎวงศ์
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วจันเถิน
 
1. นางสุพันณี  สุนันต๊ะ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นางสาวนครินทร์  กระสานต์คีรี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  อวดร่าง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 14 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์วลัย  สูติพันธุ์สกุล
 
1. นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายสมชาย  พรานสุโพธิ์
 
1. นางวราภรณ์   วิบุญกุล
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนทรา  ปุ๊ดตัน
 
1. นางสาวสุธาสินี  เรืองพยัคฆ์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดานุช  ทิน้อย
 
1. นางพัชราภรณ์  นาละต๊ะ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขัดแพร่
 
1. นางจรวยพร  คงมี
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงพรวลัย  แซ่ย้าง
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกมลชนก    เลิศไพรี
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์   ธนัตถ์ดาราพร
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79.5 เงิน 6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายธเนศ  จิตสันเทียะ
 
1. นายสุวัฒน์  ต๊ะสุ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวมะทีหน่วย  -
 
1. นางสาวจิราภร  แมลงภู่
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพร  -
 
1. นายเอกลักษณ์  จิตต์จำนงค์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เอี้ยงหมี
 
1. นางสมใจ  อ้นอำไพ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77.5 เงิน 10 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนากร  สอนคุ้ม
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76.5 เงิน 11 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  ใจเมือง
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายกัณฑ์พิพัฒน์  วาสะศิริ
 
1. นายอภิชาติ  ใจทะเล
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73.5 เงิน 13 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงนนทิชา  จึงศีลญธรรม
 
1. นางสาวนาฎสินี   ปิ่นรัตน์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72.5 เงิน 14 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  แวงชัยภูมิ
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70.5 เงิน 15 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. นายสุรชัย  หมื่นจินะ
 
1. นางสาวสุนิสา  นามนตรี
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 16 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรักษ์  สมใจอาศัยพนา
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงตานาติน  -
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทัพปัญญา
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวพิไลวรรณ  ระมาดจาย
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  กาญจนอย่า
 
1. นางสุมาลี  บุญมาก
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวพรรณธิวา  ธรรมโลกา
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวศิริวรรณ  เมืองคำดี
 
1. นางปราณีต  คำน่าน
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวอนุภา  วิชิตไพบูรณ์
 
1. นางสาวนาฎสินี   ปิ่นรัตน์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาววรวรรณ  พิทักษ์พิบูลศรี
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดอยแก้วขาว
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวเหมือนแพไผ่  ประกายทองสุก
 
1. นางสาวจิราภร  แมลงภู่
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  ชลธีสายวิมาน
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวประติภา  แซ่ว่าง
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  กล้าแกร่งอาชา
 
1. นางสาวสุธาสินี  เรืองพยัคฆ์
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาววรรณวร  แสงเงิน
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวนิลาวรรณ  เทพบุญ
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  นิศาพรพนม
 
1. นางกมลรัตน์  กาศโอสถ
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นางสาวเพ็ญนภา  ชัยชินบัญชร
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  อวดร่าง
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายอภิปรัชญา  คงดี
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาเพชร  ขัดแพร่
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  รุ้งฤดีชัยสกุล
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.31 ทอง 4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงธานิตา  เขียวติ๊บ
 
1. นายวนิตย์  ตาคำ
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  ปัดทุม
 
1. นางสาวรัชนีกร  สินใจ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.97 เงิน 6 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ลือใจ
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.64 เงิน 7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญาวุฒินนท์
 
1. นายธนวัฒน์  เสริมสุขมงคล
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.3 เงิน 8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายยุรนันท์  มณีอุด
 
1. นายนพชัย  สีนวล
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70.32 เงิน 9 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงมาตาลิน  -
 
1. นางสาวชนิดาภา  วันแก้ว
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68.31 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวโสภาวรรณ  เกิดจงรักษ์
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63.97 ทองแดง 11 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงแวว  -
 
1. นางสาวสรีรัตน์  อุคหปัญญากุล
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กะล้อม
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวรดา  แช่ม้า
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉลองนุกุล
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวกัญหา  ยาเถิน
 
1. นายวนิตย์  ตาคำ
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  นาหิรัญคีรี
 
1. นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  ดนุพงศ์อมร
 
1. นางธัญญรัตน์  หายทุกข์
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาววริยา  แซ่ย่าง
 
1. นางนฤมล  วิราวรรณ
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวสุธินี  หทัยแสนสุขสม
 
1. นางสาวรัชนีกร  สินใจ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายสยาม   พนาคีรีโชติ
 
1. นางวราภรณ์   วิบุญกุล
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวฐิตาภา  พิมสุวรรณ
 
1. นางปราณีต  คำน่าน
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายสุรเดช  อาชาสุคนธ์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดอยแก้วขาว
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  รัตนารัศมี
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวพรสวรรค์  เจตนาดีจึงจำเริญ
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวสุรางคนา  กันเมืองเวียง
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  จรูญวนาลัย
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวแพรวา  ตะวงษ์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงปิยนุช  แซ่ยั้ง
 
1. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินธร  ทานะ
 
1. นางสุนีย์  ยะสุกิม
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรกช  ยะปายต๋า
 
1. นางสาวสุธาสินี  เรืองพยัคฆ์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  -
 
1. นายจักรกฤษณ์  มงคลเจริญเชาว์
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.66 ทอง 7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภานันท์  ขอบทอง
 
1. นางสาวรัชนีกร  สินใจ
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงจันทร์  -
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  แซ่ยั้ง
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายพิทยุตม์  ใจยา
 
1. นายนพชัย  สีนวล
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงยามีลา  -
 
1. นางสาวดวงกมล  ตันพรมเมือง
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชื่นกมล  ศรีจันทร์
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวภาพิมล  อาจกิจคีรี
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวบุญรัตน์  กันเอี้ยง
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  พรพะกา
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวตะวันนา  พลัดเชื้อนิล
 
1. นางสาวรัชนีกร  สินใจ
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวจิตรภาณุ  แซ่ว้าน
 
1. นางสาวจิรายุ  สมบัติปัน
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวเซอเซอทู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางกมลรัตน์  กาศโอสถ
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวทองคำ  วนาวิเศษศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ   วุฒิสัตย์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวมัตติกา  ปิ๋วคำแก้ว
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  พินิจการ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  -
2. นางสาวณัฐฐินันท์  บุญศรี
3. นางสาวนิตยา  ปะระปิน
 
1. นางสาวจิราภา  อินถา
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เชิดสวรรค์
2. เด็กหญิงรัตศุภา  แม่เกศินี
3. เด็กหญิงอมรกานต์  พร้อมศิลปพร
 
1. นายเอนก  เป็งมูล
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายชนาธิป   รักษาวนาเขต
2. เด็กหญิงฑาริกา   คีรีประณีต
3. เด็กหญิงทัศนีย์   วงศ์เกริก
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์   ธนัตถ์ดาราพร
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาพร  พรมขาว
2. เด็กหญิงผกามาส  คงสมบูรณ์
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุญหลวง
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายศิริวิทย์  กุลธรรมอนุตระ
2. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ปะระเขียว
3. เด็กหญิงอลิชา  พิทักษ์คามเขต
 
1. นางสมใจ  อ้นอำไพ
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาผิ่ว  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวรพงษ์  ยาเปียง
3. เด็กชายสหรัฐ  แสนเตปิน
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  สุดตา
2. นางสาวพัชรียา  รัตนะ
3. นางสาวรุ่งนิยา  คีรีเกริกก้อง
 
1. นายเอนก  เป็งมูล
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  มาเพ็ชร
2. นางสาววิไลลักษณ์  ล่าร้อง
3. นางสาวโสรยา  ล่าป่าตัน
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  วรางค์กรณ์ธาดา
2. นางสาวปิยะวัลย์  คำแก้ว
3. นางสาวสายบัวทอง  มะโนวงศ์
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวจินตหรา  สินย้าง
2. นางสาวช่อผกา  ก้อนนคร
3. นายทักษ์ดนัย  ทวีจินดาวงศ์
 
1. นางสุพันณี  สุนันต๊ะ
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวจิรัศยา  รุ่งคีรีรัตน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เคหาชลาลัย
3. นางสาววรินทร์ทิพย์  ชาญวนา
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  ปวนแก้ว
2. นางสาวพิชชาพร  ศรีโชค
3. นางสาวพิมทอง  อาจปา
 
1. นางสาวสุธาสินี  เรืองพยัคฆ์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวนวินดา  วงศ์ทะกัน
2. นางสาวปณิธาน  สุจริต
3. นางสาวโยษิตา  โคตะลี
 
1. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวกัญญา  เสียงสู่สวรรค์
2. นางสาวพรศิริ  เอกบรรเลง
3. นางสาวรัตนพร  เขม่นกิจ
 
1. นางกมลรัตน์  กาศโอสถ
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ตันโย
2. เด็กชายศศิพงษ์  ชาติไทยเจริญ
 
1. นางสุนีย์  ยะสุกิม
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทนา  สมมีไชยเลิศ
2. เด็กชายพุทธินันท์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสิทธิชัย  นามพิทักษ์
2. นางสาวหทัยพร  เสาร์นุ
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสิทฐี  กัณทียะแก้ว
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  คุ่ยต่วน
2. เด็กหญิงจันทิรา  โฉมงาม
 
1. นางสาวรานี  บัวเรือง
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  วงษ์ใส
2. เด็กชายเขษมศักดิ์  อาษานอก
 
1. นางสาวสุนิสา  ใหม่จันทร์แดง
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  เก่งกาล
2. เด็กหญิงพัชรา  ยาวิระ
 
1. นางนฤมล  วิราวรรณ
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงพิราอร  มั่งคง
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  -
2. เด็กหญิงจันทนา  คีรีอมรรัตน์
 
1. นางเรณู  กิจวรรณ
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงมือปิ  คีรีรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงรินรดา  แม่งมา
 
1. นางสาวชีพสุมน  ชัยแก้ว
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  หาญเหี้ยม
2. เด็กหญิงอับซา  -
 
1. นายเอกลักษณ์  จิตต์จำนงค์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวนริญญา  นารีพรรณ
2. นางสาวอาภาพร  ปวงสง่า
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวนรินทร์  สายธารสดใส
2. นางสาวอทิตยา  ชมใจ
 
1. นางเรณู  กิจวรรณ
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  ลดาวัลย์
2. นางสาวสิริยากร  ปัญญา
 
1. นางสาวกาญจนา  สมุทร์นาวี
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  อินต๊ะ
2. นางสาวนุชจรี  คำอ้าย
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวตาหนึ่ง  เชอหมื่อ
2. นางสาววรัญดา  มากดี
 
1. นางสุพันณี  สุนันต๊ะ
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวสุภาภรณ์  คำอ่อน
2. นางสาวแสงจันทร์  ฟูตุัย
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  วงษ์ปี
2. นางสาวณัฐกานต์  ปัญญาตา
 
1. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจุนฑ์  เต็งยะ
 
1. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายวริศ  โตวรานนท์
 
1. นายเสนีย์  เวียงดาว
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงพิชชา  ขวัญอาชากุล
 
1. นายกิตติพงษ์  มินทะนา
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  กะสิน
 
1. นางสาวดวงใจ  สอนแสน
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายถวิน  ทิพย์โรจน์
 
1. นางสาวพรภนา  แสนยะ
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายวิจารณ์  ชาญอุดมเดช
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายขุนทอง  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวปรียานุช  คงยอด
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาพร  ศรีคีรีราษฎร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชนิตรา  วนาปกป้อง
 
1. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กชายพงษ์พฒน์  -
 
1. นายจักริน  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงบุณยาพร  วนาเวียงวงศ์
 
1. นางสาวพิมพิไร  สูตรเลข
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัมพวัลย์  สัมฤทธิ์
 
1. นายสุรพงษ์  โนนน้อย
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิษา  เขมะสรณา
 
1. นางสาวกรกนก  โกสีลา
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญยานุช  สืบแก้วหล้า
 
1. นายประสาร  ทะมา
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นางสาวอนันยา  ชัยชินบัญชร
 
1. นายณฐกร  โมมขุนทด
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. สามเณรดำรงค์รักษ์  บุญปัน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ปินทะปง
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวอัญมณี  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นางสาววริยา  พิเชฐเกียรติกุล
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  หลำเจริญ
 
1. นางณัฐรดา  ขันเบาะ
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวภัทรสุดา  อุปหล้า
 
1. นายชัยวัฒน์  บรรลือ
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวอังศุมาลิน  นวนเขียว
 
1. นายประสาร  ทะมา
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วิชญาฐิติพัทธ์
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  สารอินสี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวสาริกา  ชลิตาธนพร
 
1. นายจีระศักดิ์  ต๊ะอินไซ
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายทัศนสิทธิ์  มกรศรีวัฒน์
 
1. นายชาญ  แซ่ม้า
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวบุษบากร  ใจดี
 
1. นางสรารัตน์  ล่าลี้
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวเอกประวีร์  อรรถมานะ
 
1. นายณัฐดนัย  หาญวัฒนสกุล
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  แซ่กือ
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวนีรนันท์  เจริญวงค์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เทพาชุมพู
 
170 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายทศพล  ดีรัศมี
2. เด็กหญิงลลิตา  วงศ์คำ
3. นางสาวอาทิตยา  หลีจ๊ะ
 
1. นายกันตพันธ์  วอนเพียร
2. นางสาวสุนิสา  อุดเป็งเครือ
 
171 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สุภาปัญญา
2. นายจตุภัทร  มีมา
3. นายณรงค์ฤทธิ์  เมาหา
 
1. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์
2. นายสุรพงษ์  โนนน้อย
 
172 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายธวัลรัตน์  มารินสุ
2. เด็กหญิงอัญฌารัตน์  งามวัฒนสุข
3. เด็กหญิงเกวลิน  จันธิดา
 
1. นายณัฐพงศ์  ตันคำ
2. นายโสภณ  จงบริบูรณ์
 
173 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงผานิต  แซ่กือ
3. เด็กหญิงรัชนี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวนัทธ์หทัย  เสมบาง
2. นางสาวจินดา  กรกชจินดา
 
174 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  สืบพงศ์ตระกูล
2. นางสาววิชญวัลภ์  บูลย์ประมุข
3. นายสินชัย  ศรีคีรีราษฎร์
 
1. นายโยธิน  ใจอ่อน
2. นางจีรวรรณ  คำน่าน
 
175 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายปวีณ์กร  ต๊ะมูล
2. นางสาวพัชรพร  ศิริพร
3. นายสุภกฤษฏิ์  ชาพรม
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
2. นางสาวนุชิดา  ตั๋นทา
 
176 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ทิพา  แสนตา
2. นายณรงค์ศักย์  บุบผา
3. นางสาวรติยากรณ์  หงส์สระแก้ว
 
1. นายวินัย  แขวนโพธิ์
2. นางพรวรินทร์  วรโชคชัยรัตน์
 
177 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวชุรีพร  ตะวันเบิกฟ้า
2. นางสาววารุณี  จาริกคีรี
3. นายอนาดร  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ผดุงเทศ
2. นางสาวจุฑาธิป  อามาตย์
 
178 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  กาวิน
2. เด็กหญิงฐิติพร  จ๊ะนวน
3. นางสาวนริศรา  ดุลยพันธ์ธรรม
 
1. นางสาวภัทรพร  อันถามนต์
2. นางพิชชานันท์  มาอ่อน
 
179 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงฤดี  ไพรพิริยา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญมา
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  พุ่มดอกจันทร์
 
1. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง
2. นางสาวธัญญารัตน์  แสงหนู
 
180 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวทองจันทร์  กมลาศกวีภาณุ
2. นางสาวพัชรา  คีรีปิติ
3. เด็กชายสิทธิชัย  ธรรมบงกชกุล
 
1. นางสาววรินดา  มิตรรัก
2. นางปัฐกานต์  เลิศภา
 
181 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.16 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฑิญา  อุ่นฟ้า
2. นางสาวพนิดา  มหาพนารักษ์
3. นายสุภัทรชัย  กาวงศ์
 
1. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
182 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.72 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวิภา  กระบวนคีรี
2. เด็กหญิงณิชกมล  ธีระวรัญญู
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตระกูลแห
 
1. นายโกศล  แซ่ลี
2. นางสาวรัตติกาล  เสือลออ
 
183 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  กังวานสาคร
2. นางสาวจิตวรา  ทองเอก
3. นางสาวธัญพิชชา  ศรีนวนจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  พรหมรักษา
2. นางสรารัตน์  ล่าลี้
 
184 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวผุสดี  นภาประดับใจ
2. นางสาวรัศมี  พันธ์คำ
3. นางสาวสุวัณร์มาไร  บุญมา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ผดุงเทศ
2. นางสาวจุฑาธิป  อามาตย์
 
185 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายสกรรจ์  เขียวนันใจ
2. นางสาวสิริพัฒนา  ทิคำมา
3. นางสาวอิสริยา  ดีอินทร์
 
1. นางวิไลพร  ศรีนิล
2. นางสาวนงลักษณ์  ตาคำ
 
186 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  พัฒนวิเชียร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บ้านนานิรามัย
3. นางสาวปราณี  คงศรีคีรี
 
1. นางสาววรินดา  มิตรรัก
2. นางสาวหนู  อินต๊ะ
 
187 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  จันสุ
2. นางสาวพฤศจิกา  ยาเถิน
3. นางสาวอินทุอร  สมมะโน
 
1. นางมะลิวรรณ  สุริยา
2. นางรัตนาภรณ์  คงป้อม
 
188 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  สุภัทรานนท์
2. เด็กชายพีรวุฒิ  รินคำ
 
1. นายคมสัน  จินา
2. นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายวิภพ  ก้องกู่ดัง
2. เด็กชายสิทธิเดช  แย้มขะมัง
 
1. นายโกฎ์ธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล
2. นางสาววิมล  แซ่มี
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ   เพียรพนากิจ
2. เด็กหญิงปนัดดา   กิจการพันทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา   เทพอาวุธ
2. นางสาวอิศราภรรณ์   ขาวแสง
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายธนดล  ศิริวงษ์
2. เด็กชายประเสริฐ  ชาตรีวินิจทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  บรรลือ
2. นายพันธกานต์  กุลบุตร
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  แซ่ว้าง
2. เด็กชายวิโรจน์  อาชาวัฒนกุล
 
1. นางสาวเพียงจันทร์  อย่างคุณธรรม
 
193 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายวัชรพล  อาญาอรพิน
2. เด็กชายสุทธิ์ศักดิ์  สุดเฉลามาลัย
 
1. นายณฐกร  โมมขุนทด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  วงศ์จันทร์
 
194 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ต๊ะสมัย
2. เด็กชายภาควัฒน์  อินปู่
 
1. นายเจษฎา  เหล่ามา
2. นางสาวสุณิศา  กันเมืองเวียง
 
195 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนูญ  สินทรัพย์เกษม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ฮ้อธิวงษ์
 
1. นายสุทธิ  ต๊ะสุ
2. นางสาวเจนจิรา  วงษ์คำลือ
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วชิรแก้วมณี
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีธาดาวนา
 
1. นายจักรพงศ์  ปัญญากาวิน
2. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
197 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายณภัทร  อินโพธิ์
2. นายผดุงเกียรติ  วงษ์คำลือ
 
1. นายสุทธิ  ต๊ะสุ
2. นางสาวเจนจิรา  วงษ์คำลือ
 
198 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายชัยสวัสดิ์  สิงห์จันทร์
2. นายพิทักษ์  วงษ์คำมูล
 
1. นายโกศล  แซ่ลี
2. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
199 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  นุชปาน
2. นายก้องภพ  แม่หละเจริญพร
 
1. นายเจษฎา  เหล่ามา
2. ว่าที่ร้อยตรีพัฒน  ตั้งปฏิการ
 
200 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวกรพินธุ์  สายชลอนุรักษ์
2. นางสาวกันทิมา  เบียงคำมา
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
201 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวณิชากร  อ้องแสนคำ
2. นางสาวรุ่งฟ้า  อาจนรากิจ
 
1. นายจีระศักดิ์  ต๊ะอินไซ
 
202 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม    
203 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  มานพพนาไพร
2. นางสาวธณัญญา  กันทจักร์
 
1. นายคมสัน  จินา
2. นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว
 
204 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายดิถดนัย  ปานแม้น
 
1. นางสาวหนู  อินต๊ะ
 
205 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  ดอยแก้วขาว
 
1. นางกานต์ธีรา  มาแก้ว
 
206 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงผ่องใส   สกลวัชรา
 
1. นางสาวดวงฤทัย   สุขประชาพันธุ์
 
207 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายจตุรงค์   พนาไพจิตร
 
1. นางสาวอุษา  บัวบาน
 
208 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายลาคึ  สกุลพุฒินาท
 
1. นายคมสัน  สุนันทนาการ
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ยาพรม
 
1. นายโยธิน  ใจอ่อน
 
210 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายสิทธิพล  ใหม่วงศ์
 
1. นางสาวศิริกาญดา  จันทร์แก้ว
 
211 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายฐานันดร  จันทระ
 
1. นายชัยวัฒน์  บรรลือ
 
212 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 9 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายทินกร  -
 
1. นางสาวพิชชานันท์  เรียงชัยเลิศ
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงบลาย  แซ่หาญ
 
1. นางสาวจุทามาศ  ประดิษฐ์
 
214 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายวีระกิตติ์  พรไพบูลย์พงษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  มินทะนา
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายอดุบ่าย  -
 
1. นายเวทย์บพิตร  สุริยะมณี
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายธีระพงษ์  นทีฤทธิรงค์
 
1. นายจักรพงศ์  ปัญญากาวิน
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงวิภาวี  ศิริยั่งยืน
 
1. นางสาวปรียานุช  คงยอด
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 13 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรางคนา  แก้วกว้าง
 
1. นางสาวกรกนก  โกสีลา
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  เหมยเงิน
 
1. นางรัตนาภรณ์  คงป้อม
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. สามเณรโซซันดา  -
 
1. นายจักริน  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 1. สามเณรวันชัย  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์นที
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวสุวณี   ไพรวิโรจน์
 
1. นางสาวสุภัคณา   นามวงศ์ศรี
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวพักตร์จิรา  ทิวงษ์
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  จันทโสภา
 
1. นายวินัย  หาญพรม
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เทพาชุมพู
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายชูชีพ  ไพรวันมั่นคง
 
1. นางสาวณัฐศิกานต์  ถาอ้น
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวสกาว  แซ่ซุย
 
1. นางณัฐรดา  ขันเบาะ
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  เนียมมะโน
 
1. นายอนุชิต  เชษฐตระกูล
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายกิติกรณ์  เวียงกุมภา
 
1. นายคมสัน  สุนันทนาการ
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  นวนเขียว
 
1. นายวสันต์  สิระใจ
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นายยุทธพงษ์  คงสีสวยวนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  วงศ์จันทร์
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายอนุวัตร  ก้อนนคร
 
1. นางจีรวรรณ  คำน่าน
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 12 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายเด่นพงศ์  ใจยา
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายนพดล  จันทระ
 
1. นายชัยวัฒน์  บรรลือ
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาววาริษา  ศิริยั่งยืน
 
1. นายชาญ  แซ่ม้า
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายปฏิภาณ  พึ่งประดิษฐ์
 
1. นายจีระศักดิ์  ต๊ะอินไซ
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา    
238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายพนธกร  ภักดีคุณธรรม
2. เด็กชายพลวัต  ห้าวหาญคุณธรรม
3. เด็กหญิงศุธาลิณี  ศรีโสภา
 
1. นายทวีศิลป์  ปานสินชัย
 
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายจิตติชัย  ศิรเดชอุดม
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  มากมีบริบูรณ์
3. เด็กชายธนากร  หม่อนกันทา
 
1. นางสาวสายพิณ  เพ็งวัน
2. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
 
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  กาญจนประทุม
2. เด็กชายวงศธร  สุขห่วง
3. เด็กหญิงสุภาดา  มั่นมาตร
 
1. นางสาวกานดา  บุญรัตน์
2. นางสาวสุนิษา  ใจน้อย
 
241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงซูซานดา  -
2. นางสาวตี่ตี่ซาน  -
3. นางสาวอมิตตา  พนาวัฒนากุล
 
