หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายเลิศ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
11 ว่าที่ร้อยโทดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายวิลาศ เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
17 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
25 นายเลิศ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นายมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
29 ว่าที่ร้อยโทดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายวิลาศ เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
35 ดร.วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายประยูร ชาติชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นางสาวภัทรา ไวทยกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายสุเทพ วรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิตประสาธน์ คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นายไสว หาญหทัยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการอำนวยการ  
41 พระครูสุวรรณคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
42 นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
43 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
44 นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
45 นายจิราเดช ศรีวิราช ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
46 นายสม อุปนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนศรีชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
47 พระครูสุวรรณคณาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
48 นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
49 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
50 นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
51 นายจิราเดช ศรีวิราช ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
52 นายสม อุปนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนศรีชุม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
53 นายสุทินทร์ รัตนขอดสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
54 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
55 ว่าที่ร้อยตรีญานบดินทร์ อินเตชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
56 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
57 นางศิริณี ขัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
58 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
59 นายสุรเชษฐ์ สร้อยสวิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
60 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
61 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
62 นายยุทธนา คงแหลม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
63 นายสุทธิกิตต์ จังหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
64 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
65 นางโสภา วงศ์ไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
66 นายพิชัย มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
67 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
68 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
69 นายสังคม สมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
70 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
71 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
72 นางณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
73 นางณิชญารัตน์ ธนเฉลิมโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
74 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
75 นายไพรัช ยอดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
76 นายมนต์ชัย ส้มจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
77 นายภักดี ศรีโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
78 นายณัฐพงษ์ ชมภู รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
79 นางพรรณวิภา สมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
80 นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
81 นายทรงพล ทรงจำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
82 นางสาวกัญญาญี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
83 นายจินดา ตาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
84 นายสมพงษ์ สิทธิยุโณ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
85 นายวาที สมศรี รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
86 นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
87 นางสาวจุฬารัตน์ พระวิสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
88 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
89 นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
90 นางสาวจารุณี ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
91 นางกัลยา เป็กเครือ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
92 นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน  
93 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
94 นายกรธนัช มโนเรือง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
95 นายสมคิด จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
96 นายวิชวุฒิ จีนาใหม่ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
97 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
98 นายประพันธ์ อินต๊ะรักษา นักการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
99 นายสืบศักดิ์ บุญงาม นักการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
100 นายชาญชัย เดชบุญ นักการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
101 นายสุทัศน์ บุญงาม นักการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
102 นายสุธน ส่องแสง นักการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
103 นายอภิวิชญ์ ไชยวุฒิ นักการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
104 นายอุเทน วงศ์ษา นักการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
105 นางดวงดาว ไชยวังเทพ แม่บ้านโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
106 นางรุ่งประเสริฐ์ แป้นกล่ำ แม่บ้านโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
107 นางภาวีย์ ลูนรินทร์ แม่บ้านโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
108 นางวารุณี ไชยวุฒิ แม่บ้านโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
109 นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
110 นางชุติรัศมิ์ พันธุ์พืช เจ้าหน้าที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
111 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
112 นายกรธนัช มโนเรือง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
113 นายสมคิด จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
114 นายวิชวุฒิ จีนาใหม่ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
115 สภานักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมทุกคน นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
116 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
117 นายสมัย จันทาทุม ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
118 นายศิริชัย ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
119 นักการภารโรงและแม่บ้านโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมทุกคน นักการและแม่บ้านโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
120 นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ฝ่ายจัดสถานที่พิธีเปิด  
121 นางกัลยา เป็กเครือ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
122 นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงศ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
123 นายวิชวุฒิ จีนาใหม่ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
124 นางพฤกษา พรหมเสน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
125 นักเรียนประชาสัมพันธ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
126 นางธัญธิติ เกตุอ๊อด ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
127 นายสมัย จันทาทุม ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
128 นายสุมิตร นันทชาติ พนักงานขับรถโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
129 นางอภิญญา มูลเมือง นักธุรการ4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
130 นางสาวจารุณี ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
131 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
132 นางไพจิตร ใจคำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
133 นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
134 นางสาวธนัชชา แก้วเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
135 นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
136 นายสุขเกษม นนตะภาพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
137 นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
138 นางสาววรัชญ์ขวัญ ปัญวิยะ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
139 นางสาวนัฐทิชา เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
140 นางสาวกวินทิพย์ บุญเรือน เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
141 นางสาวอารียา กรรมกร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
142 นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
143 นางชุติรัสม์ พันธุ์พืช เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
144 นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
