รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสุรางค์  วรรณวิภาพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มะรังษี
 
1. นางสาวอัมพร  เพียรการ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาววนิดา  นามวิเศษ
 
1. นางอรชพร  อะทะเทพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  เมืองมูล
 
1. นางสาวสุรางค์  วรรณวิภาพร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อำไพ
 
1. นางสมพร  บุตรศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงปารีณา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวพัชรี  แซ่ลี
 
1. นางสุทธญาณ์  นามวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  อินทศฤงคาร
 
1. นางสาวนพวรรณ  ใสวรรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงลดาวัลลิ์  เกตุภูงา
 
1. นางสาวตาณิกา  เงินฝรั่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วนวล
 
1. นางนวลนิตย์  พูลชุม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาววาเลน  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวนพวรรณ  ใสวรรณ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสลิลทิพย์  คำรังษี
 
1. นางสาวกุสุมา  ศรีจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิยฎา  จักอินต๊ะ
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงตุลภัทรา   เมืองมูล
 
1. นางรุจิรา  แสงศรีจันทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวพรรณผกา  อ่อนคำ
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติมา  บัวติ๊บ
2. เด็กหญิงปนิดา  มาไกล
3. เด็กหญิงพีรดา  เกณฑ์ทา
 
1. นางสาวอัลสุรีย์  เมืองมูล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีทองพิมพ์
2. เด็กหญิงนนท์ธิรา  วงศ์ไชย
3. เด็กหญิงอทิตยา  ธะดวงศร
 
1. นางสาวเมธาพร  ชีวชยาภรณ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวนันทิกา  เผ่าฟู
2. นางสาวภัคจีรา  ทาเวียง
3. นางสาวสุชาดา  แสนสี
 
1. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  อุ่นติ๊บ
2. นายวิทวัส  ดอนมูล
3. นายสารินทร์  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณฑริก  แปงคำเรือง
2. เด็กชายภูวดล  งามแฉล้ม
 
1. นางวาสนา  ปัญสุวรรณ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ไชยอักษร
2. เด็กหญิงสุภาธิณี  พากเพียร
 
1. นางสาวไปรยรักษ์  ดวงแก้ว
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนิรุทธิ์  ภู่ลำพงษ์
2. นางสาวสุภาพร  คำเรือง
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวนารี  ธารสิริกุล
2. นางสาวพิมพ์ใจ  กำธรศิริเมธา
 
1. นายยงยุทธ  โขนภูเขียว
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อารยะกุลสกล
 
1. นางสาวอัญชลี  วงศ์ไชย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ภาพสุรินทร์
 
1. นายประการ  วงศ์ใหญ่
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ฟองแก้ว
 
1. นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ธิหล้า
 
1. นางสาววรนุช  มาตระกูล
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณภษา  ตันกุล
2. เด็กหญิงพัชศิรินญา  บริคุต
3. เด็กหญิงพีรดา  ลาสอน
 
1. นายศักดิพันธุ์  มั่นคง
2. นางมณีรัตน์  ศรีจันทร์
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุรีพร   ขันทะคุณ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์สุข
3. เด็กหญิงเปมิกา  สุยะราช
 
1. นางสาวณิชกุลย์  อดุลย์พงศ์ไพศาล
2. นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ปิงสุแสน
2. นางสาวจิราภรณ์  อุ่นสำโรง
3. นางสาวสาวิตรี  ศรีพอ
 
1. นางสุวรรณรักษ์  มาสุข
2. นายวรชิต  ฟูศรี
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อุตสาห์
2. นางสาวพรสุดา  บัวตูม
3. นางสาวพิมพ์ทิพย์  โยวัง
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช
2. นางศิริชร  นันทชาติ
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายญาณกร  วรรณะ
2. เด็กหญิงมาติกา  ขันแก้วเมืองมูล
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุตตะมา
 
1. นางสาวหญิงสินีย์  อินสุขิน
2. นางสาวฟองเพียร  ใจติ๊บ
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  คำสุข
2. นางสาวจิรัญญา  แนบเนียร
3. นางสาวสุกัญญา  ธรรมวุฒิ
 
1. นางสายใจ  สมจิต
2. นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  ตันกุล
2. นางสาววัชราภรณ์   หรรษา
3. นางสาวเอมิกา   ศรีกันไชย
 
1. นางวันวิสาข์  พรรณกุล
2. นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวพรรวษา  สุโพธิ์คำ
2. นายศักดิ์ชัย  สืบสิงห์
3. นายเจษฎา  ปีกลอง
 
1. นายไพรสนธ์  ละอองเอี่ยม
2. นายณัฐวัฒน์  อนุมา
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ   นำไพศาล
2. เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว
 
1. นายสำเริญ  ปัญญาใจ
2. นายชวลิต  พิศาลชัยกุล
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สุทธวงศ์
2. เด็กชายภัทรภณ  ตาคำ
 
1. นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์
2. นายพชรพล  บุญประเสริฐ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  วงศ์ไชย
2. นายโสภณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสาวกานดา  พงษศ์นภารักษ์
2. นางสาวพิราวรรณ  โพธิเลิศ
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนพนนท์   พลูคำ
2. นางสาวหทัยภัทร   จรัสดาราแสง
 
1. นายสุธิวัตร   วงศ์ใหญ่
2. นายสงคราม  ชินสงคราม
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายพชรภัทร  บุญเรือง
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายอัศฎาวุฒิ  เจนใจ
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายมควัฒน์  วงค์ศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงวัชรีพร  ทะเรือน
2. เด็กชายเชิดพงษ์  ก.บัวเกษร
3. เด็กชายเสกข์  ภูสด
 
1. นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน
2. นางสาวเกศกนก  ใจวัง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธนวรรณ  บุญเรือง
2. นางสาวศศิวรรณ  ชูไว
3. นางสาวอริศรา  กองตา
 
1. นางจิราพร  บุญประเสริฐ
2. นางอชิรญา  ป้อเฮือน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวมลฤดี  แสงศรีจันทร์
2. นางสาวศุภกานต์  ทวีทรัพย์
3. นางสาวเนตรนภา  มะโนนึก
 
1. นางจันทร์ฟอง  ผิวสอาด
2. นายประสิทธิ์  บุญประเสริฐ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  บรรดาศักดิ์
2. นายพีรณัฐ  วินิจมโนกุล
3. นายสิทธิผล  นุชถาวรลักษณ์
 
1. นายสุวิทย์  เทพวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชิโอริ  คูรีฮาระ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุวรรณนวล
3. เด็กหญิงวัชรียา  ทะเรือน
 
1. นางสาวพัชรี  ธิศรี
2. นางสาวนันทร์ฑิฌา  ไชยวุฒิ
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  ลือชา
2. เด็กหญิงชวัลนุช  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  ดำแดงดี
 
1. นางขวัญกมล  จางวิริยะ
2. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ดำแดงดี
2. นายณพนันท์  ศรีจันทร์
3. นายทรงพล  มาไกล
 
1. นางสายรุ่ง  มีหลาย
2. นายประหยัด  ปันแปง
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวดิษยา  ท้าวงาน
2. นางสาวมาฆวรรณ  วรรณแก้ว
3. นางสาววชิรญาณ์  ใจวงศ์
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ  ณ ลำพูน
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายรณกฤต  พุทธจันทร์
2. เด็กหญิงศิรดา  สมบูรณ์
3. เด็กชายเดโชชัย  ใจปัญธิ
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เสาร์จันทร์
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายชโลทร  ละมัย
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ใจดี
3. เด็กหญิงเอี่ยมดรุณ  อินเตชะ
 
1. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
2. นายพิษณุ  นพมณี
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  อัมพวะศิริ
2. นางสาวนิภาธร  ไชยวุฒิ
3. นายวิทพงษ์  คล้ายกบิลท์
 
1. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
2. นายพิษณุ  นพมณี
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ประภา  พรหมเทพ
2. นางสาวธนพร  สุทธิรักษา
3. นายพิทักษ์  คำแสน
 
1. นายสุรกิจ  ปัสตัน
2. นางพชร  โหจินดารัตน์
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติเดช  คนการ
2. นายณัฐโชค  นำทาน
3. นายธัชพล  สะสวย
 
1. นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณธมน  สมิทธิกรกุล
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ราชจริต
3. เด็กหญิงภควันต์  กันทวี
 
1. นางสาวสกุลกานต์  โกสีลา
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายจิรายุ  ทิพวงศ์
2. นางสาวนิตยา  ใจดี
3. นางสาวสลิลทิพย์  ตาคำ
 
1. นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวศวิตา  ดูดี
2. นางสาวสุทธิดา  นุชถาวรลักษณ์
3. นางสาวอภิชญา  แก้วมี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม
2. นางสุญาณี  ปัญญา
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายชินวัตร  พรหมเทพ
2. เด็กชายธีรดนย์  เป็นนวล
 
1. นางสาววรรณิกา  ริกากรณ์
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรธร  ใจอยู่
2. เด็กชายสืบสกุล  โพนทอง
 
1. นางวิลัยพร  ชัยเมือง
2. นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายนาวี  ศรีวิชัย
2. นายปฏิภาณ  ปรีจันทร์
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐา  แก้วกลางเมือง
2. นายปรมัทส์  เชี่ยวชาญ
 
1. นายชำนาญ  อิทธิยา
2. นางณิราพร  อิทธิยา
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายรัตน์ตระกูล  บุญมา
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสุข
 
1. นางสาวกรณิการ์  ฟักแก้ว
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีทา
2. เด็กชายศุภกิจ  หาญกสิกร
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายเก้าจิ้ว  แซ่ลี
2. เด็กชายเจริญ  หมั่นพัฒนาการ
 
1. นางสาววรรณิกา  ริกากรณ์
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ลือไชย
2. เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีใจ
 
1. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  ฤทธิ์ศรี
2. นายภัทราวุธ  นามเมือง
3. นายสิทธิพล  ใจเย็น
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพัทธนัน  พันตา
2. นายวทัญญู  มูลศรี
3. นายอัษฎา  วัฒนา
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปริโยทัย
2. เด็กหญิงชนิตา  มงคล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์สรรคกร
4. เด็กหญิงธิติสุดา  เดชะบุญ
5. เด็กหญิงเจณิสรา  สกุลเจียมใจ
 
1. นางมาริษา  สิงห์กา
2. นางสาวศุภลักษณ์  บุญวงค์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  ฉลาด
2. เด็กหญิงนริศรา  คำมาปัน
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตั้งจิต
4. เด็กหญิงสุภาพร  อินต๊ะหา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองดี
 
1. นางสาวกาญจนา  แสนวงค์
2. นางสาววราภรณ์  ขัติทะจักร์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เพ็ชรคง
2. นายพิธิวัฒน์  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวมนธิญา  ตาวงศ์
4. นางสาวลลิตา  อุดกันทา
5. นายศุภชีพ  พรหมทอง
 
1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
2. นางสาวพิมพ์พิไล  เสมอใจ
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวชาลินี  ลอเฒ่า
2. นางสาวสุมาวดี  หาญวิริยะกิจ
3. นางสาวสุริยา  แซ่หาญ
4. นางสาวอริสา  แซ่ซ้ง
5. นางสาวอัมพร  ยอดมณีกาญจน์
 
1. นายนพดล  ธรรมใจอุด
2. นางสาวกาญจนี  สังวรกาญจน์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ราษฎร์
2. นายธฤต  มีบุญล้ำ
3. นางสาวนริศรา  ศรีคำ
4. นางสาวสุธาสินี   เมืองมูล
5. นายเพทาย  ภิญโญขวัญ
 
1. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
2. นางสาวปิยดา  เมืองมูล
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรชยา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงนหทัย  ธงศรี
3. เด็กชายพลพล  จันทร์ทัน
4. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วงศ์จำปา
5. เด็กชายสิรวิชญ์  ปาเอื้อม
 
1. นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์
2. นางอุไรวรรณ  วงศ์ชัย
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปราณปริยา  กลิ่นหอม
2. นางสาวปานนิตรา  เขื่อนแก้ว
3. นางสาวพัชรี  พุทธรุณ
4. นางสาวมณฑิรา  หอมนาน
5. นายวัชรเกียรติ  อินทวงค์
 
1. นางสาวฤชุตา  จันต๊ะคาด
2. นางสาวอัจฉรา  เวียงลอ
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชนัญธิดา  จักรสมศักดิ์
2. นางสาวฐิติยา  นาต๊ะ
3. นายณภัทร  จุฑารัตน์
4. นางสาวปวิชญา  ขวัญใจ
5. นางสาวพรพรรณ  อุทธโยธา
 
1. นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง
2. นางสมพิศ  ศีติสาร
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เดชบุญ
2. เด็กชายกิตติทัต  มหานิล
3. เด็กชายกุลพิศาล  คำมี
4. เด็กชายดิถดนัย  ทาทาน
5. เด็กหญิงสิดาพร  ฟองฟู
 
1. นางญาติกา  ไชยจำเริญ
2. นางสาวณัชชณิช  ศรีโยธี
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษมน  มูลศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พุฒดี
3. นางสาวสรัลชนา  คำเสน
4. นางสาวสัจจะพร  อินใจ
5. นางสาวสุชาดา  บัวแดง
 
1. นายอนุพันธ์  มุสิกะ
2. นางสุปราณี  ปั๋นโตน
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  สุวรรณ
2. นางสาวนริศรา  บัวมูล
3. นางสาวบงกชกร  ไทยใหม่
4. นางสาวรุ่งทิวา  ใจแน่น
5. นายอรรถพล  สุวันโน
 
1. นางวิวา  ไชยลังกา
2. นางสาวธิดาพร  บัวหลวง
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวธิตรา  ผงราช
2. นางสาวนันธมน  สุริยสมบูรณ์
3. นางสาวปนิกกา  สุมะโน
4. นายสิริเฉลิม  ศรีแพงมูล
5. นางสาวอรนิชา  แซ่ตั๋น
 
1. นายจิรัฎฐ์  สุขใจเหลือ
2. นางสาวนุสรา  ปัญญานะ
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เตจ๊ะ
2. นางสาวกนกวรรณ  ใจมา
3. นางสาวกิตติวรา  ธรรมสอน
4. นายจิรภัทร  หลักฐาน
5. นายชนวีร์  ปัญญา
6. นางสาวณัฐชยา  หมุดคำ
7. นางสาวณัฐธิกา  พรมเสน
8. นางสาวณัฐธิดา  หมุดคำ
9. นายธนวัฒน์  ภูมิประหมัน
10. นางสาวธันชนก  ดวงทิพย์
11. นางสาวปภาวรินท์  สมศรี
12. นางสาวประกายดาว  ปั๋นมิตร
13. นางสาวปิยะธิดา  ขันคำ
14. นางสาวพิชชากร  สมศรี
15. นางสาวภัทรศยา  ใจดี
16. นางสาวมณฑิญาภรณ์  พรมรักษ์
17. นายรัฐธรรมนูญ  อินเที่ยง
18. นางสาวสายฝน  ไกรสร
19. นางสาวสุนิพันธ์  มหายศ
20. นางสาวอารีย์ยา  สุขฤษกิจ
 
1. นายวิชาญ  ปรังการ
2. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
3. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
4. นางพรรณี  วงศ์ประสิทธิ์
5. นางนิภาภรณ์  ปุณณพิชชา
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ก๋ายะ
2. นางสาวกวินทิพย์  รวมสุข
3. นางสาวจิราภรณ์  ทำดี
4. นางสาวชนากานต์  อริยพันธ์
5. นายชินวัตน์  จันธิมา
6. นางสาวณัฐญา  จอมชัยวงค์
7. นายติณณภพ  อุ่งเกตุ
8. นายนนทวัฒน์  ฮ่องลึก
9. นางสาวนภเกตน์  ต้าวก๋า
10. นางสาวนริศรา  สบบง
11. นางสาวนฤภร  สมเพชร
12. นางสาวพรสวรรค์  เรือนอิ่น
13. นางสาววรัมพร  พรมใจจอม
14. นายวุฒิธินันท์  เฉียบแหลม
15. นางสาวสุปรีญา  คำสุข
16. นางสาวสุวรรณี  จิตติวัฒน
17. นางสาวอภิชญา  แก้วไหล
18. นางสาวเกศสุนี  ปวงคำ
 
