รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1
ณ จุดการแข่งขันที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคมและโรงเรียนผดุงปัญญา
ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาดา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางภิญโญ  มาอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สิงห์ไฝแก้ว
 
1. นางฐิติพร  พรมวิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวเหมรัตน์  ถาไชย
 
1. นางนิภาพร  ทองโพธิ์ศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ยิ้มเจริญ
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวพรลภัส  ผกามาศ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิพย์บุรี
 
1. นางวิมล  พิชัยณรงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายดนุพล  พุ่มสลิด
 
1. นางสาวสุวิภา  สุขเหล็ก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิสา  บัวงาม
2. เด็กหญิงธนาดา  โกอินต๊ะ
3. เด็กหญิงอารดา  เรืองเอก
 
1. นางปุณฑรา  บัวงาม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวนลินทิพย์  ฉิมป้อง
2. นางสาววรดา  ทาปิน
3. นางสาววริษฐา  บุตรดี
 
1. นางมาลินี  ชุมภู
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงตุฬาภรณ์  คำมูล
 
1. นางอรุณพรรณ  การกล้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุกสาด
2. นางสาวสุชานันท์  สอนคล่ำ
 
1. นางสาวภัทธิชา  นนทธิ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีกาวี
 
1. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  ครุฑหุ่น
 
1. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายจามัย  คล่องดี
2. นางสาวชนกนันท์  พรรณาศร
3. นางสาวอนุตตรีย์  ธรรมลังกา
 
1. นางสาวประไพ  แดงไฝ
2. นายสมรภูมิ  อ่อนอุ่น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  มาติน
2. เด็กหญิงอรกัญญา  ปั้นรูป
3. เด็กหญิงโสภิดา   มณีชัย
 
1. นางสาวลำภู  จันทร์พรม
2. นางสาวรัชนู  เนียมก้อน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวนลินี  ทิดไชย
2. นางสาวนันทวัน  ฉิมคง
3. นางสาวปิยะภรณ์  หม่อมทำ
 
1. นายจักรกฤษณ์  พรมไชย
2. นางศรัญยพร  ยันตะกนก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชนันภรณ์  ยิ้มสิน
2. นางสาววรรณฤดี  ประการแก้ว
 
1. นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล
2. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายประณิธาน  พรหมแก้ว
2. นายพสิษฐ์  หลักเมือง
 
1. นางอุไรัตน์  รัตนภักดิ์ดีกุล
2. นางอัญชุลี  วาวแวว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กชายศรัณย์  สมกำลัง
 
1. นางสาวรัชนู  เนียมก้อน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  ดีดทอง
 
1. นางนาถตยา  สุธรรม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายนิธิภูมิ  แสนแก้ว
2. เด็กชายนิธิวัฒน์  ศิระศุภนิมิต
3. เด็กชายลัทธพล  เลาหพิบูลรัตนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข
2. นางนารีนาฏ  จันทมงคล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธิษณิน  พินิชกชกร
2. นายภัทรภณ  บุญปาล
3. นางสาวสลิลทิพย์  หลวงมณี
 
1. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม
2. นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายนภพล  จิตกรนานา
2. เด็กชายภาคิน  เจริญพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุคนธา  ชอบธรรม
 
1. นางอัญชลี  เกิดแสง
2. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวณัฐณิชา  รัตนวิชัย
2. นางสาวณิชกานต์  เตจ๊ะ
3. นายสิทธิภรณ์  ขำศิริ
 
1. นางบรรจงรักษ์  กันแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  ประกิจ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงธนวันต์  อ่วมจ้อย
2. เด็กหญิงธัชธรรม์  ศรีสุขเดช
3. เด็กหญิงอภิษฎา  คุ้มฤทธิ์
 
1. นางสาวจิตรา  สมพิงค์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  ครุธแก้ว
2. นางสาวปัญชลี  โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาวปานหทัย  ปานแดง
 
