หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1
ณ จุดการแข่งขันที่ 3 โรงเรียนตากพิทยาคมและโรงเรียนผดุงปัญญา
ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสคราญจิต ศิริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงานประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
3 นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายวัชระ วงษ์ดี อีเมล watcom610@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 084-595-2366
โทรศัพท์ ณ ห้องวิชาการ ร.ร.ตากพิทยาคม 055-511134 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]