1. นางสาวลักษณาวดี  คชเศียร
2. นายปญณต  อินทการ
3. นางชลิดา  สุหล้า
4. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
5. นางสาววรรณิภา  พุฒดวง
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  ไชยา
2. นางสาวจิรัชญา  ชุ่มวงค์
3. นางสาวจุฑามณี  พวงทอง
4. นายณัฐวัฒน์  ศีลลัย
5. นายนาเคนทร์  เยี่ยมชัยภูมิ
6. นายปฎิพล  สมควร
7. นางสาวปิ่นเพ็ชร  พันธ์ปัญญา
8. นางสาวพลอยศิริ  วิชัยโน
9. นายภคพงศ์  วงศ์ไชยา
10. นางสาวมณฑิการ์  ก๋าแก้ว
11. นายรัชต์พงษ์  อุปปิง
12. นางสาวรัชนาท  ฟูแสง
13. นายวันเฉลิม  ชำนาญยา
14. นายวีรวัฒน์  แก้วประสิทธิ์
15. นางสาวสิตานันท์  คำสุ
16. นายสุกัลย์  โคงาม
17. นางสาวอังคนางค์  หวานใจ
18. นายอิทธิมนต์  ยาเตชะ
19. นายเกรียงไกร  จันแก้ว
20. นางสาวเชาวลีย์  ศิริธัญญะรัตน์
 
1. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
2. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
3. นายวิชยา  ทำดี
4. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส  คำขะ
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สมศรี
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายณภัทร  อุบลรัตน์
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  บุญยืน
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  นำนอก
 
1. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
2. นางวิวา  ไชยลังกา
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ติ๊บปาละ
2. เด็กหญิงปิยนุช  อินเรือน
 
1. นางพรรณี  อุทธโยธา
2. นางมาลี  หวังสันติธรรม
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  เอื้องเพ็ชร์
2. นางสาวสุชาวดี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
2. นางชลิดา  สุหล้า
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนากร  วชิรพันธ์สถิต
2. นางสาวปิยาภัทธ์  เสธา
 
1. นางชนันษร  วัชรกุลปรีชาชาติ
2. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงกัลยญัฐ   ถาวรชาติ
3. เด็กหญิงจิระกานต์   วรรณธะสุข
4. เด็กหญิงชินณา   รวมสุข
5. นางสาวณัฐติยา  วงค์ราษฎร์
6. นางสาวผกามาศ  เมืองมูล
7. นางสาวพิทยรัตน์  หอมนาน
8. เด็กหญิงมุทิตา  จิตตนา
9. เด็กหญิงวาสนา   หายทุกข์
10. เด็กหญิงโชติกา   แก้วเกิด
 
1. นางสาวชุมพร  บุญศรี
2. นางศิริกาญจนา  ไกรอ่ำ
3. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนาพร  ศรีใจอินทร์
3. นางสาวณัฐภากัญญ์  ลิ้มเจริญชัยกิจ
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญยัง
5. นางสาวภัทรวดี  ฟองอินทร์
6. เด็กหญิงมนัสญา  เผ่าแก้ว
7. เด็กหญิงรุจิรดา  มณี
8. เด็กหญิงวชิรญา  อินตา
9. นางสาววรรณวษา  จำรัส
10. นางสาวเบญญาทิพย์  ดำรงค์ไทย
 
1. นายวิชาญ  ปรังการ
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
3. นางนิภาภรณ์  ปุณณพิชชา
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  วิจารณ์
2. นางสาวญานิศา  กองมงคล
3. นางสาวฐิติชญา   บัญชา
4. นางสาวธนัชพร  อักษรณรงค์
5. นางสาวนัชชา  ปานพันธ์
6. นางสาวนิภาพร  สมเพชร
7. นางสาวปวีณ์นุช  บรรจง
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หอมนาน
9. นางสาวรุ้งตะวัน  คุ้มแสง
10. นางสาวฤทัยรัตน์  ประชุมพร
11. นางสาววิลันดา  แสงศรีจันทร์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  มังคลาด
13. นางสาวสุวรรณิษา  ปัญจจ๋อม
14. นางสาวสุวิสา  หอมนาน
15. นางสาวหยาดเพชร  ญาสิทธิ์
 
1. นายวิชาญ  ไชยมงคล
2. นายสมยศ  พานทอง
3. นายอัครเดช  มัลลิกะมาลย์
4. นางเจนจิรา  เดชวงศ์ษา
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  ดอกบัว
2. นายอรรถนนท์  เชื้อสะอาด
 
1. นายสมมิตร  แก้วปงสัก
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยศแผ่น
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ฝั้นจุมปู
 
1. นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์
2. นายธีระเดช  สองคำชุม
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรชยา  สุดตา
2. นายไกรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวเปรมจิต  ธุระงาน
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  ศรีศิริสิทธิกุล
2. นางสาวอมรดา  ฟูแสง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ภู่ษณะวิวัฒน์
2. นายสันติ  หอมนาน
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ใจเขียว
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายสิวิตต์  วิรามสมบัติกุล
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายเฟื่องวิชชุ์  ฤทธิ์ชนา
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อินต๊ะสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  เผ่าต๊ะใจ
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เย็นใจ
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวคุณากร  อินต๊ะฟู
 
1. นายอธิพงศ์  สัทธรรมนุวงศ์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  เทพรักษา
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศากร  เข็มเพชร
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวษา  วงศ์ยะ
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  พนมเขต
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์งาม
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกรณ์  มูลอินต๊ะ
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉริยาวรรณ  หน่อแก้ว
 
1. นางณิญดา  เสนาบุตร
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายดลณฤทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพร้อมบุญ  อินมาตย์
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพุดน้ำบุษย์  จำรัส
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แก้วเทพ
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  น้อยเพ็ง
2. เด็กหญิงพรธิดา  กงพลนันท์
 
1. นางระวีรรณ  ศรีพิเชียร
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราพร  สายมงคล
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ว่าง
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายเสถียรพงษ์  วงศ์ไชย
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาววรนุช  บุตรพรม
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพัฒน์  ชำนาญยา
2. เด็กหญิงรักษิณาพร  สุวรรณฉัตรศิริ
3. เด็กชายสุทธิชัย  ชาวกล้า
 
1. นายวรรณะ   โพธิ์ชะอุ่ม
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนนวล
2. เด็กหญิงสิรินยา  เตชปัญญาสิริ
3. เด็กหญิงสุวิมล  ประวัง
 
1. นางสาวุสุภัค  วงศ์อรินทร์
2. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัญฑาภรณ์  กินร
2. นางสาวจินต์จุฑา  สมัคร
3. นายวรากร  ทะยศ
 
1. นายวรรณะ   โพธิ์ชะอุ่ม
2. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤษ  วนาเจริญธรรม
2. นายต่อชาติ  หายทุกข์
3. นายศรายุทธ  ศรีจันทร์
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  สุคำภีร์
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายพริชฐ์  ดวงบุผา
 
