ประกาศให้ Admin ศิลปหัตถกรรมฯ ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ประกาศให้ Admin ศิลปหัตถกรรมฯ ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนทุกรายการได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559  เวลา 16.30 น. เป็นต้นไปจนถึงก่อนการแข่งขัน  (ยกเว้นบัตรกรรมการไม่ต้อง Print)    หากพบข้อมูลผิดพลาด โปรดแจ้ง Admin กองกลาง ด่วนที่อีเมล  watcom610@gmail.com  หรือโทรศัพท์มือถือ 084-5952366      ---> สำหรับวิธีการแก้ไขเปลี่ยนตัวระบบใหม่ ปี 2559 คือ ในวันแข่งขันกรณีแก้ไขตัวสะกดให้แก้ไขในใบลงทะเบียนได้เลย  สำหรับกรณีเปลี่ยนตัว ให้รีบทำหนังสือบันทึกข้อความระบุรายละเอียดต่างๆ  เหตุผลให้ชัดเจนผ่านการลงนามจาก ผอ. ร.ร. ของท่านมาล่วงหน้า   เมื่อถึงวันแข่งขันให้นำบันทึกข้อความยื่นต่อกรรมการตัดสินอย่างน้อย 1 ท่านพิจารณา หากอนุญาตทางกรรมการจะเขียนบันทึกพร้อมลงลายมือชื่ออนุญาตในใบ DOC.5 หลังแข่งขันเสร็จทางกรรมการก็จะส่งมายังกองกลาง      สำหรับขั้นตอนต่างๆ แบบสรุป ให้ทุกท่านอ่านในบัตรประจำตัวทั้งนักเรียนและครูล่าสุดนี้   โปรดพิมพ์บัตรประจำตัวฯ ที่นี่   ---->   http://north66.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_card        อ้างอิงไฟล์ตารางการแข่งขันต้นฉบับที่นี่  http://tps.comsci.info/art66-2559/competition-table/     (แนะนำในการพิมพ์บัตรประจำตัว ควรใช้โปรแกรมบราวเซอร์ของ Google Chrome ใช้คำสั่ง "พิมพ์" และที่เมนูพิมพ์ด้านล่างซ้ายให้คลิก Check box ของตัวเลือก "พอดีกับหน้า" เช็คถูกออก ก็จะทำให้การพิมพ์ลงในกระดาษจากขนาด A4 มีขนาดเล็กลง พอดีกับบัตรทั่วไป)

----->  
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความในการเปลี่ยนตัว ที่นี่     http://tps.comsci.info/art66-2559/form-change-art66-2559/
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 17:16 น.