1. นายภูมิ  ประยูรโภคราช
2. นางมัณฑนา  อนุสกุล จันทร์พานิช
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายฐากร  ยุวคูณชิตา
2. เด็กชายณฐธรงชนน  บุษยะบุตร
3. เด็กชายวิวรรธน์  ดิบดี
 
1. นางสาวรัตนา  ฟูมั่น
2. นางสาววาสนา  เกษกรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวนลิน  โฉมงาม
2. นายภูดิส  แก้วปาคำ
3. นางสาวเบญจมาศ  สายเสือ
 
1. นางสาวรัตนา  ฟูมั่น
2. นางสาววาสนา  เกษกรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายสันติราษฎร์  โสภี
2. เด็กหญิงเมษญา  เพ็งหัวรอ
 
1. นางปัทมา  ภู่สวาสดิ์
2. นางสาวจรรยา  ทุเรียน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายจักรภัทร  เพชรมา
2. นายภาคภูมิ  คุ้มวงษ์
 
1. นางชิโนลักษณ์  เรือนติ๊บ
2. นายนพประทีป  กองสี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายยศภัทร  ละเมียด
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อินปาน
 
1. นางการเวก  ไชยโอชะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิษณุชา  วิชาราช
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  รื่นอุรา
 
1. นางอัญชลี  เกิดแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายณัฐพล  อู่พลเจริญ
2. นายธนพล  สุภาโท้
3. นายศุภกร  พิมพ์สิงห์
 
1. นายอดิพงศ์  ท่วมจอก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกฤติญา  แซ่มี่
2. เด็กหญิงวงค์เดือน  วิเชียรฉายคีรีงาม
3. เด็กหญิงวาสนา  ทิพย์ธารากุล
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ชานุ
5. เด็กหญิงสุจิตรา  อินตาว
 
1. นางอินทิรา  ชิตก้องไพร
2. นางรุ่งทิวา  อ่อนยิ้ม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจุฬา  ธรรมสอน
2. นางสาวชุติกาญจน์  กรพาหา
3. นางสาวนภัสสร  สามารถ
4. นางสาวพลอย  สีสเกตุ
5. นางสาวอโรชา  ศรีทองกุล
 
1. นางสาวปรานี  อินทฉิม
2. นางสาวสุวณีย์  สอนไว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายกัมปนาท  ต๊ะคำ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขำสอางค์
3. เด็กหญิงธันยพร  ปันตา
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  โพศรี
5. เด็กหญิงอริสรา  วันเสาร์
 
1. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
2. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกมลพิชญ์  ท้วมเรือง
2. นางสาวปณาลี  สวนศรี
3. นายพงษ์ฐกร  บกแก้ว
4. นางสาวอภิญญา  สิงใส
5. นางสาวอริศรา  คำภิระ
 
1. นายพิทยา  รอดสุนทรา
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ฝั้นเฝือ
2. เด็กชายชัยณรงค์  มีปัญโญ
3. เด็กหญิงประภาพร  ทองหลง
4. เด็กชายรุ่งธชัย  ม่วงอ่อน
5. เด็กหญิงสุมิตตา  ประทาสิทธิ์
 
1. นางสาวเมทินี  หลักคำ
2. นายนพดล  ดิษร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรกมล  สิทธิจันทร์
2. นางสาวชรินรัตน์  จินาเขียว
3. นางสาวธัญชนก  ทองตะลุง
4. นางสาวภัคนันท์  ศรีสุราช
5. นางสาวรวงข้าว  ตุ้นคำ
 
1. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
2. นายศราวุฒิ  แก้วปินะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกรแก้ว  เลิศล้ำลำเภา
2. นางสาวกฤติกา  เพ็ชรแจ้ง
3. นางสาวจุฬารัตน์  ตุ่มทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วสุติน
5. นายณรงค์ศักดิ์  พุ่มสลิด
6. นางสาวณัฐนรี  มุ่ยดา
7. นายณัฐพัฒน์  บุญโนนแต้
8. นายธนกร  เรือนแก้ว
9. นายธนบดินท์  จุลกะ
10. นายนที  ปราณีตพลกรัง
11. นายพงศกร  พรหมดวงศรี
12. นางสาวรัชนก  ก้อนคง
13. เด็กหญิงวรรณพร  โตป๊อก
14. นายวัชรนนท์  เกิดแก้ว
15. นายสถิติ  เพ็ญจะภาค
16. นางสาวสัจจพร  มีเพ็ชร
17. นายสุรพล  ทิแก้ว
18. นายอดิศร  อยู่ดี
19. เด็กหญิงอภิญญา  มูลวงษ์
20. เด็กชายอภิวัฒน์  คำชุ่ม
 
1. นายพิทยา  รอดสุนทรา
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
3. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
4. นายศราวุฒิ  แก้วปินะ
5. นางชลอ  ถนัดวนิชย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ศรีจริยา
 
1. นายปวิณ  เกษวงศ์รอต
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายยอดชาย  ตรรกศาสตร์กุล
 
1. นางอินทิรา  ชิตก้องไพร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายวัชระ  วังมั่น
2. เด็กหญิงเพชรติกานต์  สุขอยู่
 
1. นายพีรพัฒน์  พรมพล
2. นางลั่นทม  ทองชุ่ม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เกียรติสิน
2. นายไชยวัฒน์  พรมฟู
 
1. นายพีรพัฒน์  พรมพล
2. นางลั่นทม  ทองชุ่ม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หมีใจ
2. เด็กหญิงคุณัญญา  เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์แจ่ม
4. เด็กหญิงนภสร  ฟั่นทา
5. เด็กหญิงพัชณิชตา  พานิชกุล
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราบอธรรม
7. เด็กหญิงพิชชา  ไทยเจริญ
8. เด็กหญิงวรรณพร  วงษ์ธิ
9. เด็กหญิงวารุณี  เขียวเกษม
10. เด็กหญิงสุภามาศ  แข็งแรง
 
1. นางธัญญาพร  เกตุด้วง
2. นางลั่นทม  ทองชุ่ม
3. นางบังอร  บุญคง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกชกร  ทองจุลเจือ
2. นางสาวกนกอร  จิราพรชัย
3. เด็กหญิงดรุณี  ไพรอุดมสิทธิ
4. เด็กหญิงดาริน  แซ่จ้าง
5. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่เห้อ
6. นางสาวนิภาภรณ์  ม้าทรัพย์เจริญกุล
7. นางสาวนุชจรี  แซ่ม้า
8. นางสาวบุษกร  สถิตพนากร
9. เด็กหญิงประภาดา  แซ่ม้า
10. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ว่าง
11. นางสาววิชญญาพร  ภัทรก่อเกิดบุญ
12. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พันธกิจพาณิช
13. นางสาวศจี  ลีลาชาวดอย
14. เด็กหญิงสายชล  แซ่โซ้ง
15. นางสาวอุไร  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
4. นายสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  แซ่ย่าง
2. นายสายฟ้า  แสงท้าว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
2. นายปราโมท  นึกหมาย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายอนุวิทย์  สมบัติรักษา
2. นายเกีย  แซ่ลี
 
1. นายปราโมท  นึกหมาย
2. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงสุภาพร  ทนุเดชคีรี
 
1. นายธณกฤต  มุมทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอาทิตยา  จินะชัย
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  วศินวงศ์สว่าง
 
1. นายศิริภัทรฺ  จันทมงคล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอิงกวี  ธนสัมปัตติ
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐัมพิดา  หาระคุณ
 
1. นายศิริภัทรฺ  จันทมงคล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชาลิดา  ตาวงษ์
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงวิภาพร  กนกฐิติมงคล
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนภาพร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงวาวา  -
2. เด็กหญิงศิริพรรษา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไพรพนาธร
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณิชพร  ศรีโมรา
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายชัยภัทร  แซ่กือ
2. เด็กชายชุติเทพ  อาชีวพฤกษากิจ
3. เด็กชายมอส  -
 