1. นายภาณุพงศ์  เปาวัลย์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  จารุจิตร
2. นางสาวณัชชา  ศิริขวา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมภู
4. นางสาวณิชมน  ปั๋นป้อม
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
6. นางสาวปภาวี  ต้นวงค์
7. นายพงค์พล  สนชาวไพร
8. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
9. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  สุคำภีร์
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  จารุจิตร
2. นายชัยวัฒน์  อิ่นคำ
3. นางสาวณัชชา  ศิริขวา
4. นายณัฐพล  มังคลาด
5. นางสาวณิชมน  ปั๋นป้อม
6. นายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
8. นางสาวปภาวี  ต้นวงค์
9. นายพงค์พล  สนชาวไพร
10. นายพินิจนัน  กันทะสอน
11. นายภูรินท์  ธรรมโม
12. นายวรวัฒน์  กองสุข
13. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
14. นายสุรกิจ  กราบทูล
15. นายอนันตชัย  ทองนอก
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์ไชย
2. เด็กชายถิรพล  ขันทะกิจ
3. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  อินทร์ทิพย์
4. เด็กหญิงพรรภษา  มีชั้น
5. เด็กหญิงวนิศรา  วรกิจสาทร
6. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
3. นางสาวปวริศา  วังผา
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายกิงการ  ปัญญาฟู
2. นายครรชิต  ชอบจิต
3. นายจักรพงษ์  วงศ์ไชย
4. นางสาวชลธิรศน์  วงค์พิมล
5. นางสาววิลาวัลย์  ฟักแก้ว
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นางมยุรี  เชื้อหมอ
3. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายพิริยากร  แก้วไหล
2. นายภานุวัฒน์  มงคล
3. นายภูริช  สมชื่อ
4. นายอนุชิต  รักษาดี
5. นายอภิสิฐ  วิเศษโวหาร
6. นายเศรษฐวิศัลย์  จันทร์เงิน
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
2. นายภานุพงศ์  รวมสุข
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาว รุ่งนภา  ถึงการ
2. นายกอปรลาภ  ใจกล้า
3. นายกิตติภณ  อ่อนวงษ์
4. นายคุณากร  ทะดวงศร
5. นายจักรพรรณ  วงค์ปัญญา
6. นางสาวจารุชา  ไชยวงค์
7. นางสาวจารุพรรณ  ท้าวล่า
8. นายจิรพัส  ธนะสังข์
9. นายชวลิต  นัยวิกุล
10. เด็กหญิงณฐมน  แสนใส
11. นายณัฐชนน  ขวัญใจ
12. นายณัฐดนัย  ใจลา
13. นายณัฐพันธ์  วังมูล
14. นางสาวดวงดาว  อินทร์อักษร
15. นางสาวทิพญาภรณ์  เฉพาะตน
16. นายนพคุน   นุขันธ์
17. นายนฤเบศ  ปิงเมือง
18. นางสาวนิศาชล  ศิริชัย
19. นายบูรณ์พิภพ  ผัดดี
20. เด็กหญิงประภัสสร  ทัตธนประเสริฐ
21. นายปรัชญากร  ยะตา
22. นางสาวปุญญาดา  อินทนนท์
23. นายพจน์  ทะอุด
24. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แท่งทอง
25. นายภาณุวัฒน์  สพานแก้ว
26. นางสาวภุมรัตน์  นามบ้าน
27. เด็กชายภูมิรพี  สมหล่อ
28. นางสาวรัฐนันท์  แก้วงาม
29. นางสาววิชิตา  ศรีไชยอินทร์
30. นางสาววิมลพร  สิงห์แก้ว
31. นางสาววิลาสินี  วงศ์ช่างเงิน
32. นางสาวศิริลักษณ์  บริสุทธิ์ศิล
33. นายสหัสวรรษ  ธิปั๋น
34. นางสาวสิรินัน  ตาปัญโญ
35. นางสาวสุกัญญากรณ์  แผ่จิต
36. นางสาวสุภาพิชญ์  ชลาลัย
37. เด็กหญิงสโรชา  เครือคำ
38. นายอัครวัชร์  บุญปลอด
39. นายอายุวัฒณ์  เกิดสมบัติ
40. นางสาวโสภาวดี  ภูรักษา
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
3. นายพรรณนันทน์  พงศ์กรวรรณ
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วดำ
2. นางสาวกมลฉัตร  ไชยเพชร
3. นางสาวกมลรัตน์  หอมนาน
4. นางสาวกรรณิกา  กันทะ
5. นางสาวกรรณิการ์  ทาทองหลาง
6. นายกันตพล  แสงศรีจันทร์
7. นางสาวจิดาภา  บุญสุข
8. นางสาวจินตนา  คำดี
9. นางสาวชญาพร  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงณัฐชา  บุญหอม
11. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณกุล
12. นางสาวธนัชชา  แป้นเนียม
13. นายธนิชสร  กวนสีลา
14. นางสาวธัญมาส  การถาง
15. นายธีระวัฒน์  วงศ์ใหญ่
16. นางสาวนภาพร  เยสอกู่
17. นางสาวนภาพร  ลาพิง
18. นายนันทิพัฒน์  เมืองงาม
19. นางสาวนีราภา  ทรงสรรเสริญ
20. นางสาวน้ำค้าง  อุดทามูล
21. นายปรเมศร์  มณีวงศ์
22. นายพรชัยวัฒน์  พูลสวัสด์
23. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พงษ์สุระ
24. นางสาวยุภารัตน์  ทาทองหลาง
25. นางสาวรัชฏาพร  ชัยชนะ
26. นายวัฒนศักดิ์  ใจคำลือ
27. นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
28. นายศาตรานนท์  เชื้อสะอาด
29. เด็กหญิงศิรประภา  ชูชีพ
30. นางสาวศิริพร  ขุนทอง
31. เด็กหญิงศิริพร  พันธ์โสภา
32. นางสาวสุนันทา  หอมนาน
33. นางสาวสุวนันท์  โยปัญญา
34. นางสาวสุวิญญา  ใจแก้ว
35. นายอนุพล  กาติ๊บ
36. นายอนุภาพ  แสงสุวรรณ์
37. นางสาวอรณิชา  วงศ์ดาว
38. นางสาวอัจจิมา  ดำแดงดี
39. นางสาวอัศวินี  กลมเกลี้ยง
40. นางสาวเมทินี  แซ่ท้อ
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นายนคร  ผ่องใส
3. นายอัครเดช  จิตศรัทธา
4. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว
5. นายกฤษณะ  เชียงแรง
6. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายอิศรา  อินต๊ะฝั้น
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายศุภวัฒย์  ดอนลาดลี
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  วรรณเลิศ
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายวีรยุทธ  วาเพ็ชร
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  กลมไล
 
1. นายเอนก  วันลับแล
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวนิสา  ใจรัตน์
 
1. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวนภัทรสร  ถื่นแสน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  แก้วศรีโวย
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  เภตรา
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายวริศ  เลิศฤทธฺ์ปัญญากุล
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสรียาภรณ์  เสมอเชื้อ
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรไพลิน  นิลคง
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปิยะพัตริ  พันธ์พิพิศ
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวภัทรวรรณ  อุปมา
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายเมธาพันธ์  ปวิชสิทธิพัฒน์
 
1. นายกฤษณ์  วาเพชร
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายทีปกร  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นางสาวอรพิมพ์  บัวเย็น
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายนพดล  คงสถาน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายศุภสฤษดิ์  ปิงเมือง
 
1. นายกฤษณ์  วาเพชร
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ต้องใจ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิกา  กันทะขู้
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาววิสา  เผ่าก๋า
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  บุญทา
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  ไชยมงคล
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติโชติ   ชัยกุหลาบ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายวรพงษ์  ธิมา
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนพคุน  นุขันธ์
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุขสิริ  หวานเสียง
 
1. นายภาคภูมิ  ปูเลย
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปัญญาทิพย์  หมายชัย
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญสุข
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปาณิสา  พลพานิช
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ไกลถิ่น
2. นางสาวกาญจนา  ศรีคำ
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์  เครือจินจ๋อย
4. เด็กหญิงธาริณี  ศรีตระการ
5. นายธีรไนย  วงศ์ใหญ่
6. เด็กหญิงปุญญิศา  ณ น่าน
7. เด็กหญิงมนัญชยา  กาติ๊บ
8. เด็กหญิงยลดา  มาไกล
9. นายวรเมธ  เตวิน
10. เด็กหญิงสวรส  หอมนาน
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายกรกฏ  ประวัง
2. เด็กชายกัปตัน  ยิ้มแย้ม
3. นางสาวณัฏฐณิชา  สีสัน
4. นายนราเคณทร์  ไชยเมืองใจ
5. นายพงษ์พันธุ์  ไชยพรหม
6. นางสาวรุ่งทิพย์  แสนโคตร
7. นายวรปรัชญ์  ปิ่นบัวทอง
8. นางสาววิจิตรา  เจนใจ
9. นายศักรินทร์  เตอเก
10. นางสาวเพชรพิรุณ  แก้ววรรณ
 
