สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สรรพวิทยาคม 44 26 19 89 96 10 5 1 111
2 แม่ระมาดวิทยาคม 18 9 12 39 50 12 11 1 73
3 อุ้มผางวิทยาคม 17 12 8 37 41 8 3 3 52
4 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 12 3 5 20 27 9 5 2 41
5 บ้านแม่ระเมิง 11 12 5 28 34 5 9 1 48
6 ท่าสองยางวิทยาคม 10 14 7 31 44 11 4 3 59
7 พบพระวิทยาคม 9 14 8 31 44 19 4 2 67
8 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 9 10 3 22 36 12 5 6 53
9 บ้านแม่อุสุวิทยา 7 5 7 19 23 5 1 0 29
10 ป่าไม้อุทิศ 4 6 7 17 30 47 16 6 3 69
11 แม่จะเราวิทยาคม 5 5 4 14 24 19 9 4 52
12 บ้านกล้อทอ 5 2 1 8 18 16 6 4 40
13 แม่กุวิทยาคม 4 6 3 13 21 14 5 2 40
14 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 3 8 7 18 29 6 10 4 45
15 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 3 5 6 14 19 9 6 5 34
16 แม่ปะวิทยาคม 1 5 4 10 23 10 4 3 37
17 ภัทรวิทยา 1 4 3 8 16 10 7 2 33
18 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 1 0 4 5 14 8 8 2 30
19 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1 0 1 2 6 3 4 1 13
20 อิสลามศึกษา 0 2 0 2 2 3 2 1 7
21 ธรรมวัตรวิทยา 0 0 0 0 5 4 4 2 13
22 โสภณวรคุณวิทยา 0 0 0 0 1 2 3 1 6
รวม 167 149 124 440 620 211 121 53 952