หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สมุทร์นาวีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ มงคลเจริญเชาว์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพันณี สุนันต๊ะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวา ตะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางจรวยพร คงมีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ปาลิไลครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายสมเกียรติ คงกล่อมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี บุญมากครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏสินี ปิ่นรัตน์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ใหม่จันทร์แดงครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี ธรรมจิตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญญรัตน์ หายทุกข์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุษา ทะมาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ดิษฐบรรจงครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู กิจวรรณครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวราณี บัวเรืองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายนพชัย สีนวลครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ใจทะเลครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ตันพรมเมืองครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพัชราภรณ์ ศรีดาเดชครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี เรืองพยัคฆ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร สินใจครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ยาโนยะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล วิราวรรณครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก เป็งมูลครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ ดอยแก้วขาวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ทัพปัญญาครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสมใจ อ้นอำไพครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสรีรัตน์ อุคหปัญญากุลครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง) รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ วิบุญกุลครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางกมลรัตน์ กาศโอสถครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัฉราพรรณ ผ่านพบครูโรงเรียนอุ้งผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ยะสุกิมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร เสาร์แก้วคำครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรายุ สมบัติปันครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวฐานิตา อิ่มวิมลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกวิสสร แสงท้าวครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุขครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกานต์ธีรา มาแก้วครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐรดา ขันเบาะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรภนา แสนยะครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอมนิการ์ น้อยจั่นครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางพิชชานันท์ มาอ่อนครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางภณิตา แก้วเจริญเนตรครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมยศ จิรกุลธรวณิชครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ แซ่มัวครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภัคณา นามวงศ์ศรีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทรพร อันถามนต์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ว่านเครือครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสัน สุนันทนาการครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายเวทย์บพิตร สุริยะมนีครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นายพันธการต์ กุลบุตรท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประสาร ทะมาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เทพาชมพูครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ ต๊ะอินไซครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวพิชชานันท์ เรียงชัยเลิศครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)กรรมการ
5. นางสาววรินดา มิตรรักครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายจักรินทวีทรัพย์ ลำเลิศครูโรงเรียนอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา กรกชจินดาครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ต้นคำครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลักขณา เกินสินครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐ์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนีย์ กัณทะวงษ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ดีรัศมีครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพันธกานต์ กุลบุตรครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร วงศ์จันทร์ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)กรรมการ
5. นางสาวปรียานุช คงยอดครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุทธิ ต๊ะสุครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกศล แซ่ลีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัตน์ บรรลือครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรายุส ยศธนบรรเจิดครูโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
5. นายคมสัน จินาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายชาญ แซ่ม้าครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ประธานกรรมการ
2. นายโกฏ์ธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณฐกร โมมขุนทดครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)กรรมการ
4. นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายอัษฎาวุธ เสนแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ ตาคำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา เทพอาวุธครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหนู อินต๊ะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรวรรณ คำน่านครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชิดา ตั๋นทาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สิระใจครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ โนนน้อยครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายโยธิน ใจอ่อนครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ แสงหนูครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา ตุ้มเขียวครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ คนประสพครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีญา สุดสมัยครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสาวโสภิตชา ทะขัติครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอำไพ พรมมาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชัญ ไทยแท้ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา อยู่ยาครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชวัลลักษณ์ วงค์พิทักษ์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา นภากาศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ระบอบครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สิทธิปัญญาครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุวิมล พรหมมะครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภัสสร ยะอะนันท์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสายชล สุกันทาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางนวพร ยอดปานันท์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปองพล เมืองมาหล้าครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา ชัยงามครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายพิณ เพ็งวันครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นายบุญทาน สารเพ็ชรครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประดับ เบ็ญมาตร์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรกานต์ เพ็ชรโนราครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ ชื่นสินครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ อ็อดพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา อิ่มประเกียนธรรมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ทาหว่างกันครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรัญญู แจงป้อมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารุณี ถนอมมานะกิจครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นางวารุณี ผ่องไพรวัลย์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ผลัดคำวงษ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวชิรา เสนสอนครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา โลหะการกครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ วงษ์กลมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณรท หงษ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางชลธิชา นุชารัมย์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล หริ่งรัตนพันธ์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นางพัชณี วงศ์ธิมาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางฐานิช จันทร์ต๊ะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางนภาพร คำมูลครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ประทีป