1. นายวุฒิไกร  ใจยา
2. นายศตวรรษ   แสงแปลง
 
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  การะยม
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  พนาลัยจารุ
3. เด็กหญิงสาริกา  พรหมชัยคีรี
 
1. นางสาวกรกนก  โกสีลา
 
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ทองเอก
2. เด็กหญิงนัทชา  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงรวิภา  บุญมาก
 
1. นายธวัช  ยะสุคำ
2. นายวรัญญู  แจงป้อม
 
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกา   จันทร์ประไพ
2. เด็กหญิงฐิติยา   จันทร์ประไพ
3. เด็กหญิงสันต์ฤทัย   ปะระปิน
 
1. นางภัทฐิกรณ์   ใจดี
2. นางชลธิชา   นุชารัมย์
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายณัฐดนัย  สว่างประจิม
2. เด็กชายวีรวัส  แซ่ยั้ง
3. เด็กชายสันติภาพ  อย่างยอดเยี่ยม
 
1. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
2. นางกัณฐิกา  ยาโนยะ
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกช  เกียรติพงไพร
2. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วบุญทา
3. เด็กหญิงเปรมทิพย์  มโนมั่นธรรม
 
1. นายธิติวุฒิ  หว่างวงษ์แก้ว
2. นางวชิรา  เสนสอน
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพะเนียง
2. เด็กหญิงพชรมน  ลาวัณย์รัตนากุล
3. เด็กชายอัครเดช  แสงทอง
 
1. นางสาวสีออน  ตาเรือนสอน
2. นางสาวเรณู  แก้วนารี
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายก้านทอง  ใจฮึก
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ขันวงษ์
3. เด็กหญิงอโรชา  รักษ์วนาภูมิ
 
1. นางณิษา  สิริปัญญา
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวชุติมา  วนาอัครไพศาล
2. นางสาวนารี  วนาเกษตรสม
3. นางสาวสุชาดา  วนาเกียรติกุล
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ก่อสร้างสกุล
2. นางสาวอมรัตน์  สุ่มแสง
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอนกพัฒนาไพร
2. เด็กชายตะกือกือ  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เลิศลำกรีฑา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อ๊อดพันธ์
2. นางสุภาพร  แสงทอง
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  อุตะมะ
2. นางสาวพีรยา  เรือนอ้าย
3. นางสาวอิสิริญาพร  สุยคู
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  อยู่ยา
2. นางนงนุช  สิทธิปัญญา
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวสุวรรณี  กมลกุลเกษม
2. นางสาวอรนุช  แก้วเก้าอาชา
3. นางสาวเกษราภรณ์  มูลใจ
 
1. นางนภาพร  คำมูล
2. นายสันติสุข  เพชรไพฑูรย์
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. สามเณรทรัพย์สาร  คำมา
2. นายสหรัถ  ภัสสรวิเชียร
3. นายสุกัลป์  แซ่เกอ
 
1. นางสาวอรนุช  เกริกไกรสิริบูรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  ปินทะปง
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑา   มานะประสงค์
2. เด็กชายสุรศักดิ์   สารกิจถาวร
3. เด็กหญิงเพชรดา   ขอพึ่งไพรพนา
 
1. นางอัญชัญ   ไทยแท้
2. นางอชิรญา   บุญมา
 
255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายปกรณ์เกียรติ  ธนาสุขะ
2. นายปัณฑ์ธร  ชุมภู
3. นางสาวอภิญลักษณ์  แซ่เตีย
 
1. นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์
2. นายวิทยา   วินาโร
 
256 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายชนาธิป  อัจฉริยะบัญชา
2. นางสาวธิวาพร  กาวงศ์
3. นางสาวสุกัญญาณี  เทพบุญ
 
1. นางอัมภวัน  จันธิดา
2. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร
 
257 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิจิตรฉัตรชัย
2. นายคมกฤช  จงกิจคีรี
3. นางสาวจุฑามณี  วรรณสอน
 
1. นางณัชชา  ตุ้ยหล้า
 
258 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวทัศนีย์   เกียรติก้องไพร
2. นางสาวสุวนันท์  เอื้ออารีไมตรีวนา
3. นางสาวอัมพร  วนาเวียงวงศ์
 
1. นางสาวเอื้องคำ  สุสอ
2. นางนันทิยา  ปิ่นคำ
 
259 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวธีรนาฏ  สีจ๊ะแปง
2. นางสาววิลาวัณย์  เปี้ยคำ
3. นายศุภกร  แก้วปาคำ
 
1. นางนวพร  ยอดปานันท์
2. นางสาวสุนิศา  ปัญญาดิษฐ์วงษ์
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายกุลธร  แซ่กือ
2. นางสาวฐิติรัตน์  มอไธสง
3. นางสาวนิศาชล  ลือใจ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชัยงาม
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวราตรี  แซ่ย่าง
2. นายวิชัย  แซ่ม้า
3. นางสาวแสงจันทร์  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกฤษณา  โลหการก
2. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
262 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวมลวิภา  สำราญไพบูลย์
2. นางสาวรัชดา  เที่ยงธรรม
3. นางสาวสุธาสินี  เวียงวงษ์
 
1. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด
2. นางสาววรรณรท  หงษ์ประสิทธิ์
 
263 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวน้ำส้ม  ทัดเจริญ
2. นายปณิธาน  จันตรี
3. นางสาวสุธีรา  สิทธิ์วิไล
 
1. นางสาวโสภิตชา  ทะขัติ
2. นางสาวสาลินี  เอี่ยมกี่
 
264 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวชนิกานต์  สุริยะวงศ์
2. นางสาวณัฐภัทร  เทพคำอ้าย
3. นางสาวเสาวนี  คีรีบรรพตกุล
 
1. นางสาวสายพิณ  เพ็งวัน
2. นางสาวปิยาพร  ยาวิเสน
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวน้ำค้าง  สุแก้ว
2. นางสาววนิดา  แซ่หมี
3. นางสาวเสาวณีย์  พัฒนกิจอาชา
 
1. นางธนวรรณ  ชูเกียรติตกุล
 
266 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวมูเชอ  เสียงสู่สวรรค์
2. นางสาวระสิดา  ไม่มีนามสกุล
3. นายสมพล  ห้วยน้ำใส
 
1. นายสัมพันธ์  คนประสพ
2. นางสุภาพร  แสงทอง
 
267 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายชญานิน  คงประเสริืฐ
2. นายฐิติกร  ผิวพรรณ
3. นางสาวนุชรียา  คีรีไพสิฐ
 
1. นางสาวกานดา  บุญรัตน์
2. นางสาวณัฐพร  สอนนา
 
268 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวชวนพิศ    คลังปัญญา
2. นางสาวพวงสร้อย   เจริญคีรีโชติ
3. นางสาวสรัญญา   กวางเก่งกล้า
 
1. นางวารุณี   ผ่องไพรวัลย์
2. นางสาวนาฏยา   ต๊ะวงศ์
 
269 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงกานดา  -
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ดุลยพันธ์ธรรม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  -
 
1. นายวุฒิไกร  ใจยา
2. นางสาววริษฐา  กันทะวงศ์
 
270 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   นุชารัมย์
2. นางสาวธิติมา   ศรีมะหัน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   บรรจง
 
1. นางภัทฐิกรณ์    ใจดี
2. นางชลธิชา   นุชารัมย์
 
271 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  ตนัยต่อกุล
2. นางสาวศศิวิมล  ปันต๊ะ
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี  นทีครองคีรี
 
1. นางสาวสุนันท์  รักทุ่ง
2. นางอัจฉรา  กาศเจริญ
 
272 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชวรรณ  บุญมา
2. เด็กชายชลิต  ธัญญาศรีทอง
3. เด็กหญิงอริษา  แสนอินต๊ะ
 
1. นางกัลยารัตน์  ชื่นสิน
2. นางสาววาสนา  ใจคำ
 
273 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายจอส่าที  ผ่องแผ้วอำไพกุล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ซะซู
3. เด็กหญิงจิราพร  ตรรกนาภฤทัย
 
1. นายคานันท์  เมฆขยาย
2. นางสาวจุฑารัตน์  พูลนิ่ม
 
274 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี   ใจเหล็ก
2. นายอนุเทพ   หลวงจันทร์
3. นางสาวเมษยา   สัพโส
 
1. นางสาวตรีทิพย์   สุขโข
2. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
 
275 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวธารทิพย์  หรรษา
2. นางสาวพรพนิต  เก็ดสราพร
3. นางสาวศิริรัฐ  วอริวงษ์
 
1. นางสาวสาลินี  เอี่ยมกี่
2. นางสาวโสภิตชา  ทะขัติ
 
276 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวฑิฆัมพร  ปูชิดากุล
2. นางสาววิรดี  แซ่ว่าง
3. นางสาวศศิภา  กิตติยังกุล
 
1. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
2. นางสาวสาลินี  โฮมแพน
 
277 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวรัญชิดา  วงศ์แพทย์
2. นางสาววรนุช  ก๋องปู่
3. นายอภิสิทธิ์  ปิ่นคำ
 
1. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร
 
278 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิช   นุ่มน้อย
2. นายณัฐพงศ์  มุมกลาง
3. เด็กหญิงพัลลภา   ชิดชาญกิจ
 
1. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง
2. นายศราวุธ  ปิจนันท์
 
279 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  พันธ์ปัญญากรกุล
2. นายณัฐวัฒน์  ดวงจันทร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ระมาศจาย
 
1. นางสุภาวดี  คงคำ
 
280 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายกฤตนู  คามกะสบ
2. เด็กชายปรุฬ  สมบููรณ์ศรีสกุล
3. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ขุนณรงค์
 
1. นางกัณฐิกา  ยาโนยะ
2. นางสาวประภัสสร  ยะอะนันต์
 
281 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายธรรมรัตน์  ตาคำ
2. นายพลพล  คีรีวงศ์
3. นายเจษฎาพล  ทันวัน
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  ทาหว่างกัน
 
282 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  เตวิน
2. เด็กหญิงสิริกร  ใจก้อน
3. เด็กหญิงเมธาวี  แก้วลำปาง
 
1. นางนวพร  ยอดปานันท์
2. นายสันติสุข  เพชรไพฑูรย์
 
283 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เหลารินทร์
2. นายศุภกิตติ์  คำใส
3. นายอาคม  ตาแสงวงษ์
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
2. นางณิษา  สิริปัญญา
 
284 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายธิติ  ยอดหยางทอง
2. นางสาวนันทิตา  อย่างคุณธรรม
3. นายวทัญญู  เจริญทองมั่งคง
 
1. นางสาวสาลินี  โฮมแพน
2. นางสาวฉันทชา  แซ่ม้า
 
285 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวดวงใจ   จันทิพย์
2. นายธีรพงษ์   พันธ์ศักดิ์นา
3. นายโบโซโซ   สิงห์สัญญา
 
1. นางวารุณี   ผ่องไพรวัลย์
2. นางสาวนาฏยา   ต๊ะวงศ์
 
286 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  แสนหาญชัย
2. นายบัญญวัต  อุดี
3. นางสาวปภาดา  ปัญญาคำ
 
1. นายเฉลิม  ระบอบ
 
287 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายกฤษดา  มั่นคง
2. นายฤทธินันท์  วงษ์จันป๊อก
3. นายวุฒิพงศ์  ปั๋นริกัน
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
 
288 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ต่ำจันทร์
2. นายนัทธพงศ์  วารินสุ
3. นายพัชรพล  สุภาปัญญา
 
1. นายศราวุธ   ปิจนันท์
2. นายธนสิน   ชูเกียรติตกุล
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวดาวพระศุกร์  วังพลับ
2. นายสมชาย  -
3. นายอำนาจ  -
 
1. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสาวนันทิดา  ตุ้มเขียว
 
290 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงราชาวดี  ปัญญาแวว
2. นางสาวสุรีพร  กล่ำใจ
3. นางสาวอริสา  ปัญญา
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ไพรสณฑ์
2. นางนภาพร  คำมูล
 
291 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. นางสาวพิวพิว  -
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ธิอินโต
3. เด็กหญิงเอเอจี่  -
 
1. นางสาววุฒิไกร  ใจยา
2. นางสาวชนกานต์  เฮิงโม
 
292 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายบุญญพัฒน์  ดื่มโชค
2. เด็กหญิงวรกมล  ธงชัยนภัทร
3. เด็กชายไพโรจน์  กวีกิจเดโช
 
1. นางสาวมนัสวี  อุ่นขจี
2. นางสาวสุดา  รักชาติ
 
293 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.25 ทอง 5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดา  ภูชมบ่อ
2. เด็กหญิงนันทิชา  ไพรวิโรจน์
3. เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีษะเดช
 
1. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร
2. นางสาววาสนา  ใจคำ
 
294 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.25 ทอง 5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  จงเจริญกุลชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐฐิดา  พันธ์รัตนชาติ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมีเจริญรุ่งเรือง
 
1. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
2. นางสาววนิดา  มั่นหมายโสภณ
 
295 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีกนกบุปผา
2. เด็กชายศุภกร  ชีวารัตนาภร
3. เด็กชายเพชรรัตน์  ศรีจินดาบุปผา
 
1. นางรัตนา  ชาดารา
2. นางสาวกัลยา  เขื่อนเพ็ชร
 
296 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวกุลิสรา  พูนดำ
2. นางสาวสุนิสา  ปัญญาคำ
3. นางสาวสุภาวดี  โอ้ระลึก
 
1. นายภานุวัฒน์  คะนิกา
2. นายชูเกียรติ  เนตรจอมไพร
 
297 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนมัสการ   ทองคำเพิ่ม
2. นางสาวศรีดา  แซ่ย่าง
3. นางสาวเจนจิรา   กิติหาญ
 
1. นางสาวจารุพร   จะนะ
2. นางสาวทาริณี   ทิน้อย
 
298 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายขวัญชัย  โพธิทอง
2. นางสาวศศิมาภรณ์  ทองสี
3. นางสาวสุภาวดี  เตจา
 
1. นางสาวพรรธน์ชญมน  ไพรสณฑ์
2. นางสาวนิตยา  นภากาศ
 
299 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวปุณยาพร  วงศ์ละ
2. นายพาดา  -
3. นายอรรถเชษฐ์  เรดี
 
1. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์
2. นางสาวนันทิดา  ตุ้มเขียว
 
300 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.7 ทอง 4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวจันทนิภา  บุญเติม
2. นางสาวภัทรสุดา  ห้าวหาญคุณธรรม
3. นางสาวรุ่งรุจี  น่วมน้อย
 
1. นายภาณุวัฒน์  คะนิกา
2. นายชูเกียรติ  เนตรจอมไพร
 
301 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวชัชชฎา  ชุมภูเทพ
2. นางสาวพรทิกา  มันตาธรรม
3. นางสาวพัชระ  มันตาธรรม
 
1. นางสุวรินทร์  ฉิมสุด
2. นางสาววรรณรท  หงษ์ประสิทธิ์
 
302 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวจารุวรรณ  มิ่งมานิต
2. นางสาวภรณ์สินี  แซ่ม้า
3. นายสานิต  ถาวรสกุล
 
1. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
2. นางสาวสาลินี  โฮมแพน
 
303 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวทิฆัมพร  คีรีพิทักษ์
2. นางสาวศิริวรรณ  สันติถนอมวงษ์
3. นางสาวเจนขวัญ  ลำธารแสนสม
 
1. นางนฤมนต์  รัตนเสถียร
2. นางสาววาสนา  ใจคำ
 
304 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  คำลือเมือง
2. นายสอ แทก อ่อง  -
 
1. นางฐานิช  จันทร์ต๊ะ
 
305 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงมินตรา  อินต๊ะยา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  พรมสุทธะ
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
2. นางณัชชา  ตุ้ยหล้า
 
306 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แซ่ม้า
2. เด็กชายลี  แซ่ย้าง
 
1. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
2. นางกัณฐิกา  ยาโนยะ
 
307 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายจตุพงศ์  ฟูเต็บ
2. นายปัญจพล  ตาคำปัญญา
 
1. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
308 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนินอี้อี้ลิน   -
2. เด็กชายวรินทร   สิริพงษ์ณภัทร
 
1. นางนลินี   ผาแสนเถิน
2. นายประดับ   เบ็ญมาตร์
 
309 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ใจยา
2. นายศุภวิชญ์  อวดดี
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
 
310 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายนพกร  คีรีคำรณ
2. นางสาวสุธิดา  แซ่เกอ
 
1. นายธีรกานต์  เพ็ชรโนรา
 
311 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายชินกฤต  สริตะ
2. นายวทัญญู  แซ่ย้าง
 
1. นางกัณฐิกา  ยาโนยะ
2. นางสาวประภัสสร  ยะอะนันต์
 
312 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บัวหลวง
2. นายฤทธิรุทร์  อุปหล้า
 
1. นายธิติวุฒิ  หว่างวงษ์แก้ว
 
313 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนา  ห้วยน้ำรื่นชื่นจิต
2. เด็กชายลาโด้มือ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กชายชาญวิทย์  -
2. นายปรัชญา  -
 
1. นายเป็นหนึ่ง  อุปการะ
 
315 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายปฐมพงษ์  ใจจันตา
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
 
316 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.46 เงิน 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  หมื่นจิตร
2. เด็กชายเจียระไน   ชาวส้าน
 
1. นายกษิดิศ   เลิศรัตนพันธุ์
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75.85 เงิน 5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายจักรี  เกิดระมาด
2. เด็กชายศิวศักดิ์  ด้วงสงกา
 
1. นายภานุวัฒน์  คะนิกา
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71.79 เงิน 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายเดชาวิชญ์  แซ่ย้าง
2. นายเอกชัย  สมบูรณ์ศรีสกุล
 
1. นายนำโชค  มั่นพัฒนากาาร
 
319 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.68 ทองแดง 7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เทพถา
2. เด็กชายเชอ  แซ่ม้า
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  วงค์พิทักษ์
 
320 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.22 ทองแดง 8 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  แซ่เชอ
2. เด็กชายอัสดานันท์  เบ็ญร่าหีม
 
1. นางณัฐกฤตา  มามี
 
321 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.24 ทองแดง 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายดุลยรัตน์  โปร่งสันเทียะ
2. เด็กชายนพพล  จันทฤกษ์
 
1. นางสาวสีออน  ตาเรือนสอน
 
322 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.54 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายศรายุทธ  วนาเกษตรสม
2. นายสุรเดช  ไพรวันผาสุก
 
1. นางสาวอมรัตน์  สุ่มแสง
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายประสิทธิ์  ธาราแม่กลอง
2. เด็กชายสิทธิเเดช  ถนอมกวิน
 
1. นางสาวพรรณปพร  พุทธา
 
324 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. สามเณรภูรินทร์  รุ่งรวีรุ่งโรจน์
2. สามเณรเจษฎาภรณ์  จาติสกุล
 
1. นางสาววิภารัตน์  สุขประชาพันธ์
 
325 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายวิชา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธนากร  โพธารินทร์
 
326 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกี่ยวพันธ์ุ
2. เด็กชายวทัญญู  กิตติยังกุล
 
1. นายชูเกียรติ  เนตรจอมไพร
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายชินดนัย  ญาณธีระ
2. เด็กชายปิลันธ์รุจฬ์  ไชยนอก
 
1. นางสาวกัลยากร  บุญชม
 
328 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.06 เงิน 4 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  -
2. เด็กชายแสงเพชร  ยศหอด
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  อยู่ยา
 
329 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายชวลิต  ดลใจคณาทรัพย์
2. เด็กชายสาริน  ผ่องจิตบริสุทธิ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พูลนิ่ม
 
330 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายชนกันต์  สมบูรณ์ศรีสกุล
2. นายอัครชัย  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาววิไล  หริ่งรัตนพันธ์
 
331 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายยุติ  ตระการตระกูล
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไตรโภค
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  วงค์พิทักษ์
 
332 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายทนงไทย  วิลาสวัฒนา
2. เด็กชายอภิชัย  มันตาธรรม
 
1. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
333 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.06 ทองแดง 9 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจดวงดี
2. เด็กชายพิชิต  วันชัยรุ่งรุจี
 
1. นางสาวกรกนก  โกสีลา
 
334 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.95 ทองแดง 10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงฐิติพร  ปัญญาสุข
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทาหว่างกัน
 
1. นางสาวปิยาพร  ยาวิเสน
 
335 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.57 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสุชาติ  วนาเลิศมงคล
2. นายเหว่บู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวปนัดดา  ศุภกิจวิศิษฐ์กุล
 
336 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 32.06 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กชายชานนท์  -
2. เด็กชายอดิศัย  สุวรรณเสรี
 
1. นายเป็นหนึ่ง  อุปการะ
 
337 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. พระจอเป้พอ  -
2. สามเณรสุรชัย  เชอมือ
 
1. นางสาววิภารัตน์  สุขประชาพันธ์
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายพูนสุข   มหาโพธิ์
2. เด็กชายสิทธิเดช  แย้มขะมัง
 
1. นายกษิดิศ   เลิศรัตนพันธุ์
 
339 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  คำปาน
2. นายพิทักษ์  บุญธรรม
3. นายสกุลรัตน์  ศรีโสภาคีรี
 
1. นายอดิเรก  ทิมกุล
 
340 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายณัฐพล  สุภรุจ
2. นายทศพร  เงินทองประกาย
3. นางสาวอังคณา  สกุลบรรณวิชญ์
 
1. นางสุภาพร  แสงทอง
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  ตาลกนกสิงขร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  คำหล้า
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำหล้า
4. เด็กหญิงเสาวนีย์  พงศ์รัตนวสิน
5. เด็กหญิงโสภา  วิเชียรรังสี
 
1. นายกฤตภาส  อภิอินขุนทด
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  สุนันท์
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงจิตริน  รสบำรุง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ธรณีบรรพต
3. เด็กหญิงปานดวงใจ  คีรีพิไร
4. เด็กหญิงวาสนา  วนาสิริเจริญ
5. เด็กหญิงวิภาวี  พนาศรมสันติ
 
1. นายทศพร  คนหลัก
2. นายณัฐพล  วุฒิปรีชา
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายธารโอบวารี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เทพบุญ
3. เด็กหญิงดลยา  อย่างร่มเย็น
4. เด็กหญิงผ่องฉวี  สุขศรีไพรพนา
5. เด็กหญิงมุฑิตา  พิชิตโชคพนา
 
1. นายสุกิจ  สว่างเดือนฉาย
2. นางสาวสุขดา  ศักดิ์ชัยบูรณ์
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  มิ่งมานิต
2. เด็กหญิงปริศนา  คีรีพงษ์พัฒน์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงมณีวรรณ  ลครไชย
5. เด็กหญิงอรพิมล  เชื้อพะกา
 
1. นางสุจินต์  สุภาพกุล
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เชียงแขก
2. เด็กหญิงนภัสสา  สีลาดเลา
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ต๊ะต้องใจ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์คำลือ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ใจพรมมินทร์
 
1. นางสาวณัฐพร  จันธิดา
2. นางนุจรีย์  คำวันนา
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เขตจรัสแสง
2. เด็กหญิงนทีกานต์  จำปู่
3. เด็กหญิงนารา  แสงเทา
4. เด็กหญิงพุทธรักษ์  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงสายสมร  สมบูรณ์
 
1. นางแสงจันทร์  แย้มมี
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  ย่างแก้วสกุล
2. เด็กหญิงธีราพร  บุปผาอมรศรี
3. เด็กหญิงบุษกร  แซ่ยั้ง
4. เด็กหญิงภมริน  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พรศรีสว่าง
 
1. นางสาวดาหวัน  บุญตาเห็น
2. นางสาวดฤมณฑ์  สนองบุญ
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  -
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปวงคำ
3. เด็กหญิงวรรณา  ใจหาญ
4. เด็กหญิงอัญชลี  -
5. เด็กหญิงเมทินี  -
 
1. นายอุทัย  การะเกดกนก
2. นางจินตนา  มากมาย
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตร์ตรา  จินตนานุช
2. เด็กหญิงจิราพัชร  นันทะนิจ
3. เด็กหญิงนจริญ  นธเจริญ
4. เด็กหญิงบัณพร  คำโสภา
5. เด็กหญิงรุ้งทอง  จอมมา
 
