หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนตากพิทยาคม 76 68 93.15% 3 4.11% 2 2.74% 0 0% 73
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 76 60 81.08% 6 8.11% 5 6.76% 3 4.05% 74
3 โรงเรียนผดุงปัญญา 82 53 72.6% 13 17.81% 5 6.85% 2 2.74% 73
4 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 56 31 60.78% 9 17.65% 7 13.73% 4 7.84% 51
5 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 52 27 61.36% 10 22.73% 3 6.82% 4 9.09% 44
6 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 50 25 51.02% 14 28.57% 8 16.33% 2 4.08% 49
7 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 44 18 52.94% 8 23.53% 5 14.71% 3 8.82% 34
8 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 27 17 65.38% 8 30.77% 0 0% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 32 16 55.17% 9 31.03% 2 6.9% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 37 15 46.88% 10 31.25% 7 21.88% 0 0% 32
11 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
12 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 23 10 52.63% 1 5.26% 8 42.11% 0 0% 19
13 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายวัชระ วงษ์ดี อีเมล watcom610@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 084-595-2366
โทรศัพท์ ณ ห้องวิชาการ ร.ร.ตากพิทยาคม 055-511134 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]