หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
2 นายวิเชียร พรหมปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
3 นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
4 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
5 นายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
6 นายนรัตน์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
7 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการ
8 นางพนอ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
9 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ
10 นายวีระ พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
11 นายศราวุธ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
12 นายปรีชา แก้วกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินการ
13 นายประวิท วิริยะพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี คณะกรรมการดำเนินการ
14 นายจารุวัตร สุวานิช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 คณะกรรมการดำเนินการ
15 จ.ส.ต.ณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
16 นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
17 นายไชยรัตน์ พรกระแส ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
18 จ.ส.ต.ณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ และประสานงานทั่วไป
19 นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ และประสานงานทั่วไป
20 นางสุรางคนา คุปตรัตน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการเลขานุการ และประสานงานทั่วไป
21 นางสาววิภาศิริ ทากะถา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 นายสมชาติ จับคล้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 นายธีรพงษ์ เข็มคง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นายกิตติพงษ์ ยานุกูล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 นายประวิท วิริยะพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
30 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นายวีระ พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 จ.ส.ต.ณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นางสาวธัญลักษณ์ ไทยกล้า ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
37 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
38 นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
39 นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
40 นางสุภาพ น้อยจันทร์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
41 นางสาวฉลองขวัญ รักถึง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
42 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
43 นายเชวง ครุธเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
44 นายบุญมี มะริด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
45 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
46 นางสาวปิยนุช น้อยคง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
47 นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
48 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
49 นายสมบัติ ป้องฉิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
50 นายสนิท น้อยคง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
51 นายภัคพล หล่ำทุ่ง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
52 นางพนอ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
53 นายพนม อวยพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
54 นายทวีพงศ์ รอดสิน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
55 นายธนวัฒน์ พุดจาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
56 นายจิระเมศร์ อัครรังสีธนกุล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
57 นายคุณากร สุริยนต์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
58 นางพนอ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
59 นางปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
60 นางรัชนี พุดซ้อน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
61 นางชูจิต พรหมราชแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
62 นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
63 นายวิเชียร พรหมปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
64 นายบุญชู นาคโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
65 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
66 นางนิตยา พรามจร ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
67 นายศราวุธ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
68 นางสาวขนิษฐา ทองมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
69 นายนพดล อินทร์ลับ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
70 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
71 นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
72 นายวิษณุ อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
73 นายอภิรัตน์ บุญคง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
74 นายนรัตน์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
75 นางอัมพวัน สายใหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
76 นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
78 นางสาวสุภาพร สีนวล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
79 นายไชยรัตน์ พรกระแส ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
80 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
81 นายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
82 นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
83 นายยุทธ์สพร รักสิงห์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
84 นายสุนัย ศรีม่วง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
85 นางมณชนก หนูแก้ว ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
86 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
87 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
88 นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
89 นายจักรพันธ์ โพธิ์ดีงาม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
90 นายลิขิต สอนเทียน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
91 นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
92 นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
93 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
94 นายธงชัย รักถึง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
95 จ.ส.ต.ณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
96 นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
97 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
98 นางนิตยา พรามจร ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
99 นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
100 นางสาวนุชนารถ ทองเงิน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
101 นางสาวปิยนุช น้อยคง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
102 นางสมใจ พงษ์สิงห์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
103 นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
104 นางชนกานต์ กฤติธัญกช ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
105 นายวีระ พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
106 นายธีรพงษ์ เข็มคง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
107 นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
108 นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
109 นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
110 นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
111 นางรัชนี พุดซ้อน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
112 นายนพดล อินทร์ลับ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
113 นายบุญมี มะริด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
114 นายประยุทธ ครุธแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
115 นายสุระ ไทยกล้า ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
116 นายวิรัตน์ ตันติกุล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
117 นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
118 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
119 นายไชยรัตน์ พรกระแส ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
120 นางภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
121 นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
122 นายสฐาปนัท จันทร์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
123 นางสาวสุภาพร สีนวล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
124 นายกีรวัฒน์ ชื่นจิตต์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
125 นายพนม พุฒลา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง
126 นายวิษณุ อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง
127 นายเสกสรร เทียนทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง
128 นายคุณากร สุริยนต์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง
129 นายเฉลิมพล อินทรสอาด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง
130 นายวิษณุ อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
131 นายณรรตธร คงเจริญ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
132 นายอภิสิทธิ์ ทองลา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
133 นายจรัสพงษ์ เหมือนมี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
134 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน
135 นายจำเริญ เชื้อประดิษฐ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน
136 นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน
137 นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน
138 นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน
139 นายเฉลิมพล อินทรสอาด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขัน
140 นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
141 นายธนวัฒน์ พุดจาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
142 นายสมชาติ จับคล้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
143 นายศราวุธ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม คณะกรรมการการประเมินผล
144 นางเรณู บุญอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม คณะกรรมการการประเมินผล
145 นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม คณะกรรมการการประเมินผล
146 นายเสน่ห์ สุธีฐิติวัฒน์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการการประเมินผล
147 นางอารีย์ สาเกกูล ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการการประเมินผล
148 นายยุทธ์สพร รักสิงห์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการการประเมินผล
149 นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะกรรมการการประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวภัทร์วดี มูลดี โทร.095-3067345 E-mail: phatwadeest@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]