หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2559   2 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 2 ต.ค. 2559 09.00-11.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 , 432 2 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 2 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 2 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 2 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 1/2 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 1/3 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 2/1 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 2/2 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร2 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร2 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หน้าห้องประชาสัมพันธ์ 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร2 ห้อง 3/1 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร2 ห้อง 3/2 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร2 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ใต้ถุนอาคาร2 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงยิม ห้อง โรงยิม 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
2 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ ห้อง อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
3 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงยิม ห้อง โรงยิม 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
4 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ ห้อง อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
5 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงยิม ห้อง โรงยิม 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
6 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ ห้อง อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
7 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงยิม ห้อง โรงยิม 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
8 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ ห้อง อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
9 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงยิม ห้อง โรงยิม 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
10 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ ห้อง อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
11 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงยิม ห้อง โรงยิม 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
12 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ ห้อง อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
13 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงยิม ห้อง โรงยิม 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
14 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ ห้อง อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
15 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงยิม ห้อง โรงยิม 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00
16 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ ห้อง อาคารสรรพการ 2 ต.ค. 2559 08.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ หอประชุม 2 ต.ค. 2559 9.00-10.30
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ หอประชุม 2 ต.ค. 2559 10.30-11.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ หอประชุม 2 ต.ค. 2559 13.00-15.00
4 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ หอประชุม 2 ต.ค. 2559 11.00-12.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ หอประชุม 2 ต.ค. 2559 15.00-15.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อุาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 1 2 ต.ค. 2559 10.00-11.00
2 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 1 2 ต.ค. 2559 09.00-10.00
3 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 3 2 ต.ค. 2559 11.00-12.00
4 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 2 2 ต.ค. 2559 11.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2559 9.00 - 12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2559 13.00 - 14.30
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตึก 6 ชั้น 1 ห้อง 611 2 ต.ค. 2559 09.00 - 10.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเกียรติยศ 2 ต.ค. 2559 09.00 น. - 10.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องเกียรติยศ 2 ต.ค. 2559 11.00 น. - 12.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสังคมฯ ชั้น 1 ห้อง 201 และ 202 2 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสังคมฯ ชั้น 1 ห้อง 204 และ 205 2 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสีชมพู ชั้น 2 ห้อง 311 2 ต.ค. 2559 9.00 - 12.00 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตึกสีชมพู ชั้น 2 ห้อง 312 2 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 ต.ค. 2559 08.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 ต.ค. 2559 13.00-17.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 ต.ค. 2559 08.00-14.00
4 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 ต.ค. 2559 08.00-14.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 2 ต.ค. 2559 08.00-14.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 2 ต.ค. 2559 09.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 2 ต.ค. 2559 08.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 2 ต.ค. 2559 09.00-15.00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2559 09.00-15.00
3 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 2 ต.ค. 2559 09.00-15.00
4 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง หน้า 421 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สนามบาส 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหารเล็กหลังน้ำตก 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหารแถวที่ 5-6 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหารแถวที่ 3-4 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหารแถวที่ 1-2 2 ต.ค. 2559 09.00-11.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องคหกรรม1 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เต้นท์หน้าห้องคหกรรม1 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เต้นท์หน้าห้องคหกรรม2 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ห้องคหกรรม2 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 1/1 2 ต.ค. 2559 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]