1. นายธณกฤต  มุมทอง
2. นางสาวสาริกา  อาชาแสนเจริญกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจักรพันธ์  -
2. นางสาวนิศากร  อาสารักไพร
3. นางสาววันเพ็ญ  ละออศรีโสภณ
 
1. นายธณกฤต  มุมทอง
2. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายจตุภัทร  อุดมสันติ
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวลดาวัลย์  บุตรมิ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย  ทิพมะณี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายอัครพล  สุขโทน
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวสุภัสสร  ช่างเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย  ทิพมะณี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิราช  ขำประสาท
 
1. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนราภัทร  คำเมฆ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย  ทิพมะณี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทรเกษม
 
1. นายโชติพัฒน์  พรอภิธัญโรจน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายเจตพล  เพราะดำ
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกัลย์สุดา  แซ่ย่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย  ทิพมะณี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาววนิดา  แสนอุ่นเรือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย  ทิพมะณี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา  เสริมทองหลาง
 
1. นางอัมพร  แสงสุวรรณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายพรรษวรรษ  หาญอินทร์
 
1. นายโชติพัฒน์  พรอภิธัญโรจน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจอมอัศวิน  นาคอ่อน
2. นางสาวชุลิตา  หนูแดง
3. นางสาวทัศน์ผล  ประเสริฐปั้น
4. นายธนากร  วงษ์โม้
5. นายธันยากร  เครือแขม
6. นายศรสกุล  อ่อนยิ้ม
7. นายศิวกร  เรืองรอง
8. เด็กชายศุภกิตติ์  หล้าเตจา
9. นายสัภยา  เจ๊กสมบัติ
10. นายสุทธิพงษ์  พรมคำ
11. นายสุภัทร  นุ่มปรางค์
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
2. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายกิติภพ  พุ่มสลิด
2. เด็กชายธนภัทร  สุขสุวรรณ์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วสุติน
4. เด็กชายสิทธิกร  พุ่มสลิด
5. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทร์องอาจ
6. เด็กชายเจษฏากร  กมลดิลก
 
1. นายพรเทพ  ใจมูล
2. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายนันทพงศ์  ปันอ่วม
2. นายนิธิกร  ทรงอยู่
3. นายภูมินทร์  คำสียา
4. นางสาววรรณวิศา  ศรีคำภา
5. เด็กชายอภิสิทธ์  เขียวแดง
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
2. นายณัฐชนนท์  แก้วปลั่ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพิชัย  สุริวงศ์
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายปวัตร  ภู่ชินาพันธ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เฉลยจรรยา
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ทวิตชาติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวเอื้อมดาว  พรมปิก
 
1. นายสมเกียรติ  บุญยะทิม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กชายสถาพร   ปูเครือ
 
1. นายปราโมทล์  สังข์ขาว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายพงษ์พันธ์  เพ็ชรโต
 
1. นายธนวัต  ทรัพย์อุปถัมภ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวพนารัตน์  ภูผาทองผกา
 
1. นายสมเกียรติ  บุญยะทิม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เฮียงสอน
 
1. นางสุรีธร  ขันติโคตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายสหรัฐ  มากทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  กองแก้ว
 
1. นางสุรีธร  ขันติโคตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ลาช่อง
 
1. นางสาวสิริรัตน์  คีรีพิสุทธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวนิชา  แซ่เฮ่อ
 
