หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 848 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 847 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 826 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 826 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 825 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 825 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 838 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 838 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 824 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 823 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 อาคาร8 ห้อง 827 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 อาคาร8 ห้อง 827 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวภัทร์วดี มูลดี โทร.095-3067345 E-mail: phatwadeest@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]