รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงสมิตานัน  พุ่มเรียบ
 
1. นางกมลวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุกัญญา  ซื่อสัตย์
 
1. นางคุณารักษ์  แสนสุด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงนภาลัย  วิชัยโย
 
1. นางสาวเกศริน  สาลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายรวิโรจน์  พัดทุ่ง
 
1. นางชญานิศ  อินอยู่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธนกร  ศรีทิพรัตน์
 
1. นางกมลวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวมัสริน  ศรีจันทร์
 
1. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงเนตรนภา  โพธิวิพุฒ
 
1. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวอัญชนาภรณ์  สอนตัน
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชลรดา  ช่วยเจริญ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  พุ่มน่วม
3. เด็กหญิงบัวชมพู  พุ่มกลับ
 
1. นางปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ
2. นางสาวพัทธมน  ภิงคารวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  คงสมบูรณ์
2. นางสาวสุพิชญา  เขียวแก้ว
3. นางสาวเกวลี  แตงไทย
 
1. นายธงชัย  สันติชาติ
2. นางแสงเดือน  แจ่มทุ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวินมาดา  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พวงเงิน
 
1. นางจรัสศรี  เขาเหิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  รอดเกตุ
2. นางสาวสุนทรี  จันทร
 
1. นางนุจรินทร์  เรืองเดช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ
 
1. นายกิตติพงษ์  ยานุกูล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  วัชรขจร
 
1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัญชุพร  มณีกัญญ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  คงต๊ะ
3. เด็กชายโกมินทร์  อินทร์แช่มช้อย
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงศ์ยี
2. นางสาวปุณยวีร์  ศศิจรัสวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวปาณีสรา  มีหินกอง
2. นางสาวหนึ่งสตรี  สายนวล
3. นายเขมชาติ  ปานสุขสาน
 
1. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ
2. นางอารีย์  สาเกกูล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขอิ่ม
2. เด็กชายนันทพงศ์  บุญแก้ว
3. เด็กชายัชัยโรจน์  เทศทัน
 
1. ดร.ลาวัลย์  ถาพันธุ์
2. นางสุมาลี  หมากผิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  อิ่มทอง
2. นางสาวปิยรัตน์  ปานทุ่ง
3. นายสมมาตร  มั่งคล้าย
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงศ์ยี
2. นางดวงพร  มากล้ำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายอนพัทย์  อินสด
2. เด็กชายเพ็ญชาติ  พวงเงิน
 
1. นายยุทธ์สพร  รักษ์สิงห์
2. นายกิตติพงษ์  ยานุกูล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายสุเมธ  ขำใจ
2. นายอนุรักษ์  พัดแดง
 
1. นายวุฒิพงษ์  มาลา
2. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ
 
1. นายสมใจ  พงษ์สิงห์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นายธนภัทร  ครุฑเพ็ชร
 
1. นางศิรดา  เนียมหอม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สนิทผล
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ยินดีสิงห์
 
1. นายเสน่ห์  เขียวแก้ว
2. นางสาวธัญนภัสร์  ยนต์นิยม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  พุทธศรี
2. นายภู่สันติชัย  ภู่เจริญ
3. นายอชิระ  ศรีสุขวสุ
 
1. นางคำมี  ชัยรักษา
2. นายสว่าง  จันทร์เจาะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายณฐวัฒน์  ยอดเพชร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อิ่มหนำ
3. เด็กชายสราวุธ  ม่วงปาน
 
1. นางจุฑามาศ  พรมวิหาร
2. นางสาวศศิคนางค์  เรืองศิรรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจันทร์ตรี  มุขทั่ง
2. นายธนากร  แก้วบังเกิด
3. นางสาวรัตนา  นาคโต
 
1. นางสุภาวดี  พุฒจาด
2. นางสาววาริณี  หอมหวล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  ภู่ศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  นาควิจิตร
3. เด็กชายอิทธิพล  คชแก้ว
 
1. นางสมหมาย  เข็มคง
2. นายเสกสรร  เทียนทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวศุภิสรา  สร้อยสน
2. นางสาวอริศรา  อ่ำทอง
3. นางสาวเยาวรัตน์  สุขดี
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  เพียรทอง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จริอิน
3. เด็กหญิงศิริพร  ทักท้วง
 
1. นางสาวนภาศรี  สงสัย
2. นางสุรีวรรณ  ภู่ระหงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  คีรีนิล
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเอี่ยม
3. นางสาวแว่นทิพย์  ทนงใจ
 
1. นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน์
2. นางดวงพร  มากล้ำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพลวัฒน์  กัดฟัก
2. เด็กชายพัสสน  ยิ้มประดิษฐ์
 
1. นายเสกสรร  เทียนทอง
2. นางสมหมาย  เข็มคง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายกฤษตะวัน  ผลาวัน
2. นายธนพล  ดวงแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  รอดเที่ยง
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  อินอยู่
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายปณัยกร  พันธ์อุดม
2. เด็กหญิงมนัสชนา  อรุณวิง
 