1. นางชิโนลักษณ์  เรือนติ๊บ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายธนพล  พันสมุทร
2. นายธีรชัช  เพิ่มเพ็ง
3. นายนันทพงศ์  ปันอ่วม
4. เด็กชายพงศ์ปณต  ขัดกันทะ
5. เด็กชายอติวิชญ์  พงษ์นุช
6. นายอภิสิทธิ์  เขียวแดง
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
2. นายณัฐชนนท์  แก้วปลั่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ชัยแก้ว
2. เด็กชายครรชน  ศิริ
3. เด็กชายจิตติพัทธ์   ขจรคำ
4. เด็กหญิงจิตติมา  ทองคำ
5. เด็กชายจิรพันธ์  เลาว่าง
6. เด็กชายชวฤทธิ์  เลาว่าง
7. เด็กชายณัฐพล   มูลละม่อม
8. เด็กชายทศพร  เลาว่าง
9. เด็กชายธนพล  คำภิโล
10. เด็กหญิงธนัชพร  สุยะแก้ว
11. เด็กชายธรรมรัตน์  เกตกลมเกลา
12. เด็กชายธีรภัทร์   อาสนา
13. เด็กชายธีรเดช  แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงนิตยา  สมนารินทร์
15. เด็กหญิงนิตยา   สุยะแก้ว
16. เด็กหญิงพรชิตา  เกตุกลมเกลา
17. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  แก้วฟ้า
18. เด็กหญิงภัทรสุดา  พุ่มจันทร์
19. เด็กชายรพีภัทร  คำชุ่ม
20. เด็กชายราเมศ  อัศกรรณ
21. เด็กหญิงวราพร  เภาหนู
22. เด็กชายวีรภัทร  กรุมุติ
23. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำภิโล
24. เด็กชายศรายุทธ  หมีใจเจริญ
25. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์วันดี
26. เด็กชายสุธี  ตาสา
27. เด็กชายสุวิจักษณ์   โคตุดร
28. เด็กชายอัครนิล   อ้นโต
 
1. นายปราโมทล์  สังข์ขาว
2. นายทวีรัชต์  ดิบดี
3. นายวรัญญู  ละม้ายเมือง
4. นายสะอาด  หลอมทอง
5. นางนิสา  หลอมทอง
6. นางนงค์นุช  พันธ์พืช
7. นายณัฐชานันท์  วันดี
8. นางสาวอรทัย  ใจใส
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  ศิริโภคา
2. เด็กหญิงปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
3. เด็กชายวิกรม  บุญแถม
4. เด็กชายสวิตต์  มีสอน
5. เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์วิไลนคร
6. เด็กหญิงสุพิชญา  นพวงศ์
7. เด็กชายเจษฎากร  มุ่ยทุม
8. เด็กชายเนติ  เพิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท
2. นางรุ่งเดือน  ศิริมิลินทร์
3. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกรรณิการ์  พุกวงษ์
2. นายจักราวุธ  ดาบแก้ว
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุขใส
4. นางสาวพิมพิรัตน์  คำตุ้ย
5. นางสาวรวิสรา  อินสม
6. นายวรพล  เรืองจันทร์
7. นายวิศิษฎ์  ปัญญามูล
8. นายสุรชัย  นิลขลัง
9. นางสาวเบญจรี  แสงสุวรรณ
10. นายเรืองวุฒิ  ภูครองทอง
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
2. นางวัชรี  ปัญจอาม
3. นางสาวโชคธิดา  กลับรินทร์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงปาริชาต  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงปาลิดา  เจริญผลิตผล
4. เด็กหญิงวิวัลย์  แซ่หมี
5. นางสาวศลิษา  มหาสถาพร
6. นางสาวสุธิพร  แซ่กือ
7. เด็กหญิงอรดา  แซ่ม้า
8. เด็กหญิงอริษยา  แซ่ม้า
 
1. นางอินทิพย์  พจนพุทธิโชตื์
2. นางสาวสวรรญา  ฤทธิ์ขุน
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  เจ๊กคำ
2. นางสาวพจนา  ต่ายโพธิ์
3. นางสาววารุณี  ปามา
4. นางสาววิราพร  ตั้งน้อย
5. นางสาวหยดเทียน  คำเปีย
6. นางสาวอรวรรณ  ยองเปง
7. นางสาวเกศกนก  อุ่นเรือน
8. นางสาวเมธิณี  ตองเต
 
