สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากพิทยาคม 41 21 6 68 68 3 2 0 73
2 ผดุงปัญญา 34 18 9 61 53 13 5 2 71
3 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 27 16 10 53 58 6 5 3 69
4 นาโบสถ์พิทยาคม 9 7 1 17 18 8 5 3 31
5 สามเงาวิทยาคม 6 13 10 29 31 9 7 4 47
6 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 6 8 11 25 22 14 8 2 44
7 วังหินกิตติวิทยาคม 6 4 3 13 13 3 1 0 17
8 วังประจบวิทยาคม 6 3 7 16 16 9 2 2 27
9 บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 5 8 9 22 22 10 3 4 35
10 ยกกระบัตรวิทยาคม 4 1 1 6 8 1 8 0 17
11 วังเจ้าวิทยาคม 4 0 2 6 15 10 7 0 32
12 ถนอมราษฏร์บำรุง 1 5 8 14 17 8 0 1 25
13 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 0 4 1 5 5 2 2 1 9
รวม 149 108 78 335 346 96 55 22 497