1. นางสาวจิตรา  อยู่เจริญ
2. นางสาวสุดารัตน์  คำยง
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิตชไม   ไหมวงษ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  คำปัญญา
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ก๋าวิใจ
4. เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันสมุทร
5. เด็กชายเศรษฐรัตน์  อนุภา
 
1. นายศรศักดิ์  เรือนคำ
2. นางสาวสุดาลักษณ์  คำลำปาง
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงนิกษา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงนิราพร  ภัทรยีหวา
4. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  สุปินะ
5. เด็กหญิงวรรณิดา  อย่างคุณธรรม
 
1. นายกำธร  สุขสงวน
2. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์คำตา
2. เด็กหญิงปราณี  หิรัญรักษ์สกุล
3. เด็กหญิงปัทมาพร  เจริญวิชชานันท์
4. เด็กหญิงสุดา  รักแคว้นคีรี
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูฟ้าสดใส
 
1. นางแพรวนภา  ไชยวงศ์
2. นางสุภาพร  แสงทอง
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  คุณาวงษ์
2. เด็กชายชยานันต์  แก้วมา
3. เด็กชายธีระพล  ปินตาแก้ว
4. เด็กชายอติชาต  วิกาใจ
5. เด็กชายอนันตชาติ  เจ๊กแตงพะเนาว์
 
1. นายศรายุทธ  จำนงค์รัตน์
2. นางสาวทองสุก  ศรีคีรีราษฎร์
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวจินนารี  แสงจันทร์อำไพ
2. นางสาวดลปภัสร์  ฮึกหาญณรงค์
3. นางสาวน้ำผึ้ง  ล่องลำน้ำเมย
4. นางสาวมึเด  -
5. นางสาวสุรพร  วณิชแห่งไพศาล
 
1. นายสุกิจ  สว่างเดือนฉาย
2. นางสาวอังคณี  จันทระ
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงดาวเด่น
2. นางสาวจันทนา  อินไผ่
3. นางสาวจีรนุช  ตาลกนกคงคา
4. นางสาวชลธิชา  ฐาชลทรัพย์
5. นางสาวสมพร  ตราหยกภูผา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พรมคำตัน
2. นางสาวศศิวิมล  มณีวรรณ
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกรกนก  พนาพิหาร
2. นางสาวฉันทพิชญา  วนานฤมิต
3. นางสาวชไมพร  รัตน์บุรีพนาดอน
4. นางสาวลีลาวดี  ไพรวันรุ่งเรือง
5. นางสาวอารีรัตน์  พนาไพศาลสุข
 
1. นายสุดแดน  อุดมไพรสนธ์
2. นายทศพร  คนหลัก
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวดำรัสสิริ  สิงขรสุวรรณ
2. นางสาวปาริชาต  วงษ์มณีกุล
3. นางสาวสิรามล  กิตติยังกุล
4. นางสาวสุธินี  แซ่ว้าง
5. นางสาวอ้าย  แซ่กือ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
2. นางสาวพรพรรณ  คำตื้อ
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์กมล  ซื่อพอ
2. นางสาวจารุภา  ใจอุ้มผาง
3. นางสาวปิ่นอาภรณ์  ถิ่นสุข
4. นางสาวพินวดี  วชิรแก้วมณี
5. นางสาวอุษา  ใจหาญ
 
1. นางสาวดาหวัน  บุญตาเห็น
2. นายอนุพงศ์  อภัยรุณ
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวจงคณา  นากาโน
2. นางสาววรรณรัตน์  เติมพันธ์ทุนันท์
3. นางสาวสุนิตา  ทิพย์บรรจงสุข
4. นางสาวอาทิตยา  นิธิหวังสมจิตร
5. นางสาวเวธนี  โชคบำรุง
 
1. นางสุจินต์  สุภาพกุล
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตั้งสู้
2. นางสาวกัญญาวีร์  บุญมา
3. นายจักรพันธ์  ตระกูลวนาสุข
4. นายวรวุฒิ  รักษ์รังสีกุล
5. นางสาวสุทธิดา  กาญจนพันธ์บุญ
 
1. นายศรายุทธ  จำนงค์รัตน์
2. นางสาวทองสุก  ศรีคีรีราษฎร์
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวญานี  แซ่กือ
2. นางสาวบุษาบุญ  แซ่มี
3. นางสาวรัตนภรณ์  แซ่ย่าง
4. นางสาวลักษิกา  ปู่ตาลคำ
5. นางสาวสุมิตรา  รักสถานกำเนิด
 
1. นางแสงจันทร์  แย้มมี
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวผกาสินี  เปียงเถิน
2. นางสาวพิมพ์ชนก   ธรรมธีรพันธุ์
3. นางสาววราทิพย์  มนต์รัตน์
4. นางสาวศศิลักษณ์  คำปวง
5. นางสาวอารยา  ไก่แก้ว
 
1. นางสาวนวรัตน์  เหลือศรีจันทร์
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สหอาชานัย
2. นางสาวจิราภา  โอภาสอำนวย
3. นางสาวจุฑาทิพย์  เนื้อเงินดี
4. นายธนายุทธ  กมลกวีภัสสร
5. นางสาวศิริพร  สำราญไพบูลย์
 
1. นายวิโรจน์  คำน่าน
2. นางสุพรรณ  ตั้งปฏิการ
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกวินทิพย์  แซ่เฮ่อ
2. นางสาวธันย์ชนก  แซ่ม้า
3. นางสาวนิราวรรณ  กมังกรอัศว
4. นางสาวภาวิดา  ชินวิวัฒน์พนา
5. นางสาวสุจิณณา  แซ่ม้า
 
1. นายสุนทร  ปัญญาสิทธิ์
2. นายปกรณ์  พูนใจสม
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีธาราบุปผา
2. เด็กชายจิราเมธ  ศรีกนกสายชล
3. เด็กหญิงลลิดา  ฉ่วยนู
4. เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  ทายาทกวิน
5. เด็กหญิงโสภิตา  สอนคำ
 
1. นางศิริญญา  กองมงคล
2. นางสาวทับทิม  ถนอมกวิน
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  ยอดปานันท์
2. เด็กหญิงนริศรา  นวนตาวงษ์
3. เด็กชายพัสกร  แก่นเมือง
4. เด็กชายวรินทร  สิริพงษ์ณภัทร
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีรัตนพิบูลย์
 
1. นางสาวฤชุอร  คำประเสริฐ
2. นางอรปภา  บูรณฉัตรบวร
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงอย่างขาวละออ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงมณฑิตา  พงษ์เจริญ
4. เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บรรจงอภิชน
 
1. นายสุนทร  ปัญญาสิทธิ์
2. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 4 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงช่อผกา  -
2. เด็กหญิงตะหน่ายทวย  -
3. เด็กชายศุภณัฐ  -
4. เด็กหญิงสุรัรัตน์  รวยศีล
5. เด็กหญิงเล  -
 
1. นายพงศ์เวัญ  สุปรีย์ทวีบรูณ์
2. นางสาวนิสรา  เกิดถมยา
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  แจ้งประสิทธิ์
2. นายธนฉัตร  อ้วนโพธิ์กลาง
3. นางสาวธวัลรัตน์  วรมนนภา
4. นายพงศธร  ยะหัวฝาย
5. นางสาวภัทราวรรณ  เลิศวิศรุต
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ
2. นายเอกชัย  พันธุลี
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกัลยา  เฮงปัญญากุล
2. นายชูชาติ  แซ่ยั้ง
3. นางสาวปิยพร  แซ่ยั้ง
4. นายยงยศ  แซ่ม้า
5. นางสาวศรุตา  แซ่ม้า
 
1. นายปกรณ์  พูนใจสม
2. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายซามิบู  -
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่จาง
4. เด็กชายบริวัตร  แซ่หมี
5. เด็กชายเซยา  แยเย็ง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  สีขาว
2. นายธงชัย  ล้านคำ
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายต้าลึกือ  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สุทธิพนาสวรรค์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  สกุลธาดาเวช
4. เด็กหญิงสิริมา  คงสมเปรมปรีย์
5. เด็กชายออซอเล  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายภูวนาท  กองธรรม
2. นางสาวแพรวา  ตะวงษ์
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สาครมาลี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ตรรกวิทย์ชน
3. เด็กหญิงสมศรี  วนาเกษมศรี
4. เด็กหญิงสุธีรา  ถกลบูชา
5. เด็กหญิงสุภาพร  งามเลิศธารา
 
1. นายสมบูรณ์  เป็งงา
2. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายจิตรภณ  แซ่ว้าง
2. นางสาวดาวิกา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวธวัล  แซ่ม้า
4. นางสาวนิตยา  แซ่ม้า
5. นายวิบูลย์  เฮงปัญญากุล
 
1. นายอาทิตย์  ภูมิผล
2. นายกำธร  สุขสงวน
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ต๊ะวัน
2. นายจิรัฎปรัชญ์  บุญปาล
3. นางสาวรัชนีกร  ดวงคล้าย
4. นายสุวิจักษณ์  จูเกษม
5. นายอธิวัฒน์  แก้วใจ
 
1. นายปัณฑกฤต  อินทะโชติ
2. นางสาวณัฐพร  จันธิดา
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวกุลนันท์  น้อยกลิ่น
2. นางสาวบุศรา  ดงศรีคีรี
3. นางสาวพิไลพร  สีชัยมูล
4. นางสาวอาภาพร  แหล่ลิ
5. นางสาวเปรมจิต  ตาจัด
 
1. นายศรายุทธ  จำนงค์รัตน์
2. นายสุริยง  สุภาวงษ์
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ภูผาทองผกา
2. นายมารวย  สิริวาโย
3. นางสาววันเพ็ญ  ไพรกุลนิรมล
4. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญข้าวบรรพต
5. นางสาวเกศินี  ภูผาขวัญข้าว
 
1. นางสาวสุดาลักษณ์  คำลำปาง
2. นายจตุรงค์  ต๊ะสุ
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  ปะกังพะลัง
2. นายจิรายุ  ปั้นดี
3. นายทรรศนะ  โพธิ์วงศ์
4. นายอมรเทพ  ใจเถิน
5. นางสาวแคทรียา  วระกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  จันลาน
2. นายชยุตพงศ์  เครืออยู่
3. นางสาวณัฐชาพร  หิรัญวัฒนะ
4. นายพันธพงษ์  ดวงสุภา
5. นางสาวรัจฉรียา  พินิจวงษ์
 
1. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกนกพร  แซ่ม้า
2. นายกรวิชญ์  เกื้อกูลประภา
3. นางสาวกิ่งกาญจน์  หาญเจริญก้าวไกล
4. นางสาวจารุณี  แซ่เฮ่อ
5. นางสาวจิดาภา  แซ่ม้า
6. นายชลิต  แซ่เกอ
7. นางสาวชุติมา  แซ่ว้าน
8. นางสาวฐิตา  แซ่ย่าง
9. นางสาวณิชา  แซ่หมี
10. นางสาวบัวชมพู  จ๋าวเสรี
11. นางสาวพชร  เจนจินต์วิทยา
12. นางสาวพิมพิไล  เสาว้าง
13. นางสาวพิมพ์นิภา  แซ่ม้า
14. นางสาวพิมวิภา  อัครรุ่งโรจน์
15. นางสาวมะเมโซ  -
16. นายรัชชานนท์  ชาววิวัฒน์
17. นางสาววาสนา  แซ่เฮ่อ
18. นางสาวสุปราณี  แสงท้าว
19. นางสาวอัมพิกา  สุเมธนัศวีกุล
20. นางสาวเมษา  กฤศเจริญรัตน์
 
1. นายปกรณ์  พูนใจสม
2. นายกำธร  สุขสงวน
3. นายแลกดี  ฉายานำชัย
4. นายสุนทร  ปัญญาสิทธิ์
5. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายจักรพงค์  ไชยสาร
 
1. นางสาวสุดาลักษณ์  คำลำปาง
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  สุริยศ
 
1. นายภิภพ  สุทำแปง
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  พราห์มเกษร
 
1. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงปิยนุช  รัตนชัยรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวรำไพ  จันทร์ลอย
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสวี  สงแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้อนแก้ว
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงมาลินี  สิริวาโย
 
1. นางจีรนันท์  ดีทองขาว
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงวีรวรรณ  สาครศรีโสภา
 
1. นางศิริญญา  กองมงคล
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. สามเณรขจร  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวฟ้าใส  ด้วยดี
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงอรณี  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายอนุชา  วนาเจือธรรม
 
1. นางสาวดารุณี  อรพินท์วนา
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวศรวณีย์  มีสมพร
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวศิริวรรณ  วนารังสี
 
1. นางสาวดารุณี  อรพินท์วนา
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวพัชรพร  วรรณศรี
 
1. นางสาวนงนภสร  องค์การ
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.7 ทอง 4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  สีใจ
 
1. นางสาวสุดาลักษณ์  คำลำปาง
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวภูริชญา  สันติมโนกุล
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้อนแก้ว
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวอนัญญาพร  ศิริยั่งยืน
 
1. นายปกรณ์  พูนใจสม
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายดำรง  ตะวันเฉิดไฉ
2. เด็กหญิงเขมิกา  สกุลเดชสำราญ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
2. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนท  สว่างธรรมคีรี
2. เด็กชายณัฐกานต์  ชูรัศมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  พรสุวรรณ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ปันโน
 
1. นายธานินทร์  ศรีมหาดไทย
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายทัตพงศ์  ปัญญาชมภู
2. เด็กหญิงเกวริน  ปินตาฟุ่น
 
1. นายธวัชชัย  พรมเทพ
2. จ.ส.อ.สุนิษา  ใจยา
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เนตผาบ
2. เด็กชายพิตรพิบูล  ตาคำ
 
1. นายบัณฑิต  ต๊ะทองคำ
2. นายมานัส  ปันหล้า
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. เด็กหญิงนันทวัน  รักขวัญจิต
2. เด็กชายศรายุทธ  -
 
1. นางสาววารุณี  วันทา
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ระวี   รักษาน้ำใจ
2. เด็กชายภากร   อรุณอร่ามศรี
 
1. นายชาตรี   จันต๊ะวงศ์
2. นายนัธทวัฒน์   สมภาร
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงชยิสรา  ดวงจันทร์
2. เด็กชายดนัย  -
 
1. นายปัณฑกฤต  อินทะโชติ
2. นางนุจรีย์  คำวันนา
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  ใจยา
2. เด็กหญิงพิรดา  ทรงประสิทธิพล
 
1. นางพิมสิริ  หรูวรนันท์
2. นายอัมรินทร์  สมณะ
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายสุรชัย  ชัยเผชิญ
2. เด็กหญิงเรวดี  มะพร้าวอ่อน
 
1. นางสาวชีพสุมน  ชัยแก้ว
2. นางสาวโสภาวรรณ  เสนุภัย
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายธนาธิป  ดนุพลก่อกุล
2. เด็กหญิงฤชุดา  พนาอุดม
 
1. นางสาวนิตยา  เกตุมณี
2. นายประภาช  ใจมิภักดิ์
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนียา  วีระนันทกุล
2. เด็กชายศิวัช  นิมานพนารักษ์
 
1. นายศรศักดิ์  เรือนคำ
2. นางสาวณันริกา  วารินสุ
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงจินตนา  วนาพบโชค
2. เด็กชายธนพงศ์  วนาประเสริฐยิ่ง
 
1. นายทศพร  คนหลัก
2. นายนิรันดร์  ผาแสนเถิน
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกิตติวรา  มั่นคงเจริญกุล
2. เด็กชายภูชิต  จูเกษม
 
1. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
2. นางสาวอัญชลี  ธำรงรัฐกุล
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายจอแกรมู  -
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีจินดาวนา
 
1. นางศิริญญา  กองมงคล
2. นางสาวทับทิม  ถนอมกวิน
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวนาถ  บุรีเทพ
2. เด็กชายเด่นดนัย  ทีรมสกุล
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
2. นางสาวดฤมณฑ์  สนองบุญ
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายพงษ์ศักดิ์  โสภาวนามาศ
2. นางสาวสุทธิดา  ศิริ
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ใจใส
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายธีรคม  ไม้สน
2. นางสาวพัชรินทร์  สีสมบัติ
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
2. นางสาวพรพรรณ  คำตื้อ
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายปิติพงษ์   แปเป้อพัฒนา
2. นางสาววัฒนพร   เปลา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   ปิจิตร
2. นางเพ็ญตา   สารขาว
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวปราณี  -
2. นายยรรยง  พนารัตน์ธารา
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
2. นางสาวดวงกมล  อุดจอม
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจักริน  สุวรรณวงษ์
2. นางสาวปาลิตา  สุวรรณ
 
1. นางสุจิตรา  เนตรใส
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายณภัทร  คำชู
2. นางสาวศรุดา  แซ่ซ้ง
 
1. นางพิมสิริ  หรูวรนันท์
2. นายอัมรินทร์  สมณะ
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินทรวงษ์
2. นายพิษณุ  สุทธิกุลมาศ
 
1. นางศศิกานต์  ธนะการ
2. นางสาวดาหวัน  บุญตาเห็น
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวพัชรี  อดุลย์พรหทัย
2. นายพิพัฒน์  บวรธรรมรักษา
 
1. นายศรายุทธ  จำนงค์รัตน์
2. นางสาวทองสุก  ศรีคีรีราษฎร์
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายณัฐภัทร  จันเป็ง
2. นางสาวรินรดา  ชัยวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายนาวิน  ทรัพย์พอดี
2. นางสาววาสิตา  -
 
1. นางศิริญญา  กองมงคล
2. นางสาวทับทิม  ถนอมกวิน
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.2 เงิน 11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายบุญมี  ท้าวแสงเจริญ
2. นางสาวลลิตา  กำธรเดชะ
 
1. นางสาวศุภิสรา  บรรพศรี
2. นางสาวอัญชลี  ธำรงรัฐกุล
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.2 เงิน 12 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  งามยิ่งสกุล
2. นายอภิวัฒน์  เริงราษฎร์สกุล
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ทอง
2. นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาววาดี  ไม่มีนามสกุล
2. นายวิสูตร  วรางค์กรณ์ธาดา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขาวแสง
2. นางสาวชีพสุมน  ชัยแก้ว
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวจารุณี  ศรีค้ำชนะกุล
2. นายสิทธิบุญ  จอมคีรีมาศ
 
1. นายทศพร  คนหลัก
2. นายสุดแดน  อุดมไพรสนธ์
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  เสโทน
2. นายทนุสรณ์  กุลแกล้วเกษม
3. นายธนินทร์  ดอนแก้ว
4. นายพิชิตชัย  แก้วโท
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ประไพศักดิ์
6. เด็กหญิงวรดา  มิตรรัก
7. นางสาววิมมลิน  จัวทิ
8. เด็กชายสิทธิชัย  ฐานะ
9. นางสาวสุธิดา  กุลสัมนันธ์ชัย
10. นางสาวสุนิสา  แก้วกุลบดี
 
1. นางสาวพุทธชาติ  ใจใส
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
3. นางสุพรรณ  ตั้งปฏิการ
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายกิตติพิชญ์  พันธุ์ณรงค์
2. เด็กชายจิรัตน์  จะสาม
3. เด็กชายธีรภัทร์  เนตรแก้ว
4. นางสาวมณฑิรา  ภู่ทอง
5. เด็กหญิงมารีณ่า  ติสา
6. นายรัชกาล  วันดี
7. นางสาวศิริพร  แซ่หลี่
8. เด็กชายสิรภัทร  สุธรรมป๋า
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แซ่ลี้
10. เด็กหญิงเพทิตา  ต๊ะวัน
 
1. นายธรณินทร์   สิงห์วงค์
2. นายธงชัย  ล้านคำ
3. นางสาวเรณู  แก้วนารี
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงเดือน  เวียงรักษ์สกุล
2. เด็กหญิงนิตยา  ไพรพิริยา
3. เด็กหญิงน่อแอ้หล่า  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  วัฒนาทัศนีย์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  พนาสากล
6. เด็กหญิงสุทธิดา  มรดกเกื้อกูล
7. เด็กหญิงอรทัย  ชลธารรส
8. เด็กหญิงอรวรรณ  อนุรักษ์นทีพรรณ
9. เด็กหญิงอำพัน  ไพรแสงบุญ
10. เด็กชายเดโช  วนาเฉลิมรัตน์
 
1. นางสาวปิยาพรรณ  ยาคำ
2. นายณัฐวุฒิ  ขาวแสง
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 66.2 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวจันทร์ทวี  วนาทวีทรัพย์
2. นางสาวจินดาพร  คีรีพิไล
3. นางสาวณัฐพร  คีรีพิมาน
4. นางสาวดาวรุ่ง  พนธาราคีรี
5. นางสาวธนภรณ์  ชลนทีบวร
6. นางสาวพรปวีณ  รุ่งเรืองวนาสกุล
7. นางสาวพิมพันธ์  เพียงบำรุงไพร
8. นางสาวมึฉิฉิ  ไม่มีนามสกุล
9. นางสาวรัชดา  คีรีพนาวาส
10. นางสาววรรณพร  คีรีพิราม
 
1. นายสุดแดน  อุดมไพรสณธ์
2. นางสาวศศิวิมล  ธิอูป
3. นางสาวปนัดดา  ศุภกิจวิศิษฎ์กุล
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ก๋าแก่น
2. นางสาวพรทิพย์  พฤกษาร่มเย็น
3. นางสาวมาลี  มาลัยพารา
4. นางสาวรินรดา  บุญลือ
5. นางสาวรุ่งทิพย์  ใจกองพนา
6. นางสาววารุณี  ภัทรกลิ่นขจร
7. นางสาวสรวงสุดา  เกรียงไกรลาภ
8. นางสาวสุพร  ผู้ครองคีรี
9. นางสาวสุพร  กาญจนาเดือนดาว
10. นางสาวสุภี  ภัทรทวีมงคล
 
1. นายสุกิจ  สว่างเดือนฉาย
2. นางสาวดวงกมล  อุดจอม
3. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ปันแก้ว
2. นางสาวนุสบา  ต๊ะสุ
3. นางสาวพรทิพย์  โป่งปัญญา
4. นางสาวพิธีกร  ฉินเช้า
5. นางสาวพิมพา  กวินยรรยง
6. นางสาวรุ่งรัตน์  สืบวงษ์ฟัก
7. นางสาวสมจิตร  ยางตระกูล
8. นางสาวสุธินี  มั่นสมบูรณ์ส่ง
9. นางสาวอรจิรา  แซ่ม้า
10. นางสาวเรวดี  ขวัญวารี
 
1. นายปัณฑกฤต  อินทะโชติ
2. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  จำปาขัน
2. นางสาวปัฐมาภรณ์  ใสทา
3. นายพชรพล  ทองพรม
4. นางสาวพรนิภา  โฉมงาม
5. นางสาวพิมพ์หทัย  คำพลอย
6. นายภูริณัฐ  คำน่าน
7. นายมนต์ชัย  พรรณราย
8. นายรมย์รวินท์  อินจุ้มสาย
9. นายรัชพล  ผิวศรี
10. นางสาวศิริรัตน์  ดำดี
 
1. นางนาตยานี  ไวว่อง
2. นายพัสกร  มาลารัตน์
3. นายนิรันดร์  รสสุขุมาลชาติ
 
434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกณิกา  วนาพบโชค
2. เด็กหญิงกันติชา  เครือพนาวัลย์
3. เด็กหญิงกันติยา  เครือพนาวัลย์
4. เด็กหญิงจิราภา  อนุพงศ์คีรี
5. เด็กหญิงชฎาพร  เนเซ
6. เด็กหญิงนันธิดา  ดิ๊ทะ
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  ไพรวันไพศาล
8. นางสาวพรพรรณ  ไพรวันไพศาล
9. นางสาวมึมึ  ไม่มีนามสกุล
10. เด็กหญิงสาลินี  วสุธานที
11. เด็กหญิงสุภาพร  ลลิตตาคม
12. เด็กหญิงอัมพร  วนาวัฒนกุล
13. เด็กหญิงอาพร  วนากิตติชัย
14. เด็กหญิงเพชรดา  วนาทวีลาภ
15. เด็กหญิงโสภา  คีรีพิไล
 
