รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จอนทอง
 
1. นางสาวสุพรรณี  อาจหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวธัญญาเรศ  สมศักดิ์
 
1. นางพิชญา  งามสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แบบประดับ
 
1. นางสาววาสนา  ฉุยฉาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอัจจิมา  ช้างทองคำ
 
1. นางสาวสุวรรณภา  อุดตัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงสุลักษณา  ภู่ยิ้ม
 
1. นางสาวสุธามาศ  ยุพเยาว์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวพีรกานต์  เอี้ยวประเสริฐ
 
1. นางจำเนียน  สังฆะมณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารักษ์  เกตุขาว
 
1. นางสุนันท์  ชลพิทักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายสหรัฐ  ครุฑน้อย
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  มณีฉาย
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  บัวกล้า
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ใฝ่ชอบ
 
1. นางพิชญา  งามสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  รุ่งสองแคว
2. นางสาวนางสาวจุฬาลักษณ์  ภาชนะทรัพย์
3. นางสาวสิริวิภา  ชื่นทองมอญ
 
1. นางสาวพับพึง  ชูกำลัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เขาวิเศษ
2. เด็กหญิงกิตติยาพร  เพิ่มพูน
 
1. นางอรนุช  จูเปีย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายนรินทร์  กันยะมูล
2. นางสาวศศินิภา  แก้วประเสริฐ
 
1. นายธเนศ  มยุรา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธฤต  วงศ์ทรัพย์สกุล
 
1. นางวชิราภรณ์  พรมณี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  วงศ์ทรัพย์สกุล
 
1. นางสาววันวิสา  สวัสดี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงวนิดา  ศิริประโชติ
3. เด็กหญิงศุลีพร  ทิพย์ชาญ
 
1. นายนิรุต  มีเกิด
2. นางสาวอำภาพร  คณะแพง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  เชียงทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  ผู้ผ่อง
3. นางสาวสาวิตรี  ต่ำต้อ
 
1. นายนิรุต  มีเกิด
2. นางสาวอำภาพร  คณะแพง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐิตา  โพธิคำพันธ์
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  กรมนารถ
 
1. นางอิศรารัตน์  ฉิมเฟื่อง
2. นายกฤษฎา  ดารินทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายธนพงศ์  อินพล
2. นางสาวนาวีณัฐ  คำนึง
3. นายเปรมอนันต์  นนทประสาท
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อินติีบ
2. นางสาวนันทวรรณ  บูลย์ประมุข
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่เจี่ย
2. เด็กหญิงหงษ์นภา  จักรหล้า
 
1. นางสาวนันทวรรณ  บูลย์ประมุข
2. นางสาวพรสวรรค์  คงประจักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายญาณันธร  เชิดชูไทย
2. นายรพี  สุวรรณชื่น
 
1. นางสาวจีระนุช  สงพูล
2. นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุฒฤทธิ์
 
1. นายอุดร  ขำคม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายอดิศร  เขี้ยวแก้ว
 
1. นางสาวลำยงค์  พิมพิสาร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายชนภัทร  ปิยจรรยา
2. เด็กชายธนกฤต  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวรางคณา  ปรุงศักดิ์
 
1. นางสุมิตรา   คำนึงครวญ
2. นางวลัยลักษณ์  ประกิจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  พุ่มเมฆ
2. นายรัฐพงษ์  อิ่มจันทร์
3. นายศุภชัย  ระเริง
 
1. นายสุรินทร์  คำนึงครวญ
2. นางอาจารี  คำสุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงจิราพัชร์  แบนปิง
2. เด็กหญิงปัญจมา  ล้นเหลือ
3. เด็กหญิงพรพิมล  สืบพันธ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  รื่นรมย์
2. นางสาวนิธินันท์  เกตุแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรัญญา  ศรีวิไล
2. นายวัชรพงษ์   วงศ์กรด
3. นายศิริศักดิ์   คำภีระยศ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นางสาวอุษา   ปัญโญอ้าย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรยมล  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงพิชชา  สิงห์เพชร
3. เด็กหญิงออัญญา  หอมบุปผา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เมฆเมืองทอง
2. นางสาวภักคีณี  จีนามูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปานเกตุ
2. นางสาวณัฐมล  เรี่ยมเจริญ
3. นายอดิศักดิ์  สังข์ไชย
 
1. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
2. นางรวีวรรณ  สุขรอด
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นายทิวัตถ์  หอมหวล
2. นางสาวสิริกร  ใต้คีรี
3. นางสาวอินทิราภรณ์  ทาบัว
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รื่นรมย์
2. นางสาวเนตรนภา  ไพรสณฑ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายนครินทร์  ศรีษะเกตุ
2. นางสาวรมัณยา  นาคโสมกุล
3. นางสาววิชาดา  คงเจริญ
 
1. นายธวัช  ฉุยฉาย
2. นางบุญนิสา  กรองใจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กชายคณิต  ปาต๊ะอุด
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นางสาวอุษา   ปัญโญอ้าย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  ปัญญา
2. นางสาวณัฐณิชา  สันเทพ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  บุตรปรีดา
2. เด็กชายศุภวัทน์  ติ๊บประวงศ์
 
1. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายธนวรรธน์  อัครเมธาทิพย์
2. เด็กชายภาสวิชญ์  หอมจันทร์
 
1. นางสาวนิศารัตน์  เป็งบุญมา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นายจีรศักดิ์  อาจารย์
2. นายสรวิศ  หวลถึง
3. นายอนุสรณ์  ลอยสายออ
 
1. นายชาตรี  พระเทพ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพ็งยา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อประดิษฐ์
4. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วปาน
5. เด็กหญิงศรีสุดา  รักแย้ม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
2. นายประจวบ  ชูวิทย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชมพูนิกข์  แสงศรี
2. นางสาวชุติมณฑน์  สะเกาหอม
3. นางสาวณัฐธิดา  พิมพ์ศรี
4. นางสาวรัตนา  หอมวงศ์
5. นางสาวอริสา  โปร่งนุช
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
2. นายเชษฐา  เพชรคง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรสิริวรรณ  คำเครือ
2. เด็กหญิงศศิประพร  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงศุภกานต์  เฉิดฉาย
4. นายสิทธิเชษฐ์  คนประสพ
5. เด็กชายสิรภพ  เดียวสกุล
 
1. นางธนารัตน์  เทพวงษ์
2. นางสาวพิกุล  วงค์กฎ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  กันทะวงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  ฟองดา
3. นางสาวนัฐมน  พันธ์ชู
4. นางสาวปุณยาพร  เรือนเครือ
5. นายอธิพงษ์  พรหมสุข
 
1. นางปัญชลีย์  โพธิคงกิตติโชติ
2. นายวรรณะชัย  ทะนะแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์เพชร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  จันทร์ห้าว
3. เด็กหญิงนริศรา  เผือกนัด
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  อ่อนอยู่
5. เด็กชายสุจินดา  มิ่งขวัญ
 
1. นายพยนต์  พูลรักษ์
2. นายนเรศ  วงค์สถาน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ธุปเอี่ยม
2. นางสาวศิริพร  ครุธสาย
3. นายศุภชัย  อ้นปาน
4. นางสาวสุวรรณา  กิ่งทอง
5. นางสาวอรยา  บัวลอย
 
1. นายวุฒิชาติ  ชาติวุฒิ
2. นายสิทธิชัย  วงศ์มณี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกนกวรรณ  อาเทศ
2. นางสาวชมพลอย  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงชาลิตา  ป่านฉะนี้
4. เด็กหญิงธวัลหทัย  บรรดากาล
5. นางสาวธัญญารัตน์  โตมี
6. เด็กชายนวพล  มีสุวรรณ
7. นางสาวนันทนา  ประคอง
8. นางสาวนิรมล  อารัญ
9. นายประสิทธิชัย  วงค์ตะวัน
10. นางสาวปวิตรา  แหลมหลัก
11. เด็กหญิงพิมลวรรณ  บัวเข็ม
12. เด็กชายยศธร  ล้วนงาม
13. เด็กหญิงวัชรีพรรณ  หาญขุนทด
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  แจ้งสวะ
15. นางสาวสุภาภรณ์  มูสิกะ
16. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์พล
17. นางสาวอมรรัตน์  สุกลมา
18. นางสาวอัมพวัน  บุญรอด
19. นางสาวเจนขวัญ  อินทอง
20. เด็กชายเทพารักษ์  แย้มนุช
 
1. นายพยนต์  พูลรักษ์
2. นายนเรศ  วงค์สถาน
3. นางอัชณา  วิชิตนาค
4. นางจามจุรี  พูลรักษ์
5. นางสาวจิณณ์ณิชา  ศักดิ์สิริภาพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายจักรพงษ์  เดชฟุ้ง
2. นางสาวจารุวรรณ  มูลเฉลิม
3. นางสาวชลดา  รอดใหม่
4. นายณัฐกรณ์  เคลือบแก้ว
5. นายทัศนวลิตร  เรืองฤทธิ์
6. นายธิติพันธ์  นาคนรินทร์
7. นายธีรโชติ  ยอดคำ
8. นายนพดล  สุ่มสี
9. นางสาวปิยฉัตร  ขุมทอง
10. นายพงศ์ภัค  เที่ยงตรง
11. นายพรเทพ  จันทร์เวียง
12. นางสาวพัชรพร  นาคเอม
13. นายยุทธภูมิ  นกนาค
14. นายวัชรพล  เกษรบัว
15. นางสาววันทิตา  ชาญสมา
16. นางสาววิศาลักษณ์  กาศวิเศษ
17. นายวีรวัฒน์  วงศ์กองแก้ว
18. นายศุภกิจ  ทองหล่อ
19. นายเจษฎา  สุทธิ
20. เด็กหญิงเพชรตะวัน  พ่วงแพ
 
1. นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์
2. นายภาณุพงศ์  ข้างจะงาม
3. นายวราศิลป์  อุ่มมี
4. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
5. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุญรักษ์  แสงจันทร์
 
1. นายฉลวย  ลิ้นจี่
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวรัตติกร  อังกาบ
 
1. นางสาวศศิธร   นริทรางกูล ณ อยุธยา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชมนภรณ์  ชุ่มยิ้ม
2. เด็กชายสิรวิศ  หม่องเม็ง
 