ณ ถลางครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงห์คำ ยอดปานันท์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา กาศเจริญครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางนาฏยา ต๊ะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชนี ดวงตันครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยสวัสดิ์ ทองประวิทย์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัมภวัน จันธิดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัช ยะสุคำครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางทองแข หมื่นพิลมทองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วินาโรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร แสงทองครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวีศิลป์ ปานสินชัยครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ก้องทองครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นายจตุรงค์ ต๊ะสุครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกษิดิศ เลิศรัตนพันธ์ุครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ใจคำครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชูเกียรติ เนตรจอมไพรครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายนาวิน ฉัตรชัยลือนามครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาวดี คงคำครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายอดิเรก ทิมกุลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายธิติวุฒิ หว่างวงษ์แก้วครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทิดพงศ์ เมิดไธสงครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุจินต์ สุภาพกุลครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ แย้มมีครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์ สุนันท์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล อุดจอมครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฤชุอร คำประเสริฐครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตรา อยู่เจริญครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิวิมล มณีวรรณครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจรูญชัย สีจ๊ะแปงครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ จำนงค์รัตน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ คำตื้อครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนาตยาณี ไวว่องครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐศศิ จันทร์เที่ยงครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. ส.ต.ท.อุเทน มาก่อครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ก้อนแก้วครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นายปกรณ์ พูนใจสมครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกตุกิจ สิทธิกายครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ หทัยสุทธิครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทธวัฒน์ สมภารครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นางสาวดาหวัน บุญตาเห็นครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย พันธุลีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ทองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประยูร ก๋าเครือคำครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นายปัณฑกฤต อินทะโชติครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ อภัยรุณครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา เนื่องพุกครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน ถิ่นการ์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมนต์ศักดิ์ จิตต์จริงครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยกร มาลีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานัส ปันหล้าครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวเนตรนภา สายเสือครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา สันโดษวนาไพรครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ เทียมแก้วครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส สีจันทร์สุขครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ คำลือครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศศิกานต์ ธนะการครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรศักดิ์ เรือนคำครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ จำนงค์รัตน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางนุจรีย์ คำวันนาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิชุตา ศรีม่วงครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา บุญถนอมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภิภพ สุทำแปงครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา ใจมาครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นางสาวทองสุก ศรีคีรีราษฎร์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ ทิคำมูลครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรวรรณ ปิจิตรครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ พรมคำตันครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ สมณะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงนภสร องค์การครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชีพสุมน ชัยแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพิมสิริ หรูวรนันท์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุไรพร ศิลาอ่อนครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ คำยงครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย พรมเทพครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุลครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายพัสกร มาลารัตน์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิพรรณ อุดจอมครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ สว่างเดือนฉายครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพุทธชาติ ใจใสครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุนทร ปัญญาสิทธิ์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายกณวรรธณ์ เพชรก้อนหัวหน้าฝ่ายนักบริหารสาธารณสุขระดับต้นประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ พันธุ์ดีครูสอนแอโรบิคเทศบาลนครแม่สอดรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐจีรา เมืองง้าเจ้าหน้าที่พลศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากกรรมการ
4. นายพิพิธพัฒน์ จันโอดครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)กรรมการ
5. นายพร้อมพงศ์ ไอยราเศวตครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ชุนณวงษ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรูญ พันธ์ศรีธัญรัตน์ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลณัฐ กันทะทำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำพล สุรินทร์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุฤทธิ์ ปกติจิตครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายดำรง กอบฝั้นครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ใจยอดครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำพล สุรินทร์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรินทร์ เมืองง้าครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเพิ่มพร วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อุทุมพรพิพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางเพิ่มพร วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนทร อุทุมพรพิพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นายรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นายอมร สุวรรณยศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นายอมร สุวรรณยศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล อภัยจิตต์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพิ่มพร วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล อภัยจิตต์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพิ่มพร วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอมร สุวรรณยศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางปรตา วงศ์อารีครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรจง เทียนเจริญครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพิพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางปรตา วงศ์อารีครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรจง เทียนเจริญครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพิพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล อภัยจิตต์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตภาค เขื่อนแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล อภัยจิตต์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตภาค เขื่อนแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวธีราภรณ์ อินทรสอาดครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ อินทรสอาดครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ อินทรสอาดครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ อินทรสอาดครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุพล ใจยวนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ อินทรสอาดครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายปราโมทล์ สังข์ขาวครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายโชติภัทร พรอภิธัญโรจน์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนน แก้วปลั่งครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายศรัทธา อินพหลครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายโชติภัทร พรอภิธัญโรจน์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนน แก้วปลั่งครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายศรัทธา อินพหลครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโชติภัทร พรอภิธัญโรจน์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา อินพหลครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายปราโมทล์ สังข์ขาวครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโชติพัฒน์ พรอภิธัญโรจน์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนน แก้วปลั่งครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายศรัทธา อินพหลครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายปราโมทล์ สังข์ขาวครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา อินพหลครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายโชติภัทร พรอภิธัญโรจน์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนน แก้วปลั่งครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายโชติภัทร พรอภิธัญโรจน์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา อินพหลครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐชนน แก้วปลั่งครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทล์ สังข์ขาวครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรัทธา อินพหลครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนน แก้วปลั่งครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายโชติภัทร พรอภิธัญโรจน์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโชติภัทร พรอภิธัญโรจน์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนน แก้วปลั่งครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทล์ สังข์ขาวครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายโชติภัทร พรอภิธัญโรจน์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนน แก้วปลั่งครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายศรัทธา อินพหลครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวัต ทรัพย์อุปถัมภ์ครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายปราโมทล์ สังข์ขาวครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรัญญู ละม้ายเมืองครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนงคราญ ก้อนจะราครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธพรรณ บุญหมื่นครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissChen Xiangjiครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
4. นางสาวจิราธร สิงห์ก๋าครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวพรนภัส ธนโชครุ่งเจริญครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา รับแสงครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร ยศวิชัยพรครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissZong Peihuaครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
4. นายจิรันติกร แซ่ย่างครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพรรณ บุญหมื่นครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรนภัส ธนโชครุ่งเจริญครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายยุทธพรรณ บุญหมื่นครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราธร สิงห์ก๋าครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. MissWu Wenjingครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. MissChen Yawenครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการ
5. นางสาวมยุรา ยุทธชุมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ เมืองใจครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ทาหว่างกันครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. MissWu Wenjingครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา รับแสงครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริกร ยศวิชัยพรครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
6. นายยุทธพรรณ บุญหมื่นครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรนภัส ธนโชครุ่งเจริญครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาประธานกรรมการ
2. Mrs.Liu Liangครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)รองประธานกรรมการ
3. MissWu Wenjingครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา รับแสงครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพรรณี ทาหว่างกันครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนงคราญ ก้อนจะราครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา ยุทธชุมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรันติกร แซ่ย่างครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริกร ยศวิชัยพรครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐชรัตน์ ตันพิพัฒนกิจครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธัญวุฒิ บัวหลวงครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิต เกิดมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสันติ เกิดมูลครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายลัญฉกร แก้วคำปันครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นางสาวชุลีกร สิงห์มะสิครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ บัวหลวงครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิต เกิดมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสันติ เกิดมูลครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายลัญฉกร แก้วคำปันครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นางสาวชุลีกร สิงห์มะสิครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายกันตภณ นุชวิจิตรครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ มงคลเจริญเชาวน์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ สาระมนต์ครูโรงเรียนท่านผูหญิงวิไล อมาตยกุล(บ้านเปิงเคลิ่ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ โทนแก้วครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชรีย์ จำปาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดลยา แซ่กือครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจุฬาลักษณ์ โทนแก้วครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชชรีย์ จำปาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดลยา แซ่กือครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ต๊ะสุครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ทัพปัญญาครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ศุภกิจวิศิษฏ์กุลครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวแพรวา ตะวงษ์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรายุ สมบัติปันครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพรรณ ผ่านพบครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิรมณ แก้วศรีสดใสครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ กาศโอสถครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสุพันณี สุนันต๊ะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือนครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุขครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ปาลิไลครูโรงเรียนแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงกมล ตันพรมเมืองครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นางสาวอุษา ทะมาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุขครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร เสาร์แก้วคำครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรานี บัวเรืองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิทตา สุรินรังษีครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวสุจิตราภรณ์ เขาคำครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสาวิตรี สุตะวงค์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นายธนากรณ์ เมทาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิตราภรณ์ เขาคำครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอังศนา ตันมาครูโรงเรียนบ้านกล้อทอรองประธานกรรมการ
3. นายเป็นหนึ่ง อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดงครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท กองธรรมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ ทิพวันครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต พรมทับครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาววรัฐยา อันถามนต์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตฤทัย กันจะนะครูโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายฤทธิไกร วีระครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ จงบริบูรณ์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิวพร ทิฆัมพรธีรวงษ์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุภา เนตรนาคครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัฐ ปัญญาเทพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา ถกลบูชาครูโรงเรียนบ้านกล้อทอประธานกรรมการ