1. นายธนกฤต  เทพมงคล
2. นายชินวัชร์  ปินตา
3. นางปวิตรา  เทพโพธา
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชพร  มาลยาภรณ์
2. เด็กหญิงกชรัตน์  ธิเป็ง
3. เด็กหญิงกชวรรณ  จำลอย
4. เด็กหญิงกนกพร  ฐานะธนนิตย์
5. เด็กหญิงกอหญ้า  หอมสมบัติ
6. เด็กชายกัญจน์พิญช์   พูลจีน
7. เด็กหญิงกุลฑีลา  เมืองสวัสดิ์
8. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญมะโน
9. เด็กหญิงกุลธิดารัตน์  เพชรคง
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จินดาชัย
11. เด็กหญิงชนิกานต์  ยศจิรธนากุล
12. เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล
13. เด็กหญิงชุลีกร  จินะวัน
14. เด็กหญิงญาดา  เครือชัยวัฒนา
15. เด็กหญิงญาดา  อ้อยมั่งมูล
16. เด็กชายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
17. เด็กหญิงณหทัย  ภูศิริ
18. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองวงศ์
19. เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  จอมดวง
20. เด็กหญิงดวงกมล  สุขสะอาด
21. เด็กชายดวงชัย  ยอดพล
22. เด็กชายธวัชชัย   เสมอเชื้อ
23. เด็กหญิงธุติกาญจน์  สุดดี
24. เด็กชายนนทวัฒน์  วิสัย
25. เด็กหญิงนิรัชญาพร  ก้อนแบ่ง
26. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อวนขวัญแก้ว
27. เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋
28. เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวเทศ
29. เด็กหญิงพีรดา  วิเศษสุข
30. เด็กชายภัทรดร  ภัทรดรปกรณ์
31. เด็กชายวรายุทธ  เรือนสอน
32. เด็กหญิงวริศรา  ขันตี
33. เด็กหญิงศศิรักษ์  ยอดบุญมา
34. เด็กหญิงศุภสุตา  เต็มเปี่ยม
35. เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีงาม
37. เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว
38. เด็กหญิงเกษมณี  ผลมาก
39. เด็กชายเจษณ์พิพัฒติ์  นันตาลิต
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
173 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลวดี  งามทวีกุล
2. เด็กชายธราธร  ศรีลา
3. นายธิติวุฒิ  พรมมูล
4. เด็กหญิงนรัตน์สุดา  วงษาไชย
5. นางสาวพิมพ์พิศา  ปินตา
6. นายภานุวัฒน์  อินต๊ะลาศ
7. เด็กหญิงรัตนวดี  ธีระกุล
8. เด็กชายอนุสรณ์  บุญทา
9. เด็กชายอัศวิน  คำนนท์
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มีผล
 
1. นางอภิณภรณ์  ปิงเมือง โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางสาวกนิษฐิกา  กันทา
 
174 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์มาลา
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฟูเชื้อ
4. เด็กชายชัชนันท์  ทองทา
5. เด็กชายชโนดม  จันทอน
6. เด็กหญิงฐิติมา  ช่างคำ
7. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
8. เด็กชายทิวัตถ์  แก้วมา
9. เด็กชายธนกฤต  แปงแก้ว
10. เด็กชายสุธิพงษ์  เจนใจ
 
1. นางกรรณิกา  คำถิน
 
175 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชญาณี  ท้ายเรือคำ
2. นางสาวณิชกานต์  โพธิ์ธรรม
3. นายนพัตธร  รักษาดี
4. นายบัญญพนต์  เที่ยงโชคชัย
5. นางสาวปิยะธิดา  ปะนิทานะโต
6. นายพีรพงษ์  คล้ายจิตรมย์
7. นายรัชชานนท์  สะโมสูงเนิน
8. นางสาวอารียาพร  ปวงคำ
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวนิชดา  กระจ่างพิศ
2. นายบูรพา  อายุมั่น
3. นายพสธร  วงค์บุตร
4. นางสาวมิกุ  โอโมริ
5. นางสาวมุทิตา  สายมณีวรรณ
6. นายยุทธศักดิ์  จักร์อ้อม
7. นายรัฐภูมิ  อุปวรรณ์
8. นายวรวัฒน์  เสมอใจ
9. นางสาววีนารัตน์  ไชยวุฒิ
10. นางสาวอภัสรา  ไพรปรีเปรม
 
1. นางปวิตรา  เทพโพธา
2. นายชินวัชร์  ปินตา
3. นายธนกฤต  เทพมงคล
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
2. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
4. เด็กชายธนกฤต  แปงแก้ว
5. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตรสกุล
6. เด็กหญิงแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางอุบล  กุลศรี
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
2. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา
3. นางสาวณพัฐอร  กิตติวีระพงษ์
4. นางสาวนริศรา  งามหน้า
5. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
6. นางสาวอัจฉรา  คำมี
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางอุบล  กุลศรี
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงนิติญา  ปินตา
2. เด็กหญิงภาวิตรา  วงค์ไชย
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญไชย
4. เด็กหญิงวันดี  วิสุทธิแพทย์
5. เด็กหญิงสิริภัทร  สมดวง
6. เด็กหญิงแคทรียา  ฮายามะ
 
1. นางปวิตรา  เทพโพธา
2. นายชินวัชร์  ปินตา
3. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
4. นายธนกฤต  เทพมงคล
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุณี  มัธยัสถ์วงศ์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชัยเจริญ
3. เด็กหญิงนัฐญพร  อินปั๋น
4. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  แซ่ลี
5. เด็กหญิงปาณิสรา  เตวิน
6. เด็กหญิงมาริสา  อินทร์สุก
 
1. นางสาวนิศาชล  แซ่โก
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวฉัตรวิมล  คำอ้อน
2. นางสาวปราณปริยา  บำเพ็ญ
3. นางสาวปริยากร  ศรีคำบุญลือ
4. นางสาวปริยากร  กันเดช
5. นางสาวภัคจิรา  แก้วภักดี
6. นางสาวศิริพร  วางท่า
7. นางสาวศุภาพิชญ์  สุทธะ
8. นางสาวอมรพรรณ  บุญยะวัตร
 
1. นางปวิตรา  เทพโพธา
2. นายชินวัชร์  ปินตา
3. นายธนกฤต  เทพมงคล
4. นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  รุ่งเรือง
2. นางสาวณัฐริกา  บุญชื่น
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลวดี  งามทวีกุล
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุทธะ
3. เด็กหญิงนรัตน์สุดา  วงษาไชย
4. เด็กหญิงนารากร  แสวงงาม
5. เด็กหญิงนิชนาถ  สุทธหลวง
6. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีวิชัยรุ่งเรือง
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ปินตา
8. เด็กชายภูริณัฐ  ปันธุระ
9. เด็กชายภูริณัฐ  เขียนทอง
10. เด็กหญิงรัตนวดี  ธีระกุล
11. เด็กหญิงวราภรณ์  วงษ์วุฒิ
12. เด็กหญิงสุชานาถ  กองจันทร์
13. เด็กชายสุธี  จันทร์มณี
14. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  กาวิละ
15. เด็กหญิงอมลณัฐ  กองเขียว
16. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มีผล
 
