สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 68 27 12 107 110 7 2 1 119
2 เชียงคำวิทยาคม 57 20 10 87 88 14 1 1 103
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 22 30 23 75 83 20 7 0 110
4 ปงพัฒนาวิทยาคม 17 15 7 39 44 9 9 2 62
5 ราชประชานุเคราะห์ 24 15 12 14 41 47 14 1 2 62
6 แม่ใจวิทยาคม 13 12 13 38 48 11 2 3 61
7 ภูซางวิทยาคม 12 20 8 40 43 11 4 0 58
8 ปงรัชดาภิเษก 12 17 19 48 59 14 8 1 81
9 ดอกคำใต้วิทยาคม 12 16 12 40 56 20 9 1 85
10 จุนวิทยาคม 12 16 6 34 43 12 3 1 58
11 ดงเจนวิทยาคม 10 14 12 36 47 13 10 2 70
12 ฟากกว๊านวิทยาคม 10 9 8 27 44 13 4 1 61
13 ขุนควรวิทยาคม 9 9 6 24 32 8 6 1 46
14 ฝายกวางวิทยาคม 8 14 11 33 39 16 8 1 63
15 ถ้ำปินวิทยาคม 7 6 15 28 34 11 5 0 50
16 เชียงม่วนวิทยาคม 6 7 12 25 37 17 1 2 55
17 งำเมืองวิทยาคม 4 9 7 20 28 5 4 1 37
18 พญาลอวิทยาคม 2 9 5 16 19 11 10 2 40
19 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 3 2 6 7 4 2 0 13
20 ปิยมิตรวิทยา 1 3 2 6 3 8 7 3 18
21 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 2 7 10 16 2 5 0 23
รวม 299 270 211 780 927 240 108 25 1,275