สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สรรพวิทยาคม 96 10 5 1 111
2 แม่ระมาดวิทยาคม 50 12 11 1 73
3 ป่าไม้อุทิศ 4 47 16 6 3 69
4 พบพระวิทยาคม 44 19 4 2 67
5 ท่าสองยางวิทยาคม 44 11 4 3 59
6 อุ้มผางวิทยาคม 41 8 3 3 52
7 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 36 12 5 6 53
8 บ้านแม่ระเมิง 34 5 9 1 48
9 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 29 6 10 4 45
10 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 27 9 5 2 41
11 แม่จะเราวิทยาคม 24 19 9 4 52
12 แม่ปะวิทยาคม 24 10 4 3 38
13 บ้านแม่อุสุวิทยา 23 5 1 0 29
14 แม่กุวิทยาคม 21 14 5 2 40
15 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 19 9 6 5 34
16 บ้านกล้อทอ 18 16 6 4 40
17 ภัทรวิทยา 16 10 7 2 33
18 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 14 8 8 2 30
19 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 6 3 4 1 13
20 ธรรมวัตรวิทยา 5 4 4 2 13
21 อิสลามศึกษา 2 3 2 1 7
22 โสภณวรคุณวิทยา 1 2 3 1 6
รวม 621 211 121 53 1,006