1. นายสมพร  เทศาราช
2. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
3. นางนันทิยา  ปิ่นคำ
4. นางวาสนา  พูนเอียด
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วัฒนาทัศนีย์
2. เด็กหญิงจุไรภรณ์  ปรางค์ทวี
3. นางสาวชวนชม  ฤทธิ์จรรโลง
4. นายชำนาญ  ก่อเฉลิมชัย
5. นายชินภัทร  เกียรติพงคำพัน
6. นางสาวดวงเดือน  เลิศอุดมศรี
7. นายทรงวุฒิ  เมธวัฒนากุล
8. นางสาวนภาพร  ห้วยน้ำรื่นชื่นจิต
9. นางสาวน่อพอรวยทู  ไม่มีนามสกุล
10. นางสาวปริมพร  วรุณวราทร
11. นายภาคภูมิ  เพชรพิทักษ์คีรี
12. นางสาววรรณพร  ขจรทวีกุล
13. นางสาวสมฤทัย  พนาดิลกภพ
14. นางสาวสุดารัตน์  ประภาสวนารี
15. นายส่อชาเว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายแทนคุณ  สันโดษวนาไพร
2. นางสาววราพร  นิ่มมงคลชัย
3. นางสาวรัตนาภรณ์  พร้อมรักษา
 
436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นางสาวกชกร  รัศมียิ่งมงคล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สมดี
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตระกูลพงไพร
4. เด็กหญิงน่อปี้โจ  -
5. เด็กหญิงพิมพ์เภา  -
6. เด็กหญิงลักษณาพร  ชนกกุลกรรัตน์
7. เด็กหญิงวินวิน  -
8. เด็กหญิงสุดา  ศรีโสภาคีรี
9. เด็กหญิงสุวรรณี  สุขสวัสดิ์
10. นางสาวสุวรรณี  สันติ
11. เด็กหญิงสุวิมล  สมดี
12. นางสาวเกศราพร  วิภากิตติกุล
13. นายเจริญ  นามผาน
14. นางสาวเพ็ญนภา  ชัยชินบัญชร
15. เด็กหญิงเมธาวี  เลิศวรรณกุล
 
1. นางสาวรัตนกรานต์  ปั้นนาง
2. นางสาวพิชชานันท์  เรียงชัยเลิศ
3. นางสาวนงนุช  ศิริพร
4. นางสาวลักขณา  เกินสิน
 
437 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.8 ทอง 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  -
2. นายฐาปกรณ์  ใจแก้ว
3. นางสาวณัฐนิช  ยวงจอหอ
4. นายณัฐพงษ์  หน่อใหม่
5. เด็กหญิงนิศามณ  พิรุณไพศาล
6. เด็กหญิงนิศามณี  พิรุณไพศาล
7. นายปฏิภาณ  โดมชัยภูมิ
8. นายปฐพี  ถาแก้ว
9. เด็กหญิงราตรี  ทองเปราะ
10. เด็กหญิงสายทิพย์  เพชรกัลยา
11. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  กมลกุลเกษม
12. นายอนุสรณ์  เนื้อเงินดี
13. นางสาวอลิสา  ชมภู
14. เด็กหญิงอัมชฎ  มุ่ยจันตา
15. นางสาวเรืองลดา  ธารพันธุ์
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
2. นางสาวเบญจมาศ  บำรุงนอก
3. นายสามารถ  สุยะยอง
4. นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต
 
438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวจันทนา  ปุกปนันท์
2. นางสาวจารุวัลย์  ทรัพย์ขุนดอน
3. นางสาวจิราพร  ลีประกายพร
4. นางสาวชลธิชา  ชื่นฤทัย
5. เด็กหญิงชไมพร  -
6. เด็กหญิงพรกนก  ทรัพย์ขุนดอน
7. นางสาวพลับพลึง  พะยาโลง
8. เด็กหญิงมธุรา  คงยิ่งพนากุล
9. เด็กหญิงวรรณี  สายใจฝาดอย
10. นางสาววิลาวัลย์  กวีสานต์
11. นางสาวสุธีรา  คชเดชาชัย
12. นางสาวสุรีรัตน์  -
13. นางสาวอรวรรณ  เอกทัศนา
14. นางสาวอรวรรณ  ทองแก้วกันทร
15. นางสาวอาภัสรา  กาญจนาพงศา
 
1. นายสัมพันธ์  ปันสีคำ
2. นายสุริยง  สุภาวงษ์
3. นายธันวณัฐ  เกิดมูล
4. นางสาวจันแก้ว  ปลูกปัญญาดี
 
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แซ่ย้าง
2. เด็กหญิงชื่นใจ  ชยากูร
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  แซ่ย้าง
4. เด็กหญิงธัญมน  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงพัชรี  แซ่เฮ่อ
6. เด็กหญิงพีรดา  แซ่ม้า
7. เด็กหญิงวรนาด  แซ่เฮ่อ
8. เด็กชายวรฤทัย  แซ่ม้า
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แซ่เฮ่อ
10. เด็กหญิงศันสนีย์  รุ่งธนาดุล
11. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ม้า
12. เด็กหญิงอังคณา  ท้าวเจริญธรรม
13. เด็กหญิงอัมราพร  ท้าวเจริญธรรม
14. เด็กหญิงเกสรา  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงโชติมา  แซ่ม้า
 
1. นายัสัมพันธ์  ถาวรอ้าย
2. นายเจริญ  ขวัญวารี
3. นายธรณินทร์  แซ่หยาง
4. นางสาวจาวิกกา  แซ่เฮ่อ
 
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ถวิลชาวดอย
2. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยศิริ
3. เด็กชายธีรเดช  บงกชนิมิตชัย
4. เด็กหญิงนฤมล  พนาปานเพชร
5. เด็กชายพีระพงษ์  ดาววนา
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  โสภณพนิดา
7. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  คีรีบำรุง
8. เด็กหญิงวนัชพร  สอนนอก
9. เด็กหญิงวรรณา  แสนชนะอาชา
10. เด็กหญิงวริศรา  สุภาเสน
11. เด็กหญิงสิริมาพร  ก้อนแหวน
12. เด็กชายสุภาพ  อนุตรธรรม
13. เด็กหญิงอรัญญา  คีรีประภพ
14. เด็กหญิงอุบล  รักษ์ธรรมชาติ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศีรีบำเพ็ญ
 
1. นายภูษิต  แก้วเจริญเนตร
2. นายศิริศักดิ์  คลี่เกษร
3. นายยุทธพร  ระวังการ
4. นายมนูศักดิ์  ยิ่งรัมย์
 
441 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีอำไพรเลิศ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ขัดต๋า
 
1. นายฉัตรชัย  ชุนณวงษ์
2. นายอลงกรณ์  สกุณา
 
442 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  ตะวันศรีธรรม
2. นางสาวศรัณย์พร  กิมไล้
 
1. นายอำพล  สุรินทร์
2. นายอดิเรก  ทิมกูล
 
443 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วมาลัย
2. เด็กหญิงศรีดา  นาแล
 
1. นายวินัย  ใจยอด
 
444 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  พันธุ์แจ่ม
2. เด็กหญิงพัชรมัย  นาคทอง
 
1. นายเสรี  บัวศรี
 
445 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 1. สามเณรจิรวัฒน์  ชำนาญสวน
2. สามเณรณัฐนนท์  สถิตพนากร
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันน้อย
2. นายประยูร   อุปสอด
 
446 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ทะนันใจ
2. เด็กหญิงเปมิกา  พันสอาด
 
1. นายภูษิต  แก้วเจริญเนตร
 
447 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงนราทิพย์  โม๊ะต๊ะ
2. เด็กชายประพันธ์  จันต๊ะแก้ว
 
1. นายดำรง  กอบฝั้น
 
448 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีคีรีราษฎร์
2. เด็กหญิงสุพรรณิตา  แก้วจันเถิน
 
1. นายสามารถ  สุยะยอง
2. นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต
 
449 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงพลอย  พนวาสากุล
2. นายวิชานนท์  วนาทัศนีย์
 
1. นางสาวสุนา  องค์การ
2. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
 
450 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทำนองแดนไพร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กังวานสาคร
 
1. นายอนันชัย  เจริญจิตรุ่งเรือง
 
451 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  นวลแสง
2. เด็กหญิงปาลิตา  แพร่อำพา
 
1. นายจักรพงศ์  ธรรมใจ
 
452 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงรังรอง   กุญชรชอบคีรี
2. เด็กหญิงสุรีย์   หัวใจรักคีรี
 
1. นายถานันดร หาญหม่อง  หาญหม่อง
2. นางอัญชัญ   ไทยแท้
 
453 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราทิพย์  แซ่ลิ้ว
2. นายบุญชู  -
 
1. นายจรูญ  พันธ์ศรีธัญรัตน์
 
454 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  มานะกิจ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยศรี
 
1. นางวิมลณัฐ  กันทะทำ
2. นางสาวพรลภัส  กันทะวงค์
 
455 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวนิตยา  กิจกุลพานทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา  ล่องวนาไพร
 
1. นายสุริยง  สุภาวงษ์
2. นายสัมพันธ์  ปันสีคำ
 
456 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  -
2. เด็กชายเดชา  -
 
1. นายสุรเชษฐ์  วงษ์ทิ
 
457 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เเซ่ม้า
2. เด็กชายอนาวิน  พยัคฆ์มังกร
 
1. นายเอกมล  บุญกัน
2. นายเจริญ  ขวัญวารี
 
458 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงดรุณี  ตนัยต่อกุล
2. เด็กหญิงอรนุช  สายชลดุจจินดา
 
1. นายฉัตรชัย  โกฎตื้อ
2. นางสาวบุปผชาติ  ใหดงยาง
 
459 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจุไลพร  บุหลันลอยฟ้า
2. เด็กหญิงเซลามู  วนาวาทิต
 
1. นายสรายุทธ  วีระวงค์
 
460 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุวรรณภูมิ  ทองโสภณ
2. นางสาวเตือนใจ  คำอ้าย
 
1. นายภูษิต  แก้วเจริญเนตร
 
461 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายณัฐพล  กันทะวัง
2. นางสาวธนาภรณ์  แซ่กือ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิงห์โตทอง
2. นายอดิเรก  ทิมกูล
 
462 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ก๋องโน
2. นางสาวปภาวรินท์  อินจุ้มสาย
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
2. นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์
 
463 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ทิพย์โรจน์
2. นางสาวสุพิชชา  ชื่นอุทัย
 
1. นายพร้อมพงศ์  ไอยราเศวต
 
464 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวนงนุช  ลำธารสีฟ้า
2. นางสาวอรพิน  มณีศิลาวงศ์
 
1. นายสมรส  ทุมจิืนดา
 
465 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายชนานันท์  อุ่นโค้
2. นางสาวพัณณิตา  มณีย์
 
1. นายสุรินทร์  เมืองง้า
2. นายธนวัต  แดงเถิน
 
466 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวเครือวัลย์  แสนกิติ
2. นางสาวโยษิตา  เจริญสุข
 
1. นายดำรง  กอบฝั้น
 
467 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวอรณิช  ศรีไพบูลย์ผล
2. นางสาวอรนุช  แก้วกุมุทวงศ์
 
1. นายชลิต  ฟักรักษา
 
468 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวปิยนุช  ชมภูคีรี
2. นางสาวมาสินี  วงศ์จิรศ์วัฒนา
 
1. นายสัมพันธ์  ถาวรอ้าย
2. นายธรณินทร์  แซ่หยาง
 
469 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกัญญาพัชร  วงษ์วิจิตร
2. นางสาวอภิสรา  เวชสุวรรณ
 
1. นายวินัย  ใจยอด
 
470 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวพรศิริ  ไพรวันรักษา
2. นางสาวสุนิษา  วนาสมบัติ
 
1. นายสมพร  เทศาราช
2. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
 
471 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  ธนทิพยเนตร
2. นายสินพิทักษ์  ปวรชัยศรี
 
1. นายสรายุทธ  วีระวงค์
 
472 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวรัมณียา  แสงจันทร์
2. นางสาวเกณิกา  มารินสุ
 
1. นายสามารถ  สุยะยอง
2. นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต
 
473 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 1. สามเณรอรรถพันธ์  คำมูล
2. สามเณรไกรวิชญ์  มูลใจ
 
1. นางสาวศศิวิมล   จันน้อย
2. นายประยูร  อุปสอด
 
474 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวกรณิกา  -
2. นางสาวมิชาลี  -
 
1. นายสุริยง  สุภาวงษ์
2. นายสัมพันธ์  ปันสีคำ
 
475 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาววาสนา  นทีฤทธิรงค์
2. นางสาวเกศินี  วณิชพืชไร่
 
1. นายฉัตรชัย  โกฎตื้อ
2. นางสาวบุปผชาติ  ใหดงยาง
 
476 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กระทิงเก่ง
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงจีรภา   อติโชคกุล
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
478 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงบุญฑริการ  พ่วงศร
 
1. นายนิรันดร์  ศรีโสภาสายชล
 
479 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. นายวุฒิ  ตราดรรชนี
 
1. นางสาวมิรา  สุยะตุ่น
 
480 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่กัง
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
481 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ยาพรม
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
482 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎา  ทามาศน้อย
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
483 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า   รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
484 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  แสนใจ
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
485 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวมาลินี  อารักขาอารัญ
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
486 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาววาริศา  รุ่งเสรีชัย
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
487 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายสุรเชษฐ์  มั่งสมบูรณ์ส่ง
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
488 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวพรสวรรค์  อยู่พงไพร
 
1. นายนิรันดร์  ศรีโสภาสายชล
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จิตอาคะ
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
490 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายประวัน  -
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
491 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกั่ว  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายสิริวิทย์  ฌานจิตดำรง
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
493 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงดวงดาว  ดนัยต่อกุล
 
1. นายนิรันดร์  ศรีโสภาสายชล
 
494 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  แซ่ม้า
 
1. นายนพดล  อภัยจิตต์
 
495 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายสมศักดิ์  การะเกดธารา
 
1. นายธงชัย  คงอมรคีรี
 
496 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกสิณา  เพียงบำรุงไพร
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
497 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  แม่เกศินี
 
1. นางเพิ่มพร  วิสิทธิ์
 
498 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพูลสุข  จีนยิ้ม
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
499 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. เด็กชายธนวัต  แซ่ยั้ง
 
1. นายศุภพิพัฒน์  ตาละสา
 
500 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. นายกรชัย  -
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิคุณชัย
 
501 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทนิภา  คำแก้ว
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
502 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายสมคิด  เวียงป่าสัก
 
1. นางสาววาสิตา  แสนอุ่น
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ปิติกวิน
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายจักรพงศ์  คีรีสุรวงศกร
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวเจนจิรา  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวปานทิพย์  อัสมิมานะ
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวชุติมา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาววลีพร  สุวรรณชัยรบ
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
508 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายจรูญ  ศรีจินดาวนา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีโสภาสายชล
 
509 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวณัฐชยา  พนาศรมสันติ
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นายวิทยา  -
 
1. นายธงชัย  คงอมรคีรี
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายอภิสร  แซ่ซ้ง
 
1. นายนพดล  อภัยจิตต์
 
512 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  นาต๊ะ
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
513 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวธาริน  วนาทวีทรัพย์
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายสุรชัย   ครองแสนนา
 
1. นางสาวจิรันธนิน    นาถพงศ์พันธ์
 
515 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์กร  บุญคง
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
516 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายรัฐพล  ย่างคุณธรรม
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
517 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชัยมาลาการ
 
1. นายศุภพิพัฒน์  ตาละสา
 
518 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ตะวันรักษา
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
519 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. นายอุดม  -
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิคุณชัย
 
520 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุสรา  วงศ์นราพัฒน์
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
521 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถวัลย์สุขศรี
 
1. นายนิรันดร์  ศรีโสภาสายชล
 
522 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  คำอ้าย
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
523 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายเขมทัต  พิพัฒน์ชัยยากุล
 
1. นางสาวกฤตภาส  เขื่อนแก้ว
 
524 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายลิขิต  รณวิชาญ
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายอภินันท์   ธรรมาภิวาท
 
1. นางสาวจิรันธนิน   นาถพงศ์พันธ์
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวจิตรลัดดา  โชติอนุพงศ์กุล
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
527 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายเอกวิน  จารึกคีรี
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
528 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวธันย์ชนก  บูรณายั่งยืน
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวเสาวนีย์  กันทาเปี้ย
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
530 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  อุตะมะ
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
531 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวพรชนก  สายชลคีรี
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
532 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวอรพิน  วนานลินี
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
533 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนุช  อาชาลิขิต
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กชายชาคริต  ชนิดาพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
535 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงมึสุ   ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวจิรันธนิน   นาถพงศ์พันธ์
 
536 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. นายกำไชย  -
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิคุณชัย
 
537 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงมะทีหน่วย  -
 
1. นายนิรันดร์  ศรีโสภาสายชล
 
538 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายชาลี  -
 
1. นายธงชัย  คงอมรคีรี
 
539 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวนิศากร   กล่ำเจริญ
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายประเสริฐ  พนาไพโรจน์
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวทัดดาว  คำจันทร์
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
542 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธีรา  กันธวัง
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
543 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวชญานี  ขจรทวีกุล
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวรักติบูล  แซ่มี
 
1. นายนพดล  อภัยจิตต์
 
545 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวศยามล  ทรงติสายโชค
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
546 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวน้ำมนต์  ศรีเกิด
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
547 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายอัมรินทร์  อินต๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
548 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิภา  ศรีใจ
2. นางสาวอารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
549 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงพอล่าทู   ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์ กรอิสระ   กรอิสระ
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
2. นางสาวจิรันธนิน   นาถพงศ์พันธ์
 
550 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจหล้า
2. นางสาวน้ำฝน  -
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
2. นางสาวสราณี  แก้วโก๋
 
551 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาดา  ศรีกีรติการ
2. เด็กหญิงสุชาดา  เสริมส่งสกุล
 
1. นางเพิ่มพร  วิสิทธิ์
2. นายวัฒนะ  วิสิทธิ์
 
552 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. นายวันชัย  สุทธิธนเหม
2. พระโซ  -
 
1. นายศุภพิพัฒน์  ตาละสา
2. พระครูวินัยธรทรงธรรม  ปัญบุญมี
 
553 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายประสิทธิ์  ไฝ่จันทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุคำ
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
2. นางสาวเขมนัช  แก้วคำเครือ
 
554 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แก้วนัยจิตร์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เมฆหีด
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
2. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
555 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภา  ปวรธรรม
2. เด็กหญิงนิภาธร  วันชัยรุ่งรุจี
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
556 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณา  ไกรบรรตพต
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
557 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายธิภัณกร  คีรีพิเชษฐ
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
558 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายสาธิน  ก่อสันติรักษ์
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายกฤตภาส  -
 
1. นายนิรันดร์  ศรีโสภาสายชล
 
560 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  วนานิเวศ
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
561 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  ฉิมมา
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
562 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายแอ้ดาบึ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายบรรจง  เทียนเจริญ
 
563 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงเขมิกา  นิลหลา
 
1. นายธงชัย  คงอมรคีรี
 
564 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. นายขจรศักดิ์  -
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิคุณชัย
 
565 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายชาลาโด๊ะ  -
 
1. นางเพิ่มพร  วิสิทธิ์
 
566 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กชายนิกร  จุมราช
 
1. นายนพดล  อภัยจิตต์
 
567 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงมลฤดี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
568 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพา  วิทยามุ่งมั่น
 
1. นางสาววาสิตา  แสนอุ่น
 
569 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชาวด่าน
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสมชาติ  ไพรวันผาสุก
 
1. นายหริภุญไชย  จินาติ
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายนิทัศน์  แสงสิงห์เพชร
 
1. นายนพดล  อภัยจิตต์
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวอาภาพร  ภูผาขวัญแก้ว
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
573 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายกิติคุณ  สิทธิกาจน์
 
1. นางสาวมธุรส  ทวิชาติ
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวสุนารี  ภัสสรวิศิษฐ์
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายภัทรเวช  เฉลิมเจริญกุล
 
1. นายนิรันดร์  ศรีโสภาสายชล
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายอุเทน  ทะทำ
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
577 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวสุนิตา  โปทาคำ
 
1. นางวรลักษณ์  ชาติสุทธิ์
 
578 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายสังเวียน   ไพรพุฒิพงษ์
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายศรัณย์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
580 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายกำชัย  บรรจงความดี
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
 
581 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นายวีระพล  ปิยะพงษ์พันธุ์
 
1. นายธงชัย  คงอมรคีรี
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายภัทรกร  มณีศิลาวงศ์
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ตระกูลวนาสุข
2. นายนพพง  สีมูล
3. นายวณัฐพงษ์  ปัญญาดิษฐ์วงค์
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายณภัทร   ศรีประสงค์
2. เด็กชายธัชพล  เต๋ทา
3. เด็กชายสิรภัทร  ตาวงษ์
 
1. นางสาวนลินา  ศิริปางงาม
 
585 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายตะวัน  สายเผ่าพันธ์
2. นายทักษิณ  วนาวิชิต
3. นายประวิทย์  อาชาวิเชียร
 
1. นายอมร  สุวรรณยศ
2. นายวิโรจน์  คำน่าน
 
586 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายจิรเดช  เมืองมูล
2. นายธีรยุทธ  อุดจอม
3. นายอาทิตย์  เกียวนา
 
1. นายนพดล  อภัยจิตต์
 
587 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  อินต๊ะ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แสนเตปิน
3. นายทัศนัย  โม๊ะต๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายภัคพล  อินหลวง
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายกฏษฎา  เลิ้นล้ำจินตรา
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายชรินทร์  ชนะสงคราม
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวพนิดา  ปัญญาพิบาล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  หิรัญรักษ์สกุล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกฤษณพล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  แสนตา
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  ปูไฝ
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  ษมาจิตรุ่งเรื่อง
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวกานดา  พิทักษ์พัฒน์ผล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายดำรงค์  ก้องภพสกุล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  กินตาว
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกษศรินทร์  ปินรุม
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิรโชติ  ศาลางาม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  ดุจพรรณ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วเกิดเมืองมูล
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  สาทไทย
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายรุ่งโรจน์  สัมฤทธิ์เปี่ยม
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายอัครพล  ใจยอด
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอุมา  วณิชชาศิริ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรนุช  วังใจ
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวนีรดี  มีเงิน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาววรรณกานต์  งามกระโทก
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาววันนิสา  ขวัญสิริชัยกุล
 
1. นางสาวธีราภรณ์  อินทรสอาด
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายตติยา  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงอรทัย  ดอยแก้วขาว
 
1. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายมาวิน  -
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงแก้ว
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายฌาณติ  ธุถาวร
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายพิทยา  ประเสริฐคีรี
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายดำรงเกียรติ  ปินตาฟุ่น
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายศรศิลป์  ตะวันอาชา
 
1. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายเจษฎา  แก้วกาขัด
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 4 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายสรวิชญ์  อุดเปียง
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  อังกูลรัตน์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายจตุพล  ใจยวน
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุจิกา  ดินสอ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายสยามรัฐ  ปินรุม
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวตะวันฉาย  ธังดิน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลัดดา  ต๊ะสุ
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  สาทไทย
2. เด็กหญิงคชาศิภรณ์  เรืองศิริ
3. นายจิรโชติ  ศาลางาม
4. นางสาวตะวันฉาย  ธังดิน
5. นายธนวัฒน์  แต้มคม
6. นางสาวนิสารัตน์  ชุมภู
7. นางสาวนีรดี  มีเงิน
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงแก้ว
9. นายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมศิริ
2. เด็กชายบุญกรณ์  ชินโคตร
3. เด็กชายปรเมต  ชะม้าย
4. นายศิลา  -
5. เด็กชายเจนณรงค์  คงอิน
 
1. นายอธิษฐ์  บุญเจริญ
2. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายธนภักต์  ฟองมี
2. นายปิยังกูร  ธรรมวุฒิ
3. นายวิธิรัตน์  นุ่มชินวงศ์
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายกรรวี  ต๊ะอ้าย
2. เด็กหญิงกันตยา  -
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  ฟูวงค์
4. เด็กชายถิรวัตน์  แจ้งประสิทธิ์
5. เด็กชายธีรภัทร  แจ้งประสิทธิ์
6. เด็กชายพงศธร  ใยสวัสดิ์
 
1. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงค์
2. นายชิษณุ  วงค์เหล็ก
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  คีรีพงศกร
2. เด็กชายจาบอย  อรจง
3. นายดาวิด  วนารักษาจิต
4. เด็กชายบุญชู  วนาทวีทรัพย์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  วนาสุขสมบูรณ์
6. เด็กชายโพโพฉิ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายอนุสรณ์  เสนานุช
2. นายณัฐพล  วุฒิปรีชา
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายชนะกานต์  โชติวัฒน์ธนชัย
2. เด็กชายณฐภัทร  อิสสะรีย์
3. เด็กชายพิริยากร  ศิริวัฒน์
4. นายภัทรกษิณ  มาลัยสุขรินทร์
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญาดี
6. เด็กหญิงสุนิสา  ทองละมูล
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
2. นายธงชัย  ล้านคำ
3. นายอิสราพงศ์  ต๊ะพรม
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทมณี  กรณ์สนธ์
2. เด็กชายจิรธร  สีวีระ
3. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณจินทร
4. เด็กหญิงบุรินทร์ลักษณ์  คฤหะมาน
5. เด็กชายปฐมกัณฑ์  ปงกา
6. เด็กหญิงเกวลิน  ป้อสกุล
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นายฉัตรชัย  สารผล
3. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ธำรงพนากุล
2. เด็กชายชัยวิชญ์  แซ่กือ
3. เด็กชายดิวาพอ  กุลรัตน์คีรี
4. เด็กหญิงอารียา  สิระใจ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มาแดง
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
2. นายประเสริฐศักดิ์  กัณทะขัด
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายถิรวัฒน์  พรมปิง
2. นายธนวัฒน์  ชุมภู
3. นางสาวพิชชาพร  เมืองนันท์
4. นายพีรภัทร  สุภาราช
5. นายพุฒิเมธ  พลับผล
6. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายชรินทร์  ชนะสงคราม
2. นายชัยยา  สกุณาอำพร
3. นายบรรพต  ทินา
4. นางสาวสุธาสินี  เกี๋ยงคำ
5. นายสุรศักดิ์  เรืองไพศาล
6. นายอนุชิต  เงือกงาม
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
2. นายประเสริฐศักดิ์  กัณทะขัด
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายกฤตยชญ์  อาษากุล
2. นายบุญส่ง   แซ่ม้า
3. นายประเสริฐ   อาชีวพฤกษากิจ
4. นายพิชัยภูษิต   แซ่กือ
5. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
6. นายอรัณย์  สินวิริยะนนท์
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายฤทธิไกร  วีระ
3. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เทียมจันทร์
2. นายชะโมโม  -
3. นางสาวปัณฑิตา  พรมคำ
4. นายมิตร  -
5. นายอภิเดช  สายเขียว
6. นายเทวิน  ศรีสิกขา
 
1. นายอธิษฐ์  บุญเจริญ
2. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายกฤตภาส  แดงสว่าง
2. นายชัยมงคล  ชัยชนะโยธินวัชร
3. นายณัฐวุฒิ  จันตะบุตร
4. นายประกาศิต  สีเทียน
5. นายพิทักษ์ชล  สีเทียน
6. นายโพธิกร  ปาริฉัตรคีรี
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายชนะภัย  การังใจ
2. นายชัยชนะ  คำกว้าง
3. นายชุติวัต  จันทร์แดง
4. นางสาวปรีญาดา  โปธา
5. นางสาวหมี่ชุ  มาเยอะ
 
1. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
2. นายจีระศักดิ์  ต๊ะอินไซ
3. นายสัมพันธ์  ปันสีคำ
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายณัฐดนัย  แซ่ฟ่าน
2. นายถิรวิทย์  พงษ์ปรีชา
3. นายนาวิน  สุขใหม่
4. นายวิชัย  เจริญพงศภัค
5. นายสุรชัย  นาถวัฒน์กูล
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
2. นายอิสราพงศ์  ต๊ะพรม
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายจิรเมธ  แซ่ท้าว
2. นายทัพพ์  อาชาคีรี
3. นายธงชัย  อาชาวัฒนกุล
4. นายวายุภัค  แซ่ว่าง
5. นายศตคุณ  แซ่หมี
 
1. นายชิษณุ  วงค์เหล็ก
2. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงค์
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายกรกต  เพชรไพฑูรย์
2. นายสุวิทย์  เก่งไฉไล
3. นางสาวหิรัญญา  สาเป็ง
4. นายอธิชา  สมัยสกุล
5. นางสาวอังคณา  แก้วตา
6. นายเชี่ยวชาญ  ฟูเต็ม
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุนทรวงษ์
2. นางสาวกัลย์สุดา  ชนาคีรี
3. นายกิตติธัช  ปันหล้า
4. นางสาวกิตติยา  ใจยวง
5. นางสาวจันทร์จิรา  ตาเสนา
6. นางสาวจิราพร  ปามูน
7. นายฉัตรพงษ์  ประทุมทอง
8. นายชัยวัฒน์  ก้อนจะรา
9. เด็กหญิงชุดาภา  ชนาคีรี
10. นายณัฐพงศ์  น้อยรักษา
11. นางสาวณัฐวรรณ  นันตา
12. นายถิรวัฒน์  พรมปิง
13. นายธนพล  ดลรัชลักษณ์
14. นายธนวัฒน์  ชุมภู
15. นายธรรมจักร  ธรรมจักร์
16. นางสาวธัญลักษณ์  เฉยชู
17. เด็กหญิงบุรินทร์ลักขณ์  คฤหะมาน
18. เด็กชายปฐมกัณฑ์  ปงกา
19. นายประวิทย์  ป้อมโน
20. นางสาวปราณปริยา  พิมพ์เภา
21. เด็กชายปรเมษฐ์  วังคำ
22. นายปัญญาพล  ชาญวิทย์การ
23. เด็กหญิงพรรณธิกา  แตะต้อง
24. นายพรหมธาดา  เมืองนันท์
25. นายพัฒนกฤช  พรมตุ่น
26. นางสาวพิชชาพร  เมืองนันท์
27. นางสาวพิชฎาภรณ์  มีเงิน
28. นายพีรภัทร  สุภาราช
29. นายพุฒิเมธ  พลับผล
30. นายรักษ์ขิต  อินนั่งแท่น
31. นายวรกานต์  วุฒิปรีชา
32. นายวีรภัทร  กลิ่นสังข์
33. นางสาวศิริขวัญ  ขวัญเกิด
34. เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสิงห์
35. นางสาวสมหญิง  ตั้งสกุลไพร
36. นางสาวสิริยากร  ปัญโยน้อย
37. เด็กหญิงสุทาทิพย์  จิตอินทร์
38. นางสาวอารียา  แสนคำ
39. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
40. นางสาวเพ็ญพิชชา  ใครน้ำ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
3. นายสมาน  โตสิงห์
4. นางรักษ์สุมล  โกศล
5. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
6. นายฉัตรชัย  สารผล
7. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
8. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายกฤตยชญ์  อาษากุล
2. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
3. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่กือ
4. เด็กหญิงจิณห์นิภา  แซ่ว้าน
5. นางสาวจิตตา  แซ่ม้า
6. นางสาวชญานิษฐ์  เจริญผลิตผล
7. เด็กชายชาญชัย  ชัยมงคล
8. นางสาวชุติมา  แซ่ย้าง
9. นางสาวธิดารัตน์  ปูชิดากุล
10. นางสาวนภา  แซ่ม้า
11. เด็กชายนายอดิเทพ  สุรวิทย์
12. นายบุญส่ง   แซ่ม้า
13. นายประเสริฐ   อาชีวพฤกษากิจ
14. เด็กหญิงปวิณี  อาชาคีรี
15. นายพิชัยภูษิต   แซ่กือ
16. นางสาวรุ่งทิวา  สินวิริยะนนท์
17. นางสาววราภรณ์  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงวราภรณ์  สินวิริยะนนท์
19. นางสาววาสนา  แซ่ม้า
20. นายวิชาญ  แซ่ย่าง
21. เด็กหญิงวิไล  พิทักษ์พงศ์วารี
22. นางสาววิไลลักษณ์  กำธรเดชะ
23. เด็กชายวีริศ  สุรินทร์
24. นางสาวศตพร  จงเจริญกุลชัย
25. นางสาวศุภกร  พันธ์รัตนชาติ
26. เด็กหญิงสายชล  แซ่กือ
27. เด็กหญิงสุภานัน  แซ่ว้าง
28. นายหิรัณย์  พันธ์รัตนชาติ
29. นายอนวัช  ศิริมงคลอัศวะ
30. นางสาวอรณิช  แซ่ม้า
31. นายอรัณย์  สินวิริยะนนท์
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นายเหมันต์  ยะอุทัย
3. นางสาวสุชาดา  เสือกลิ่น
4. นายฤทธิไกร  วีระ
5. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
6. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
7. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
8. นางสาววิลาวัณย์  โต๊ะถม
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ดลใจคนาทรัพย์
2. เด็กหญิงกัญญา  แซ่ย้าง
3. นายกิตติคุณ  บุญเปี่ยม
4. นางสาวชุติมา  วิสุทธิกุลชัย
5. นางสาวฐิติมา  แซ่ย้าง
6. นางสาวณัฐพร  คำชุ
7. นายณัฐพล  แซ่ว้าง
8. นายดำรง  -
9. นายบุญเลิศ  ตะวันแสงธรรม
10. นายปฏิพัทธ์  มะโนปิง
11. นางสาวปฑิตตา  บุรีเทพ
12. นางสาวพัชรี  แซ่ว้าง
13. นางสาวพิมพ์พิชชา  พัชญเมธาคิน
14. นายภานุพงษ์  มนตรา
15. นางสาวรจนา  แซ่ย้าง
16. นางสาวรัชนี  ยี่โพธิ์
17. นางสาวรัชนีกร  แซ่กือ
18. นางสาวรามาวดี  นนท์ประทาน
19. นางสาวรุ่งรัตน์  กลัดสุข
20. นางสาววรรณา  ทรัพย์พนาเวส
21. นางสาววาสนา  แซ่ว่าง
22. นางสาววิภา  กุลนิธิรัตน์
23. เด็กหญิงวิรมณ  ทรัพย์พนาไพร
24. นางสาววิไลวรรณ  นะเกอะ
25. นายวุฒิพงศ์  ยั่งยืนคุณธรรม
26. นางสาวศุทรามาศย์  ศรีมันตะ
27. เด็กหญิงสมิตา  ขุนรินชา
28. นายสรัล  แซ่ว่าง
29. เด็กชายสิทธิเดช  ยั่งยืนคุณธรรม
30. นางสาวสุนันทินีย์  กมลปราณี
31. นางสาวสุนีย์  แซ่ม้า
32. นางสาวสุพัตรา  คมขัน
33. นายอนันต์  มาลีคีรี
34. นางสาวเดือนเพ็ญ  ยั่งยืนกสิกิจ
 
1. นายวีรพงษ์  โพร้งพนม
2. นายพศิน  อุตสาสาร
3. นางสาวขวัญฤทัย  เทพกิจ
4. นายธรรมพัฒน์  บริบูรณ์
5. นายวรเมธ  สันป่าแก้ว
6. นายบุญส่ง  กุญแก้ว
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายเจตนิพิฐ  ไชยา
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายเกริกพล  อ้นอยู่
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  เกิดแก้ว
 
1. นายภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายชนะพันธุ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวปรียา  กาละเอก
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธวิชัย  อนุรักษ์สาคร
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายนพพล  -
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายประพันธ์  แก้วเก้าอาชา
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  ดารากมล
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายชยานนท์  ต๊ะมะปุ๊ด
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายสายามรัฐ  ปินรุม
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายอนันต์   อาศัยไพรพนา
 
1. นายประจักษ์   คำเชื้อ
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายฉัตรพงษ์  ประทุมทอง
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายสรวิชญ์  อุดเปียง
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  แซ่ม้า
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุวิทย์  เก่งไฉไล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.83 เงิน 6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายธุวานนท์  ตามูลหล้า
 
1. นางเตือนใจ  จันทศรี
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.83 เงิน 7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายพิชชากร  ใจลังกา
 
1. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายอัครพงษ์  สุดเฉลามาลัย
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  พ่วงพร้อม
 
1. นายภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวบุษราภรณ์  ที่ราบสูง
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภา  ทำมา
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปูชิดากุล
 
1. นางทัศนีย์  สิงห์ทอง
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนทกานต์  นินภมร
 
1. นายชิษณุ  วงค์เหล็ก
 
672 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  เขียววงษ์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงสิรภัทร  แก้วกลุ่ม
 
1. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
 
674 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงพรทิพย์  -
 
1. นางสาวปรียา  กาละเอก
 
675 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัมฤทธิ์ไพรสัณฑ์
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
676 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินี  รุ่งเรือง
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
677 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ตะวันหลวง
 
1. นายจักรพงษ์  วิชานนท์
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดนัยต่อกุล
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสัณห์ลินี  วันดี
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
680 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อุุตะมะ
 
1. นายภานุวัฒน์  สัญญโภชน์
 
681 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
682 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวจิตรา  แซ่ม้า
 
1. นางทัศนีย์  สิงห์ทอง
 
683 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวปานชนก  สุดก้องไพร
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
684 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.16 ทอง 4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงค์
 
685 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลัดดา  ต๊ะสุ
 
1. นางเตือนใจ  จันทศรี
 
686 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวฉันทิสา  แซ่กือ
 
1. นายภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์
 
687 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.16 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวธีราภรณ์  ลักขณาอำไพ
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
688 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  แก้วใส
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
689 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวลดาภรณ์  บัวทองสิงขร
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
690 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 10 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวรักษิณา  ยอดปานันท์
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
691 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 11 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นางสาวอังคณา  -
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  แซ่ยั้ง
 
692 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.83 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวปนิดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายจักรพงษ์  วิชานนท์
 
693 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวนิศากร   กล่ำเจริญ
 
1. นายประจักษ์   คำเชื้อ
 
694 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วเกาะ
 
1. นายชิษณุ  วงค์เหล็ก
 
695 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายสมเดช  ทำนุพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
696 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายอัครพล  ดนุพลก่อกุล
 
1. นางสาวปรียา  กาละเอก
 
697 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายณพดล  จันทร์แก้วปง
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
698 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายชยานันท์  ต๊ะมะปุ๊ด
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
699 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายพุฒิเมธ  พลับผล
 
1. นายฉัตรชัย  สารผล
 
700 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายไตรภูมิ    ไม่มีนามสกุล
 
1. นายประจักษ์   คำเชื้อ
 
701 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุวิทย์  เก่งไฉไล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
702 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายวิทยา  มาลาไพรคีรี
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
703 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.16 ทอง 5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายศศิวงศ์  หมู่มาก
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายจิรายุทธ  ศรีคีรีสวรรค์
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายธุวานนท์  ตามูลหล้า
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  ชุมพล
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนทกานต์  นินภมร
 
1. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงค์
 
709 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงสมภิดา  ละวาดเลขา
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
710 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  นากาย
 
1. นางสาวสุเนตร  โด่งสนั่น
 
711 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงอารียา  นาราภักดีกุล
 
1. นางสาวปรียา  กาละเอก
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  แซ่ม้า
 
1. นางทัศนีย์  สิงห์ทอง
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนี  ระวีช่วงโชติ
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงลลิดา  ฉ่วยนู
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงประภา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวชีพสุมน  ชัยแก้ว
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวอนันตญา  อุดมศีลคุณ
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  อังกูลรัตน์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวน้อยหน่อย  -
 
1. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ฐาชลทรัพย์
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.16 เงิน 5 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวเสาวนีย์  มนัสประจวบโชค
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
721 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวธนิดา  นาปันจักร
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
 
722 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นางสาวหล้า  -
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  แซ่ยั้ง
 
723 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวธิดาเดือน  แสงสว่างวัฒน์
 
1. นายชิษณุ  วงค์เหล็ก
 
724 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายแอ้ก้อมึ  -
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาลา
 
725 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายศิลา  -
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
726 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายอนุรักษ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
727 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายพีระ  สาระวัน
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
728 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายวัชรินทร์  -
 
1. นางสาวณาตยา  อินทสิน
 
729 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายดิ๊หม่อกรู  -
 
1. นายจักรพงศ์  ปัญญากาวิน
 
730 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายอนันต์   อาศัยไพรพนา
 
1. นายสุพจน์    อรุณแสงใส
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายรมย์รวินท์  อินจุ้มสาย
 
1. นายณัฐพล  ปัญบุญมี
 
732 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายจงเกียรติ  แซ่ม้า
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
733 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.83 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายไอเศรษฐ  ขำศิริ
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
734 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายฤทธิเดช  สกุลธาดาเวช
 
1. นางสาวณิศา  จันสอง
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายแสนเสน่ห์  ทองปาน
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ชนิดาพงศ์พันธุ์
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
737 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวสุนีย์  มานะเสมอ
 
1. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
738 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวศิริรัตน์  ฉ่วยนู
 
1. นางสาวณาตยา  อินทสิน
 
739 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  วนานิเวศ
 
1. นายณัฐพล  วุฒิปรีชา
 
740 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พรมวราภรณ์
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
741 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงวนัชพร  พัฒนตรีกูณฐ์
 
1. นางสาวณิศา  จันสอง
 
742 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สมดี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก๋าวิโยค
 
743 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  มณีวงษ์
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
744 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงไพลิน  มีสวัสดิวงศ์
 
1. นางสาวสุเนตร  โด่งสนั่น
 
745 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  เขียววงษ์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดี  แสนคำลือ
 
1. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงค์
 
747 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ริศา  มัณณ์ฑิตานนท์
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
748 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวดรุณี  บุญไพลิน
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
749 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวจินตพร  สุดเฉลามาลัย
 
1. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
 
750 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวจิตตา  แซ่ม้า
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
751 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.16 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวปวีณา  ศรีไสวบุปผา
 
1. นางสาวณาตยา  อินทสิน
 
752 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.83 ทอง 5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  พงพนาพาเจริญ
 
1. นายชิษณุ  วงค์เหล็ก
 
753 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 6 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นางสาวประภัสสร  -
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาลา
 
754 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.16 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวทาริกา  เศรษฐกิจสิงขร
 
1. นางสาวณิศา  จันสอง
 
755 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.12 ทอง 8 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาววิคตอเรีย  -
 
1. นายภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์
 
756 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวสุธาสินี  เกี๋ยงคำ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  บริบูรณ์ขวัญข้าว
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวน่อแอ๊ะทู  ทิพย์กัลยากร
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
759 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายชาญณรงค์  โม้แซง
 
1. นางสาวสุเนตร  โด่งสนั่น
 
760 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์  มะโนวงศ์
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
761 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายชนะพันธุ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวปรียา  กาละเอก
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายศิริชัย  คีรีประฌม
 
1. นายณัฐพล  วุฒิปรีชา
 
763 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ยาพรม
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
764 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายชยานันท์  ต๊ะมะปุ๊ด
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายไตรภูมิ   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายเลิศ  วังสิงห์
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายพุฒิเมธ  พลับผล
 
1. นายฉัตรชัย  สารผล
 
767 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายเมธาสิทธิ์  แซ่ย้าง
 
1. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
768 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายวิทยา  มาลาไพรคีรี
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
769 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุวิทย์  เก่งไฉไล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
770 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายจิราวัฒน์  วงษ์รัตนตรัย
 
1. นางเตือนใจ  จันทศรี
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายศศิวงศ์  หมู่มาก
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
772 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกนการ
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
773 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงธัญจิรา  แสงทอง
 
1. นางสาวสุเนตร  โด่งสนั่น
 
774 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจักรีพร  มอญแสง
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
775 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีอินทรีย์
 
1. นางสาวอนันตญา  รวมเงิน
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิราวรรณ์  เขียววงษ์
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
777 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทณี  เอี่ยมสมานทอง
 
1. นางสาวกิ่งสุคนธ์  ไชยวงค์
 
778 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงณหทัย  สินวิริยะนนท์
 
1. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วนาเจริญเขต
 
1. นางสาวชีพสุมน  ชัยแก้ว
 
780 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงเกศชฎาธร  ทัศนันท์
 
1. นายอนุสรณ์  เสนานุช
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพรธิดา  คะระภู
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงวนิดา  การะเกดศรีไสว
 
1. นางสาวปรียา  กาละเอก
 
783 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพพา  รักษ์รังสีกุล
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวพรนิภา  แซ่ลิ้ว
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวรจนา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  สมภพวรพงษ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวญาณิศา  ประภากุลแก้ว
 
1. นางสาวรัฐพร  ชัยประสิทธิ์
 
789 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  นารีรัตน์สกุล
 
1. นายสรายุทธ  วีระวงศ์
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  ศุภศิริโชติ
 
1. นายชิษณุ  วงค์เหล็ก
 
791 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวบุญรัตน์  กันเอี้ยง
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
792 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาววิมลวรรณ  สาครศรีโสภา
 
1. นางสาวจิราภร  แมลงภู่
 
793 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวอทิตยา  ปะระเขียว
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายณัชชนน  จันทร์พรม
2. นายธรรมนูญ  ต๊ะสุ
3. เด็กชายปฐมกัณฑ์  ปงกา
4. เด็กชายประดิภาส  อุตทาสา
5. นายปัญญาพล  ชาญวิทย์การ
6. เด็กชายปิยังกูร  กัณทะวงษ์
7. นายพีรภัทร  สุภาราช
8. นายภูวนาถ  เมืองนนต์
9. นายเจษฏา  ปัญญดิษฐวงษ์
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ใครน้ำ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
2. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
3. นายฉัตรชัย  สารผล
 
795 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงกชนันท์  หทัยเด่นดวง
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  คีรีกนกเขียว
3. เด็กหญิงการุญ  ทิพย์บรรจงสุข
4. เด็กชายจตุพล  เมฆามาศคีรี
5. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  ศักดิ์ชูเกียรติ
6. เด็กหญิงณัฐพร  เวียงป่าสัก
7. เด็กชายทางวิน  คอยเพียงดาว
8. เด็กหญิงธมนต์อร  มุ่ยจันตา
9. เด็กหญิงนงนุช  อรุณอำพัน
10. เด็กหญิงนฤมล  ทิพย์บรรจงสุข
11. เด็กหญิงปนัดดา  วนาชุ่มโชค
12. เด็กหญิงปัทมา  วังอาชา
13. เด็กหญิงปาอิ  ไม่มีนามสกุล
14. เด็กหญิงปิยะดา  บ้านนางดงาม
15. เด็กหญิงพรธิดา  กะระภู
16. เด็กหญิงพัชราพร  สยบกมล
17. เด็กชายภูตะวัน  พลีชีพเพื่อเผ่า
18. เด็กหญิงมาริสา  วงศ์อาศัย
19. เด็กหญิงรุจีรัตน์  คีรีประณีต
20. เด็กหญิงลัดดา  วจีสุคนธ์วนา
21. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วนาคงบรรเจิด
22. เด็กชายศิตกรณ์  รักบ้านไทย
23. เด็กหญิงสร้อยทอง  วนาจตุรงค์
24. เด็กหญิงสุกัลยา  ฤาชัยยศ
25. เด็กหญิงสุชาดา  มนัสประจวบโชค
26. เด็กหญิงสุดาพร  ไพรวิภาวี
27. เด็กหญิงสุพัตรา  ไพรยงยุทธ
28. เด็กหญิงสุวิภา  ฤทัยหวนพนา
29. เด็กหญิงอัญชลี  ไพรยงยุทธ
30. เด็กหญิงอารียา  คีรีไพสิฐ
31. เด็กหญิงอำพร  วิทยามุ่งมั่น
32. เด็กหญิงเชษฐิดา  พิชญ์ปัญญา
33. เด็กชายไชยา  วารีรอบวนา
 