1. นางสาววารี  มหาวัน
2. นางสาวศรสวรรค์  มีมุข
3. นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด
4. นางสาวอภิญญา  กองละคร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจตุพล  คำจ๊อก
2. นายจอมอัศวิน  นาคอ่อน
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์เทศ
4. นายศักดินนท์  บุญอินทร์
 
1. นายอธิพันธ์   ชัยศรี
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวจุฑามณี  เพ็ชรหนู
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  รัตนหิรัญวงศ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวแพรวนภา  สาริกา
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวสมฤทัย  บกแก้ว
 
1. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายพร้อมพงษ์  จิ๋วปัญญา
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
103 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวณัฐนิชา  จันทราช
2. นางสาวณัฐพร  นาคแก้ว
3. นางสาวธรรมลักษณ์  บุบผา
4. นางสาวผ่องอำไพ  แก้วโน
5. นางสาวภคิณี  ยามา
 
1. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวขวัญจิตตรา  จันทร์เต๊บ
2. นางสาวจันทิมา  ราศรีมิล
3. นางสาวปราณปริยา  พิกุลขาว
4. นางสาวปาริชาติ  สุวรรณเทา
5. นางสาวรัตนาภรณ์  หมูจุน
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวปราณปรียา  หม่อมแปง
2. นางสาวสิรีธร  นวพงษ์ภูษา
 
1. นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายกวินภพ  สายธารโอบวารี
2. นายจะบอย  ภาสกรหิรัญ
3. เด็กชายรวี  โชติคัดนานต์
4. นายวีรพงษ์  วารีขุนห้วย
5. นายสมชาย  -
6. นายสมเกียรติ  ภมรศิริเลิศ
7. เด็กชายสุชาติ  บุญจันทร์
8. เด็กชายอนุรักษ์  รัศมีโชติกานต์
 
1. นายสมหมาย  มาวงษ์
2. นายสุริกิจ  เย็นชื่น
3. นายประพิณ  ปินตาคำ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ใจแสน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีสังข์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  โลหะเวช
4. นางสาววริศรา  รุ่งเรือง
5. นายวุฒิชัย  นาคีสินธ์
6. นางสาวศศิธร  โพธิ์ขำ
7. นายสุทธวีร์  แหงมงาม
8. นางสาวอริศรา  เดวี
9. นายไชยภัทร   เกียรติรวี
 
1. นายสุทินธ์  คำน่าน
2. นายปวิณ  เกษวงศ์รอต
3. นายดำรงพล  กิตติรัตนวศิน
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงชุติมา  ธรรมพฤฒินันท์
2. นางสาวประภัสสร  สว่างเดือนฉาย
3. เด็กหญิงพรรณพัชร  อนุรักษ์สาคร
4. เด็กหญิงอรนุช  กาใจ
5. เด็กชายเมธี  ปัญญาดิษฐวงษ์
 
1. นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
2. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวจิดาภา  รุ่งราบสูง
2. นางสาววาสนา  แซ่ท้าว
3. นางสาวสุกัญญา  แซ่กือ
4. นางสาวสุธิกานต์  สกุลวีรองรุ่ง
5. นางสาวโสภิต  กำชัยชนะ
 
1. นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
2. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์บริบูรณ์
2. เด็กหญิงปานรวี  ภูน้ำทอง
3. เด็กหญิงพิมทรัพย์  เพชรสุวรรณ์
 
1. นางสาธิตา  มัตนามะ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวนรมน  เกิดผล
2. นางสาววรรณวนัช  บุบผา
3. นางสาวเมศิญา  เที่ยงธรรม
 
1. นางภิญโญ  มาอ่อน
2. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เก่งกุญชร
2. เด็กหญิงนภาลัย  ทรงศรีพนา
3. เด็กชายมานพ  ผมตะภิรมย์
 
1. นางสาวกชพร  รักเรือง
2. นางสาวอินทิรา  ชิตก้องไพร
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นางสาวนภาลัย  อ้นบางเขน
2. นางสาวปานชีวา  มลิวัลย์
3. นายรุ่งทิวา  ตองเต
 