145 แม่บ้านของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมทุกคน แม่บ้านโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
146 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ของโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมทุกคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
147 นางขวัญฤดี ยะรินทร์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
148 นางอภิญญา มูลเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
149 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
150 นายนราวุธ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
151 นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
152 นางกัลยา เป็กเครือ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
153 นายอิทธิพล อินดำรงค์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
154 นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
155 นายสมัย จันทาทุม ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
156 นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
157 นางสาววรัชญ์ขวัญ ปัญวิยะ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
158 นางสาวนัธทิชา เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
159 นางสาวจารุณี ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
160 นางอภิญญา เมืองมูล เจ้าหน้าที่ธุรการอำนวยการ คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
161 นางสาวกวินทิพย์ บุญเรือน เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ คณะกรรมการดูแลโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน  
162 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
163 นางไพจิตร ใจคำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
164 นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
165 นางสาวธนัชชา แก้วเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
166 นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
167 นางขวัญฤดี ยะรินทร์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
168 นายเดชา ไชยกุล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
169 นายทรงศักดิ์ สาลี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
170 นางอิสรา ทองรุ่ง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
171 นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
172 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
173 นายสุรพงษ์ ปันติ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
174 นายคมสันต์ ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
175 นายพิทักษ์ สบบง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
176 นายประกอบ จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
177 นายอิทธิพล อินดำรงค์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
178 นางพรรณี วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
179 นางจิราวรรณ เทพจันทร์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
180 นายสมัย จันทาทุม ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
181 นายศิริชัย ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
182 นายภาคภูมิ ปูเลย ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
183 นายกรธนัช มะโนเรือง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
184 นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 30 นาย นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
185 นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
186 นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร  
187 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
188 นายอุทร นัดดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
189 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
190 นายเสน่ห์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
191 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
192 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดิน อินเตชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
193 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
194 นางกรรณิการ์ รักยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
195 นางนันติยา เรือนน้อย ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
196 นางศิริพร จำปาไหล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
197 นางสาวยุณีย์ ก๋าวิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
198 นางสุพัตรา นาแพร่ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
199 นางณัฐจิรา หล้าธิ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
200 นางพชร โหจินดารัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
201 นายไตรวิทย์ อำมะ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
202 นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
203 นายอดุลย์ คมขัน ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
204 นายเจษฎา เสียงเย็น ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยา คม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
205 นางเพ็ญศรี ธิมา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
206 นางพิมใจ พรมสี ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
207 นายอนันต์ ศรีชัยตัน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
208 นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
209 นายทินกรรตุ์ เขยสุข ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
210 นางบุญทวี กาวิระชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
211 นางสุคต มอยเซีย ครูโรงเรียนพินิตประสาธน์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
212 นายอภิศักดิ์ วาเพชร ครูโรงเรียนประชาบำรุง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
213 นางศิริณี ขัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
214 นางวิลัยพร ชัยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
215 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
216 นายพิทักษ์ สบบง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
217 นายแอ๊ด ชาวน่าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
218 นายพิทักษ์ สบบง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
219 นางบุญทวี กาวิระชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24 คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
220 นายอนันท์ ศรีชัยตัน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
221 นายภัทรพล เมืองก้อน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.1-ม.3  
222 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
223 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
224 นายอิทธิพล อินดำรงค์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
225 นายเดชา คำถิน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
226 นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
227 นายภาคภูมิ ปูเลย ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
228 นายศิริชัย ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
229 นายสมคิด จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
230 นางกรณ์วิการ์ สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
231 นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
232 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
233 นางสาวจารุณี ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
234 นายเดชา ไชยกุล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
235 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวนการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
236 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
237 นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
238 นางสาวพัชรินทร์ ผลาผล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
239 นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
240 นางสาววรัชญ์ขวัญ ปัญวิยะ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
241 นางสาวนัฐธิชา เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
242 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
243 นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าทีฝ่ายอาคารสถานที่ คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
244 นางสาวชุดาพิชณ์ พรหมลา ครูธุรการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
245 นางสายธาร เลิศทอง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
246 นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
247 นางสาวจารุณี ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
248 นางสมพร บุตรศรี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
249 นางอรชพร อะทะเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
250 นายธงชัย นิติวรรัตน์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
251 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
252 นายเดชา คำถิน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
253 นางระพีพรรณ ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
254 นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
255 นายพัฒนา ฟ้าแลบ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  
256 นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะกลุ่มนักเรียนเรียนรวม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ โทรศัพท์ 0932454645, ครูจารุณี ขันใจ โทรศัพท์ 0817193381 ครูสมัย จันทาทุม โทรศัพท์ 0898522408
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]