1. นายสมศักดิ์  ธุถาวร
 
796 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายกิติศักดิ์  ใจแก้วทิ
2. เด็กหญิงฉัตรชฎากรณ์  ปันดิ
3. เด็กชายธนพนธ์  ชัยดี
4. เด็กชายธราเทพ  ตามี่
5. เด็กหญิงธัญกร  ชัยดี
6. เด็กชายนิธิกร  แซ่ตง
7. เด็กหญิงภคพร  พัทยาวรรณ
8. เด็กหญิงสุทราวดี  เชาว์สุวรรณวิไล
9. เด็กหญิงอรสา  รักวิไลแดนป่า
10. เด็กชายเอกราช  จินรัตนมณี
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
2. นางสาวเบญจพร  มูลเจริญพร
 
797 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพัฒน์  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทัพภูตา
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงพิมพา  ธัญพิศิษฐ์
5. เด็กชายรัชกร  จันน้อย
6. เด็กหญิงสุภนิดา  ส่างโน
7. เด็กหญิงสุรัตนาพร  ชำนาญคีรี
8. เด็กชายอานุภาพ  นวลละออง
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวณัฐพร  จันธิดา
 
798 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  จี๋คีรีวุธ
2. เด็กหญิงทิพญาดา  มารศรี
3. เด็กชายธนชิต  สุภาระ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  วันตา
5. เด็กหญิงปณิตา  มาเปิง
6. เด็กชายพันธรักษ์  สมมิตร
7. เด็กชายวรงค์กรณ์  หลวงแก้ว
8. เด็กชายวรินทร  สิริพงษ์ณภัทร
9. เด็กชายสมัชญ์  ปวงนคร
10. เด็กหญิงอังคณา  วงษ์ไชยา
 
1. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
2. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
3. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
799 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุภาโท้
2. เด็กชายชนากานต์  จรรยาสุภาพ
3. เด็กชายตรัย  สถาพรผ่องสกุล
4. เด็กชายธนากร  เจนการ
5. เด็กหญิงปริญญาพร  บุญลือ
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  -
7. เด็กหญิงมึตอตอ  -
8. เด็กหญิงฤทัยชนก  แรงกสิวิทย์
9. เด็กชายศุภวิชญ์  กันธวัง
10. เด็กชายเจตนิพิฐ  ไชยา
 
1. นางพัชรินทร์  จันตะบุตร
2. นางสาวอังคณี  จันทระ
 
800 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายทิฆัมพร  มาปา
2. นายธนินวัฒน์  รวีพันธานนท์
3. นางสาวนลินนิภา  แซ่ซ้ง
4. นางสาววณาตา  ทิโน
5. นางสาววาทินี  เสถียรวีรกุล
6. นายสามารถ  ศรีกีรติการ
7. นางสาวอทิตรา  สิงห์ทอง
8. นายเศกมนตรา  มูลอินทร์
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์
 
801 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวจิรพร  เจษฎากุลอนุชิต
2. เด็กชายธีรพงศ์  ก่ำใจ
3. นายนพกร  งามงอนคีรี
4. นายปริญญา  มูลคำปลิว
5. นายพรเทพ  คำปึง
6. นางสาวลัดดาวัลย์  ฟ้างามอาชา
7. นางสาววิชุดา  สุวรรณพนา
8. นางสาวอาทิตยา  คงมั่นเสรีสุข
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่พ่าน
 
802 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กวินวนาลี
2. นางสาวจันทรรัตน์  จันเปียงกวาง
3. นางสาวณัฐริกา  อิ่นคำ
4. นายนภัสกร  กรรณลิกา
5. นายปิยะพงษ์  ยายะวงษ์
6. นายพงษ์ศักดิ์  เทพพนม
7. นางสาวพัชรพรรณ  ปิงเมือง
8. นายสิทธิภาคย์  ตาเรือนสอน
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
3. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
803 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มาใหญ่
2. เด็กหญิงนภัส  ตระกูลสุพนา
3. เด็กหญิงปุณยาพร  กันเมืองเวียง
4. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เดโชคงลาภ
5. เด็กหญิงลัคนา  กวีสานต์
6. เด็กหญิงเนตรดาว  โสภณเอกสุข
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่พ่าน
 
804 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวนลินธร  จันทร์ฟู
2. นางสาวพนิดา  ยอดคลังทอง
3. นางสาวรัฐพร  อุตเต
4. นายศุภกิตติ์  คำลำปาง
5. นางสาวอัจฉราพร  สีใจ
6. นายเศกสรรค์  ยะธิเป็ง
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่พ่าน
 
805 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวชญานี  พูนคำ
2. นายทิฆัมพร  มาปา
3. นางสาวนลินนิภา  นามวงษ์
4. นางสาวปวีณา  ทิน้อย
5. นางสาวอรณิชา  ต๊ะสุ
6. นางสาวเจนจิรา  ถมทอง
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นายปัณฑกฤต  อินทะโชติ
 
806 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทัพภูตา
2. เด็กหญิงนุสบา  คีรีรุจา
3. เด็กหญิงพิมพา  ธัญพิศิษฐ์
4. เด็กหญิงวรางคณา  ชัยเลิศพนา
5. เด็กหญิงสุภนิดา  ส่างโน
6. เด็กหญิงสุมิตรา  -
7. เด็กหญิงสุรัตนาพร  ชำนาญคีรี
8. เด็กหญิงอาลิสา  เสาหล้า
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
807 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปันโน
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทิพย์เนตร
3. เด็กหญิงธนัญญา  อินหว่าง
4. เด็กหญิงธัญญธร  เพ็งอ่อง
5. เด็กหญิงปพิมพร  พรสุวรรณ
6. เด็กหญิงภาวิดา  คำมงคุณ
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ต๊ะต้องใจ
8. เด็กหญิงเจตนา  ชุนแจ่ม
 
1. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
4. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
808 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แซ๋ย้าง
2. เด็กหญิงกุลสินี  ปูชิดากุล
3. เด็กหญิงชนาภา  วงศ์กิตติทอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มานิตเกรียงไกร
5. เด็กหญิงสายชล  แซ่กือ
6. เด็กหญิงสุภานัน  แซ่ว้าง
7. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ่ย้าง
8. เด็กหญิงเอกธิดา  สินไพบูลย์เลิศ
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
3. นางกนกจันทร์  หลอมทอง
4. นางสาวกัญญาวีร์  แห้วเพ็ชร
 
809 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เอกบรรเลง
2. เด็กหญิงตรีนุช  รักเผ่าสกุล
3. เด็กหญิงนวลอนงค์  สุภรุจ
4. เด็กหญิงนุชนาถ  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กหญิงพรนภัส  พนาเชิงเชียว
6. เด็กหญิงพุทธพร  เอกบรรเลง
 
1. นายจารุพัฒน์  กันธรักษา
2. นางสาวเพชรนภา  จันทรสูรย์
 
810 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจลังกา
2. เด็กหญิงกรองทอง  คงคาทองผกา
3. เด็กหญิงฎรินรัตน์  ปวงคำใจ
4. เด็กหญิงนภาพร  สุยะวาวี
5. เด็กหญิงนัชชา  เต็งอินทร์
6. เด็กหญิงปวีณา  ยศบุตร
7. เด็กหญิงภัคจิรา  สารี
8. เด็กหญิงวรนุช  คีรีประภพ
9. เด็กหญิงวรรณนิภา  หิรัญบำเรอ
10. เด็กหญิงวิชญาพร  อุดใจ
11. เด็กหญิงวิไลพร  สุขกวีคงมั่น
12. เด็กหญิงอลิษา  แจ่มวงษ์อินทร์
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่พ่าน
 
811 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวณิชกานต์   กรีนีตระกูล
2. นางสาวนารีนาฏ  แก้วมณี
3. นางสาวนารีลักษณ์   ปัญญาเครือ
4. นางสาวพัชรพร   คลังร้อยไร่
5. นางสาวพูลสุภา   จันทระ
6. นางสาวศิรินาฏ   ลอยสง
7. นางสาวสุดารัตน์   มานะอากร
8. นางสาวเกสรา   ไพรฟ้าพนาชล
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์   อินจันทร์
2. นางสาวสุภัคณา   นามวงศ์ศรี
3. นายอนุทัศน์   ปานศรี
 
812 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวชญานี  พูนคำ
2. นางสาวณัฐธยาน์  คล้ายบริสุทธิ์
3. นางสาวนลินนิภา  นามวงษ์
4. นางสาวปวีณา  ทิน้อย
5. นางสาวอรณิชา  ต๊ะสุ
6. นางสาวอัณศยา  -
7. นางสาวเจนจิรา  ถมทอง
8. นางสาวแพรวา  ขวัญวารี
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
813 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวชัญญา  แซ่เฮ่อ
2. นางสาวณิชาภัทร  ท้าววัฒนากุล
3. นางสาวพิชญา  แซ่หมี่
4. นางสาวภาวิดา  แซ่ม้า
5. นางสาววรรณนิภา  แซ่ว่าง
6. นางสาววัชรี  พิมานครองคีรี
7. นางสาวอชรายุ  ชาญชัยพิทักษ์สิน
8. นางสาวโศจิรัตน์  แซ่ย้าง
 
1. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
2. นางกนกจันทร์  หลอมทอง
3. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
4. นางสาวกัญญาวีร์  แห้วเพ็ชร
 
814 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวชนิดา  ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวมึทูเหย่  ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวศรีพร  เลิศล้ำคงคา
4. นางสาวหวานเย็น  สันติศาลศิริ
5. นางสาวอารยา  ไม่มีนามสกุล
6. นางสาวเพ็ญศิริ  เอกบรรเลง
 
1. นายจารุพัฒน์  กันธรักษา
2. นางสาวเพชรนภา  จันทรสูรย์
 
815 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  คำจันทร์
2. นางสาวจันทนา  โอภาสอำนวย
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพรกุลนิรมล
4. นางสาวจิรนุช  อินถา
5. นางสาวทิพาพร  แสนอินต๊ะ
6. นางสาวนิรมล  วสันเพิ่มพร
7. นางสาวพิณลดา  กนกณัฐกุล
8. นางสาวภัสสร  โอภาสอำนวย
9. นางสาวศรีไพร  ประชาบรรพต
10. นางสาวสุกัญญา  กมลาศประวิตร
11. นางสาวสุวรรณี  อาทรสุพรกุล
12. นางสาวสุวิมล  เชื้ออุดมสุข
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่พ่าน
 
816 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกรีชาดา  พรมวงษ์ป้อ
2. นางสาวกฤตยา  กองนอก
3. นางสาวณัฐนารี  อารีมิตร
4. นางสาวณิชากร  วิทยาเรืองศรี
5. นางสาวน้ำหอม  สายนทีร่มเย็น
6. นางสาวพิชญธิดา  พงไพรผ่องใส
7. นางสาววันวิสาข์  เมืองติ๊บ
8. นางสาวสตรีทิพย์  ชูชื่น
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางสาวนิธินันท์  แดงโชน
3. นางรักษ์สุมล  โกศล
4. นายสมาน  โตสิงห์
 
817 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  -
2. เด็กหญิงจูรีน่า  -
3. นางสาวชุติมา  วลัยแจ่มจรัส
4. นางสาวซิพึพอ  -
5. เด็กหญิงดรุณี  ศรีไสวมาลัย
6. เด็กหญิงทีมูซี  -
7. นางสาวน่อดาแอ้  -
8. เด็กหญิงน่อวาวา  พนาเรืองสกุล
9. นางสาวศศิกานต์  ทัศนเกษตรกิจ
10. นางสาวอรณิช  ฉัตรกวินกานต์
11. นางสาวเยาวเรศ  -
12. นางสาวเรืองลดา  สาครมาลี
13. เด็กหญิงโป๊ะโป  -
14. นางสาวใบไม้  สุดฉลวยสายชล
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ราชเมืองแก้ว
2. นางสาวสุรีรัตน์  อินโน
3. นางเพ็ญศรี  กระสินธุ์สุขสันต์
4. นางสาวสร้อยสุดา  ฤทธิ์แก้ว
5. นางศิริญญา  กองมงคล
 
818 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายกุลธรรม  อุดมปิยนันท์
2. นางสาวจารุวรรณ  แก้วสูงสิงขร
3. นางสาวจินตนา  กิจจากิดาการ
4. นางสาวณัฐชยา  พชรจรัสแสง
5. นายทรงยศ  พิมาครองคีรี
6. นางสาวธณิกา  พุ่มตุ๊บ
7. นายธนสรณ์  ปทุมไพโรจน์
8. นางสาวธิษตยา  แพร่ศิริพุฒิพงศ์
9. นายธีรภัทร  ลำจะเรา
10. นายปวิตร  แซ่เฮ่อ
11. นางสาวพุทธพร  นิทัศประเสริฐ
12. นางสาวสร้อยทอง  โอบอุ้มบรรพต
13. นายอดิศักดิ์  กุลแก้วเกษม
14. นางสาวเกศสุดา  นิริยะพงศ์พาณิช
15. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทิศกุลสว่าง
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
3. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
4. นางสาวอุบลวรรณ  ดอยแก้วขาว
5. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
819 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ชื่นยศ
2. นายคณนาถ  ลีจรรยาวัตร์
3. นายณัฐวุฒิ  บุญเป็ง
4. นางสาวพสิกา  รัชชานนท์ไพลิน
5. นายวรายุทธ  พุทธคุณโญ
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นายเอนก  เป็งมูล
 
820 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภรณ์  สิระใจ
2. เด็กชายดนุสรณ์  หมายสกุลเดช
3. เด็กหญิงดรุณ  สูงเนินคีรี
4. เด็กชายศรชัย  นาดี
5. นางสาวศิริรัก  ภูวิใจ
 
1. นายอุเทน  มิ่งก่อ
 
821 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  แห่งหาญ
2. นางสาวสมศรี  อรุณอร่ามศรี
3. นายสิริวัฒน์  กาวรรณ
4. นายสุขสันต์  ขจรบุปผา
5. นายสุรเดช  ไพรพุฒิธรรม
 
1. นายชัยวัฒน์  บรรลือ
 
822 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงณัฐิดา  แซ่เล็ก
 
1. Mrs.Gu  Yuehua
 
823 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  องการ
 
1. นางสาวมยุรา  ยุทธชุม
 
824 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมผกา  ประชาชื่นใจ
 
1. นางโหง่วช่วย  แซ่จาง
 
825 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พรเชาวดีสกุล
 
1. นางสุพรรณี  ทาหว่างกัน
 
826 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  วิริยะภาพ
 
1. นางสาวพรนภัส  ธนโชครุ่งเจริญ
 
827 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายกิตติพศ  พันธุ์ณรงค์
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
 
828 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวจีราวรรณ  แซ่ลี
 
1. นางสาววาสนา  รับแสง
 
829 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวศศิพิมพ์  แข็งเขตกรณ์
 
1. นางสาวมยุรา  ยุทธชุม
 
830 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  กันโสพันธ์
 
1. นางสาวพรนภัส  ธนโชครุ่งเจริญ
 
831 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 48.4 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวสุพรรณรัตน์  ชัยสาร
 
1. นางสาวสิริกร  ยศวิชัยพร
 
832 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายไตรภพ  พุ่มอยู่
 
1. นางโหง่วช่วย  แซ่จาง
 
833 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงตติยา  เสรีชัย
 
1. MissLiu  Min
 
834 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บึกหาญ
 
1. นายยุทธพรรณ  บุญหมื่น
 
835 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวพรสวรรค์  อินต๊ะยา
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
 
836 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวลักษณพร  รุ่งรัตน์อาชา
 
1. นายยุทธพรรณ  บุญหมื่น
 
837 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวศันสนีย์  จันทรมณฑล
 
1. นางสาววาสนา  รับแสง
 
838 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวลักษิกา  วิทิตธรรมวงศ์
 
1. นางสาวนงคราญ  ก้อนจะรา
 
839 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวอวีณา  -
 
1. นางสาวสิริกร  ยศวิชัยพร
 
840 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.7 ทองแดง 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวจารุณี  ฐิติพนาวัลย์
 
1. นางสาวจิราธร  สิงห์ก๋า
 
841 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลนันท์  ยะเขียว
2. นายณัฐนนท์  เรืองน้อย
3. นายณัฐพงศ์  กันทจักร์
4. นายศรณ์  เลิศวิจิตรทรัพย์
5. นางสาวสมัชญา  นาแล
 
1. MissShao  Shaohua
2. MissZang  Yuchen
 
842 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  นิตย์อดุลย์
2. นางสาวดลพร  วิสุทธิกุลชัย
3. นายปริญญาพงษ์  คงแสนลีชัยเจริญ
4. นางสาวรุ่งนภา  ฤทธิ์วัฒนกิจ
5. นางสาวอังคนา  ตระหง่านกุลชัย
 
1. นางสาวมยุรา  ยุทธชุม
2. นางสาวนงคราญ  ก้อนจะรา
 
843 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวจันทรพิมพ์  เถาว์วัฒนะรุ่งโรจน์
2. นางสาวบุญยาพร  พิชิตบรรพต
3. นางสาวพรสวรรค์  งานดี
4. นางสาวสุภาวิดา  หมื่นคำวงษ์
5. นางสาวอนุภา  แซ่ว้าน
 
1. นางสาววาสนา  รับแสง
 
844 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลณัฐ  รักษาศิลป์
2. นายอุดม  แซ่เฉิง
 
1. Mr.Su  Jianjun
 
845 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายจอจะเอ  วนาวาทิต
2. เด็กชายจอแบวา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายซออ่อง  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายธีระพงษ์  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายวีระชัย  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายสุพรรณ  กันต์กมล
7. เด็กชายอนุชิต  เสรีรัตน์บรรพต
8. เด็กชายเสรี  วนาทัศนีย์
 
1. นายสุวิทย์  อุ่นทอง
2. นายธีรวิทย์  กวดขัน
3. นายสุชาติ  โรจุยะ
 
846 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายทินกร  วนาเฉลิมเชียร
2. นายธรรมรัตน์  วรางค์กรณ์ธาดา
3. นายวีรวัฒน์  วิทรากุล
4. นายส่อเอทู  ไม่มีนามสกุล
5. นายอนุชา  รื่นรมย์ใจ
6. นายแอ้ต้าตอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายธีรวิทย์  กวดขัน
2. นายสุชาติ  โรจุยะ
3. นายสุวิทย์  อุ่นทอง
 
847 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธนาเทพ  เอกกำแหง
2. นายธีรพันธ์  แสงดาวกลางไพร
3. นายวิชัย  วนามงคลเลิศ
4. นายสาคร  ไพรวัลย์เกิดลาภ
5. นายสารัช  วงศ์เกริก
6. นายเดชา  อำรุงสายชล
 
1. นายอนันต์   พนาลีสงบ
2. นายธนศักดิ์  ซิโน
3. นางสาวเอื้องคำ  สุสอ
 
848 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันมา
2. นายปรัตถกร  บุญยะเสนา
3. นางสาวพัชนิดา  ชัยยา
4. นางสาวศิริวิมล  รักชาติ
5. นายสหัสวรรษ  กันธรักษา
6. นางสาวสโรชา  ปาหา
7. นางสาวอริสรา  บุญชื่น
8. นางสาวอารียา  กุมมาร
9. นายอิสมาฮัล  -
10. นายเมธัส  จูเกษม
 
1. นายอชิร   ปัญญาเทพ
2. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
3. นางสาววิภาภรณ์  ชุ่มศรี
 
849 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  อินทรา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขึ้นเอื้อย
4. เด็กชายวสวชร  คำตองมา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  อุ่ยสันติศักดิ์
 
1. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล
2. นางพัทธมน  แสงทอง
 
850 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ใจแก้วทิ
2. นางสาวปุญญิศา  เจนใจ
3. นางสาวพิชญาภา  ชูพุฒ
4. นางสาวสลิลทิพย์  สุขเปี้ย
5. นางสาวแพรพลอย  ใจพรมเมือง
 
1. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
2. นางสาววิภาภรณ์  ชุ่มศรี
 
851 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  มิฟองฟู
2. นายพงศกร  ทิคำมูล
3. นางสาวอาทิตยา  นาคปานเสือ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
852 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสิดาพร  แพงศรี
3. เด็กหญิงอรนิช  แซ่ซ้ง
 
1. นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส
 
853 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจน์ตะวัน  เสมา
2. นางสาวมัลลิยา  ยาโนยะ
3. นางสาวเกษมณี  นาต๊ะ
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
2. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
 
854 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์   ดูสุดเนตร
2. เด็กหญิงศิริพร   งามงอนคีรี
3. เด็กหญิงอัญฉรีภรณ์   วิวัฒน์คีรีศรี
 
1. นางวราภรณ์   วิบุญกุล
2. นางสุพรรษา   เกิดกูล
 
855 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรา  สกุลเดชสำราญ
2. เด็กหญิงฉันรักเธอ  พะเลนอย
3. เด็กหญิงแป๊ะจะ  ไพรนฤเมศ
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
2. นางสาวจันทร์จีรา  จันทร์โฉม
 
856 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 1. สามเณรชญานนท์  ทรงมีทอง
2. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  วงษ์วิชุดา
3. สามเณรสุเทพ  นิกุลพินิจ
 
1. นางสาวมนัชญา  ศรนารายณ์
2. นางสาววิราวรรณ  ฤทธิ์ลำเจียก
 
857 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมผกา  มงคลธารา
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  แม่เกศินี
3. เด็กหญิงอนันตยา  ปัญญาเรือนแก้ว
 
1. นางสาวนงนุช  ดำเขียว
2. นางสาวรัชนีกร  สินใจ
 
858 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายน่อเซ่มู  -
2. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีธาราบุปผา
3. เด็กชายเอกดนัย  -
 
1. นางสาวจิราภร  แมลงภู่
2. นางสาววันเพ็ญ  สุ่มแก้ว
 
859 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ุอุทุมพรพัฒน์
2. เด็กชายพิทักษ์  ยะเกี๋ยงงำ
3. เด็กชายวทัญญู  ร่วมจิตรวิทย์
 
1. นางสมใจ  อ้นอำไพ
 
860 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  ชลธีสายวิมาน
2. เด็กหญิงสุธาวี  ขวัญใจชาวไกรลาศ
3. เด็กหญิงอริษา  วนาเฉลิมเทศ
 
1. นางสาวจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
861 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมาดา  ปิสนา
2. เด็กหญิงนภสร  ปุ๊ดตัน
3. เด็กหญิงพรนัชชา  พลาพล
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ผ่านพบ
2. นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว
 
862 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงชาลิสา  มุ่งดี
2. เด็กหญิงณัฐิดา  เขียวพุ่ม
3. เด็กหญิงดาวสายฟ้า  ธำรงพนา
 
1. นางสาวนิทตา  สุรินรังษี
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  เขาคำ
 
863 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงมัยโมนา  -
2. เด็กหญิงมีลีกิส  -
3. เด็กหญิงฮับซา  -
 
1. นางสาวลักษิกา  แสนบรรเจิดสุข
2. นางสาววิไล  ลามู
 
864 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายตะวัน  การะเกดธารา
2. เด็กหญิงสิริกุล  ภู่ค้าขาย
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  คงฉลวยวนา
 
1. นางสาวสรีรัตน์  อุคหปัญญากุล
 
865 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวถิรมน  สุริโน
2. นางสาวเจนจิรา  คำวันนะ
3. นายโอภาส  วงศ์กมลวัทน์
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
866 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์วลัย  สูติพันธุ์สกุล
2. นางสาวพรนภา  นาหิรัญคีรี
3. นางสาวสุดารัตน์  แซ่กือ
 
1. นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส
 
867 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปิยนุช  ณ คำตัน
2. นางสาววาสนา  จันตาใบ
3. นางสาวอัมรินทร์  รังกาวงศ์
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
2. นางสาวจิตตระการ  ยะสุกิม
 
868 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  เกิดคีรีนิคม
2. นางสาวธิดาเดือน  อินปิก
3. นางสาวเบญจวรรณ  ใจจันตา
 
1. นางสาววราพร  อินถา
 
869 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายวรกมล  ทิพวัฒน์
2. นางสาวอลิษา  -
3. นางสาวเป๋า  แซ่ม้า
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
2. นางนฤมล  วิราวรรณ
 
870 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายบรรจง   ตะวันเชิงพลบ
2. นายวินิจ   จอมประหยัด
3. นางสาวเพ็ญพิชชา   จอมประหยัด
 