1. นางสาวระธีพร  บุญเสม
2. นางธฤตพร  ต่ายโพธิ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายรวีโรจน์  เหล็กเทศ
2. เด็กหญิงอารียา  เนื่องกลิ่น
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  สาลี
2. นายพัตทะนัน  วงษ์หนู
 
1. นางสาวสุพรรณี  พิริยาธาดานนท์
2. นายจำเนียร  เนียมจันทร์
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวภูริชญา  บัวบาน
2. นายอภิมุข  คำแก้ว
 
1. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์แพง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อินมะณี
 
1. นายสราวุธ  ชูหน้า
2. นางพรเพ็ญ  ขวัญดี
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐชนน  พบเพชรสวย
2. นายเดชาพล  นวลบ้านด่าน
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายอดิศร  โยธา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายศรัณยู  แหยมนาค
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ยางนอก
 
1. นายวรวุฒิ  มะลิวงษ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายวิศรุต  เจริญศุภผล
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ดีสลิด
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
2. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายปุณณพัฒน์  มหาไม้
2. เด็กชายเนติพงศ์  แย้มหมื่นอาจ
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
2. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวดลพร  ไชยคำพันธ์
2. นายโชคชัย  จำปา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  เจือจันทร์
2. นายณภัทร  บุญเรือง
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
2. นางนิภา  แหวเมือง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกรินทร์  อ่อนวงศ์
2. นางสาวนันท์นภัส  จินตพิทักษ์สกุล
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
2. นายวัชระ  วงษ์ดี
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายจิรกิต  บรรลือ
2. เด็กชายธนพล  สิทธิโชคเหล็กทอง
3. เด็กชายภวิศ  สุริยะ
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นางนิภา  แหวเมือง
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณันนท์  เวียงลอ
2. นายปิยภักดิ์  ยาดิบ
3. นายรัฐพล  เปียไพบูลย์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
2. นายวาณิช  แก้วเลิศ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายกิติธันวา  ครุฑฉ่ำ
2. นางสาวเบญญาภา  ได้พร
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นายวาณิช  แก้วเลิศ
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. นายดนัย  ราศิริ
2. เด็กชายนวภูมิ  ราศิริ
3. เด็กชายอาทิตย์  ปานสิงห์
 
1. นายวรวุฒิ  เนื้อนิ่ม
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจิรพันธ์  แสงสกุลไพศาล
2. นายธนพล  พันทะ
3. นายปรเมษฐ์  ไชยศรี
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
130 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิ่มทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  เหมือยมะโน
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  พรมบุญชู
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจัสมิน  ลิม
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ไถเงิน
3. เด็กหญิงเกศศิริ  วิชาราช
 
1. นางณัชชา  ศุภณัฐชัญชนา
2. นายอภิสิทธิ์  ตามา
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นางสาวกุลนันทน์  อินทวงศ์
2. นายนพพล  ปิกมาก
3. นายศักดิ์สิทธิ์  เกิดสุข
 
1. นางณัชชา  ศุภณัฐชัญชนา
2. นายอภิสิทธิ์  ตามา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นายธนดล  เลาว่าง
2. นายบารมี   นิธิเมธา
3. นายราชวัตร   แซ่ว่าง
 
1. นางพิมพิรา  สอนเนียม
2. นางสุนิษา  พูลศรี
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วนาลัยอภิบาล
2. เด็กหญิงน่อเตอ  นันทกิจวีระกุล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  -
4. เด็กหญิงสุมาลี  กิจการเสถียร
5. เด็กหญิงสุรีพร  ไพรจรัสเดช
6. เด็กหญิงเกศร  -
 