1. นางวนิดา  พุทธรัตน์
2. นางชุติมา   แก้วหล้า
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกานต์  นาคสุวรรณ
2. นายศุภณัฐ  สัญป่าแก้ว
 
1. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย
2. นายเชษฐา  กันนา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงธนัชญา  โตสมบัติ
3. นางสาวธนากานต์  เนียมกำเนิด
4. เด็กหญิงธัญญเรศ  พึ่งวงศ์
5. เด็กหญิงนภัสสรณ์  ตันเฮง
6. เด็กหญิงปรารถนา  เรืองขำ
7. นางสาวมนทกานต์  เสือกลิ่น
8. นางสาวสุฑามาศ  แย้มเขนง
9. เด็กหญิงอภัสรา  ภู่มณี
10. เด็กหญิงอาทิตยา  โตพันธ์
 
1. นางสาวสายบัว  มูลทา
2. นายเชษฐา  เพชรคง
3. นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขาวเนตร
3. เด็กหญิงจีรณัฐ  จันทร์สุข
4. เด็กหญิงณัฐกุล  ขวัญกุล
5. เด็กหญิงณัฐธนา  สุขใจ
6. เด็กชายพงศกร  เทียมคำ
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อุบล
8. เด็กหญิงวันวิสา  รอดประทับ
9. เด็กชายวิชัย  ครุฑน้อย
10. เด็กหญิงวิลาสินี  ปิยนารถ
11. เด็กหญิงวิไลวัลย์  มะลัย
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุตรสานาม
13. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  พรมมี
14. เด็กหญิงเบญจมาศ  สังวร
15. เด็กหญิงเบญญาภา  เทวะ
 
1. นางสาวสุพิณนา  ตระกูลทิพย์
2. นางสาวกิ่งพโยม  ยงค์เขตรการณ์
3. นางสาวนฐพร  ชุนนะวรรณ์
4. นางสาวเพ็ญธิดา  จ๋อยพรม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัชนก  ทองสามงาม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เชียงเงิน
 
1. นายบุญฤทธิ์  อยู่คร
2. นายชวลิต  รำขวัญ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกิตติยา  ตาทิพย์
2. นางสาวรุ่งนภา  พาหล
 
1. นายไพโรจน์  กันทะวงศ์
2. นางสาวสุพินณา  ตระกูลทิพย์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วนิคม
 
1. นายปราโมทย์  ม่วงพันธ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจันทร์ทิมา  ป่านฉะนี้
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิปริยา  อินนารี
 
1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายศักดิ์ณรงค์  แก้วกำแพง
 
1. นายวสันต์  งามดี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญยืน
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายภูวดล  บุญต่อ
 
1. นายปราโมทย์  ม่วงพันธ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวจุรีรัตน์  สุปินตา
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  บุญคง
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  บุญยืน
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
2. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงศรุตยา  ใจจิตร
 
1. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนกฤต  คู่ควร
 
1. นายพงศ์สิริ  น้อยอามาตย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภัฎ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสาวิณี  เจริญลาภ
3. เด็กหญิงสุพนิดา  ซับซ้อน
 
1. นายปณิจักษณ์  เชยชม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายจักรกฤษ  แก้วประพาฬ
2. นายชิตณรงค์  แท่นทองเจริญสุข
3. นางสาวทิพวัลย์  ชื่นชอบ
 
1. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน
2. นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพร  เจริญวัย
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายนพนรรจ์  แย้มบุญมี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวจุฑามาศ  ร้ายสม
 
1. นายนิทัศน์  ฃูเฃิด
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณัชพล  ปันทะวงษ์
 
1. นายณรงค์พันธ์   สายพันธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายธันวา  แจ้งจำรัส
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. นายสถาปนา  พูลล้น
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุญประจวบ
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายสิริเฉลิม  เบี้ยจั่น
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เขียวฤทธ์
 
1. นายเอนก  อุ่นอุ้ย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์เอ้ย
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  จันทร์ศรี
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธีรพัฒน์  อินสาคร
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คชฤทธิ์
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  กระทง
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายพริสร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายอืนทัช  อินพระจันทร์
 
1. นายพิเชฏ  บุญญา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายเอกรัตน์  แนมมณี
 
1. นายพิเชฏ  บุญญา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงนภาพร  ผูกพัน
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวโยธกา  เฆษะนิวัฒน์
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงบรรเจิดกุล
2. นายธีรพัฒน์  อินสาคร
3. นายนันทวัฒน์  ด่วนเดิน
4. นายพริสร  ผิวอ่อนดี
5. นายภาณุพงศ์  อิ่มเพ็ง
6. นางสาวลลิตพรรณ  ทิมทอง
7. นายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
8. เด็กชายอืนทัช  อินพระจันทร์
9. เด็กชายโสภณวิทญ์  เอี่ยมแจง
 
