หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนตากพิทยาคม 76 164 111
2 003 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 27 43 35
3 004 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 50 128 86
4 005 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 44 113 67
5 006 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 52 123 68
6 007 โรงเรียนผดุงปัญญา 82 193 112
7 009 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 23 43 34
8 012 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 32 78 46
9 013 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 18 56 29
10 015 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 37 93 59
11 014 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 56 144 91
12 001 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 10 18 10
13 010 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 76 191 121
รวม 583 1387 869
2256

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายวัชระ วงษ์ดี อีเมล watcom610@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 084-595-2366
โทรศัพท์ ณ ห้องวิชาการ ร.ร.ตากพิทยาคม 055-511134 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]