หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ ภู่คงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรวรรณ คงปานโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางภิญโญ มาอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ คงปานโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ภู่คงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางภิญโญ มาอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวสินใจ นาคต้อยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายฐิติพร พรมวิชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว พรมจวงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอธิพงศ์ ทองสว่างโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว พรมจวงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายพีรพล สุรจันทร์กุลโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาสินี สอนแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ วงษ์ชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาสินี สอนแก้วโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ประสาทศิลป์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอรุณพรรณ การกล้าโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางสาวสุวิภา สุขเหล็กโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชรี ทากันมาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายวิมล พิชัยณรงค์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุธารัตน์ คิดถูกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางอัญชรี ทากันมาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย ใจใสโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางนพวรรณ ปัญญาดีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางมาลินี ชุมภูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางปุณฑรา บัวงามโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเมทินี หลักคำโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรสนอง พลูสอนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทองโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวภัทธิชา นนทธิโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิติพร พรมกรณ์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายอารีย์ กันอินต๊ะโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ สว่างโชติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางชุติมา ภู่พุกก์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรีดา ใยระย้าโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อรัณย์ชนายุธโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพรโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ เครื่องกำแหงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประไพ แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางนิตยา รัตนหิรัญการณ์โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พรมไชยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภาพร ศรีแสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางนิตยา รัตนหิรัญการณ์โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดุจคณิศร คงเมืองโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน วงษ์เป็งโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวดาราวรรณ ทุ่งกาวีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวคนิตษา ใจแปลงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวปณัฐชา แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวคนิตษา ใจแปลงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดาราวรรณ ทุ่งกาวีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธานันท์ ประเทศโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางอัญชุลี วาวแววโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวพัทธานันท์ ประเทศโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายเอกพงษ์ มูลแก้วโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนันธิดา นิลบุรีโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวชุลีพร เหว่าโตโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ ปานแดงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางอำพร รักสิงห์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายผดุงเกียรติ ปานแดงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ พรมไชยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปริศนา วิโนสุยะโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา ทิอุดโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
5. นางสาวกิตติพร จิตต์แก้วปัญญาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอำพร รักสิงห์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัขรี พุทธิกานนท์โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางกัลยา ธีระเชียโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีชูโรงเรียนเซ็นฟรังซีสเซเวียมัธโนทัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ ศรีสุขโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางหน่อย บัวอ่อนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรมโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางนงค์นุช พันธุ์พืชโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศันทนีย์ มีนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสมปอง ภู่ยางโทนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายพิจักษณ์ ธามธนิกโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศิลปกร เมืองสมบัติโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
2. นายอนุภัทร พรมเสนโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวสุพิน พลนิรันดร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตรา สมพิงค์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวอรณี เขียวไสวโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ จันทร์บุตรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางบรรจงรักษ์ กันแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางอรณี เขียวไสวโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางศิลปกร เมืองสมบัติโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี มะโตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา เนียมแสงโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิชโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิตรา สมพิงค์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสมปอง ภู่ยางโทนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาวรรณ คำมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณิชนันท์ คำนวนสินธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธารา พิชัยณรงค์ โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางมณฑิรา มาจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ กำเงินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางธิดา อู่ไทยโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยา ทุเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศรีชัยมงคลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอำพรรณ ทรัพย์ประชาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางบุญญาดา น่วมด้วงโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอิสรพงษ์ ใจคนองโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายภูมิ ประยูรโภคราชโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางการเวก ไขยโอชะโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกรวุฒิ สุวรรณรอโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางอัญชลี เกิดแสงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ วงค์ลำดวนโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายอดิพงศ์ ท่วมจอกโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางเพ็ญพิศ ตั้งวชิรฉัตรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ วงค์ลำดวนโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิทยา รอดสุนทราโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางกฤษณา อุดมโภชน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ อยู่อินทร์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพิทยา รอดสุนทราโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางกฤษณา อุดมโภชน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรวรรณ อยู่อินทร์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธนิตตา รอดสุนทรโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางบุษบา สิงห์ไฝแก้วโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางวันวิสา กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธนิตตา รอดสุนทราโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางบุษบา สิงห์ไฝแก้วโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางวันวิสา กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา เจริญศรีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางชลอ ถนัดวณิชย์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ เนื้อนิ่มโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ ทองมูลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปราณี อินทฉิมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางชลอ ถนัดวณิชย์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวุฒิ เนื้อนิ่มโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ บัวแก้วโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางชลอ พิมพรมโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นายเจษฎา เจริญศรีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย ผาแสนเถินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางชลอ ถนัดวณิชย์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนุสรา วัตละยานโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางชลอ พิมพรมโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ พูลศิริโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
