หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 848 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 847 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 826 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 826 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 825 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 825 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 838 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 838 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 824 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 823 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 827 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 827 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร5 ห้อง 531 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร5 ห้อง 532 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร5 ห้อง 541 6 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร5 ห้อง 542 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 อาคาร5 ห้อง 543 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 อาคาร5 ห้อง 544 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร5 ห้อง ปฏิบัติการทางคณิตฯ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 อาคาร5 ห้อง ปฏิบัติการทางคณิตฯ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร5 ห้อง 514 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 อาคาร5 ห้อง 515 6 ต.ค. 2559 09.00-11.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร6 ห้อง Lab632-635 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร6 ห้อง L625 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 หอประชุม109ปี 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 หอประชุม109ปี 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 หอประชุม109ปี 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 หอประชุม109ปี 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง ชั้นล่าง 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง ชั้นล่าง 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 หอประชุม109ปี 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 หอประชุม109ปี 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร3 ห้อง 321 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร3 ห้อง 321 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร3 ห้อง 324-325 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร3 ห้อง 324-325 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 อาคาร3 ห้อง 324-325 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 อาคาร3 ห้อง 324-325 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โดมศักยภาพ 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคาร3 ห้อง 323 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร3 ห้อง 323 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร3 ห้อง 336 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร3 ห้อง 336 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 อาคาร3 ห้อง 322 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ศูนย์วัฒนธรรม ชั้น 2 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคาร7 ห้อง 726 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร7 ห้อง 726 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 อาคาร7 ห้อง ศูนย์ฝรั่งเศส 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 อาคาร7 ห้อง 727 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 อาคาร7 ห้อง 725 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร7 ห้อง 725 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
13 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
14 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
15 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
16 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
17 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
18 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
19 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 อาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 หลังอาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 หลังอาคาร7 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 อาคาร5 ห้อง 513 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 ห้อง สมุด 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 ห้อง สมุด 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 821 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 822 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 ห้อง สมุด 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ห้อง สมุด 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาคาร4 ห้อง COM 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคาร4 ห้อง COM 2 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร4 ห้อง COM 2 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคาร4 ห้อง COM 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร4 ห้อง COM 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 อาคาร4 ห้อง COM 4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 อาคาร4 ห้อง COM 4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 อาคาร4 ห้อง COM 3 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 อาคาร4 ห้อง COM 4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร4 ห้อง COM 2 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 หอประชุม109ปี ห้อง ด้านหลัง 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 หอประชุม109ปี ห้อง ด้านหลัง 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
13 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 อาคาร4 ห้อง COM 5 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โดมศักยภาพ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โดมศักยภาพ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โดมศักยภาพ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โดมศักยภาพ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โดมศักยภาพ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โดมศักยภาพ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โดมศักยภาพ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โดมศักยภาพ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
7 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
9 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
11 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
13 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
14 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โดมหลังอาคาร4 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวภัทร์วดี มูลดี โทร.095-3067345 E-mail: phatwadeest@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]