1. นางสาวประภา  กลีบเอม
2. นางสาวศุภศศิน  แซ่ย่าง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นายณัฐกิจ  ฉิมโค้
2. นางสาวปนัดดา  สาริดดี
3. นางสาวสุพัชรินทร์  เครือนิล
4. นายสุรศักดิ์  มั่นยืน
5. นางสาวเพียงดาว  เถื่อนรักษ์
6. นางสาวเมษา  อยู่เลิศลบ
 
1. นางสาวกาญจนา  อินหมี
2. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงธัญญา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงลัสนา  แซ่จ๊ะ
3. เด็กหญิงวารุณี  อัศดรประเสริฐ
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวมีนา  -
2. นางสาววรรณา  เสือสภาพ
3. นางสาวสุชาดา  พงศ์พูนภัสสร
 
1. นางบังอร  จันทร์ชุ่ม
2. นางขนิษฐา  ศรีปวนใจ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายวาทิน  เอมจัด
2. เด็กชายวาที  เอมจัด
3. เด็กชายอิทธิพัทร์  จิตธรรมมา
 
1. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
2. นางกฤษณา  อุดมโภชน์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นางสาวจันทนิภา  ลีมู่
2. นางสาวจิดาภา  แซ่ม้า
3. นางสาววิภา  ใจดี
 
1. นายธดล  สาบุ่ง
2. นางพัทธนันท์  จิรเลิศธนานนท์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  นาคสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ฉิมเชิด
3. เด็กชายสรรชัย  สงค์จันทร์
 
1. นางปัทมา  สามลทา
2. นางการเวก  ไชยโอชะ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. นางสาวกัญชรส  พึ่งวงษ์เขียน
2. นางสาวจิรนันท์  คุ้มสังกัด
3. นางสาวสุรีรัตน์   อยู่แป้น
 
1. นางปัทมา  สามลทา
2. นางการเวก  ไชยโอชะ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายบูรชัย  สนิท
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เกิดป้อม
3. เด็กชายอัครพนธ์  หนูแก้ว
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นายนิธิ  ฉวีวงษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โลสละศิริ
3. นายวงศกร  วงษ์ไว
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กลิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปั้นแปลก
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เส็งเหี่ยว
 
1. นางอุษา  กมุธากรณ์
2. นางสาวกาญจนา  อินหมี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวสิรีธร  แซ่สง
2. นางสาวเบญจา  เพชรกลัด
3. นางสาวเพชรรัตน์  เพ่งพิศ
 
1. นางมุกดา  พลนาค
2. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายสมคิด  แซ่กือ
2. เด็กหญิงสมฤดี  อย่างรุ่งโรจน์เชิด
3. เด็กชายแก้วเพชร  แซ่ลี
 
1. นางสาวศุภศศิน  แซ่ย่าง
2. นางภัณฑิรา  วงษ์คำ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนภาพร  ไพรเรือนทอง
2. นางสาวหยาดพิรุณ  อาจหาญ
3. นายไพโรจน์  กวางเนตร
 
1. นางสาวศุภศศิน  แซ่ย่าง
2. นายปรมินทร์  คำเครือ
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. นางสาวณธิชา  วิลาสไผ่เงิน
3. นางสาวอรทัย  วงศ์ธีรภาพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
2. นางสาวสุดารัตน์  จรัสการกิจ
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงรสริน  วงษ์ใส
 
1. นางสุกัญญา  ศิริมา
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนากร  จวรรณะ
 
1. นางสุกัญญา  ศิริมา
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายสพล  แซ่กือ
 
1. นายธนกฤต  มุมทอง
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กชายดนัย   กองละคร
 
1. นางสาวกมนทรรศน์  ภักดิ์อมรศิริ
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วแสนสาย
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายกรวิชญ์  ม่านเขียว
2. เด็กชายกิตติทัต  กาแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  นเรศชัยยุทธ
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร   แหวเมือง
2. เด็กหญิงอภัสรา   ยิ้มทัด
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
2. นางสาวนารีนาถ  ปัญญางาม
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ขันทองเฮ้า
2. นายพานิช  สุขเกษม
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
2. นางสาวพัชรา  มะโนวัง