แจ้งจากเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปะ ทัศนศิลป์
หัวข้อการแข่งขัน
  • กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ -> " ศิลปะรักษ์โลก " ทั้งม.ต้น และม.ปลาย
  • กิจกรรมวาดภาพระบายสี -> " ถิ่นไทย น่าเที่ยว "  ทั้งม.ต้น และม.ปลาย
  • กิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี -> " ประเพณีไทย " 
  • กิจกรรมวาดภาพลายเส้น -> " มีศีล มีสุข "
  • กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด -> " เศรษฐกิจพอเพียง "
  • กิจกรรมประติมากรรม -> " ประเพณีไทย " 
  • กิจกรรมเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ -> " วิถีไทย "
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 09:56 น.