1. นายฐมทัศน์  เข็มพล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เฉลิมวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงจันทร์
 
1. นายสันท์ชัย  นัยติ๊บ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 96.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายชนายุทธ  โพธิ์ทอง
2. นายพิพัฒน์พงศ์  วงศ์เงิน
3. นายพุทธากรณ์  แสงนุ่ม
 
1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ไร้สม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กลิ่มเพชร์
3. เด็กหญิงชุตินันท์  กลับมา
4. เด็กหญิงเพียงขวัญ  พูลอ่ำ
5. เด็กหญิงโซเฟีย  เลเวเร็ตต์
 
1. นางศุภมาตรา  หลังสันเทียะ
2. นางสาวภาวินีย์  เศรษฐีพ่อค้า
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  นิ่มมั่ง
2. นางสาวณัฐมล  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวนารีรัตน์  รอดเขียว
4. นางสาวปฎิมา  ดวงแก้ว
5. นางสาวศศิธร  สาสอน
 
1. นายพนม  พุฒลา
2. นางเฉลิม  พรกระแส
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  แก้วม่วง
2. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  แป้นสุขเย็น
3. เด็กหญิงรติกาล  แก้วเขียว
4. เด็กหญิงวรนุช  จันทขาว
5. เด็กหญิงอนันตญา  สมากร
 
1. นางพิกุลทอง  อยุ่ป้อม
2. นายกิจจา  สมากร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวคุลิกา  หอมหวล
2. นางสาวจุฑารัตน์  เต่าเล็ก
3. นางสาวปานชนก  แคนเพ็ชร
4. นางสาวอักษร  มั่นหมาย
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  วงศ์วัฒน์
 
1. นายเกรียงไกร  เตชา
2. นางสาวมธุรส  คงฟัก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกฤษณา  บลู
2. เด็กชายก้องภพ  แสงเงิน
3. เด็กหญิงจรรยา  แมลงภู่
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ภูมิประพัทธ์
5. เด็กชายภูผา  เพชรชาติ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ตาดเงิน
2. นางสาวจุฑามาศ  เวียงนาค
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณฐกฤต  เดชวรภัทรกุล
2. นางสาวณัฐพงษ์  ศิริรัตน์
3. นางสาวธนิดา  คงภัทร์กิติกุล
4. นางสาวพิมพ์สิริ  พุ่มเผย
5. นายโรจนัสถ์  ระเริงทรัพย์
 
1. นางสมปอง  ปานเมือง
2. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  เมืองคล้าย
2. นายกิตติพจน์  กล่อมทุ่ง
3. นายจิรานุวัฒน์  ชำนาญจันทร์
4. นายชุติพงศ์  เรืองคำ
5. นายณัฐวุฒิ  แสนศรี
6. นางสาวณิชากร  นนทธิ
7. นายดนุเดช  มารัตน์
8. นายธีรพล  พรพฤฒิพงศ์
9. นางสาวปณิตา  นาคทอง
10. นางสาวปนัดดา  เกตุขำ
11. นายประสิทธิ์  น้อยยะนะ
12. นายปิยพงศ์  ฉายาเวช
13. นายพันดวง  พิทักษ์มารดา
14. นายภาณุวัฒน์  ส้มซ่า
15. นายภานุพงศ์  ทับนาค
16. นายวีรยุทธ  ภู่เพ็ง
17. นางสาวศศินา  เป็งปก
18. นายศุภกรณ์  เรืองนุกูล
19. นายสิรภพ  บุญทวี
20. นายสุภวัฒน์  โตนา
 
1. นายสฐาปนัท  จันทร์ดิษฐ์
2. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา
3. นายสุเทพ  มาคง
4. นายจักรกฤษณ์  หมอกมืด
5. นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงสกุลนีรัตน์  พระวิสัตย์
 
1. นางสาวเรวดี  ลายพาก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  ทองกล่ำ
 
1. นายศราวุธ  โคสุวรรณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงวราพร  ชื่นสุวรรณ์
2. เด็กชายเกริกชัย  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางอรทัย  แสงสว่าง
2. นางสาวปวีณา  ปิ่นมณี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายกิตติพันธ์  หิรัญธนวิวัฒน์
2. นางสาวธนาวดี  ชัพวิโรจน์
 
1. นางอาณิสา  จันทร์อิ่ม
2. นางพิมพรรณ  ประสิทธิวงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หาญคำ
2. เด็กหญิงชุติชนม์  กัลยาณมิตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลอยมณี
4. นางสาวพรหมพร  จรรยพัฒน์
5. นางสาวมัชฌิมา  โมรัษเฐียร
6. เด็กหญิงมาริสา  มีเพียร
7. นางสาววีรยา  นุชคำ
8. นางสาวศุภกานต์  ทับจาก
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เข็มทอง
10. นางสาวอิสริยาภรณ์  วรรณา
 