1. นายพิเชฏ  บุญญา
2. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
3. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฆรวรรณ  วงศ์หล้า
2. เด็กชายจักรพงศ์  อิทธิปิยพันธ์
3. เด็กหญิงฐิตาพร  กระทง
4. เด็กชายนฤนาถ   พัฒนกลม
5. นางสาวนิจวิภา  สมนิมิตร
6. เด็กชายปรเมศร์  เสือสีนาค
7. เด็กชายปวริศ  นันตาบุตร
8. นางสาวปวีณ์สุดา  อ้อนเอ้ย
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทรงศรี
10. เด็กหญิงลักษิกา  เอกา
11. เด็กหญิงวรินรำไพ  ฟักเจริญ
12. เด็กชายวิริทธิ์พล  คำมาโย
13. เด็กหญิงศิริขวัญ  เทือกคำซาว
14. เด็กชายสุทธินันท์   บุญช่วย
15. เด็กชายไพบูลย์  คำเครือ
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
2. นายณรงค์พันธ์  สายพันธ์
3. นางสาวพริ้มภัค  ธรรมสอน
4. นางสาวสุดารัตน์  สดนามอญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนากร  เนียมสกุล
2. เด็กชายธันวา  แจ้งจำรัส
3. นายธีรพัฒน์  อินสาคร
4. นายนพนรรจ์  แย้มบุญมี
5. นายนันทวัฒน์  ด่วนเดิน
6. นายพิเชฏ  บุญญา
7. เด็กชายมงคล  อินทร์สวน
8. นายรัฐกมล  ต้องเตือนตน
9. นายวัชรพล  ปานดำ
10. นายสิริเฉลิม  เบี้ยจั่น
11. นายสุประวีณ์  อุไรวรณ์
12. นายเอกรัตน์  แนมมณี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายพิเชฏ  บุญญา
3. นายวิทยา  ศิลายศ
4. นางจุฑามาศ  น้อยยม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กุลกนก
2. นายจตุรงค์  พูลผล
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  รอดประทับ
4. นายธนพัชร์  สุพัฒน์
5. นางสาวธนัตดา  ป่าถ่อน
6. นายธนายุทธ  การกิจ
7. เด็กชายนครินทร์  แสงอินทร์
8. นายนพดล  ประวิง
9. เด็กชายนพรัตน์  นรารัตน์
10. เด็กหญิงพรนภา  ทะปะสิทธิ์จิตต์
11. เด็กหญิงพันทิวา  บัวขำ
12. เด็กชายพายุพัด  พูลล้น
13. เด็กหญิงวรรณิศา  มะวาน
14. เด็กหญิงวาสนา  ใจดี
15. นางสาวศิรประภา  ชูหน้า
16. นายสถาปนา  พูลล้น
17. นางสาวสรัญญา  รอดประทับ
18. นายอภิชาติ  อินทนา
19. เด็กชายอรรถพร  เจริญวัย
20. เด็กชายเสรีชน  อินทะโฉม
21. เด็กชายเสรีภาพ  อินทะโฉม
 
1. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
2. นายสัมฤทธิ์  ยาพรม
3. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
4. นายประโยชน์  ทองศรี
5. นางจุฑาทิพ  ชิดเชื้อ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายกรวิชณ์  ชาติสุดิ
2. เด็กชายกันติชา  มั่นสวาทะไพบูลย์
3. เด็กชายนพรัตน์  ดีวัน
4. เด็กชายนวมินต์  มากเหลือ
5. เด็กชายอานุภาพ  อุปวาณิช
 
1. นายสุรพล  บัวขำ
2. นายพงษ์ศิริ  น้อยอำมาตย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกฤษฎา  อินประถม
2. นายธนากร  สอนง่ายดี
3. นางสาวนาฏยา  สีเดือน
4. นายรัฐนันท์  น้อยห้อง
5. นายสุธิวัฒน์  วังมูล
6. นายสุเทพ  สุนแก้ว
 
1. นายสุรพล  บัวขำ
2. นายพงษ์ศิริ  น้อยอำมาตย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายกฤษตพัฒน์  แก้วศรีหาวงศ์
2. นางสาวกาญจนา  ศึกษา
3. นางสาวกาญจนา  คนขยัน
4. เด็กชายคณากร  ขุนสวัสดิ์
5. เด็กชายจักรภัทร  เท่าทอง
6. เด็กหญิงชณิดา  ศรีบำรุง
7. นางสาวชุติกาญจน์  เพื่อนบ้าน
8. นายณัฐพรรดิ์  ทับชู
9. เด็กชายตะวัน  ชีม่วง
10. นายธวัชชัย  ใจซื่อ
11. เด็กชายธวัชชัย  กรรณิการ์
12. นางสาวธัญชนก  มิ่งขวัญ
13. นายธีราวัช  แก้วถม
14. นายนพรัตน์  น้อยนวล
15. นายนวมินท์  ยินดี
16. นางสาวนิศารัตน์  จันพวง
17. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จรัสกาย
18. นางสาวบุญฑริกา  ธูปหอม
19. นายปฏิภาน  สุวรรณ์
20. นางสาวปนัดดา  ป่านฉะนี้
21. เด็กหญิงปิยธิดา  สมรภูมิ
22. เด็กชายพงศกร  ใจมูล
23. นางสาวพัชริดา  โพธิ์เพชร
24. นางสาวภาณุมาศ  วงษ์พรม
25. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์สุข
26. เด็กชายรเมศร์  สนโต
27. นางสาววรรนิษา  เขียวพฤกษ์
28. เด็กชายวรัญชิต  ด้วงประดิษฐ
29. เด็กชายวรเชษฐ์  เหลี่ยมผา
30. นางสาววิชุดา  บุญดิลก
31. นายศดิสลภัส  ควรจาม
32. เด็กหญิงศรีไพร  ยิ่งคิด
33. เด็กหญิงศุภศรี  ตองอ่อน
34. นางสาวสมฤทัย  ถิ่นบาง
35. นางสาวสุธิดา  ตั๊นมาก
36. นายอนุวัฒน์  มุจพันธ์
37. เด็กชายอภิธาร  มณฑา
38. นายอภิวัฒน์  บัวเข็ม
39. เด็กหญิงแพรพลอย  ถิ่นยอด
40. นายไตรภพ  ดำรงค์ธวัช
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นางภิรมยา  เกิดศรี
3. นายมานพ  แสงทอง
4. นางสมรถ  จาดแดง
5. นายเกียรตินิยม  รสลือชา
6. นายพันศักดิ์  แสงทอง
7. นางอรัญญา  ยงพันธ์
8. นายปราโมทย์  ม่วงพันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภิศรา  ศรีสุจินต์
 
1. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวชนกานต์  เอี่ยมคำจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  ท่าชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงจันทร์
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ป้อมวงศ์
 
1. นางมารศรี  ลิ้นจี่
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายวนิชคุณ  สระทองมี
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นายสรชัช  พุ่มชื่น
 
1. นายแชน  หล่ำนุ้ย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงชณิดา  ศรีบำรุง
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวชนาพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางอนุตตรา  รักษาวงศ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุญยาพร  นุชเกิด
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ครุฑกัน
2. นายธีรภัทร  ละม้ายเมือง
3. นายภทรธร  ศรีนวนแตง
4. นายสมพงศ์  สุทธิชาติ
5. นายเมธัส  นพคุณ
 
1. นายสุริเทพ  รักษ์บัว
2. นายสุรศักดิ์  สัมฤทธิ์
3. นายกฤษฎา  ม่วงวงษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรกวรรณ  มูลชัย
2. นายกัมปนาท  แดงกุววานิช
3. นางสาวกัลย์สุดา  นวรัตนารมย์
4. นางสาวจิรัชญา  สลีวงศ์
5. นางสาวฉัตรพร  สอาดเอี่ยม
6. นางสาวชนกพร  ยอดหนู
7. นายณัฐพล  แพวงค์
8. นางสาวดวงจันทร์  ดอนพันพล
9. นายธนกฤต  แสนขัด
10. นายธนพนธ์  คำภิระยศ
11. นางสาวธนพร  เมืองลี
12. นายนันทกร  ฝั้นคำสอน
13. นางสาวน้ำเพชร  แสงนาค
14. นายผเดิมพงษ์  สุขสะอาด
15. นางสาวพิทยารัตน์  สุริยันต์
16. นายภัทราวุธ  แปงทอง
17. นางสาวมลทิพย์  กันทะษา
18. นายรณภูมิ   ชื่นสมบัตร
19. นายวรโชติ  วงศ์เครือ
20. นายสหัสนัย  กันหาคำ
21. นางสาวสุวิชา  อุดมปิง
22. นายอาซิน  บุญทาทิพย์
23. นางสาวอารีรัตน  ศรีวิชัย
24. นางสาวอุมาลินี  ยิ่งสุข
25. นางสาวเกศรา  ปัญญาเสน
26. นางสาวเจตวดี  เกตุขาว
27. นางสาวเนตรดาว  ใจใส
 
1. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
2. นางสาวพริ้มภัค  ธรรมสอน
3. นายสุรชัย   นวรัตนไพบูลย์
4. นางสาวณัฐธยา   รังสิยานนท์
5. นายนิรุตติ์   อินมา
6. นางสาวสุดารัตน์   สดนามอน
7. นายณรงค์พันธ์   สายพันธ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยมงคล  บุญมัติ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ด้วงนาค
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมืองมาน้อย
4. เด็กหญิงณัฐชริดา  หว่างคีรี
5. เด็กชายนาวา  จันทร์โท
6. เด็กชายพีรพล  ไตรรัตน์
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สีนวล
8. เด็กหญิงสุวีรยา  ค้าไม้
9. เด็กชายอภินันท์  เดือนเพ็ญ
10. เด็กหญิงเยาวรัตน์  นักรบ
 
1. นางมัลลิกา  อรัญศรี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกันต์ทร  นาวา
2. นายณัฐนนท์  นิโสกะ
3. นางสาวปัทมาภรณ์  อินมาตร
4. นางสาวปาริฉัตร  ชะนะมาร
5. นางสาวพัทธมน  มรินทร์พนวัฒน์
6. นางสาวมณีรัตน์ตะวัน  เคียงคู่
7. นายวุฒินันท์  คนกล้า
8. นายสหรัฐ  ครุฑน้อย
9. นางสาวสุพัตรา  แม้นพยัคฆ์
10. นายอภิวัฒน์  ทูลมาก
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
2. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
3. นายภาณุพงศ์  ข้างจะงาม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวบุญฑริกา  ธูปหอม
2. นางสาววนิดา  ชมชื่น
3. นางสาววรัญญา  จูจันทร์
4. นางสาวสุธาดา  นนทรารักษ์
5. นางสาวอัจฉรา  ลำพึงคิด
6. นางสาวอัมพวัน  เรืองอาคม
 
