หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางเกศินี วังชากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา มาทุ่งโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววฤนดา สืบสุยะโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางรัชนีพร อรุณวิงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางประภาวดี ทองเวียงโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวทองสุข เพ็ญศรีโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทีป กองทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ จองตามาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพับพึง ชูกำลังโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางแสงเดือน ฤิทธิขันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ฉุยฉายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสามารถ แจ่มเมธีกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางชมัยพร วงศ์จันทรมณีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสุภัทรา พุทธกรณ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอารี หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณภา อุดตันโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศราวุฒิ เนียมหอมโรงเรียนเมืองเลียงกรรมการ
5. นางศุภจิต มาตมุงคุณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางวรีพร ขำเกิดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางจินตนา อินพรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางจำเนียน สังฆะมณีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุพร สวนปลิกโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ ชื่นใจโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสมสุข ไข่สุวรรณ์โรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ สันตะวาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ ชลพิทักษ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ธรรมขันธ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัลธิกา ถนอมนวลโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายสิงข์ จีนพงษ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ใจดีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิงข์ จีนพงษ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิเชียร โดยด่วนโรงเรียนท่าชียวิืทยากรรมการ
5. นางนวลน้อย อินทร์ปิ่นโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางวรีพร ขำเกิดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศุภิสรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางษิญาภา รัตนะธนโชคโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายธเนศ มยุราโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ เนียมหอมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ คงรักษ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพับพึง ชูกำลังโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางบังอร อ่วมแก้วโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชุบ นิมิตรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรประภา อบเชยโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางอรนุช จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางษิญาภา รัตนะธนโชคโรงเรียนชัยมงคลรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ มยุราโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิทยา อินอยู่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางเรณู ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ พรมณีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ ดีเอี่ยมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี ขอบุญโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนรินทร์ จีนะวุฒิโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางกัณฑิมาพร พานมั่งโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิธร ชิดเชื้อโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภูษณ หอมเย็นโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรดิฐ เกิดผลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาวจุฑาพร วงศ์เกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล สุดเงินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่มโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ศิริจรรยาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำภาพร คณะแพงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ จีนทั่งโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ธิหล้าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิรุต มีเกิดโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปกครอง ศรีสุวรรณโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา ดารินทร์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ เข็มทองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ บุญคงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปทิตตา คมปราชญ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล สุขแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายภูษณ หอมเย็นโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางศุทธวีร์ เกิดผลโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ โต๊ะเครื่องโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอิศรารัตน์ ฉิมเฟื่องโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเฉลียงประธานกรรมการ
2. สิบเอกจรัญ เจสันเทียะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรวิศ สุวรรณนาคโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวลำยงค์ พิมพิสารโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุขโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางชุติมา สวนปลิกโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนภสร รมณียกุลโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิชัย ล้วนงามโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้มโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจีระนุช สงพูลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอำพล พรมสุบรรณ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรพล อ่ำทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชดาภรณ์ กันสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายอุดร ขำคมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายนรภัทร มีชัยโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นางฐิติพร เทียนศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางพรสวรรค์ คงประจักษ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางนภาพร ทะยะโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพันศักดิ์ แสงทองโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางสิริพร ภูมีโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตติมา ขำคมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายไตรรงค์ กล่ำบุตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายอมรศักดิ์ เสมสันต์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณปพร นนทธิโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์รองประธานกรรมการ
3. นายผจญ ประวังโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาคโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางรมณีย์ สร้อยสนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา บัวอ้นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย เจติยานนท์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประนอม จะปินโรงเรียนเมืองเฉลียงกรรมการ
4. นางสุรินทร์พร มีหินกองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสมรถ จาดแดงโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจุรีรัตน์ วังคะออมโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ชาปู่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ เมฆเมืองทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวสุนิศา เดียวสกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายมานพ จันตาวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมเจตน์ เนียมก้อนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวินตา อุปะทะโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางวลัยลักษณ์ ประกิจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ กลับเส็งโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุธยา คงพรมโรงเรียนเมืองเฉลียงรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา คลังคงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายคงศิลป์ แก้วส่องศรีโรงเรียนหนองกลัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภักคีณี จีนามูลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางอัมพร ธีรวรกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางรวีวรรณ สุขรอดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพัธนันทน์ ภัทร์ทองกุลโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรีโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา เสียงดังโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ไพรสณฑ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ เพชรมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายเอกรินทร์ คำอั้นโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรตินิยม รสลือชาโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางวรวรรณ พิมพ์แสงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายชาตรี พระเทพโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นางบุญนิสา กรองใจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุธิชัย คำมาโยโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ปัญโญอ้ายโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์ปภา เพิ่มพูลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนพพรรณ กาญจนตฤนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอำพรรณ ใบศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ธารานารถโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ สุขโอโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายอดิวิชญ์ ทองหล่อโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายสด มอญกอดแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี เพ็ญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครเดช อภัยศรีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางปวีณา นาคกลโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายธนบดี อินทร์ชื่นโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ คำอั้นโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ คำอั้นโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเรวดี เพ็ญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางปวีณา นาคกลโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายธนบดี อินทร์ชื่นโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสาวนิศารัตน์ เป็งบุญมาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี เพ็ญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัครเดช อภัยศรีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางปวีณา นาคกลโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายธนบดี อินทร์ชื่นโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ คำอั้นโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ชูวิทย์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอัชณา วิชิตนาคโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ หนูป่าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรันยา จันขาวโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุคนธ์ กันทะชมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย พุกกะณะสุตโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายเชษฐา กันนาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุนันทา แกมเงินโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจามจุรี พูลรักษ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล วงค์กฏโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางธนารัตน์ เทพวงษ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางปัญชลีย์ โพธิคงกิตติโชติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจามจุรี พูลรักษ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล วงค์กฏโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวชโรชินทร์ ประสมศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายละเอียด จันไทยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวราศิลป์ อุ่มมีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายสิทธิชัย วงค์มณีโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
5. นายบัญญัติ ทองบางโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายละเอียด จันไทยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวราศิลป์ อุ่มมีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายสิทธิชัย วงศ์มณีโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
5. นายบัญญติ ทองบางโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวรัตน์ นพเก้าโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายวรรณขัย แก้วทะนะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพยนต์ พูลรัตน์โรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวรัตน์ นพเก้าโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายวรรณขัย แก้วทะนะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพยนต์ พูลรัตน์โรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร สถิตย์ตระกูลโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรักเกียรติ เกษรพรหมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร เดชงัดโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางจันทนา ธราพรสกุลวงค์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายอานัติ ปะวาระณะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำลอง พรมแสนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายฉลวย ลิ้นจี่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางศศินา ไทยสายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพรโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ทองแน่นโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ วชิรเมธีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางวนิดา พุทธรัตน์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมธีณี คำบรรลือโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายชโลธร จันทร์น้ำท่วมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นางสาวอรุญ ปวีร์ สิทธิปกรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวกานดา ชลฤทธิ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเจริญสินธ์ุ มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ยาพรมโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุกูล ต่างใจโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลี มั่นคงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ด้วงบางโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นายเฉลิมพล ทองจุ้ยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสุชาวดี เบี้ยจั่นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2กรรมการ
8. นางสาวกัญจนพร ดวงมะโนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวสายบัว มูลทาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายกฤตพล กันทิยะโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา ศิลายศโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางธนารัตน์ เทพวงษ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชวลิต รำขวัญโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กันทะวงศ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิตา ทานศรีชาติโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายมาโนช จำรูญโรงเรียนหนองกลับวิทยากรรมการ
5. นางสายรุ้ง จันทร์สุขโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิณนา ตระกูลทิพย์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายบุญฤทธิ์ อยู่ครโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ เนียมพาโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายเทพนิมิตร จุ้ยแตงโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัยโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
6. นายสมนึก ตันติไวทยพันธุ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเชื้อ พุทธาโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางปณตพร ศรีวิไลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ เนียมพาโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรกิจ นองขมวดโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายประธาน บุตรลพโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวกุลยา หลำพรหมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสโรชา กวาวภิวงศ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปณิจักษณ์ เชยชมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสุุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสโรชา กวาวภิวงศ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปณิจักษณ์ เชยชมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สดนามอนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภาพ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสันติภาพ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายธวัชชัย ผาเพียวโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
6. นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์พันธ์ สายพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชฏ บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสรัฏฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเชิดชาย บุญจันทร์โรงเรียนพระหฤทัยกรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายกฤษณะ พยัคฆ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิเชฎ บุญญา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายนิทัศ ชูเชิดโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกรองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ อรุณเพ็งโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายเอนก อุ่นอุ้ยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายเอนก อุ่นอุ้ยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธานี เกิดศรี โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายเอนก อุ่นอุ้ยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการ
4. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งประธานกรรมการ
2. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งประธานกรรมการ
2. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้ง ประธานกรรมการ
2. นายนายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายแชน หล่ำนุ้ย โรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งประธานกรรมการ
2. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธุ์ สิงห์ครามโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ ชูเชิด โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางมารศรี ลิ้นจี่ โรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธุ์ สิงห์ครามโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธุ์ สิงห์ครามโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางมารศรี ลิ้นจี่โรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธุ์ สิงห์ครามโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอนุตตรา รักษาวงศ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางอนงค์ ดวงอำไพโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางอนุตตรา รักษาวงศ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางอนงค์ ดวงอำไพโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอนุตตรา รักษาวงศ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางอนงค์ ดวงอำไพโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางอนุตตรา รักษาวงศ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางอนงค์ ดวงอำไพโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ อินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจุฑามาศ น้อยยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ อินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจุฑามาศ น้อยยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรีศรีนครประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ อินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจุฑามาศ น้อยยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ถ้วนถี่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ อินมาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจุฑามาศ น้อยยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายเอนก อุ่นอุ้ยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศิริ น้อยอำมาตย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสรัฎฐ์ ชีวรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา ม่วงวงษ์โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายเอนก อุ่นอุ้ยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกกรรมการ
5. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนัต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางนิ่มนวล ขอบเหลืองโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญสิริ แสฉิมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อินอยู่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ พวงแก้วโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญพักตร์ พวงแก้วโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อินอยู่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางเพ็ญสิริ แสฉิมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาวรังสิยา ฉิมพาลีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปภาณิน ธรรรมลังกาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปัญญดา ศรีนุชโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางรุจรดา ทาเครือโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. MissZhao Manyuโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปภาณิน ธรรรมลังกาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงเดือน พลมากโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริอมร หวลหอมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชาวินี ดวงเกิดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัชพร สุขลาภโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภกานต์ ผามั่งโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันทิมา สันติชาติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัชฎา ผิวกำพลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาณิน ธรรมลังกาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัญญดา ศรีนุชโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวรังสิยา ฉิมพาลีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางรุจรดา ทาเครือโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
2. นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสุดาทิพย์ สายแก้วโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปภาณิน ธรรมลังกาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงเดือน พลมากโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริอมร หวลหอมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชาวินี ดวงเกิดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายพรชัย หวลหอมโรงเรียนท่าชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภกานต์ ผามั่งโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นางบุษกร พานิชสมบัติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมธุริน ตุนีย์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาวปภาณิน ธรรมลังกาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางรุจรดา ทาเครือโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัชพร สุขลาภโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพรรณ วิลยะมูลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาวปภาณิน ธรรมลังกาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรังสิยา ฉิมพาลีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ องอาจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภกานต์ ผามั่งโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปรเมศ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด เผือกได้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย บุญอินทร์โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ อยู่ครโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายบุญเกิด เผือกใต้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรีโรงเรียนชัยมงคลพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์ อยู่ครโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ เข็มทองโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ ระวังการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวสกาวเดือน ฤาไชยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาฎ วงศ์สารสินโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน ด่วนเดินโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวสกาวเดือน ฤาไชยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาฎ วงศ์สารสินโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมพวัน ด่วนเดินโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุทิพา ทั่งสิริโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแสงเดือน อนุสรณ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางพวงเพชร แก้วเกตโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร แก้วเกตโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุภาวรรณ์ พิศดารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2กรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจดีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางชุลี ครุฑแก้วโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ขบวนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา ฉุยฉายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางเมทาวี อินทะโชติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางชุลี ครุฑแก้วโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธีราภรณ์ ขบวนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางวาสนา ฉุยฉายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นางเมทาวี อินทะโชติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนพดล มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา มั่งมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ตุมาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายอำนาจ ปาละหงษาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ชาติไทยโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัยโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่มโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา ชาติไทยโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัยโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่มโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคัมภีร์ คมขำโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายอาคม อินต๊ะพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคัมภีร์ คมขำโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายอาคม อินต๊ะพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่มโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ยานะกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ตุมาโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย บัวอ้นโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ปัญญาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวสันต์ กันชาติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชยันต์ ยุบลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ชูหน้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจีราวรรณ ดวงเกิดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอภิรมย์ฤดี อบเชยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชยันต์ ยุบลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสังวาลย์ ชูหน้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจีราวรรณ ดวงเกิดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์กรรมการ