1. นางวราภรณ์   วิบุญกุล
2. นางสุพรรษา   เกิดกูล
 
871 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เกษกลางดอน
2. นางสาวภูษณิศา  ปูชิดากุล
3. นางสาวรุ้ง  เพชรสกุลไพร
 
1. นางสาวนงนุช  ดำเขียว
2. นางสาวนาฎสินี   ปิ่นรัตน์
 
872 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนโสภณวรคุณวิทยา 1. สามเณรพะแขทู  จอมแดนนา
2. สามเณรพินิจ  ชนกรัตนาคุณ
3. สามเณรสุรชัย  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวมนัชญา  ศรนารายณ์
2. นางสาววิราวรรณ  ฤทธิ์ลำเจียก
 
873 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายทูแอ้เซ  -
2. นายพาน่อคือ  -
3. นายหม่อกูหล่ะ  -
 
1. นางสาวจิราภร  แมลงภู่
2. นางสาววันเพ็ญ  สุ่มแก้ว
 
874 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  -
2. เด็กหญิงศิรินธร  ใจปามาศ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  วิลาสไผ่เงิน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
875 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวนัฐนิการ์  แสงหิน
2. นายภูรพี  -
3. นางสาวสุพรรณิกา  อินหว่าง
 
1. นางสาวนิทตา  สุรินรังษี
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  เขาคำ
 
876 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวธิดา  คงคาปรีชาเดช
2. นางสาวรวงผึ้ง  นารีภาพเจริญ
3. นางสาววริษา  สิงหราช
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว
2. นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว
 
877 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำดี
2. เด็กหญิงชัญญานุช  จันแก้วปง
3. เด็กหญิงดรุณี  อุดถา
 
1. นางสมใจ  อ้นอำไพ
 
878 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติกร  นนทะคำจันทร์
2. เด็กหญิงชนิกา  สารมะโน
3. เด็กหญิงอินธิพร  กุณาวงษ์
 
1. นายณรงค์  คงมี
2. นางสาวนภัสรดา  บุญมา
 
879 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  การะยม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ใจเรือน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวบาน
 
1. นางสาวนงนุช  ดำเขียว
2. นางสาวณัฐพร  เสาร์แก้วคำ
 
880 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายจิตติ  เลิศวีรเดช
2. เด็กหญิงธานิตา  เขียวติ๊บ
3. เด็กหญิงมณฑกานณ์  พรมใจ
 
1. นางสาวรานี  บัวเรือง
 
881 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  ถวิลชาวดอย
2. นางสาวนภาพร  แก้วกลุ่ม
3. นายพิเชษฐ์  จินา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
2. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
882 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฏติกานต์  กันทา
2. นางสาวชลธิชา  วิเชียรชาติ
3. นางสาวศรีวรรณ  เพียรตา
 
1. นางจิตตราภรณ์  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวอัญชลี  คุยดี
 
883 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  ศรีสิริพงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  เหลาพรหม
3. นางสาวสุกัญญา  เสือบุญมี
 
1. นางสมใจ  อ้นอำไพ
 
884 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายจิรายุ  แซ่ย่าง
2. นางสาวปุ้มปุ้ย  ภัทรนันต์
3. นางสาววนิดา  ตระการตระกูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  บัวเขียว
2. นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว
 
885 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.1 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เกษร
2. นายสมหวัง  จันทร์แก้ว
3. นางสาวอารียา  กุลรัศมีกวี
 
1. นายณรงค์  คงมี
2. นางสาวนภัสรดา  บุญมา
 
886 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัสสุฌา  ช่างคำ
2. เด็กหญิงชาลีรัตน์  สิงหราช
 
1. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
2. นางสาวอินธิรา  จันทา
 
887 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุณะตุง
2. เด็กหญิงชนิสรา  พรมเมือง
 
1. นายวิชัย  ใจยาสุนา
2. นางนิตยา  เคลือบวัง
 
888 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงพิกุล  กองแสงศรี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีชัยชนะ
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
889 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. เด็กชายอารยะ  รักดี
2. สามเณรเทวฤทธิ์  เมาใจ
 
1. นางสาวนิภาพร  กันทา
2. นางสาวณัฏฐกานต์  ล้านคำ
 
890 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายเดชดนัย  ไชยเสนา
2. เด็กชายเอกรัตน์  ประสิทธิ์
 
1. นายสติ  เพียรทำ
2. นางสาวลลิตา  วงมา
 
891 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายปฏิพล  ประกอบกิจ
2. เด็กชายรณกร  ภูมิการ
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นางสาวไพลิน  สุขแว่น
 
892 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกรกนก  อิ่มบุญ
2. เด็กหญิงนภาพร  สว่างประจิม
 
1. นายฤทธิไกร  วีระ
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
893 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  มั่งมี
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  สมมีไชยเลิศ
 
1. นายชานนท์  พุทธรักษา
 
894 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชโลธร
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  ลอมปินต๊ะ
 
1. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
895 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  ขัตติวงค์
2. เด็กชายเขตต์ไทย  สุขอ้าย
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายวิชัย  ใจยาสุนา
 
896 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายกษิดิศ  วงศ์ต่อม
2. นายมะละกอ  -
 
1. นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย
 
897 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธวัช  บันเทิงกลางพนา
2. เด็กชายเสรี  เสียงสู่สวรรค์
 
1. นางสาววนิดา  กันทะเอ้ย
2. นางสาวเตือนใจ  ทาหว่างกัน
 
898 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงบวรภัค  แซ่ลี
2. เด็กหญิงอนันตญา  สว่างประจิม
 
1. นายฤทธิไกร  วีระ
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
899 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงนัทชามนฑ์  มณีศร
2. เด็กชายพศิน  ยอดมหาวรรณ
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นางสาวไพลิน  สุขแว่น
 
900 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวพัชรา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายเขมทัต  จันทร์อ่อน
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
901 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายธีรยศ  ทับละคร
2. เด็กชายอุ้มจิตต์  กำไร
 
1. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
902 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กชายก่อหล่าวา  -
2. เด็กชายอภิรักษ์  สมดี
 
1. นางสาวขันทอง  สร้อยอาภรณ์
2. นางปวินท์รัตน์  เพชรรัตน์
 
903 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายถิรายุ    เหนาะแก้ว
2. เด็กชายศุภชัย   ธรรมมาวาท
 
1. นางสาวชุติภา    เที่ยงอยู่
2. นายยุทธศาสตร์   ทองสน
 
904 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  เครืออยู่
2. นายชินพรรณ  ภูบัวเพชร
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
905 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  โชตนา
2. นางสาววารุณี  ชมจันทร์อนันต์
 
1. นางสาวกรวรรณ  จุ้ยต่าย
 
906 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายธวัชชัย   ดูสุดเนตร
2. นายสมบัติ   ไพรฟ้าพนาชล
 
1. นายยุทธศาสตร์   ทองสน
2. นางสาวชุติภา   เที่ยงอยู่
 
907 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวศันสนี  ใจอินทร์
2. นายเวชพิสิฐ  เวชสุวรรณ
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
 
908 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายธนพล  วรรณพิละ
2. นายอนุพงษ์  อภิวงษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
2. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
 
909 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 6 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายชวิศ  บูลย์ประมุข
2. นายรัชชานนท์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายโสภณ  จงบริบูรณ์
 
910 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายธิติวุฒิ  สอนเจริญทรัพย์
2. นางสาวเมษา  สุดใจกลิ่น
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
911 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาววรญา  สุภาราช
2. นางสาวอรอนงค์  ศรีสันติวรรณ
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง
 
912 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นายพงศธร  อินทะปัญญา
2. นายสุริยา  คงอมรคีรี
 
1. นางสาวขันทอง  สร้อยอาภรณ์
2. นางปวินท์รัตน์  เพชรรัตน์
 
913 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายกษิดิศ  สามัคคีก่อสกุล
2. เด็กชายสถาพร  เสรี
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นางชนวรรณ  จันทร์ขาว
 
914 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายวันมงคล  โปร่งหลวง
2. เด็กหญิงอชิรญา  จำปาวัน
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
915 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายกมล   เลิศไมตรีจิต
2. นายโชคชัย   สิทธิ์นิธิกุล
 
1. นายอนุทัศน์   ปานศรี
2. นายยุทธศาสตร์   ทองสน
 
916 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  คำจันทร์
2. เด็กชายสถาพร  สีอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  มาตรา
 
917 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  เดชจินดา
2. เด็กชายสุรชัย  ดวงนุช
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
918 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  เครือฟัก
2. นายจิณณวัตร   สุธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  มาตรา
 
919 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายจตุพร  เนียมพา
2. นายพิทักษ์พงศ์  นิธิหวังสมจิตร
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
920 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายชัยชนะ   ไพรวิโรจน์
2. นายธีรภัทร์    ไพรกรณี
 
1. นายอนุทัศน์   ปานศรี
2. นายยุทธศาสตร์   ทองสน
 
921 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายวรพร  ประสิทธิ์นอก
2. นางสาวสุดารัตน์  จินตา
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
922 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายชาญณรงค์  ธรรมสกุลพานิช
2. นายธนสิทธิ์  วีระกิจตระกูลวงศ์
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
 
923 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  วงขัด
2. นายสิทธิภูมิ  มั่นปาน
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายประพันธ์  พัทยาวรรณ
 
924 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิสา  บัวผัน
2. เด็กหญิงนวกมล  แสงอุทัย
 
1. นางสาวอินธิรา  จันทา
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
925 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงลลิตา  จารึกกุล
 
1. นายฤทธิไกร  วีระ
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
926 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจอมพล  แก้วมาลี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้ววิเศษ
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
927 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพิน  ปวงสุต๊ะ
2. เด็กชายสหรัฐ  ทิยะกัน
 
1. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
2. นางสาวบุณยนุช  สมุดหล้า
 
928 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.3 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญญะนาทัง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เที่ยงเอม
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นางสาวไพลิน  สุขแว่น
 
929 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงษ์ปัญญา
2. เด็กชายภานุ  ต๊ะกวาง
 
1. นางสาวธนิดา  แก้วทิพย์
 
930 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายณัฐพล  การังใจ
2. เด็กหญิงสิริมา  ปินตาฟุ่น
 
1. นายจตุรงค์  ต๊ะสุ
 
931 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไพรวัลย์เกิดลาภ
2. นายสมชาย  ไพรสุทธิ
 
1. นายสิทธิวัฒน์  ชีวกุลสัมพันธ์
2. นางสาวเกตุสุดา  แคแดง
 
932 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 9 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  แซ่ม้า
2. เด็กชายอโนชา  คำมา
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง
 
933 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายศิวกร  ศรีจินดาคีรี
2. เด็กชายสันหณัฐ  ชาติมณีแก้ว
 
1. นางสาวจิตฤทัย  กันจะนะ
2. นางสาวอังศนา  ตันมา
 
934 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 11 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายทัพไทย  ใจพิมพ์
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทิน้อย
 
1. นายสติ  เพียรทำ
2. นางสาวลลิตา  วงมา
 
935 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงวริศา  พลวาณิช
2. เด็กหญิงสิริกร  ธรรมยอย
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
936 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  วนาเจริญเขต
2. เด็กหญิงพรนภา  เสียงสู่สวรรค์
 
1. นางสาววนิดา  กันทะเอ้ย
2. นายสมเกียรติ  โทอ่อน
 
937 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงศุภักษร  อินฟูลำ
2. เด็กหญิงศุภักษา  อินฟูลำ
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  เขาคำ
2. นางสาวสุดา  กิตติระวี
 
938 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. เด็กชายจ่อเอ่โพ  -
2. นายวุฒิ  ตราดรรชนี
 
1. นางสาวนิภาพร  กันทา
2. นางสาวกิตติมา  ปลูกปัญญา
 
939 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  อาชาไพรวัลย์
2. เด็กหญิงสุปราณี  ใจจันตา
 
1. นายประทีป  จันทรา
 
940 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายจตุรภัทร  เกียรติสิน
2. เด็กหญิงศิริภรณ์  ชำนาญการ
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
941 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐพล  กานดา
2. เด็กชายภาณุพงษ์  บูญช่วย
 
1. นางสาวอินธิรา  จันทา
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
942 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนิก  รุ่งรำพรรณ
2. นายชัยมงคล  อินต๊ะติ๊บ
 
1. นายจตุรงค์  ต๊ะสุ
 
943 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงสุธินันท์  ณรงค์มี
2. เด็กหญิงสุนันทรา  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
944 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายนเรศ  แสนใจ
2. เด็กหญิงปัทฑิตา  แสงทอง
 
1. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
2. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงศ์
 
945 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายสมบูรณ์  พนาล้อมพงษ์
2. เด็กชายเชอร์รี่  คีรีประณีต
 
1. นายสิทธิวัฒน์  ชีวกุลสัมพันธ์
2. นางสาวเกตุสุดา  แคแดง
 
946 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายสองเมือง  -
2. เด็กชายเมธพนธ์  ดารา
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายวิชัย  ใจยาสุนา
 
947 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กชายกองทัพ  คงดี
2. เด็กชายเชาว์วรรธน์  มณีศิลาเงิน
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
2. นางชนวรรณ  จันทร์ขาว
 
948 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงธิชาพร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงบุษกร  อุตบัววงศ์
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
949 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายนพปฎล  ฉิมสุด
2. เด็กชายวราเทพ  แก้วสร้อย
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  เขาคำ
 
950 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงษ์  สุริเมือง
2. เด็กชายศุภกานต์  สุภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  มาตรา
 
951 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทีรฆวาณิชย์
2. เด็กหญิงปาลิดา  อยู่สมบูรณ์
 
1. นางสาวจิตฤทัย  กันจะนะ
2. นางสาวอังศนา  ตันมา
 
952 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ติ๊บลำเอี้ยง
2. เด็กชายปรเมศ  ต้าวคำตัน
 
1. นายประทีป  จันทรา
 
953 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนันท์  มานพพนาไพร
2. นางสาวเกศชนก  แก้วทุ่ง
 
1. นางสาวอินธิรา  จันทา
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
954 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองประวิทย์
2. นางสาวนิศาชล  กุลมาลา
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
955 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวชลธิชา  คีรีพิเชษฐ
2. นางสาวนรินทร์  วนาพบโชค
 
1. นายสิทธิวัฒน์  ชีวกุลสัมพันธ์
2. นางสาวเกตุสุดา  แคแดง
 
956 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวจิรัฐิวรรณ  ฉิมสุด
2. นางสาวรชยา  ปันแก้ว
 
1. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
957 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายอภิชาติ  ติ๊บลังกา
2. นายอภิสิทธิ์  พันตาธรรม
 
1. นายโสภณ  จงบริบูรณ์
2. นายเสกสรร  ใจมั่น
 
958 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวฐิติวรฎา  สีหา
2. นางสาวสุรดี  ศรียี่พุง
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
 
959 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายจีรยุทธ  แสงกระจ่าง
2. นายวศิน  อินถา
 
1. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
2. นางสาวเบญจวรรณ  อินทศร
 
960 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายชินพรรษ  ภูบัวเพชร
2. นายณัฐนนท์  เย็นสุข
 
1. นายประพันธ์  พัทยาวรรณ
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
961 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายอูอู  วนาสุนนท์
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  สายทอง
 
1. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงษ์
2. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
 
962 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวนิภาธร  ตระหง่านกุลชัย
2. นายสุรศักดิ์  โคสันเทียะ
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
963 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายจักรพรรดิ  ยอดเรือน
2. นายภูรี  ไชยสุวรรณ์
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
 
964 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายกฤตพล  ไชยช่อฟ้า
2. นางสาวปภาวรินทร์  สายทอง
 
1. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงษ์
2. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
 
965 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  อุ่นใจ
2. นางสาววรินทร์อร  ทวีกุล
 
1. นายชณุภงค์  โคตะมี
2. นายประพันธ์  พัทยาวรรณ
 
966 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวสุรีย์นิภา  แซ่ว้าน
2. นางสาวอภิชญา  แซ่ลี
 
1. นายฤทธิไกร  วีระ
2. นายสาธิต  พรมทับ
 
967 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวพิไลลักษณ์  แผ้วสาตร์
2. นายเจษฎา  ปิ่นคำ
 
1. นายชานนท์  พุทธรักษา
 
968 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.67 เงิน 5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายประวิตร  แซ่หมี
2. นายสว่าง  สืบท้าวสกุล
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
 
969 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 53.67 เข้าร่วม 6 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวลลิตรภัทร  แกล้วกสิวิทย์
2. นางสาวอัญญารินทร์  พัฒนบารมี
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
970 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภา  กฤตยาก้องไพร
2. เด็กหญิงพีรดา  นทีฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงศศิภา  เรืองอดุลย์วิทย์
 
1. นางสาวอินธิรา  จันทา
2. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
 
971 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวจิตสุภา  พรสุขประมุข
2. นางสาวนาดาแหล่  -
3. นางสาวมิเอ  -
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  อินทิพย์
2. นายภูริพัชร์  ศรีเมือง
 
972 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  จันทง
2. นายพิสิษฐ์  จุมปูโสด
3. นายเฉลิมเกียรติ  วารินสุ
 
1. นายโสภณ  จงบริบูรณ์
 
973 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  แก้วหนองโรง
2. นางสาวสุพรรษา  กำธรเดชะ
3. นางสาวอทิตยา  นามผ่าย
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
974 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจารุภา  แซ่หวาง
2. นางสาวศริญญา  นาคศิริกุลชัย
3. นายอำนาจ  วงศ์สุนทร
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
975 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชญาภรณ์  สมจิตร
2. นายสุธีร์  วันชา
 
1. นายบุญธรรม  บุญนายืน
2. นายชณุภงค์  โคตะมี
 
976 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสหรัฐ  ชโลธร
2. นายอภิสิทธิ์  หล้ามะโน
 
1. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
977 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายชัยพิพัฒน์  อายุศะนิล
2. นายศรัณย์  รุกขสวรรค์
 
1. นายกังวาน  สิทธิมา
 
978 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายวันชัย  ดุลพันธ์ธรรม
2. นายอดิลักษณ์  ว่าคุณธรรม
 
1. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงษ์
2. นางสาววรัฐยา  อันถามนต์
 
979 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นายสมคิด  ชมพูคีรี
2. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
 
1. นายสาธิต  พรมทับ
2. นายฤทธิไกร  วีระ
 
980 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ธรรมใจ
2. นายสันติกาล  ยะคำปลูก
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
981 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายวรเมธ  รัศมียิ่งมงคล
2. นางสาวเพ็ญศิริ  จักษุพรหม
 
1. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
2. นางสาวจันฑา  แพ่งเม้า
 
982 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวพรณิภา  ขุนณรงค์
2. นางสาวรัตนา  แดงซิว
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
2. นายพัชรพล  อ่อนนุ่ม
 
983 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายสุมล  งานบรรลุผล
2. นายเอกสิทธิ์  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายภูวนาท  กองธรรม
 
984 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวปิยภัทร  ชุ่มธิ
2. นางสาวเจนจิรา  ลังกาวงษ์
 
1. นายเสกสรร  ใจมั่น
2. นายโสภณ  จงบริบูรณ์
 
985 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นายจรัญ   คีรีศักดิ์ศรีขจร
2. นายตุโพ   ไพรจำเริญบุญ
 
1. นายอนุทัศน์   ปานศรี
2. นายยุทธศาสตร์   ทองสน
 
986 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 12 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายธันยบูรณ์  ยอดเรือน
2. นายศตวรรษ  เปลี่ยนผึ้ง
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  อินทิพย์
2. นายภูริพัชร์  ศรีเมือง
 
987 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายธีรภัทร  เดชจินดา
2. นางสาวนาฏธิดา  ศรีวิริยะเลิศกุล
 
1. นางโสรยา  ธรรมใจ
2. นางณิชนันทน์  สุยะคำ
 
988 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายมูหะมัดดูเซ็น  ฟาซา
2. เด็กชายศุภกร  เครือคำวัง
3. เด็กชายเต็งโซ  -
 
1. นายปองพล  เมืองมาหล้า
2. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
 
989 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายณพดล  จันทร์แก้วปง
2. เด็กชายทินภัทร  ใจสบาย
3. เด็กชายสิรภพ  กรุยกระโทก
 
1. นายเสกสรร  ใจมั่น
2. นายสามารถ  สุยะยอง
 
990 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพจน์  แซ่ย้าง
2. เด็กชายอนุวัตร์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายเล่าตั่ว  -
 
1. นายโกสินทร์  ปัณราช
2. นางเบญจวรรณ  วงกลม
 
991 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายทวิภูมิ  ปิณฑมาน
2. นางสาวปุณยนุช  คิดศรี
3. นางสาวสุชาวลี   ผดุงเทศ
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์   จันดี
 
992 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวตุลาพร  เศรษฐีสหกุล
2. นายสถิตย์  นนท์คำ
3. นายอโนทัย  ดรรชนีกน
 
1. นายโกสินทร์  ปัณราช
2. นายบุญทาน  สารเพ็ชร
 
993 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกันต์ธีภพ  นอนา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ทิหวาย
3. เด็กชายจิณวุฒิ  เจี่ยตระกูล
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์   จันดี
 
994 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายชีพ  -
2. นายธีรเดช  แซ่ม้า
3. เด็กชายสุธี  แซ่ว้าง
 
1. นายโกสินทร์  ปัณราช
2. นายชนะชัย  นาคนำทอง
 
995 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  กิติศรีวรพันธ์
2. นายปุริม  รุญราด
3. นายภานุพันธ์  ฟูมั่น
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์   จันดี
 
996 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายธีระศักดิ์  ทักษ์สกุลโรจน์
2. นายพงศกร  ธรรมครองจิต
3. นายศรัณย์  ชนชีวารัตน์
 
1. นายอลงกต  เทอดโยธิน
2. นายบุญทาน  สารเพ็ชร
 
997 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายมูซู  -
2. นายวีระชัย  กวีสมบัติ
3. นายสิปปกร  ครุธมีชัย
 
1. นายจักรพงศ์  ปัญญากาวิน
2. นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด
 
998 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  สุพรรณ์
2. เด็กชายณฤกฤษ  ปัดสา
3. เด็กชายณัฐกฤต  อินทะ
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นายศราวุธ   ปิจนันท์
 
999 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายชนาธิป  จันทะกัง
2. นายปกรณ์เกียรติ  สมล้วน
3. นายเอกพีซี  ไกรเกรียงนิยม
 
1. นายโกสินทร์  ปัณราช
2. นายนาวิน  ฉัตรชัยลือนาม
 
1000 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายทัตต์  จันทฤกษ์
2. นายนรพนธ์  ไวว่อง
3. นายภูรินัฐ  ตุ่นเฟือย
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นายศราวุธ  ปิจนันท์
 
1001 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุภัควัน  วิเศษคุณ
3. เด็กหญิงอณัฐฌา  จันผง
 
1. นายบุญทาน  สารเพ็ชร
2. นางสาวสุนันท์  รักทุ่ง
 
1002 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  พรหมชาติ
2. นายธนายุทธ  สายไพสงค์
3. นายฤกษ์ดี  ทูมอย
 
1. นายบุญทาน  สารเพ็ชร
2. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงศ์
 
1003 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  วิจิตรฉัตรชัย
2. นางสาวจุฑามณี  วรรณสอน
3. นางสาวผไทมาส  บุญรักษา
 
1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
2. นางวรรณพร  อยู่มา
 
1004 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายมุเหล่โด๊ะทู  -
2. เด็กชายวงศกร  มามี
3. เด็กชายหว่ายชาย  -
 
1. นายอนุกรณ์  เมาหา
2. นางสาวจุรี  แสงหงษ์
 
1005 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธวัชชัย  วนาสิริเจริญ
2. นายอภิรัตน์  คีรีพิทักษ์เขต
3. นายโซคูล  วนานิเวศ
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นายฐิติพงศ์  ปริยวาณิช
 
1006 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายดัว  -
2. นายหยุก  -
3. นายอรรถวิทย์  แซ่ว้าง
 