1. นางทัศนีย์  สัตยาภรณ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกกร  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ครุฑน้อย
3. เด็กหญิงกันติชา  เดชวงศ์
4. เด็กหญิงชยภรณ์  บุญประดับ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  เจือจาน
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองมา
7. เด็กหญิงพิชชากร  กลั่นสมจิตต์
8. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  เพ็ญจันทร์
9. เด็กหญิงฟ้าใส  จันศรี
10. เด็กหญิงเนตรนภา  เชื้อผู้ดี
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
3. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกรณิศ  ยกจำนวน
2. นางสาวณัฐพร  หนูเกตุ
3. นางสาวณัฐริกา  มะยุรี
4. นางสาวธัญธิตา  ปั่นป่วน
5. นางสาวธีราพร  เลื่อนลอย
6. นางสาวนพชนก  บัวแก้ว
7. นางสาวบัณฑิตา  หาญณรงค์
8. นางสาวพรปวีณ์  ประพันธ์ศิริ
9. นางสาวสุดารัตน์  พลธีระ
10. นางสาวแก้วขวัญ  ขันแก้ว
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
3. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  มลศิลป์
2. นางสาวกฤติมา  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวจันทิมา  บุตรหล่อ
4. นางสาวชนากานต์  อินทร์จันทร์
5. นางสาวณัฐธิดา  มั่นตาลเตี้ย
6. นางสาวณัฐวรรณ  สุขมา
7. นางสาวทักษิณี  เตทุ่ง
8. นางสาวปภาวรินทร์  เกตุปั้น
9. นางสาวพัชรวี  ดีเกษม
10. นางสาวมุขรวี  ภู่รพ
11. นางสาวรวีวรรณ  คุ้มสา
12. นางสาววิมลรักษ์  ทองหล่อ
13. นางสาวศศินา  เป็นสุข
14. นางสาวอรญา  พุ่มกุหลาบ
15. นางสาวอรทัย  มาตรรัศมี
16. นางสาวเกศรินทร์  พรมสอน
 
1. นายสรวิชญ์  คำหลวง
2. นางแสงเดือน  ฤทธิ์ขันธ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายนิตินัย  พรมชาติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ชันยา
3. นายรัชชานนท์  คำชู
4. นางสาวศาตนันท์  เสนาพันธ์
5. นายเจษฎากร  อิ่มขุนทอง
 
1. นางเพ็ญสิริ  แสฉิม
2. นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายนันทพงค์   หาญกล้า
2. เด็กชายเนตรมงคล  เตือนสติ
 
1. นายพโยม  อุตรพันธ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนภูมิ   อยู่สุข
 
1. นางสาวรังสิยา  ฉิมพาลี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวฉัตรมาภรณ์  คิดเห็น
 
1. นางรุจรดา  ทาเครือ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายทิวากร  จันทะคูณ
 
1. นางสาวชาวิณี  ดวงเกิด
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวภควรัญญ์  พรอำนวยทรัพย์
 
1. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์มาดา   มั่นแย้ม
 
1. นางสาวศุภกานต์   ผามั่ง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกิติยากรณ์  บัววราภรณ์
 
1. นางสาวรังสิยา  ฉิมพาลี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวปภาวรินท์  แสนสอน
 
1. นางรุจรดา  ทาเครือ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาววรัญญา  คงทรัพย์
 
1. นางสาวชาวิณี  ดวงเกิด
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวรติกานต์   นาคหลวง
 
1. นางสาวจิราพรรณ   วิลยะกูล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวนวิยา  เนียมอยู่
 
1. นางสาวศุภกานต์   ผามั่ง
 
128 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลย์สุดา  คำมาวงค์
2. นางสาวชลธิชา  บัวขาว
3. นายธนเดช  ไกรแสงหิรัญ
4. นายบุญรัตน์  สัญจรพงไพร
5. นางสาวพิมพ์ประภา  วงศ์หล้า
 
1. MissZhao  Manyu
2. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  สำอางกิจ
2. นายกฤติกร   พันธ์ทุมสาร
3. นายกฤติมา  เดชวงศ์
4. นายชยางกูร   ปิ่นเกตุ
5. นายสุรพงษ์   พิมพ์หล่อ
 
1. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
2. นางสาวจิราพรรณ   วิลยะกูล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ   มากเกตุ
2. นางสาวปิยะธิดา   เปล่งเสียง
 
1. นางรุจรดา  ทาเครือ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนกร  อินเขียว
2. นายภาณุวัฒน์  สานา
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  นาคมารินทร์
2. เด็กชายชัยพร  โง่นสูง
3. เด็กชายณัทพงศ์  สิงห์โตทอง
4. เด็กชายนรรถพงษ์  ท้วมพ้นพงษ์
5. เด็กชายนราทิพย์  หลวงนุช
6. เด็กชายนันทวัฒน์  จั่นจีน
7. เด็กชายสุรชัย  เสือนามอญ
8. เด็กชายอดิรักดิ์  พุ่มกับ
 