2. นายกังวาน สิทธิมาครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธนิดา แก้วทิพย์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสติ เพียรทำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขันทอง สร้อยอาภรณ์ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตราภรณ์ เขาคำครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอังศนา ตันมาครูโรงเรียนบ้านกล้อทอรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา มาตราครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายเสกสรรค์ ใจมั่นครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจตุรงค์ ต๊ะสุครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายโสภณ จงบริบูรณ์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ ปัญญาเทพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอดรองประธานกรรมการ
3. นายคณาธิป สอนเทศรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปิงเคลิ่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม บุญนายืนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดงครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอินธิรา จันทาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต พรมทับครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษบา ระรื่นครูโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ พุทธรักษาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี สุตะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายคณาธิป สอนเทศรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปิงเคลิ่งกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร ใจมั่นครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ วงษ์กลมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสินทร์ ปัณราชครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ สุยะยองครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
6. นายปองพล เมืองมาหล้าครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายบุญทาน สารเพ็ชรครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ปัณราชครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายปองพล เมืองมาหล้าครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ ปัณราชครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะชัย นาคนำทองครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกต เทอดโยธินครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญทาน สารเพ็ชรครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ปัญญากาวินครูโรงเรียนบ้านกล้อทอประธานกรรมการ
2. นายจิรายุส ยศธนบรรเจิดครูโรงเรียนบ้านกล้อทอรองประธานกรรมการ
3. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ ปิจนันท์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายนาวิน ฉัตรชัยลือนามครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ปิจนันท์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสินทร์ ปัณราชครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญทาน สารเพ็ชรครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันท์ รักทุ่งครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญทาน สารเพ็ชรครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิวพร ทิฆัมพรธีรวงศ์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางทองแข หมื่นพิลมทองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ จันดีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมที่ปรึกษา

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล ตาทิพย์ครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ประธานกรรมการ
2. นายธนากร โพธารินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ซิโนครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายทวี เอกวิลัยครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา บุญถนอมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายชัยมงคล ตาทิพย์ครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ประธานกรรมการ
2. นายธนศักดิ์ ซิโนครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายครรชิต ละอองทองครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนากร โพธารินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายเอกชัย บุญปันครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เขียวน้อยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ดุลยพันธ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ปริยวาณิชครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายทัสกร บูลย์ประมุขครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวฤทธิ์ ไชยโยครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เขียวน้อยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
2. นางหรรษา ทริชาติครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ปริยวาณิชครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายสุริยะ ดุลยพันธ์ธรรมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายชัชวฤทธิ์ ไชยโยครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ้งตะวัน เรืองวงค์ครูโรงเรียนราษฎ์วิทยา(ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา บุญเรืองครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา สายเสือครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพิศ ศรีบัวครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ้งตะวัน เรืองวงค์ครูโรงเรียนราษฎ์วิทยา(ตี่มิ้ง)ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา บุญเรืองครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา สายเสือครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพิศ ศรีบัวครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมี ผ่องโสภาครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉัตรชนก ทองทิพย์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพศิน อุตสาสารครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมี ผ่องโสภาครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จีรา จันทร์โฉมครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัทร ลังกาวงค์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางแพรวนภา ไชยวงค์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายวีรพงษ์ ดารดาษพฤกษาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวีรพงษ์ ดารดาษพฤกษาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร ลังกาวงค์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นางแพรวนภา ไชยวงค์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์จีรา จันทร์โฉมครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกัลยา มุสิทธิ์มณีครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจอมใจ หมื่นนราครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกมลเนตร จิตตะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ กันเมืองเวียงครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ด้วงวันครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกัลยา มุสิทธิ์มณีครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลเนตร จิตตะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ กันเมืองเวียงครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา ด้วงวันครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวมธุรส ทวิชาติครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนัส รามสูตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรำพรรณ ปันส่าครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ พึ่งพิณครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
5. นางสาวรัชกนิษฐ์ ธรรมลังกาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวมธุรส ทวิชาติครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพนัส รามสูตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรำพรรณ ปันส่าครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ พึ่งพิณครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
5. นางสาวรัชกนิษฐ์ ธรรมลังกาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ จันตะบุตรครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุรี แสงหงษ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายรวิพล ผาแสนเถินครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิติกร คงกล่อมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ จันตะบุตรครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุรี แสงหงษ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายรวิพล ผาแสนเถินครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิติกร คงกล่อมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุกรณ์ เมาหาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ สวนใต้ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนิษฐา สายบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายอนุกรณ์ เมาหาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา สายบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สวนใต้ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตภาค เขื่อนแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา เคลือบวังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสรยา ธรรมใจครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิวพร ทิฆัมพรธีรวงษ์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญธรรม บุญนายืนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัฐยา อันถามนต์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณิชนันทน์ สุยะคำครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]