1. นางอภิณภรณ์  ปิงเมือง โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางสาวฐิตินันท์  กุฎมหาราช
4. นายจักรกฤษ  การประชิต
5. นางธนิดา  ศรีภา
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฟูเชื้อ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  อินอิ่น
4. เด็กชายชัชนันท์  ทองทา
5. เด็กชายชุติพนธ์  ปันซุน
6. เด็กชายชโนดม  จันทอน
7. เด็กหญิงญาณิธิป  ศรีใย
8. เด็กหญิงณัฐชลีพร  บุญถา
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันทะชา
10. เด็กชายทิวัตต์  แก้วมา
11. เด็กชายธนกฤต  แปงแก้ว
12. เด็กชายบูรณาการ  กำจรเกียรติสกุล
13. เด็กชายภูริเดช  สงวนใจ
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  เจนใจ
15. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตรสกุล
16. เด็กหญิงแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายอริน  พูลเกษม
3. นางอุบล  กุลศรี
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เวียงคำ
2. นางสาวชญาณี  ท้ายเรือคำ
3. นายชัยวัฒน์   อิ่นคำ
4. เด็กหญิงฐิติวราดา  ค้าแก้ว
5. นางสาวณิชกานต์  โพธิ์ธรรม
6. นายธนภัทร์  ท้าวแก้ว
7. นางสาวนิภาพร  สมเพชร
8. นางสาวปิยะธิดา  ปะนิทานะโต
9. นายพินิจนัน  กันทะสอน
10. นางสาวพิมพ์ประภา  ใจคำ
11. นางสาววริศรา  เมืองใจ
12. นายวัฒนศักดิ์  ใจคำลือ
13. นางสาววีรภัทรา  สิงห์ทอง
14. นายศรายุทธ  ศรีจันทร์
15. นายอนันตชัย  ทองนอก
16. นางสาวอารียาพร  ปวงคำ
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายคุณากร  ทะดวงศร
2. นางสาวชลธาร  จำรัส
3. นางสาวชัญญนุช  อุปะละ
4. นายชาตรี  ศรีสมุทร
5. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา
6. นายถิระ  โอภาสฐิติยศ
7. นางสาวธัญญาลักษณ์  สายปิง
8. นางสาวนรมน  ณ ลำปาง
9. นางสาวนิธิประภา  อินเต็ง
10. นายพชร  เอี่ยมมะ
11. นายพีรภัทร  ปัญญา
12. นายศุภกิตติ์  กาแสน
13. นายสหัสวรรษ  วีระชัย
14. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
15. นางสาวอัจฉรา  คำมี
16. นายเกริกเกียรติ  พุทธวงศ์
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายอริน  พูลเกษม
3. นางอุบล  กุลศรี
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายชลธาร  บ้านตุ่น
2. เด็กชายพงศ์วรินทร์  ถึงคำ
3. เด็กชายภราเดช  เอื้อเฟื้อ
4. นายรัชชา  ทรัพย์ยิ่งวัฒนา
5. นายวุฒินันท์  หมั่นเมือง
 
1. นางสาวทัตพิชา  เงินเย็น
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  จันทะวงค์
2. เด็กชายนฤเบศ  นามราชา
3. เด็กชายวงศกร  กาศเกษม
4. เด็กชายศราวุฒิ  ต๊ะนา
5. เด็กชายสหพัฒน์  ไชยยศ
 
1. นางสาวสุพัตรา  วันติยา
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงนุชรดี  แพงผม
 
1. นายพงศ์ภัค  สมใจ
 
190 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายอัมภฤณ  ศิริโสภณ
 
1. นางปนัดดา  ไชยวัง
 
191 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจงามเลิศสกุล
 
1. นายชัยภัทร  ใจดี
 
192 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธนาภา  อธิกคีรีพงศ์
 
1. MissYang  Likang
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวลอองดาว  พ่อนา
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายขจรวิชช์  วงศ์ไชย
 
1. นางสาวฤทัยพร  กิจเบญจะ
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  อิ่มใจ
 
1. นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธีรวิทย์   คำยั่งยืน
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราลักษณ์  แลสันกลาง
 
1. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา
 
198 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  โชติชัยวณิชย์
 
1. MissHuang  Lian
 
199 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายหยกฟ้า  พาณิชย์ชยกุล
 
1. นางสาวเจนจิรา  คำคง
 
200 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายอนันตพงษ์   ผลมาก
 
1. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
 
201 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายภาคิน  ศรีดี
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  จิตเกิด
 
202 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  เทพสุวรรณ์
 
1. นายเจนต์  ปัญจขันธ์
 
203 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  ศรีมูล
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
204 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายคมสันต์  คำวงค์
 
1. นางรัตนา  เดชะบุญ
 
205 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐภัณฑ์  ผมดำดก
2. นายนิติ  ชอบธรรม
3. นายพรรธนากรณ์  เดชาสินธ์เจริญ
4. นายวิทวัส  สมวรรณ
5. นายอภิสิทธิ์  จรูญรัตนวิเชียร
 
1. นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง
2. นางสาวศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์
 
206 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  ยานะ
2. นางสาวณัฏฐธินีย์  อยู่ดี
3. นายนพคุณ  อำขำ
4. นางสาวนรินทร  เชื้อสาย
5. นางสาวศศิธร  หมั่นใจ
 
1. นางสุริยาวดี  มะโนวงศ์
 
207 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  เสาร์จันทร์
2. นายธนพล  วันเลิศ
3. นางสาวนริศา  ธรรมวงค์
4. นายพงศ์พนา  นาคลังกา
5. นายพลวัฒน์  คิดหา
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
208 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนา  หวลอารมณ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  เผ่าตุ้ย
3. นางสาวพรรลดา  วงศ์ไชยา
4. นายภัทรพงศ์  องคสิงห
5. นางสาวเบญจมาศ  นิลซีก
 
1. นางสาวโสภา  สุกำปัง
2. นางรุจิรา  เครือพันธ์
 
209 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายจิณณวัตร  กล้วยแพะ
2. นางสาวภัทรสุดา  พวงเลิสบุญคง
 
1. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
 
210 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายชินวัตร  ธรรมปัญญา
2. นางสาวทิพย์ผณิกา  อะทะเทพ
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายจตุพล  มวลสุชัย
2. เด็กชายทิวากร  อุดมน้อย
3. เด็กชายนครินทร์  เมืองขาว
4. เด็กชายวรทัต  แซ่ม้า
5. เด็กชายวีรเชษฐ์  หาญพญาไพร
6. เด็กชายอนุทัย  ต๊ะวงค์รัตน์
7. เด็กชายเอื้ออังกูล  มูลศรี
8. เด็กชายไตรรงค์   แซ่ฟ้า
 
1. นายอนุชา  ปินตา
2. นายอดุลย์  คมขัน
3. นายธีระ  หล้าตัน
 
212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  กองแก้ว
2. เด็กชายคัมภีร์  มากสุข
3. เด็กชายณัฐพนธ์  อ้ายสุรินทร์
4. เด็กชายนนทวัช  สมศรี
5. เด็กชายภูวดินทร์  แสงเมือง
6. เด็กชายยุทธนันท์  การเร็ว
7. เด็กชายวรวิทย์  เรือนสอน
8. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  แก้วจิโน
2. นายพีระพงษ์  แนวเงินดี
3. นางสาวสุกัญญา  เรือนสอน
 
213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวกรีติ์รยา  กิตติวราพันธ์
2. นางสาวชฎาพร  แก้วประภา
3. นางสาวนวพร  ทรายเขียว
4. นางสาววิลาสินี  ครึ่งธิ
5. นายวิศิษฏ์  มานนท์
6. นายศุภกร  รินคำ
7. นายไกวัล  หาญพญาไพร
 
1. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
2. นายสงกรานต์  แก้วสา
3. นายนวิพันธุ์  จันทร์ธีระวงศ์
 
214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวนงลักษณ์  สิงห์เอ้ย
3. เด็กหญิงมนัสปรียา  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงวรัญญา  สองสีใส
5. นางสาวสุภัสสรา  หอมนาน
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย
 
215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายดำรงค์  กลิ่นหอม
2. นายธนบดี  อนัญญาสมฤทธิ์
3. นางสาวลักษณพร  วงศ์ใหญ่
4. นายอภิศักดิ์  ดวงมาลา
5. นายอิทธิพัทธ์  สารบรรณ
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
 
216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  สู่ผ่าน
2. เด็กหญิงนงนิด  นันตา
3. เด็กหญิงวรินทร  ช่างไม้
 
1. นางพิมพ์ลักษณ์  อินต๊ะวิชา
2. นายพงศธร  ปิงยศ
 
217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงนิลแพร  เหล็กศรี
3. เด็กหญิงปาลสกุล  ณ บรรพต
 
1. นางรำเพย  ดำแดงดี
2. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ
 
218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชีวานันท์  สุนันต๊ะ
2. นางสาวพรนภัส  พรหมสุข
3. นางสาวศุภลักษณ์  ศิริรัตตัญญู
 
1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
2. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐณิชา  วงศ์แพทย์
2. นายพงศกร  สมัคร
3. นางสาววรรณิศา  ดอนแก้ว
 
1. นางวินนา  เทพคำ
 
220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   ศรีชม
3. เด็กหญิงศศิชา  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  บุญเตี่ยม
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินตา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  รักพงษ์
 