1. นายสมชาย  บุญอินทร์
2. นายยชอนันต์  อุ่นสกล
3. นายธวัชชัย  พุทธโธ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายณัฐพนธ์  ตาลเยี่ยน
2. นายรณรงค์  บันดิต
3. นายศุภณัฐ  กายถวาย
4. นายสมศักดิ์  วงค์ลาศ
5. นายสหัสวรรษ  มอยบุตร
6. นายสุทธิพงษ์  กาวิระมูล
 
1. นายชูรัตน์  จันทร์สุพัฒน์
2. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
3. นายวิษณุรักษ์  หิรัญศรี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวกชกร  สิงห์โตเผือก
2. นางสาวจิราภา   เนืองศิลป์
3. นายนราวุฒิ  พ้องพาล
4. นางสาวปัทมาภรณ์  ชื่นสำราญ
5. นายพิธิวัฒน์  พลอยเหลือง
6. นางสาวรัตติกาล  หัตถา
7. นางสาวสุดารัตน์  เหมันต์
8. นางสาวเพ็ญนภา  ทะวะดี
 
1. นายนันทวัฒน์  เข็มทอง
2. นางสาววรารัตน์  ระวังการ
3. นายวีระศักดิ์   ย้อยสร้อยสุด
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงกุณฑิกา  คลังต่วน
2. เด็กหญิงชลธิชา  มโนสีลา
3. เด็กชายณัฐดนัย  ทาม้าดี
4. เด็กชายอธิวัชร์  สุดสาคร
5. เด็กหญิงอรุโณทัย  พรมจันทร์
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  วงศ์สารสิน
2. นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวนุสบา  พันธมิตร
2. นางสาวมยุรี  นัคราช
3. นางสาวมัญชุพร  สกุณณี
4. นายวุฒิชัย  พลฤทธิ์
5. นางสาวสุนิสา  เลิกสว่าง
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  วงศ์สารสิน
2. นางสาวสุพิน  ชีวะวงศ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  จิตนิยม
2. เด็กหญิงณัฐฌา  เกิดศิริ
3. เด็กหญิงอัฎฒินันท์  บุญชู
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นายจรัล  งามสม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวฉัตรทิพย์  เทียนบุตร
2. นางสาวรุ่งตะวัน  เถาวัลย์
3. นางสาววราภรณ์  หมอยาดี
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นายจรัล  งามสม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  อินทร์สอน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   เกิดทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดพุ่ม
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นางสาวธีราภรณ์  ขบวน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวดาราวรรณ  จันทร์เดช
2. นางสาวธนัชชา  บุญเกตุ
3. นางสาวเพ็ญศิริ  ประหวั่น
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นางสาวธีราภรณ์  ขบวน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  อุดมปิง
2. เด็กหญิงนุชนันท์  ลาวจันทร์
 
1. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ
2. นางสุขสันต์  สนิทวงศ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงนิษิตา  เชื้อโฮม
2. เด็กหญิงรีย์อร  แช่มชื่น
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายณัฐพงษ์  พราวแจ้ง
2. นางสาวเกศราภรณ์  โรยสูงเนิน
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เจี๊ยะทา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แขกเมือง
 
1. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ
2. นายอาคม  อินต๊ะพันธ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวลักษิกา  แผลงฤทธิ์
2. นายวุฒินันท์  พรมคำ
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ซาซง
2. เด็กหญิงชิดชนก  พันธ์ทอง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
2. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  หอมเย็น
2. เด็กชายสหชัย  แผลงฤทธิ์
 
1. นายวสันต์  กันชาติ
2. นางอรุณี  รัตนชาญชัย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงพรรษา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงอภิชชญา  จันทร์เดช
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
2. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวธนพร  หาดแก้ว
2. นายปิยะวัฒน์  ยอดยิ่ง
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
2. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายวินัย  จีนาวุฒิ
2. นายโสภณัฐ  สุรเดช
 
1. นายธีรพันธุ์   เอี่ยมวชิรากุล
2. นางสาวใกล้รุ่ง   หนูสอน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกฤษณ์ธร  แสงเวียง
2. นายพัทธนันท์  พุทธานันทเดช
 
1. นายปราโมทย์  วงศ์คำ
2. นายสายันต์  อินต๊ะกัน
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉัตรดาว  พานิชย์พะเนาว์
2. เด็กชายนำทรัพย์  สุวรรณนาค
3. เด็กหญิงวิภากร  บุญเรือง
 
1. นางนิตยา  มั่งมี
2. นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์ตา
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำพันธ์
3. นางสาวศิลาพร  ศรีศักดา
 
1. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวนฤมล  จงบริบูรณ์
2. นายสหัสวรรษ  ศรีปาน
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
2. นางสาวภรณ์ชนก  แก้วภูสี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชลทิตย์  จีนาวงษ์
2. นายพงศ์ประเสริฐ  สิทธิวงศ์
3. นายพิทักษ์  บัวทอง
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นางดวงพร  มูลป้อม
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์ธร  เมืองมูล
2. นายพรวนัช  บุญมั่น
3. นายสมศักดิ์  มากพะวง
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นางดวงพร  มูลป้อม
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ชูโฉม
2. เด็กชายธนวันต์  เกิดสิน
3. เด็กชายปฏิพล  สุขดี
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
2. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เกตุขาว
2. นายศุภชัย  ศิริประโชติ
3. นายเกียรติศักดิ์  คงครุฑ
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
2. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายพรภวิชย์  มธุพจน์
2. เด็กชายภคพล  ไก่แก้ว
3. เด็กชายวีรภัทร  พุ่มเก้า
 
