คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสิน
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10:29 น.