1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
2. นายธีรชาติ  พงศ์นฤมิตร
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิติพร  หลงฉิม
2. นางสาวศศิภัสส์  ปงกันคำ
3. นางสาวสลิลทิพย์  แซ่จาง
 
1. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชลธิชา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวนุชราพร  โออิ
3. นางสาวศิริภัสสร  ฟองจำ
 
1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
2. นายธีรชาติ  พงศ์นฤมิตร
 
224 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำตัน
2. เด็กหญิงเกวลิน  ร้องเก็ต
 
1. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล
2. นายพิษณุสรณ์  หวานเสียง
 
225 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงดนยา  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กองกุนะ
 
1. นางพัชรี  สารงาม
2. นางราตรี  คำปัน
 
226 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาตาฆัม  ชยรัฐสิริมงคล
2. เด็กหญิงธิญาดา  เฉลียว
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
227 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายญาณวุฒิ  รัตนชมภู
2. เด็กชายภูวดล  ศุภภิญโญ
 
1. นางพรวิมล  ไชยสุข
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
228 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายณัฐวุฒิ  วงค์ไชย
2. นายอัศวิน  ไชยบาล
 
1. นางพรวิมล  ไชยสุข
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
229 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายอภิฬุณห์  บุญประเสริฐ
2. นายแสวง  แซ่เฮ้อ
 
1. นายหาญ  นันกาวงศ์
2. นางชญานันทน์  หมดสังข์
 
230 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจิตตพล  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงพลพิมล  ดีใจ
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงกล่อม
2. เด็กหญิงอริศา  ซ้อนกัน
 
1. นายชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ
2. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
 
232 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวสุธาศินี  ฉัตรเชิดตระกูล
2. นายเศรษฐวุฒิ  บุญชื่น
 
1. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล
2. นายพชรพล  บุญประเสริฐ
 
233 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายขัตติเยศ  บุญสุข
2. นายฐาณัจ  ใจดี
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
234 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชริกา  ศิริทรัพย์ปัญญา
2. เด็กหญิงอัญชลี  ดอกสัก
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
235 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกุลพิศาล  คำมี
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  เหมะภูษิต
 
1. นางจิรปรียา  ชัยทะ
2. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
 
236 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  เจนใจ
2. เด็กหญิงศศิธร  มานัสสา
 
1. นางสาวปีย์ขวัญ  ปรัชญาประเสริฐ
2. นางกัลยา  เป็กเครือ
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงเทพกัลยา  ชัยชนะ
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  ชำนาญ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำใหญ่
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสธนันท์  จันทร์สุภาเสน
2. เด็กชายศิวกร  สารเร็ว
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางสาวสุพัฒน์  ยั่งมั่ง
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวปทุมเกสร  มโนสีลา
2. นายภัทรกร  ใจคำ
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
2. นางกรรณิการ์  ปัฐวี
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพรหมพร  อุดชิว
2. นางสาวพิชชาพร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางจิรปรียา  ชัยทะ
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  พรหมเผ่า
2. นายศุภฤกษ์  ไชยสาร
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวศศิร์อร   ศักดิ์กิตติพงศา
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชนิกา  เกณฑ์ทา
2. นายรณชัย  เมืองคำ
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พร้อมสุข
2. นายธีรสุวัฒน์  ตั้งธนพนต์
 
1. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยั่งมั่ง
 
245 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายชนิตพล  ช้างน้อยอำไพ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือบุญ
3. เด็กชายศุภกรณ์  ใจวรณ์
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
246 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายดุลภากร  แสงเรือง
2. เด็กชายสิรภพ  แก้วทอง
3. เด็กชายสิริพัฒน์  มังคลาด
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางสาวกษิรา  ศศิภาศุภสิน
 
247 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวมณทกานต์  วุฒิการณ์
2. นางสาวยุพารัตน์  อินต๊ะวงค์
3. นางสาวเกจิยาพร  โป่งมณี
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
248 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  ขวัญตน
2. นายธีราทร  จงสุพพัต
3. นางสาวอรจิรา  คำปวน
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ยั่งมั่ง
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพีรยศ  นิ่มอนงค์
2. นายสุภกิจ  น่าชม
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
2. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงค์
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายกฤษฎายุทธ  ยะอินทร์
2. นายวิวัฒน์  ปัญญาโน
 
1. นางสาวเยาวเรศ  สุรีรัตน์
2. นายณฐกร  ขุ่ยคำ
 
251 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  อัครเสถียรวงศ์
2. เด็กชายสิรดนัย  อินทร์มณี
3. เด็กชายสุรพิชญ์  หอมนาน
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงค์
 
252 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายชัยชาญ  แก้วใส
2. เด็กชายตนุภัทร  บุญเป็ง
3. เด็กชายเจตพัฒน์  พรมจันทร์
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
253 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐติกาล  บุญชุม
2. นายชนายุทธ  แสงแก้ว
3. นายธีรภัทร์  คำเมืองใช
 
1. นายกรุง  วงศ์ไชย
2. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
 
254 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธิติพล  เก่งสงวนสิทธิ์
2. นายธีรพล  ชาติชาตรี
3. นายพงศ์ภัค  ตาปวน
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
255 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกรวุฒ  อนาวงศ์
2. เด็กชายกฤตภาส  โปร่งใจ
3. เด็กชายพงศภัค  เขื่อนเพชร
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
256 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายญาณกร  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายธงชัย  แซ่ว่าง
3. เด็กชายสหชัย  เลาสาร
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายณัฐดนัย  คำคง
 
257 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชิงชัย  แซ่หาญ
2. นายนันทพงษ์  วงศ์นภาไพศาล
3. นายพิทักษ์  เกษมเกียรติศักดิ์
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
258 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพีรณัฐ  ควรบุบผา
2. นายอุดมศักดิ์  สัญญเขื่อน
3. นายเจษฎากร  อ้อยบำรุง
 
1. นายชญานัท  บัวหลวง
2. นายเหนือสยาม  สิงห์แก้ว
 
259 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายณัฐพล  บัวผัด
2. นายธีรภัทร  จตุแสน
3. นายเจนณรงค์  วงศ์ใหญ่
 
1. นายหาญ  นันกาวงศ์
2. นางสารภี  บุญชัย
 
260 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ทะนนท์
2. เด็กชายวุฒิชัย  คิดได้
3. เด็กชายศุภวิชญ์  หมั่นหา
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
261 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ชาวน่าน
2. นายบุญยรัตน์  คำวงศ์ษา
3. นายศศิพงศ์  ไชยมะงั่ว
 
1. นายกรุง  วงศ์ไชย
2. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
 
262 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนภัสกร  อะริยะ
2. นายภูริพัฒน์  แก้วคำ
3. นายเกษมสันต์  ชัยชมภู
 
1. นายวรันย์  ปัญญา
2. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ
 
263 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อังกูรเดช
2. เด็กหญิงพิชชาภา  มะลิดวง
3. เด็กหญิงหทัยกาญ  ไชยพรหม
 
1. นายชญานัท  บัวหลวง
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
264 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายจีรกิต  ชูสกุลพนา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายเฉลิมพงษ์  ศักดิ์ทนทอง
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายณัฐดนัย  คำคง
 
265 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวชลิตา  เทพคำ
2. นางสาวนิภาดา  แซ่จ๋าว
3. นางสาวเกวลิน  เรืองฤทธิ์
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
266 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤษณพงษ์  พงษ์แก้ว
2. นายฉัตริน  แสนศรี
3. นายศักดิ์ดา  เมืองแก้ว
 
1. นายวรันย์  ปัญญา
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามนา
2. นางสาวอรไพลิน  เมืองชื่น
3. นางสาวเสาวนีย์  ธิตา
 
1. นายกรธนัช  มะโนเรือง
2. นางสาวจารุณี  ขันใจ
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  มีแรง
2. เด็กหญิงมนัญญา  เสนเขียว
3. เด็กหญิงสุภาพร  จิตติวัฒน
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายกิตติศักดิ์  มวลสุชัย
2. นายจักรกฤษ  จตุโชคอุดม
3. นางสาวนิภาพร  จันต๊ะ
 
1. นายณัฐดนัย  คำคง
2. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  วงค์แก้ว
2. นายบุญนที  ธรรมสอน
3. นายวิษณุ  คำสนิท
 