2. นางลั่นทม ทองชุ่มโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางอินทิรา ชิตก้องไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ พูลศิริโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางหฤษฎี สุทธปรีดาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางกมลพร เชื้อทองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายใจ ยอดดำเนินโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางบังอร บุญคงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายนงนุช จันทร์สายทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายใจ ยอดดำเนินโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา เพ็งสินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางนงนุช จันทร์สายทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางประภัสสร มั่นเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. ดร.อนุชิต ธรามานิตย์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางวลัยรัตน์ ใจจุ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอานนท์ ชลธีระเสถียรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ล้นเหลือโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวไพเราะ ขุนวังจีนาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วัฒน์ เกตุด้วงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรวัช นิลขลังโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางกมลทิพย์ วงษ์นายะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธานี สุวรรณปัญญาโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางอรสา ดำนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางนรินทร์ โทนปั่นโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปณามี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปณามี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปณามี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปณามี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปณามี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปณามี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปณามี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวปณามี มณีพรายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบัญชา กรรขำโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งสุคนธ์ ไชยวงค์โรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชิษณุ วงค์เหล็กโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ ลิไทสงโรงเรียนด่านแม่ละเมากรรมการ
5. นายมาโนช พงษ์ปรีชาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
6. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสังขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม กรรมการ
7. นายวีระพงษ์ โพร้มพนมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
8. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
9. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวอนันตญา รวมเงินโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกิ่งสุคนธ์ ไชยวงค์โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
3. นายชิษณุ วงค์เหล็กโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ ลิไทสงโรงเรียนด่านแม่ละเมากรรมการ
5. นายมาโนช พงษ์ปรีชาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
6. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสังขรณ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม กรรมการ
7. นายวีระพงษ์ โพร้มพนมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
8. นายชัยณรงค์ รองงามโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
9. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม กรรมการ
10. นางสาวอนันตญา รวมเงินโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ชาญเชิงพาณิชโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย เทพกิจโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุวรรณ วงศาโรจน์โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา เปรมปรีย์โรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
3. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ คำแปงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ ชำนิจโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณพันธ์ ทิพยสารโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. Ms.Chen Guangqianมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
3. Ms.Wang Tingโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตากกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ ลิขิตสถาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
3. นางหทัยชนก ทองประศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณพันธ์ ทิพยสารโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. Ms.Chen Guangqianมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
3. Ms.Wang Tingโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตากกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ ลิขิตสถาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
3. นางหทัยชนก ทองประศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณพันธ์ ทิพยสารโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. Ms.Chen Guangqianมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
3. นางสาวปทุม ใจอากะโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวเพชรรัตน์ ลิขิตสถาพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
3. นางหทัยชนก ทองประศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ สุขสุวรรณโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. Ms.Wang Tingโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตากกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สนคงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายบัญญัติ วันชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหมาย มาวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายดำรงพล กิตติรัตนวศินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ คุ้มอารีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายพิทยา รอดสุนทราโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีเดือน อินอยู่โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายปวิณ เกตวงศ์รอตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฐิติกร เพชร์มีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีเดือน อินอยู่โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายปวิณ เกตวงศ์รอตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติกร เพชร์มีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายศรวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิศร โยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิศร โยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นายราวี นาคราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร โยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายราวี นาคราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
5. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายอดิศร โยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายอดิศร โยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมหญิง บุษดีโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงษ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายธนลภย์ วงเดช โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายศรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ หมูปินโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนลภย์ วงเดช โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายศรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนลภย์ วงเดช โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายศรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงษ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หมูปินโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวสมหญิง บุษดีโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายพาน ทับนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิศร โยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงษ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงษ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงษ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธดล สาบุ่งโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางพิมพิรา สอนเนียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายธดล สาบุ่งโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางพิมพิรา สอนเนียนโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร นังคัลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา ต๋าแปงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชัยพร นังคัลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
2. นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา ต๋าแปงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ดวงกมลโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายณัฐชานันท์ วันดีโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ ชัยบัตรโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
3. นางขนิษฐา สุวรรณปัญญาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา สุวรรณปัญญาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายธดล สาบุ่งโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวมฑณ ทองมีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางขนิษฐา ต๋าแปงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวมฑณ ทองมีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา ต๋าแปงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ จันทร์สืบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
2. นางณัชชา ศุภณัฐธัญชนาโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัตร จันทร์แดงโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นายปรีชา ต๋าแปงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางณัชชา ศุภณัฐธัญชนาโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางหนึ่งนุช วรบัณฑิตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางหนึ่งนุช วรบัณฑิตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ขวัญดีโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรเพ็ญ ขวัญดีโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา แสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุนันทา แสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ขวัญดีโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะพร ไกลถิ่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐชานันท์ วันดีโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ขวัญดีโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธันยาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายวัชระ วงษ์ดี อีเมล watcom610@gmail.com โทรศัพท์มือถือ 084-595-2366
โทรศัพท์ ณ ห้องวิชาการ ร.ร.ตากพิทยาคม 055-511134 ต่อ 123
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]