4. นางอภิรมย์ฤดี อบเชยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย บัวอ้นโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ปัญญาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายวสันต์ กันชาติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา มั่งมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
3. นายธีราวุธ จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายคัมภีร์ คมขำโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางกาญจนา กาวิละปัญญาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ หุ่นสวรรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธวัชชัย พุทธโธโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย พุทธโธโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ วงศ์คำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา กาวิละปัญญาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่มโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ปัญญาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอภิรมย์ฤดี อบเชยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประธาน หาญณรงค์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ กันชาติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชดนัย กาญจนตฤณโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ปริเวกโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประธาน หาญณรงค์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายชัชดนัย กาญจนตฤณโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาววรรณา ศิลธรรมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประธาน หาญณรงค์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายชานน คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุกิจ ปริเวกโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร มููลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายชานน คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประธาน หาญณรงค์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวสันต์ กันชาติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายชานน คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายประธาน หาญณรงค์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณา ศิลธรรมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายชานน คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ธารานาถโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณา ศิลธรรมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย แก้วเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางปรียา เตี้ยมชุมพลโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายชรินทร์ เกิดพุ่มโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายพินิจ สุขลักษณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางปรียา เตี้ยมชุมพลโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
4. นายชรินทร์ เกิดพุ่มโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย แก้วเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา อิ่มพิทักษ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย แก้วเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิฐาพรรณ ช่างนาวาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย แก้วเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรธนาวดี เพ็ชรมุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ โอวกุสุมสิริสกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสำราญ สีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา เพ็ชรมุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ โอวกุสุมสิริสกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสำราญ สีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ สิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ มีชัยโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรีวรรณ โขนงนุชโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายสุริยา ชาปู่โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาววรีวรรณ โขนงนุชโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ มีชัยโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นายสุชีพ ทองมากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงศิลป์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุชิน กุหลาบโพธ์ทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ พึ่งอู๋โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ อำพันธ์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
5. นายอนุชิต ดวงดาวโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายไตรรงค์ กล่ำบุตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุชิน กุหลาบโพธิ์ทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ อำพันธ์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พึ่งอู่โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายอนุชิต ดวงดาวโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรัญญา ยงพันธ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองมากโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุญนำ ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุขโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญนำ ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุกัญญา ทองมากโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรัญญา ยงพันธ์โรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเฉลี่ยว พลอยเจริญโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนม สุขหาโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางจารุวรรณ พูลล้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายพนม สุขหาโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางฉัตรนฤมล เหราโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางจารุวรรณ พูลล้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ ไชยมุติโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสภิดา ทาม้าดีโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
4. นางฉัตรนฤมล เหราโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ ไชยมุติโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางโสภิดา ทาม้าดีโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางฉัตรนฤมล เหราโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ใจเยี่ยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ สีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ใจเยี่ยมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ สีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุทิพา ทั่งสิริโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร แก้วเกตโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางแสงเดือน อนุสรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุทิพา ทั่งสิริโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร แก้วเกตโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางแสงเดือน อนุสรโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร แก้วเกตโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุภาวรรณ พิสดารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2กรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจดีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร แก้วเกตโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุภาวรรณ พิสดารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2กรรมการ
5. นางสาวปวีณา ใจดีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ เขาเหินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณ์พร อุตมะโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสโรชา กวาวภิวงศ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปณิจักษณ์ เชยชมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ ขอสุข ขอสุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]