1. นางวิมลรัตน์  เพ็ญภาคกุล
2. นางสมศรี  เจริญศิริ
3. นางทศพร  พัฒนเจริญ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  จุติบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  หมวกสังข์
3. เด็กหญิงชลิตา  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงญัฐธยา  จิตพนิจ
5. เด็กหญิงนัทชา  จิตพนิจ
6. เด็กหญิงพรประภา  ทองคำ
7. เด็กหญิงพรไพลิน  แย้มโตนด
8. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  คานธรรม
9. เด็กหญิงมนธิชา  นุชพุฒ
10. เด็กหญิงลลิตา  เงินนา
11. เด็กหญิงวรรณวิษา  ชิงชม
12. เด็กหญิงวริศรา  ทับทอง
13. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุขบุญ
14. เด็กชายวีรภัทร  ทิพย์ฝั้น
15. เด็กหญิงศศิวรรธ์น  ยาท้วม
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวปาริชาติ  กุศล
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงวิชิตา  ชมภูพู่
2. เด็กหญิงสุชาดา  ยิ้มประดิษฐ์
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
2. นางสาวธมลพรรณ  คันธนู
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวทักษพร  แสงสว่าง
2. นางสาวบัวชมพู  จันทร์อ่อน
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโตนด
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวรัมภา  เพชรชาติ
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงนัภเกตน์  ภูเหลี่ยมคำ
 
1. นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จำรูญ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายคามิน  ทองอารักษ์
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชาลิสา  เช้าสาคร
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพิริยากร  นกหงษ์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  นวลตั้ง
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชนิสรา  ธนะการ
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายวรินทร  ชูช่วย
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทาแกง
 
1. นางสาวไพลิน  ชูเชิด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจคำ
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวอารยา  โมเรือง
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนันทปรีชา  สอนทุ่ง
2. เด็กหญิงวีรยา  บุตรนุช
3. เด็กชายสกนธ์  อยู่กลัด
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
2. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวปนิดาภรณ์  หมอกมืด
2. นายวัฒนา  บ้านกล้วย
3. นางสาวไพลิน  จำเนียรกาล
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
2. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายคมกริช  ทันลา
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายสิทธิชัย  สิทธิ
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทขาว
 
1. นายสรวิศ  โพธิ์ขำ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายมังกร  แก้วพงษ์
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รอดคง
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชิษณุพงศ์  พุ่มไม้
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพิยดา  คงดวน
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายชัยวัฒน์  มีการ
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพนิดา  แพงวิเศษ
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาววิรัลพัชร  ฉวีไทย
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ยิ้มเพ็ชร
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกชกร  กลิ่นประทับ
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายสิทธิกร  บดีรัฐ
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงภัททราภา  ภุมรา
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพีราพรรณ  คำซาววงศ์
 
1. นางสาวกชกร  กลิ่มประทับ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนรธีร์  สังข์ทอง
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายภูมิรพี  เที่ยงมณี
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลลิกา  แก้วเนย
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวเกศกนก  ทองโตนด
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกชกร  กลิ่นประทับ
2. นางสาวปนัดดา  พุ่มชา
3. นางสาวภัทราวรรณ  แสงกระจุย
4. เด็กหญิงรพีพรรณ  สันหมอยา
5. นางสาววิรัลพัชร  ฉวีไทย
6. เด็กหญิงศุภจริตรา  เมฆเขียว
7. นางสาวหทัยภัทร  หล่อประดิษฐ์
8. นางสาวอรจิรา  กองทอง
 
1. นายไกรวุฒิ  ลำตาล
2. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
3. นางสาวรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายคมกริช  ทันลา
2. นายคริช โคบี้  ผาพันธ์
3. เด็กชายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
4. นายชัยวัฒน์  มีการ
5. นางสาวณัฐฏณิชา  ทรัพย์สังข์
6. เด็กชายนพรัตน์  ภู่มณี
7. นางสาวนวรัตน์  โยลัย
8. นายพงศกร  วงศ์แสง
9. นางสาวพิชญาภัค  โสภณางกูล
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชื่นประสงค์
11. นายมังกร  แก้วพงษ์
12. นายสมรัก  อ่ำปลั่ง
13. นางสาวสุธิดา  โป๊ะอ้น
14. นางสาวสุพร  เรืองรอง
15. นางสาวอริสา  แตงน้อย
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
2. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
3. นางสาวมนเทียน  บุญมา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤตภาส  แจ้งแก้ว
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ปักษี
3. เด็กชายจิรวัฒน์  เสือภู่
4. เด็กชายจิรายุ  จันทร์หอม
5. นายชิษณุพงศ์  พุ่มไม้
6. เด็กชายนรธีร์  สังข์ทอง
7. นายนรากรณ์  กลิ่นอำพันธ์
8. นายนายวสันต์  นาคพรม
9. นายภานุวัฒน์  อินทโชติ
10. นายภูมิรพี  เที่ยงมณี
11. นายสิทธิชัย  สิทธิ
12. นายสิทธิศักดิ์  มั่นประสงค์
 
1. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง
2. นายเคียง  ชำนิ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกองทัพ  จ่ายหนู
2. นางสาวขวัญฤทัย  แสงนัยนา
3. เด็กชายจักรพรรณ  รอดสิน
4. เด็กชายชนาภัทร  จ้นทร์แป้น
5. เด็กชายชำนาญ  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงญาตา  ฤทธิ์กลาง
7. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองยอด
8. เด็กชายณัฐวีร์  จรวุฒิพันธ์
9. เด็กชายธนินท์  ศุภฤทธิ์
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีนวล
11. เด็กหญิงธีรดา  ไฝสัมฤทธิ์
12. เด็กชายปรเมศร์  เจนใจ
13. เด็กชายพงศพนา  พุ่มไม้
14. เด็กชายพงศรา  บุตรทิพย์สกุล
15. นางสาวมิ่่งขวัญ  แสงนัยนา
16. เด็กชายรัชชานนท์  หน่อท้าว
17. นางสาวรุจิพร  ท้วมทอง
18. เด็กหญิงวิมลสิริ  แดงเรือง
19. เด็กหญิงวีรยา  บุตรนุช
20. เด็กชายสหชัย  อาจสูงเนิน
21. เด็กหญิงอมลวรรณ  พ่วงจุ้ย
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
2. นายคุณากร  สุริยนต์
3. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล
4. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  คำหนู
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เรียบร้อย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทขาว
4. เด็กหญิงนภัสสร  เสือมี
5. เด็กหญิงวรนุช  จันทขาว
6. เด็กชายวรัชญ์  ทับเพ็ชร
 
1. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน
2. นายเอกลักษณ์  บุญช่วย
3. นายสิทธิชัย  ดวงศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพัชร์  คำปลื้ม
2. นายจักรภัทร  มุกดา
3. นายปฎิพัทธ์  พวงดอกไม้
4. นายภานุพงศ์  ฉันท์ใด
5. นายสิรวิชญ์  จันทะภา
6. นายเอกลักษณ์  จันทร์แหยม
 
1. นายคุณากร  สุริยนต์
2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  ฝ้ายอิ่ม
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายชัยชาญ  จันทร์เส็ง
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุ่นเหมือน
 
1. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวอมลรดา  โยธาทูล
 
1. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายปริญญาวัตน์  เมธีวรฉัตร
 
1. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  หลวงนุช
 
1. นายคุณากร  สุริยนต์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  มีชัย
 
1. นายปิยะพันธุ์  จันทร์ใด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  พ่วงจุ้ย
 
1. นายภูมิพัฒน์  ปานแดง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภาสกร  วัคเทอร์
 
1. นายสุนัย  ศรีม่วง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายจักรภัทร  มุกดา
 
1. นายสุนัย  ศรีม่วง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีม่วง
 
1. นายสุนัย  ศรีม่วง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวแก้วตา  ดวงอินทร์
 
1. นายนริศ  ขำมั่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนธีรบ  ศรีภูธร
 
1. นายโพยม  ศิริพงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นายจักกฤษ  อินทพงษ์
 
1. นายกฤษณะ   มงคลแสงสุรีย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเครือฟ้า  สมบูรณ์
 
1. นายโพยม  ศิริพงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวสุพรรณิกา  ไกรสีกาจ
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  หันประเสิรฐ
2. เด็กชายคุณานนท์  ฉิมใจ
3. นายชาญณรงค์  นัดที
4. เด็กชายธรรมรักษ์  ทัดไทย
5. เด็กชายธัญญทรัพย์  พัฒนเจริญ
6. เด็กหญิงปภาวดี  พวงดอกไม้
7. เด็กหญิงปิยวรรณ  ท้วมทอง
8. นายวรพล  โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงสุชานันท์  พวงเงิน
 
1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล
2. นายคุณากร  สุริยนต์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกรณัท  วรากรเจริญ
2. เด็กชายกองพล  จ่ายหนู
3. เด็กชายก้องภพ  พรรณคง
4. เด็กชายก้องภพ  แก้วเกิด
5. เด็กชายคิมหันต์  ชื่นเปรื่อง
6. เด็กหญิงจรัญญา  ขำพงศ์
7. เด็กชายจิรโรจน์  เลิศล้ำ
8. เด็กหญิงชฎาพร  สอนโต
9. เด็กหญิงฐิตาภา  ทองเชื้อ
10. เด็กชายณัชพงษ์  สีมารักษ์
11. เด็กชายณัฎชนน  ยอดกุศล
12. เด็กหญิงณัฐชา  นาคสุวรรณ
13. เด็กหญิงธารารัตน์  ลิมปวโรตม์
14. เด็กหญิงนภสร  ศรีม่วง
15. เด็กหญิงนภาพรรณ  ภูมิวัฒนะ
16. เด็กชายนิพิฐพนธ์  อู่ต้ม
17. เด็กหญิงบุญสิตา  เมฆแจ้ง
18. เด็กชายปรเมษฐ์  หงษ์เทศ
19. เด็กหญิงพิชชาพร  อารีเอื้อ
20. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
21. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไหมเหลี่ยม
22. เด็กชายภูรีทัต  ศรีเมือง
23. เด็กหญิงวาเลนท์  อุ้ยทรัพย์
24. เด็กหญิงวิจิตรา  เพ็งจังหวัด
25. เด็กหญิงวิภาวดี  เฉยเมล์
26. เด็กหญิงวิลาสินี  เอื้อจำนงค์
27. เด็กชายสิรภพ  กิตติธงโสภณ
28. เด็กหญิงสุณิสา  เยโท้
29. เด็กหญิงหทัยชนก  สายนวล
30. เด็กชายอัครพล  เลิศภูเขียว
31. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ลบขำ
32. เด็กหญิงเอเชีย  จันทร์งาม
33. เด็กหญิงไพลิน  รุ่งสวัสดิ์
 