1. นายกฤษฎิ์  กาบทุม
2. นายสถาปัตย์  หงษ์ทอง
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิติมา  สาลี
2. เด็กหญิงศิริวัฒน์  อินต๊ะราช
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ใจกว้าง
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ไชยวงศ์
2. นางสาวทิตยา  แซ่ย่าง
3. นางสาวธัญสุดา  ทิวรัถยาสิริ
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติญารัตน์  ฐานพานิช
2. เด็กชายณัฏฐ์ชนน  ไชยเมือง
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ธพร  ไชยเมือง
4. เด็กหญิงณัฐธิยากรณ์  แลวงค์นิล
5. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญใจ
6. เด็กชายพิทูร  คำปันติ๊บ
 
1. นางนัยนา  ประวงค์เทพ
2. นางรัตนาภรณ์  ภิญโญฤทธิ์
3. นางสาวจันทร์จิรา  เตชะวงค์
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  เต็มสิริมงคล
2. นายฐิติกร  คำเผ่า
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขัฒมาตย์
4. เด็กหญิงพัชรี  ใจวังโลก
5. นายรัฐฒิพงศ์  คำเฟย
6. เด็กหญิงศศิธร  ผลประเสริฐ
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ฝัน  มหาพราหมณ์
2. นางสาวภัทรวดี  ปิงสุแสน
3. นางสาวสิปางธาน  กันทะเนตร
4. นางสาวสุพัศป์  กิ่งแก้ว
5. นางสาวอรอนงค์  เจียมตน
6. นางสาวอรัญญา  กันทะเนตร
 
1. นางศรีทอน  อ่างเกียรติกูล
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  หมอนอรุณ
2. นางสาวจุฑามาศ  สมศรี
3. นางสาวพรทิพย์  ฮิรุตะ
4. นางสาวพิริยะ  ใสสม
5. นางสาววนิตา  ทะลือ
6. นางสาววรัญญา  วงค์หาญ
 
1. นายอนุรักษ์  กระทง
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  เครือสาร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กิ่งสวัสดิ์
3. นางสาวเนตรอัปสร  แก้วคำ
 
1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
2. นายนิวัติ  เชียงแรง
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  กันณิกา
2. เด็กชายปิยาพัชร  บุญรักษา
3. เด็กชายภูวดล  สอนคำมูล
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรรณราย
2. นางสาวจิ่ง  ละวรรณ
3. นางสาวศิวพร  สุขอร่ามตระกูล
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิราภรณ์  มีแก้ว
2. นางสาวจุฑารัตน์  ขันตา
3. นายชัชชัย  ราชภัณฑ์
 
1. นางวนิดา  อุทธวัง
2. นายรุ่งเรือง  ชัยวร
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  จินดากุล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เผ่ากันทะ
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  มานิตย์
 
1. นายกิตติภณ  เพียรจริง
2. นายปิติ  โกฎยา
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐชนก  คนงาน
2. เด็กหญิงศศิธร  ดอกเป็ง
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ขุนารูป
 
1. นายประสิทธฺ์  ทองอุ่น
2. นายพัชรพล  ปลาสุวรรณ
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพงศธร  หอมนาน
2. นายศราวุธ  ประชุมพร
3. นายศุภวิชญ์  สมฤทธิ์
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลปรียา  อยู่สบาย
2. นางสาวณัชชานันท์  บุญมี
3. นางสาวธัญย์ชนก  ภัสสรโยธิน
 
1. นายกิตติภณ  เพียรจริง
2. นายปิติ  โกฎยา
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกุหลาบ  แซ่หว้า
2. นางสาวน้ำทิพย์  แซ่โซ้ง
3. นางสาวยุพิน  แซ่ย่าง
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
2. นางสาวกรวิการ์  ก๋าสุข
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรดา  เพ็ชรพลอย
2. เด็กหญิงนันทิชา  หล้าคำมูล
3. เด็กหญิงอลิตา  พิมาน
 
1. นางพรสาย  ศรีตระกูล
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  จินะ
2. นายจีรศักดิ์  จันทิ
3. นางสาวทิพวรรณ  หมั่นทำ
 
1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวจรุณี  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. นางสาวพรไพลิน  แซ่ย่าง
3. นางสาวรุ่งนภา  แซ่ฟ้า
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
2. นางสาวกรวิการ์  ก๋าสุข
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ใจมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตมา
3. เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุรินทร์
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นายเฉลิมพล  ใจยะเลิศ
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแรง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญแรง
3. เด็กหญิงเวธกา  คุ่ยศรี
 
1. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
2. นายนพดล  ธรรมใจอุด
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัญญารักษ์  แซ่ย่าง
2. นางสาวปิยะฉัตร  ครรลองหรรษา
3. นางสาวรัชนี  จางศิริกุลชัย
 
1. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
2. นายนพดล  ธรรมใจอุด
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  แสงสี
2. นางสาวพิมพากานต์  พรมวัง
3. นางสาวเจนจิรา  ทรงกุล
 
1. นางมณฑยา  ภูแสงศรี
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์ปาน
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ผาบสุวรรณ
3. เด็กหญิงลฎาภา  สาพิกุล
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นายชัยพฤกษ์  บุญเรือง
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  โทนสังข์อินทร์
2. เด็กหญิงริโอ  วาตานาเบ้
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตวงศนันท์
 
1. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
2. นางสาวกษิรา  ศศิภาศุภสิน
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวตุลยดา  ศรียา
2. นางสาวปลายฟ้า  ทะนันชัย
3. นางสาวปิยดา  คำจันทรา
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิน  กันทา
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวนภา  แซ่ลี
2. นางสาววิลาสินี  วงศ์พิชญมณี
3. นางสาวเดือน  กมลาสน์กมุท
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
2. นายนพดล  ธรรมใจอุด
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฏธิดา  กงพลนันท์
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  สมเสียว
3. เด็กหญิงอนันญตา  บุญสะอาด
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชนิภา  หัวนา
2. นางสาวมาริสา  แซ่ย่าง
3. นายยุทธนา  โทอรัญ
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
 
299 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายบุญทัช  หิรัญพานิช
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงดุษฎีกาล
 
300 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ไชยวุฒิ
 
1. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
301 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมัย  ทาทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  อินต๊ะสาร
3. เด็กชายภูมิรัตน์  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
2. นางสาวชรินทร์ทร  ไหมคำ
 
302 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิษยา  ฝัดค้า
2. เด็กชายสราวุฒิ  กาพุฒ
3. เด็กหญิงเย้ง  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวจรรยา  ทามัน
2. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
 
303 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวปวิตรา  ข่มเพชร
2. นายพิชัย  นิธิเกษมสมบัติ
3. นางสาวอัญธิกา  คำลม
 
1. นางสาวจรรยา  ทามัน
2. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
 
304 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายเจษฎา  เงินสัจจา
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ผัดผาย
 
305 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  ตาคำ
 
1. นางสาวอัญญานี   ต๊ะเขียว
 
306 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายสุรชัย  วิทยามุ่งมั่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  เผ่าต๊ะใจ
 
307 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนนท์  บัวผัด
 
1. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์
 
308 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  อุทธยัง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ผัดผาย
 
309 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษณา  สุริยะ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
310 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสกร  สุวกร
 
1. นางสาววันดา  วิลัย
 
311 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายพิตตินันท์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางสาววันดา  วิลัย
 
312 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  กันจะนะ
 
1. นางสาววรลักษณ์  ดอนศิลา
 
313 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายคณาพงศ์  ชุมภูชนะภัย
 
1. นายชนุดร  วารีพิทักษ์
 
314 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายชัยวุท  วุฒิธิเจริญ
2. เด็กหญิงญาณิษา  ธิราใจ
 
1. นางสาวเยาวเรศ  สุรีรัตน์
2. นางณิชกานต์  มั่งมา
 
315 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัช  ฤทธิรงค์
2. เด็กชายสิทธิภาคย์  ระวังของ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา
 
316 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายบดินทร์  เคลือเนาวรัตน์
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา
 
317 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พล  คมแก้ว
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  บุญชื่น
 
1. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
2. นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์