1. นางสาววรรณา  ศิลธรรม
2. นายสายันต์  อินต๊ะกัน
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายจีรสิน  อ้นป้อม
2. นายณัฐพงษ์  อนุเคราะห์
3. นายสิริพล  วัดสาย
 
1. นายมานพ  จันทร์หอม
2. นายชัชดนัย  กาญจนตฤณ
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สังข์ท้วม
2. เด็กหญิงพรพิมล  วิริยะ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชมเชย
 
1. นายอำนาจ  ปาละหงษา
2. นายปราโมทย์  วงศ์คำ
 
162 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายธีรเมธ  เมธา
2. นางสาวปภัสรา  ปัญญา
3. นางสาวสิตานัน  พิณนา
 
1. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชาย เจตนิพัทธ  ใจกาวิน
2. เด็กชายคมกริช  ชำนาญ
3. เด็กชายชาญสวัสดิ์  แสงทอง
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณัตพงษ์  ทับก๋า
2. นายภานุพงค์   วงค์ผาปา
3. นายวิจารณ์   ทานะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   สังเกตุใจ
2. นายพินิจ  สุขลักษณ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ชูจันทร์
2. นางสาวมนฤดี  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงเด่นนภา  เกษรจรุง
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์
2. นางสาวสุภาพร  ปัญญา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์กรณ์  แสงทรง
2. นางสาวณัฐพร  บุญจันทร์
3. นายสิทธิพงษ์  ทองมี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทิพยนันท์
2. นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายทูรอนันต์  วัฒนา
2. นางสาวธันยพร  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์   มีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอภัสชา  เลิศล้ำ
5. เด็กหญิงอริสา  กรรณิการ์
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยาหลง
 
1. นายสำราญ  สีแก้ว
2. นางสาวสุธามาศ  ยุพเยาว์
3. นางสาวฐิติมา  พูลเกษม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายนิพิศ  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวศิริรัตน์  รุ่งโรจน์
3. นางสาวสุขฤดี  สีเหลือง
4. นายสุรศักดิ์  เอี่ยมมา
5. นางสาวอรณิชา  ตั้งกิติวงศ์
6. นางสาวเขมอัปสร  พานทอง
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา
3. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กหญิงสุชานุช  เมืองนาคิน
2. เด็กหญิงอริส  หิรัญรักษ์
3. เด็กหญิงอารียา  น้ำใจมั่น
 
1. นายวัชระ   มีชัย
2. นางดุษฎี  ขอสุข
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราภรณ์   นวรัตนารมย์
2. นางสาวนันทิชา   โนพูน
3. นายอนุพงษ์   คงสวัสดิ์
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นาคชม
2. เด็กหญิงวนัชพร  เลื่อนลอย
3. เด็กหญิงศิรประภา  นามกาล
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นายไตรรงค์  กล่ำบุตร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายปรเมศ  เพ็ชรขาว
2. นางสาววริสรา  สว่าง
3. นางสาวสุภาวดี  หอมหวล
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  เต็มอิ่ม
2. เด็กชายธีรวัต  หาญกล้า
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรรษา
 
1. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
2. นางบุญนำ  ลอยบัณฑิตย์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. นายสัจจาพร  อาวรณ์
2. นายสิทธิชัย  เพ็ชรมุข
3. นางสาวสุริญาวดี  ยุบล
 
1. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
2. นางบุญนำ  ลอยบัณฑิตย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ล้นเหลือ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุระ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สืบพันธ์
 
1. นางโสภิดา  ทาม้าดี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวณัฐนิชา  ชมขวัญ
2. นายณัฐพล  ศรีวิลัย
3. นางสาวรวิพร  ไทยยิ้ม
 
1. นางเฉลียว  พลอยเจริญ
2. นางฉัตรนฤมล  เหรา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ครุฑมี
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ค้นหา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฝ่ายทะแสง
 
1. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
2. นางบุญนำ  ลอยบัณฑิตย์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. นางสาวนริสา  บุญหนู
2. นางสาวบุญยนุช  บุตรกันหา
3. นางสาวอุษณีย์  คชเศรษฐกุล
 
1. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  คำนุช
2. เด็กหญิงปภาณิน  จันแสงศรี
3. เด็กหญิงวราเทพ  ชาติสุภาพ
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์   น้อยนคร
2. นายธนาดุล  หาญธนะโสภิต
3. นางสาวมัณฑนา  จิตรสมัคร
 
1. นางอรพินท์  คงคาสวรรค์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายเกรียงไกร  ทองคำ
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บรรทึก
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เหมือนเพชร
2. เด็กชายธีรการณ์   แพชะเลย
3. เด็กหญิงอุษณี  ผิวจันทร์
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
2. นางสาวสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายลิขิต  สิงห์โต
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ดอนพิมพา
3. นางสาวอรนันท์  สุขคำ
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
2. นางสาวสุชาวดี  เบี้ยจั่น
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรฐริกา  บานแย้ม
 
1. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชัยบัน
 
1. นางสาวอนิสา  ซ้อนตะวัน