1. นายคุณากร  สุริยนต์
2. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล
3. นายทวีพงศ์  รอดสิน
4. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
5. นางรัชนี  พุดซ้อน
6. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ
7. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
8. นายสนิท  น้อยคง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกณกภรณ์  สร้อยสุข
2. นางสาวกฤติมา  ทวาทศปกรณ์
3. นางสาวกัญญาลักษณ์  คงสมบูรณ์
4. นางสาวชนนิกานต์  เวียงทอง
5. นางสาวณภัทร  รอดคง
6. นางสาวณภัทร  จิ๋วปัญญา
7. นางสาวณัฐกานต์  สายปาน
8. นางสาวณัฐณิชา  ใจปัญญา
9. นางสาวถาวรี  พุฒทอง
10. นางสาวทักษพร  แสงสว่าง
11. นางสาวธาวินี  พูนทวีรัตน์
12. นางสาวธีรารัตน์  ศุภหัส
13. นางสาวบุญสิตา  เจริญบุญ
14. นายพงษ์พรรณ  สมศรี
15. นางสาวพิชญนันท์  สุทธการ
16. นางสาวพิชญานัฐ  ทัดพิพัฒนกุล
17. นางสาวพิชญ์สินี  ทับเงิน
18. นางสาวรัมภา  เพชรชาติ
19. นางสาวลักษณ์วิมล  เลี่ยมตระกูล
20. นางสาววนัสษนา  พัดขำ
21. นายวัชรากร  กิติวงศ์
22. นางสาววิชญาดา  สาททอง
23. นางสาววิภาดา  พลอยรัก
24. นายศิระปัญญา  โสดาภา
25. นางสาวศิริลักษณ์  คล้ายคลึง
26. นางสาวสินีนาฏ  จันทร์รอด
27. นางสาวสิริยากร  วุฒิศิริศาสตร์
28. นางสาวสุดารัตน์  ก้องไตรภพ
29. นางสาวสุดารัตน์  พยัคฆ์
30. นางสาวสุธารัตน์  เมฆเสือ
31. นางสาวสุนิตา  อัมราลิขิต
32. นางสาวสุพิชญา  เขียวแก้ว
33. นางสาวสุภชา  จ่ายหนู
34. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สิน
35. นางสาวสุภาวิณี  เขียวคล้าย
36. นางสาวหทัยชนก  เกตุอ่อน
37. นางสาวเกวลี  แตงไทย
38. นางสาวเจนจิรา  ชะอุ้ม
39. นางสาวเนตรนภา  กันเหม็น
40. นางสาวเสาวณีย์  พุทธรักษ์
 
1. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  เพชรคง
3. เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์ดา
4. เด็กหญิงธารินีย์  นวลเนียม
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ช่วยหลำ
6. เด็กชายวัลชนะ  สุขจ่าง
7. เด็กชายวีรภัทร  คล้ายแท้
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงณรงค์
9. เด็กหญิงสสิกานต์  จุลพวก
10. เด็กหญิงอินถวา  พุดซ้อน
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
3. นางสาวสุนิสา  หอมกระถิน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  รุ่งเรืองจิตร
2. นายภาคภูมิ  สีดาน้อย
3. นางสาวรัตนากร  ทองหล่อง
4. นายวสันต์  ยอดอ่อน
5. นางสาวศิริกัลยา  คำขุนทด
6. นายสิรวิศ  เมฆจิ๋ว
7. นายหฤษฎ์  วิ้วดี
8. นางสาวอังคณา  บุญหลี
9. นางสาวเพ็ญนภา  เสือกระจ่าง
10. นายเอกวิทย์  คำคง
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
3. นางสาวสุนิสา  หอมกระถิน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดป้อม
2. เด็กหญิงจรวยพร  เจริญยาว
3. เด็กหญิงนริศรา  พุดลา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เสือบาง
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีกล่ำ
6. เด็กหญิงเสาวนีย์  พันธุ์วิไล
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
3. นางสาวสุนิสา  หอมกระถิน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  พุ่มเรียบ
2. นางสาวพัชชินี  พันธุ์วิไล
3. นางสาวพิชชา  แก้วบุรี
4. นางสาวรัชนีย์กร  นักเรียน
5. นางสาวรัฐนันท์  อินทร์จันทร์
6. นายสหรัฐ  ศรีดาฟอง
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
3. นางสาวสุนิสา  หอมกระถิน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจิรัสสา  ณ แฉล้ม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  มั่นนุช
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กลิ่มเพชร์
4. เด็กหญิงฐิติยา  หล้าเวียง
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ปล้องนาค
6. เด็กหญิงพลอยชรินทร์  แสงจันทร์
7. เด็กหญิงสิริกร  กิตติธงโสภณ
 
1. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง
2. นางอาทิตยา  ติวุตานนท์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวกัลณ์ยาดา  กาบัว
2. นางสาวณัฐธิดา  กลิ่นเกตุ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  อินกรัด
4. นางสาวศิริลักษณ์  อยู่กรัด
5. นางสาวสุพรรณษา  จิตสว่าง
6. นางสาวสุภัสตรา  เกตุขาว
7. นางสาวสุรางคนา  การะเกด
 
1. นางสาวมนธิชา  กองพรม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายปริญญา  จันทะขาว
2. นายปริญญา  อินยะ
3. นายภานุวัฒน์  มะลิซ้อน
4. นายศุภวัฒน์  จุ้ยแจ้ง
5. นายอนุพงษ์  คำพวง
 
1. นายฑรรฑรธรชญ์  บำรุงศรี
2. นายภูวิช  ศุขเสงี่ยม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงปัทมพร  เฉยเมล์
 
1. นางสาวปวีณา  สาธา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณิชกานต์  ชูเตชะ
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แขกใจเย็น
 
1. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุทามาศ  ทองเอี่ยม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวนันฑิตา  ทัศนา
 
1. นายลัทธิพงศ์  มารอด
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทตรา  อินนาค
 
1. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวปริศนา  ปิ่นโตนด
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงอริสา  ยินดี
 
1. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุทธดา  วิจินวัฒนะ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ช้างเผือก
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณภัสนันท์  กันทะเขียว
 
1. นางลดาวัลย์  นาคอ่อง
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวถาวรีย์  สีขาว
2. นางสาวธนภรณ์  สังข์จันทร์
3. นางสาวธมลวรรณ  เม้าทุ่ง
4. นางสาวมลรดา  คำเพ็ชร
5. นางสาวเจนจิรา  บางเกตุ
 
1. นางสาวปวีณา  สาธา
2. นางสาวจารวี  นิ่มสังข์
 
127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวจุฑามาศ  บัวส้ม
2. นางสาวรัตนากร  โพธิ์โม้
3. นางสาวศิริรัตน์  เมฆไตรรัตน์
4. นางสาวสุภาวดี  ประทุมทอง
5. นางสาวโสมอุษา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล
2. นางอาทิตยา  ติวุตานนท์
 
128 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชนิตตา  เขียวเมือง
2. นางสาวนาฎอนงค์  เนตรมงคล
3. นางสาวอัจจิมา  รชตวงศธร
4. นางสาวเพชรไพลิน  มีศิลป์
5. นางสาวแพรวพรรณ  ทองศรีจันทร์
 
1. นางลดาวัลย์  นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา  เสือแฟง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวประภัสรา  ลีรักษ์
2. นางสาวสาวิตรี  ชำนาญเสือ
 
1. นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น
 
130 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวดลนภา  ดีแท้
2. นางสาวสิริกัญญา  ผ่องด้วง
 
1. นางสาวมรรยุตา  วงษ์พูล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ใจรักษ์
2. นางสาวปุณรดา  โพธิ์ขวัญ
 
1. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตกานต์  ประสพพงษ์
2. เด็กชายการัณย์  อยู่มา
3. เด็กชายณัฐรณ  ริมฝาย
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อยู่แย้ม
5. เด็กชายนิธิพัฒน์  นวลมุสิก
6. เด็กชายปฏิภาณ  มายะนันท์
7. เด็กชายศราวุธ  เป้จิ๋ว
8. เด็กชายเขตกานต์  พ่วงรอด
 
1. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์
2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด
3. นายสาธิต  จันสิงขรณ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ปานโต
2. นายนพณัฐ  แย้มกลัด
3. นายประกิต  อ่ำเทศ
4. นายพิชัยภูษิต  ใจทิม
5. นายมณฑล  ทองเปลว
6. นายสุทธินันท์  ทรัพย์เมือง
 
1. นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์
2. นายประโยชน์  จินดารัตน์
3. นายดำเนิน  นันทะกมล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  อินทะแสง
2. นายธนกฤต  ออศิริ
3. นายธนากร  รุ่งเรือง
4. นางสาวธัญญารัตน์  ปานทุ่ง
5. นางสาวนริศรา  สุม่วง
6. นายปริญญา  หงทัพ
7. นายปุญญพัฒน์  บุญคง
8. นางสาวพิมพ์นิภา  บ่าวเหมือย
9. นางสาวพิศมัย  สั่งการ
10. นายหัตธวัช  โพธิ์งาม
 
1. นายเฉลิมพล  คนตรง
2. นางมนัสยา  พุ่มพวง
3. นางชญานิศ  อินอยู่
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  อุดพันธ์
2. นายกฤษณะ  อินทร์พรม
3. นางสาวจิตตราพรรณ  กลิ่นสุข
4. นางสาวนัทธมน  รื่นเรณู
5. นางสาวมัณฑนา  เสือกระจ่าง
 
1. นายศราวุธ  คำแก้ว
2. นางสาวบุญมา  ไทยรี่
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ชาตรี
2. เด็กหญิงวิยุดา  เปียจันทร์
3. เด็กชายสืบพงศ์  ใจตา
 
1. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
2. นางสุวรรณา  พัดขำ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  รุ่งเรือง
2. นางสาวพัชรินทร์  หมวกโตนด
3. นางสาวสาวิตรี  บำเรอราช
 
1. นายเฉลิมพล  คนตรง
2. นางชญานิศ  อินอยู่
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ผิวศรี
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ภู่ทด
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  กาดกอง
 
1. นายศราวุธ  คำแก้ว
2. นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงภูริชญา  รอดคง
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พีธรากร
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
2. นายธีรวัติ  เอี่ยมมา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสา  เมฆเจริญ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันเขียว
 
1. นางอารยา  รักมหาคุณ
2. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  สุ่มแก้ว
2. นายพัชรวัช  แก้วกำพล
 
1. นางอารยา  รักมหาคุณ
2. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  ชลชาญกิจ
2. เด็กหญิงศุภดา  เลี่ยมวัฒนสุธา
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
2. นายศตวรรษ  บุญชูช่วย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวบุญสิตา  เจริญบุญ
2. นางสาวเสาวณีย์  พุทธรักษ์
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
2. นางสาวนริศรา  ลาวจันทร์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โตสุข
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตติ์  มากจ้อย
2. เด็กชาย่ชัยสิทธิ์  ทองพรรณ
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนัชชัย  ทัฬหสิริเวทย์
2. เด็กชายศุภกิตต์  เกตุตะมะ
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายญาณธร  เขียวแก้ว
2. นายนครินทร์  ยุทธศิลป์
 
1. นางอำพร  เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นายธนภัทร  จูเกษม
2. นายพงศกร  บุญรอด
 
1. นางอรสา  ศรีสันต์
2. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  ธิตินิลนิธิ
2. นายณฐชนม์  อินทพิบูลย์
 
1. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม
2. นางอารยา  รักมหาคุณ
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วบังเกิด
2. เด็กหญิงสุปรียา  ทองอยู่
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คงหมื่นรักษ์
 
1. นายจรัสพงษ์  เหมือนมี
2. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวธญวรรณ  สังขวุฒิ
2. นางสาวพัทธนันท์  นิ่มมณี
3. นายอนุรักษ์  หมิ่นขัด
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นายอภิสิทธิ์  ทองลา
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายนิจิโรจน์  ตรุษทุ่ง
2. นางสาวปิยวรรณ  นิ่มคำ
 
1. นางสาววราพินทร์  ชาววิวัฒน์
2. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภีมพล  พรมประดิษฐ์
2. เด็กชายรัตติพงศ์  วงศ์ปัทมกุล
3. เด็กชายอิทธินันท์  บ้านกล้วย
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายนพดล  อินทร์ลับ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  เอี่ยมสำอางค์
2. นายวสุธันย์  กิติจีราพัฒน์
3. นายโรจนัสถ์  ระเริงทรัพย์
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายนพดล  อินทร์ลับ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเมธ  อินทรโชติ
2. เด็กชายนรบดี  เหลี่ยมไทย
3. เด็กชายสุรพัศ  มะลิซ้อน
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพชร  เนตรบุตร
2. นายสุเมธ  มาดิษฐ์
3. นายอดุลวิทย์  เณรพรหม
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์ธร  โมทิม
2. เด็กชายณัฐพล  แย้มนุช
3. เด็กชายบุญพันธุ์  หวังมีชัย
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายณรรตธร  คงเจริญ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนกาญจน์  อ่วมจินดา
2. นายสุภัทรชัย  จันทร์เกษร
3. นายเทิดไท  สุขใส
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายณรรตธร  คงเจริญ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชัยนันต์  หมู่ขำ
2. เด็กชายชัยมงคล   เกตุขาว
3. เด็กชายทินกร  กาแก้ว
 
1. นายประพนธ์   อ่อนพรม
2. นางสาวพิมพา  คำมี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นางสาวศิริพร    มั่นพุ่ม
2. นางสาวสุวนันท์   พันธ์แสง
3. นางสาวอาทิตยา   บัวเรือง
 
