สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากพิทยาคม 41 21 6 68 68 3 2 0 73
2 ผดุงปัญญา 34 18 9 61 53 13 5 2 71
3 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 29 16 10 55 60 6 5 3 71
4 นาโบสถ์พิทยาคม 9 7 1 17 18 8 5 3 31
5 บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 8 10 9 27 27 10 3 4 40
6 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 8 9 11 28 25 14 8 2 47
7 สามเงาวิทยาคม 6 13 10 29 31 9 7 4 47
8 วังหินกิตติวิทยาคม 6 4 3 13 13 3 1 0 17
9 วังประจบวิทยาคม 6 3 7 16 16 9 2 2 27
10 ยกกระบัตรวิทยาคม 6 1 1 8 10 1 8 0 19
11 วังเจ้าวิทยาคม 4 0 2 6 15 10 7 0 32
12 ถนอมราษฏร์บำรุง 1 5 8 14 17 8 0 1 25
13 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 0 4 1 5 5 2 2 1 9
รวม 158 111 78 347 358 96 55 22 509