1. นางหรรษา  ทริชาติ
2. นายครรชิต  ละอองทอง
 
1007 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.2 เงิน 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายนิรัช  ใจยา
2. เด็กชายศุภกฤต  ไข่แก้ว
3. เด็กชายอนุรักษ์  ตาลาว
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
2. นางสาวจันทร์จีรา  จันทร์โฉม
 
1008 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 39.2 เข้าร่วม 5 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. เด็กชายชลทิศ  จรัสสรณ์ศริ
2. เด็กชายชีวานันท์  วนาลีอภิรักษ์
3. เด็กชายอาบิ  -
 
1. นายจันทร์คำ  ชุมภู
2. นายอุทัย  กระเช้าสีดา
 
1009 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายธีระภัทร  ติ๊บลำเอี้ยง
2. เด็กชายธีระศักดิ์  แก้วจา
3. เด็กชายสันชัย  จำรองพันธ์
 
1. นางสาวเนตรนภา  สายเสือ
 
1010 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายชัยพร  เกียรติสุพจน์
2. นายธีระ   แก้วกุลสตรี
3. นายบุญเชิด   ไพรวันไพศาล
 
1. นายสุริยา  ใจแปง
2. นายสมภักดิ์  นานเปา
 
1011 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  โสมะภีร์
2. นายจักรรินทร์  ซางแก้ว
3. นายณรงค์ฤทธิ์  ใจหล้า
 
1. นายธีรธาร  รุจางกูร
2. นายอนุกรณ์  เมาหา
 
1012 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายตะวันฉาย  จันทร์แสนสวย
2. นายนนธเกียรติ  คำมูล
3. นายปิยะพงศ์  กระจ่างจรัสรัตน์
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  จันทร์โฉม
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
1013 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวจุไรรัตน์  สุดใจ
2. นายธวัช  แก้วสูงสิงขร
3. นายวิรัตน์  อาชาวินัย
 
1. นายรวิพล  ผาแสนเถิน
2. นายภูริภัทธ์  ภู่สุวรรณ
 
1014 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายศักดิ์ชัย  วนาเจือธรรม
2. นายอนุชา  วนาวิเศษศรี
3. เด็กชายไกรศรี  ห้วยไพจิตร
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นายสุริยา  ใจแปง
 
1015 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายจื้อ  -
2. นายวิชวัทย์  แซ่เกอ
3. นายวิชวิทย์  แซ่เกอ
 
1. นางหรรษา  ทริชาติ
2. นายครรชิต  ละอองทอง
 
1016 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายทันกร  -
2. เด็กชายธีรวัฒน์  จรัสจามีกรกุล
3. เด็กชายสุรเชษฐ  ศรีวนาตระกุล
 
1. นายวีระพงษ์  ดารดาษพฤกษา
 
1017 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปิยบุญนชัย
2. เด็กหญิงสิเรียม  -
3. เด็กชายสุรชาติ  เหล่าสุขสุนทร
 
1. นายเอกชัย  บุญปัน
 
1018 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกี่พอ  วนานิเวศ
2. นายพรชัย  พนวาสากุล
3. นายเป๊ะที  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นายธนศักดิ์  ซิโน
 
1019 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวนารี  พรฟ้าใส
2. นางสาวปิยะพร  ภูไทยพนาวัลย์
3. นางสาวมลธิรา  ชาญชัยสุภสกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ถาวรวงศ์
 
1020 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ไพรพัลลภ
2. นางสาววันเพ็ญ  แซ่กือ
3. นางสาวสุทธิดา  พงษ์สานต์คีรี
 
1. นายเอกชัย  บุญปัน
 
1021 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.06 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวนฤมล  คำนวณพนม
2. นางสาวมณีพร  ไม่มีนามสกุล
3. นายละเหม่หม่อ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสุริยะ  ดุลยพันธ์ธรรม
2. นายสมเกียรติ  โทอ่อน
 
1022 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษิกา  กีรติธารา
2. เด็กหญิงนารา  มั่นมงคลเดช
3. เด็กชายพิตตินันท์  จันทร์พรม
4. เด็กหญิงพิมพ์อร  แดงซิว
5. เด็กชายฤทธิไกร  ริมตระกูล
6. เด็กหญิงเมทินี  -
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
3. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
 
1023 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกิตติมา  สมบุรณ์ศรีสกุล
2. เด็กหญิงดุษฎี  กรธโชค
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  สมบุรณ์ศรีสกุล
4. เด็กหญิงสาริกา  สมบูรณ์ศรีสกุล
5. เด็กหญิงสุนารี  กรธโชค
6. เด็กหญิงสุรดา  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
2. นางวณิสา   ถิ่นทัพไทย
3. นางสาวจิรายุ  สมบัติปัน
 
1024 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงกัญญา  สมสุขเสมา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  สินไพบูลย์เลิศ
3. เด็กหญิงนันทิยา  อร่ามเรืองผา
4. เด็กหญิงศิรดา  กมลาสน์กมุท
5. เด็กหญิงสุภาพร  รักษ์แม่ละเมา
6. เด็กหญิงโยษิตา  ตะวันอรุณ
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
3. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
1025 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.25 ทอง 4 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  มงคลพนากุล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ไพรอุดมพัฒน์
4. เด็กหญิงภัทราพร  สุวรรณยาน
5. เด็กหญิงอังคนา   กาสา
6. เด็กชายเชิดเกียรติ  ธนกุลคีรี
 
1. นายสราณริณทร์  วงค์ศรีใส
2. นางสาวณชานันท์  ประเสริฐสุข
 
1026 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไพรพันทอง
2. เด็กชายปวร  พจนากุลคีรี
3. เด็กหญิงมึมึ  -
4. เด็กหญิงสุชาดา  อรพินท์วนา
5. เด็กหญิงเกสรา  วรรณเสวี
6. เด็กหญิงเรณู  ตันติกุศลวงศ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  จันตะบุตร
 
1027 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เลิศมณีเพชร
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  คำแก้ว
4. เด็กหญิงปาณิสรา  วากยะบรร
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จ่อมแฮเกล
6. เด็กหญิงอริสา  ทองแท่ง
 
1. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
2. นางสาวจุรี  แสงหงษ์
 
1028 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ตาละสา
2. นางสาวจิรัชญา  คำสา
3. นางสาวชะวา  หน่อพิชญ์
4. นางสาวมุธิตา  สาธุพันธ์
5. นางสาวศิริรัตน์  สุริณา
6. นายอรันตชา  ปรวนแก้วมณี
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
3. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
 
1029 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวจงกล  ชลนทีเกิดคุณ
2. นางสาวจิราพร  อำไพม้ากุล
3. นางสาวธนาภรณ์  พงศ์วรเมธี
4. นางสาวบุษบา  รักษาชลธาร
5. นางสาววาสนา  พันธ์ุศักดิ์พนา
6. นางสาวสุชาดา  ทุ่งทองกวา
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
3. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
1030 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวขวัญตา  -
2. นางสาวทิชาภัทร  หอมบุปผา
3. นางสาวพจนีย์  -
4. นายพลเดช  ประสิทธิ์วิริยะ
5. นางสาวมื่อแฉแฉ่  -
6. นายยศวิน  -
 
1. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
1031 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  อาจนรากิจ
2. นางสาวนฤชา  จาริกคีรี
3. นางสาวผ่องนภา  ชมจันทร์อนันต์
4. นางสาวพิมพ์วดี  ไชยเลิศกุลพนา
5. นางสาวศุภรัตน์  ไพโรจน์ส่องแสง
6. นางสาวอารีย์  วนากรรเพชร
 
1. นางพัชรินทร์  จันตะบุตร
 
1032 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรสุดา  ตะวันเมืองตาก
2. นางสาวณัฐนารี  อาจหาญเจริญกิจ
3. นางสาวภานุชนาฏ  วนาไผท
4. นายมานพ  บริบูรณ์ขุนเขา
5. นางสาวสกุลรัตน์  เอี้ยงอ้าย
6. นางสาวเอมิกา  บริบูรณ์ขุนเขา
 
1. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
2. นายรวิพล  ผาแสนเถิน
 
1033 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. เด็กหญิงกมุยพอ  -
2. เด็กหญิงพอเด้ยา  -
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถวัลสุขศรี
 
1. นางสาวรัตนา  ถกลบูชา
2. นางมึเส่เซ  ชาญเดชาชัย
 
1034 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   วนาสถาพร
2. เด็กชายอรุณ   วนาไตรรัตน์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์   วนาวิไลวรรณ
 
1. นางสาวสาวิตรี   สุตะวงค์
2. นางสาวณัฐศิกานต์   ถาอ้น
 
1035 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มณีตน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เป็งสุนา
3. เด็กหญิงจินดาลักษณ์  ต๊ะศิริ
 
1. นายสุชาติ  เขียวน้อย
2. นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย
 
1036 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  -
2. เด็กหญิงกุลรัตน์  ลอยฟ้าเจริญสุข
3. เด็กชายณัฐกมล  ลัดดามาลัย
 
1. นายครรชิต  ละอองทอง
2. นายนาวิน  ฉัตรชัยลือนาม
 
1037 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติภรณ์  ปันพรม
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  เขียวใจงาม
3. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  สถานันท์
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
2. นางสุมิตตรา  บูลย์ประมุข
 
1038 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงชนาพร  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงพรอนงค์  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวอารีย์  เมามูล
2. นางสาววันทนีย์  จันขัน
 
1039 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. สามเณรจอคริมู  -
2. เด็กชายณัฐกร  คำสกล
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  แซ่กือ
 
1. นางสาววิภารัตน์  สุขประชาพันธ์
2. นายจันทร์คำ  ชุมภู
 
1040 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สมดี
2. เด็กหญิงปัญญาพร  คงฉลวยวนา
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ทารัตน์
 
1. นายชูเกียรติ  จิรัชยาธิน
2. นายแสงศักดิ์  คงฉลวยวนา
 
1041 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำเครือ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลากลาง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  สารเชื้อ
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว
 
1042 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกาหลง   ยอดคีรีสุวรรณ
2. นางสาวดุษฎี   วนาเฉลิมดง
3. นางสาวสุรพร   สันติสัมฤทธิ์ผล
 
1. นางสาวสุนา  องค์การ
2. นางวิมล  พนาลัยเจริญ
 
1043 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวคันธมาลี  ศรีชลธาร
2. นางสาวปิยฉัตร  นวมเมือง
3. นางสาวพิชญา  เพ็งช้าง
 
1. นายสุชาติ  เขียวน้อย
2. นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย
 
1044 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวชัญญา  ตันยศ
2. นางสาวลักษณา  ใสทา
3. นางสาวอภิญญา  ปัญญาดิษฐวงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  นภากาศ
2. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
1045 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  ใจผัดคำ
2. นางสาวภัทรวดี  ใจผัดคำ
3. นางสาวสุนันทา  ยะธิเป็ง
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
2. นางสุมิตตรา  บูลย์ประมุข
 
1046 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวกานต์  เกิดแก้วเมืองมูล
2. นายครรชิต  ชาญวนา
3. นางสาวอาทิติยา  รองจำนงค์
 
1. นายจอมใจ  หมื่นนรา
 
1047 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวน้ำทิพย์  แซ่ว่าง
2. นางสาวรดา  แซ่ย้าง
3. นางสาววิมล  สิริอำไพ
 
1. นางสาววันทนีย์  จันขัน
2. นางสาวอารีย์  เมามูล
 
1048 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นางสาวธันยพร  เพชรนามชัย
2. นางสาวอุบลวรรณ  ตระการดลชัย
3. นางสาวเนาะคึพอ  -
 
1. นางสาวรัตนา  ถกลบูชา
2. นางมึเส่เซ  ชาญเดชาชัย
 
1049 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ปั้นอุทัย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันผง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  -
 
1. นางหรรษา  ทริชาติ
2. นายครรชิต  ละอองทอง
 
1050 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ชัยประเวศน์
2. เด็กหญิงมึเจระ  วงษ์ทรรศนันท์
3. เด็กหญิงวันดี  สุภาวดีสกุล
 
1. นางสาวสวิตตา  ดอยแก้วขาว
2. นางวิราวรรณ  ภาพพิชวงค์
 
1051 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงจันทนา   แก้วกุลสตรี
2. เด็กหญิงพัชรี   พนาวิกัยพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วนาสุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวนภัทร   ลังกาวงศ์
2. นายอนันต์   พนาลีสงบ
 
1052 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1. นายจีระศักดิ์  -
2. นายเต็งพ่อซู  -
3. นายแอ้ก้อมึ  -
 
1. นายสนธยา  ภู่ค้าขาย
 
1053 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 1. นายวันชัย  สุทธิธนเหม
2. นายสิทธิชัย  ครองไทย
3. นายสุรชัย  วาสนาดีชาวพนา
 
1. นางสาวอชิรญา  สาธุสถิต
2. นางสาวมัณฑนา   แสนเกษตรกร
 
1054 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงดวงดาว  ศิริยั่งยืน
2. เด็กหญิงรมณ  มีสวัสดิ์วงษ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  สินไพบูลย์เลิศ
 
1. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
2. นางวณิสา   ถิ่นทัพไทย
 
1055 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายญาณวรุตม์  ยาหมุด
2. เด็กชายนพรัตน์  พูนดำ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วณิชแจ่มจรัส
 
1. นางสาวจุรี  แสงหงษ์
2. นายอนุกรณ์  เมาหา
 
1056 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวศศิวิมล  วนาจารุ
2. นางสาวสุดนภา  รักษ์แม่ละเมา
3. นางสาวสุวนันท์  พจน์พิทักษ์สกุล
 
1. นายวีระพงษ์  ดารดาษพฤกษา
2. นางวิมลพร  แจ่มวงษ์อินทร์
 
1057 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ขวัญอาชากุล
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงท้าว
3. เด็กหญิงณิชากร  พรอำนวย
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  เรืองวงค์
 
1058 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวฉันทิกา  ไพรสุทธิ
2. นางสาวพิมพ์ใจ   มยุเรศสุวรรรณ
3. นางสาววันเพ็ญ   คีรีสุเรนทร์
 
1. นางสาวนภัทร   ลังกาวงศ์
2. นางสาวนุสรา   พรหมวิหาร
 
1059 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวปวีณา  แซ่ยั้ง
2. นางสาวลักษิกา  แสงยางใสสะอาด
3. นางสาววันเพ็ญ  ชินวิวัฒน์พนา
 
1. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
2. นางสาววณิสา   ถิ่นทัพไทย
 
1060 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ตระการตระกูล
2. นางสาวพงศ์ศุลี  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวพรทิพา  ย่างแก้วสกุล
 
1. นางหรรษา  ทริชาติ
2. นายครรชิต  ละอองทอง
 
1061 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวจิรวดี  ดวงกมลวารี
2. นางสาวพรสวรรค์  รติกิจสถาพร
3. นางสาววันดี  เสียงสู่สวรรค์
 
1. นางสาวสวิตตา  ดอยแก้วขาว
2. นายธีรวิทย์  กวดขัน
 
1062 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.75 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปาลิตา  สุวรรณ
2. นางสาวรัชนี  กู่แก้วเกษม
3. นางสาวเสาวนีย์  แซ่ม้า
 
1. นางกนกววรณ   สวนใต้
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์
 
1063 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายจิรายุ  แสนนิ่มนวล
2. นายธนพล  ทัศนีย์พานิช
3. นายโชคชัย  อัศวบัญชร
 
1. นางสาวจุรี  แสงหงษ์
2. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
1064 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  ชมชอบวนาลี
2. นายณัฐติวุฒิ  ตาลาว
3. นางสาววิยดา  ภาสกรมงคล
 
1. นายจรูญ  พันธ์ศรีธัญรัตน์
2. นางพัชรินทร์  จันตะบุตร
 
1065 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงประสาน   วนาเวียงวงศ์
2. เด็กหญิงรติมา   ไพรวันบริสุทธิ์
3. เด็กหญิงรัชนี   คีรีสุเรนทร์
 
1. นางศิริรัตน์   กันเมืองเวียง
2. นางเกศรา   เตชะ
 
1066 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. นางสาวนุสรัตน์  เพชรประดับ
2. นางสาววริศรา  ไกรทอง
3. นางสาววริสา  วงศ์รติกาลไพศาล
 
1. นางกมลเนตร  จิตตะ
 
1067 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ต๊ะวัน
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  อินจุ้มสาย
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มังสา
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
 
1068 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  คีรีอภิบาล
2. เด็กหญิงปริยพัช  เทพบุญ
3. เด็กหญิงสุวิมล  ดาวประดับฟ้า
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  จันทร์โฉม
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
1069 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวณัฐมน  พิทักษ์พัฒน์ผล
2. นางสาวรัตนา  มะพร้าวอ่อน
3. นางสาวสุนารี  วนาเฉลิมจันทร์
 
1. นางณัฏฐศศิ  จันทร์เที่่ยง
2. นางศกุนตลา  เขื่อนศิริ
 
1070 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวขวัญนภา  แซ่ชอย
2. นางสาวชลิตา  เชาว์นันท์วิชญ์
3. นางสาวสุชาดา  ศิริปโชติ
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
 
1071 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวน่อลา   วนาระเบียบ
2. นางสาวสุวนัน   วนารักษาใจ
3. นางสาวเนาวรัตน์  แสนสุขสกุลอาสา
 
1. นางศิริรัตน์   กันเมืองเวียง
2. นางสาววริศรา   ทิพย์แดง
 
1072 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพร  เครือวงษ์
2. นางสาวขวัญฤมล  มานะคีรีกุล
3. นางสาวพรนภา  การะยม
 
1. นางรำพรรณ  ปันส่า
2. นางสาวจันทนา  ขัดต๋า
 
1073 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายพาซอหนุ  -
2. นางสาววศินี  จางวาง
3. นายสุชาติ  อุทัยใจผ่องใส
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  จันทร์โฉม
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
1074 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  เอี้ยงเตจ๊ะ
2. นางสาวอรุโณทัย  สุวรรณโคตร
3. นางสาวอารยา  จันแก้วปง
 
1. นางสาวเนตรนภา  สายเสือ
 
1075 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกันตพร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงปภาวดี  ย่างเจริญชัย
3. เด็กหญิงมนัสวี  อาชาคีรี
 
1. นางจิราภรณ์  พึ่งพิณ
2. นางสาวสุดารัตน์  นาวินสันติราษฎร์
 
1076 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงฑุลิกา  ไพรวันไพศาล
2. เด็กหญิงวิไลพร  ไพรวัลย์เกิดลาภ
3. เด็กหญิงอัมพร  ไพรวันประสบสุข
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นางสาวชลาพร  จำลองเพ็ง
 
1077 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษชล  คำแจ้
2. เด็กหญิงภัคจิรา  มั่นทอง
3. เด็กหญิงอริสา  ตุ้ยลำปาง
 
1. นางสาวรัชกนิษฐ์  ธรรมลังกา
 
1078 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวิภา  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงนารี  -
3. เด็กหญิงอะซูมี  ไพรนฤเมศ
 
1. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
2. นางสาวจันทร์จีรา  จันทร์โฉม
 
1079 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวกาญจนา  คีรีพิราม
2. นางสาวรัชนี   วนาพาพบสุข
3. นางสาวอภิญญา  วนารังสี
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นางนงค์นุช  เริ่มแรก
 
1080 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวจรินทร์พร  เถาวัลย์ทอง
2. นางสาวญาณิศา  รุ่งเรืองห้วยแป
3. นางสาวพรนภา  คำแก้ว
 
1. นางรำพรรณ  ปันส่า
2. นางสาวไพรงาม  โพธิ์พุฒ
 
1081 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวกุลิน  กุลวรรลภย์
2. นางสาวอรณิช  ศิริยั่งยืน
3. นางสาวเบญจรัตน์  แซว่าง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พึ่งพิณ
2. นางสาวสุดารัตน์  นาวินสันติราษฎร์
 
1082 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.75 ทอง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยมุงคุณ
2. นางสาวสุภัสสรา  อ้ายจุ้ม
3. นายอภิชาติ  จาสุ
 
1. นายอำนวย  อาจหาญ
2. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
 
1083 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวพรสุดา  ไพรมนตรา
2. นางสาววราภรณ์  เกษมธัญญากิจ
3. นางสาวเนตรชนก  ระเริงแม่เมย
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  จันทร์โฉม
2. นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส
 
1084 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวศุภิสรา  ประมาณ
2. นางสาวสายฝน  ดวงอุดสา
3. นางสาวสุจิตรา  แสนใจ
 
1. นางสาวเนตรนภา  สายเสือ
 
1085 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมขาว
2. เด็กหญิงบรรฑิตา  เมทา
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ปินตา
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นายพนัส  รามสูต
 
1086 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงทิพสุดา  อาญาเวช
2. เด็กหญิงนฤมล  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงปิยะดา  ธนาดลบุญกุล
 
1. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
2. นางพัชณี  วงศ์ธิมา
 
1087 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิง ลัดดาวัลย์   วนาทัศนัย
2. เด็กหญิงจันทร์แก้ว   วนาอัครไพศาล
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   นพเก้ามงคล
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
2. นางจิราพรรณ   ใจวงค์
 
1088 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงธรณิศร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงภัททิยา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สยามพลคีรี
 
1. นางอชิรญา  นพวงค์คีรี
2. นางสาวดารุณี  มานะตา
 
1089 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เมทา
2. เด็กชายวรวิช  ทารินสุ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  พรมทองพันธ์
 
1. นางสาวรัชกนิษฐ์  ธรรมลังกา
 
1090 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  แก้วกลุ่ม
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปันกัน
3. เด็กหญิงรินรดา  เทียนสว่าง
 
1. นางสาวเนตรนภา  สายเสือ
 
1091 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวพัชรี   จันทร์ลองวนา
2. นางสาวพิมพ์ศรี  ยิ่งรักพนากำเนิด
3. นายสมหมาย  แสนงามทัศนีย์
 
1. นายสิทธิวัฒน์  ชีวกุลสัมพันธ์
2. นายชัชรินทร์  เชียงทา
 
1092 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปวันรัตน์  ดงห้วยม่วง
2. นายวิศรุต  กอบฝั้น
3. นางสาวสุนิดา  เวชวัชรกุล
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นายพนัส  รามสูต
 
1093 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาววรดา  เมฆกลางนภา
2. นางสาวเบลพอ  เสียงสู่สวรรค์
3. นางสาวโย๊ะซอ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางพรทิพย์  เผื่อนงูเหลียม
2. นางสาวนิติกร  คงกล่อม
 
1094 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.1 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. นางสาวรัชนี  อย่างคุณธรรม
2. นางสาวสุวรรณา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาวอาทิตย์  อัฉริยะเดชา
 
1. นางอชิรญา  นพวงค์คีรี
2. นางสาวดารุณี  มานะตา
 
1095 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.75 ทอง 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  ชมมี
2. นางสาวเรณุกา  เตจา
3. นางสาวโสรญา  ต๊ะมูล
 
1. นายรวิพล  ผาแสนเถิน
2. นางสาวอรษา  ทับศรีรักษ์
 
1096 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวข้าวโพด  นิยมไทย
2. นางสาวณัฐณิชา  แสนธิ
3. นางสาวทิพปภา  ใจจันตา
 
1. นางสาวเนตรนภา  สายเสือ
 
1097 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายกรัณย์พล  ถิรนัยรัตนกุล
2. เด็กชายประสงค์  ชัยวงศ์ธนา
3. เด็กชายไชยภพ  วิจิตชัยเจริญกุล
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
 
1098 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  สานอินสี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ต๊ะแปงปัน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วกลุ่ม
 
1. นางกนกววรณ   สวนใต้
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์
 
1099 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  จันมา
2. นางสาวศิรินทิพย์  ทะนันใจ
3. นางสาวอรพิน  แก้วหล้า
 
1. นางสาวสิริมนัส  พุ่งโตมร
2. นางสาวสุกัญญา  ด้วงวัน
 
1100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายก๊อต  -
2. นายยสินทร  อุดมศรีมงคล
3. นายอนุชา  รุกันทา
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
2. นางสาวธนิษฐา  สายบัว
 
1101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองผกาธารา
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
1102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงวีร์สุดา  สรรดำรงชนะ
2. เด็กชายสัภยา  ย่างคุณธรรม
 
1. นางสาวธนภรณ์  ทิพวัน
 
1103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายบัณฑิต  จิตจริง
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
2. นายพัชรพล  อ่อนนุ่ม