1. นายประสพ  กระพันเขียว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทรพงษ์
2. เด็กหญิงกานต์ตะวัน  รักทุ่ง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดทุ่ง
 
1. นายวิมาน  มิ่งมิตร
2. นายภูมิพัฒน์  ปานแดง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชวันรัตน์  สุขแท้
2. นายนันทพงศ์  ครีบผา
3. นายปิติวัฒน์  กุลจู
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นายบุญทัน  แก้วมี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เย็นใจ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจประเสริฐ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม้งิ้ว
4. เด็กหญิงชิโนรส  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงอพัทธญา  จางวางคง
6. เด็กหญิงอังคณา  มากมี
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล
3. นางพัทธ์ธีรา  ปะระมะ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวนาตาลี  อินลา
2. นางสาวบุณฑริก  สุดตา
3. นางสาวรัชนี  กราบกราน
4. นายวีระ  แก้วเขียว
5. นายศรายุทธ  อินพรม
6. นางสาวสุธิวา  ชาดี
 
1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
2. นางสาวจิรสุดา  พยอม
3. นางน้ำเงิน  ศรีสุขวัฒนุกุล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงมลทณา  กลิ่นแสง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเทพ
3. เด็กหญิงโชติกา  เพ็ชรฟัก
 
1. นางพิกุลทอง  อยุ่ป้อม
2. นายกิจจา  สมากร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวศศิภา  แปลกมาก
2. นางสาวสุดารัตน์  เสือมี
3. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์บุญ
 
1. นางพิกุลทอง  อยุ่ป้อม
2. นายกิจจา  สมากร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธ์งาม
2. เด็กหญิงณัฐพร   จันทรพันธ์
3. เด็กหญิงวรกานต์  มั่นประสงค์
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นายบุญทัน  แก้วมี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นายปริญญา  คำอั้ว
2. นางสาวพนิดา  สิงห์โตทอง
3. นางสาวสุรีย์พร  สวนม่วง
 
1. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์  ศรีวรรณ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  กองชะนะ
2. เด็กหญิงมุทิตา  ฦาชา
3. เด็กหญิงอริสา  โฉมหน่าย
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
2. นางสาวพิชญ์ชลิดา  วงศ์สิริบวรกุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชลธิชา  แก้วพันธ์
2. นางสาวน้ำทิพย์  คงทน
3. นางสาวอภิชญา  จันทร์เจาะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เหน่งแดง
2. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  บุญเหมาะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หลองทุ่ง
 
1. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง
2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ลำพุุทธา
2. นางสาวพรนภา  เดื่อทอง
3. นางสาวเบญจมาศ  ผักไหม
 
1. นางสาวโสภา  ผิวศรี
2. นายกฤษณะ  มงคลแสงสุรีย์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงสวรรยา  ช่างเขียน
2. เด็กหญิงอรัญญา   พันมะวงค์
3. เด็กหญิงเมษยา  ชูแผ้ว
 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
2. นางสาวนาตยา  คำน้อย
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวอรนุช  ชูจันทร์
2. นางสาวอรันดา  พึ่งสถิตย์
3. นางสาวอัญชลี  นาโตนด
 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
2. นางสาวบุญเรียม  พร้อมมูล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  บัวทองเท้า
2. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แก้วจีน
3. เด็กหญิงวิภาดา  หนูอิ่ม
 
1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
2. นางอาภรณ์  มนตรี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  เกตุทอง
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  ใจมะสิทธิ์
3. นางสาวรักชนก  ฟักฟูม
 
1. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง
2. นางสาวรุ้งดาวัลย์  รุ่งรัตนไชย
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นอินทร์
 
1. นางนฤมล  อรชร
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สิงห์วี
2. เด็กหญิงสิริสา  สิงห์วี
3. เด็กหญิงสุภาพร  ไกรกิจราษฏร์
 
1. นางประดับพร   บุตรสุวรรณ
2. นางสุชารัตน์  เช็มแก้ว
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดวงเดือน  ปิ่นม่วง
2. นางสาววาริน  อาจใหญ่
3. นายอดิศร  จันทร์หอม
 
1. นางรพีพรรณ  สายโกสุม
2. นางสาวพิมานมาศ  เพียรทอง
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญสินี  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวธัญทิวา   เย็นใจดี
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวหยกณิกา   ทองดี
 
1. นางสาวพิมพา  คำมี
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นายสุรศักดิ์   ต้นโศก
 
1. นางสาวพิมพา  คำมี
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ภวัลย์  แป้นสอน
2. เด็กชายธีรวัตร   คำไคร้
 
1. นางสาววิไลวรรณ   สว่างศรี
2. นางสาวอัญญารัตน์   คำก้อน
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐธวัช  บุญตา
2. เด็กชายรักณรงค์  สินธารารักษ์
 
1. นางประดับพร   บุตรสุวรรณ
2. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์เมือง