หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pyo36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสมพร บุตรศรีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรงณ์ชัย สืบแสนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางเพลินพิศ ทรงจำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางวันธิดา ศรีสมบัติโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงเด่น บุญชุมโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณัฐกฤตา ผัดผายโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอัมพร เพียรการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวาสนา สินพยัคฆ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรรยา บุญปิงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางวินนา เทพคำโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางชุติมา พู่ตระกูลโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
6. นายวาที สมศรีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นางเครือลัดดา กลมไลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุทธญาณ์ นามวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
9. นางฐิติญา ฐานันตะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางประภาวดี ปันมีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวรีรัตน์ เสธาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายฝน กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ณ น่านโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวลีลา จำมะเทวีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางนิชนันท์ สุกันทองโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางอรชพร อะทะเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นางวราภรณ์ สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นางชลธิชา ชลฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยากรรมการ
9. นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. นางวิภาวรรณ สุหิตานุเคราะห์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา ไกรอ่ำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวอัมพร เพียรการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางวิลัยวัลย์ วรรณคำโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางพยอม สุระวงศ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
6. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวันโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยากรรมการ
9. นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. นางสมพร บุตรศรีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายคนาสิทธิ์ สุระวงศ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายฐาปนินทร์ ทานันโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางนวลนิตย์ พูลชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางสาวพัทยา อินต๊ะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยากรรมการ
6. นางสาวดุษฎี เย็นใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นางนงนุช ศิริธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
9. นางดวงดารา กมลบูรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. นางจรรยา บุญปิงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางปทิตตา อนันต์กรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา ศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางจริยาภรณ์ พุทธษรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางโสภณิศร์ เสือพิณโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางสาวตาณิกา เงินฝรั่งโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางวันธิดา ศรีสมบัติโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัทยา อินต๊ะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
9. นางกาญจนา สุปินะโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
10. นายวิรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงค์ลักษณ์ ประมลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางนงค์พรรณ สุคันธมาลาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้วโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางพัชรียา ทิศรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นางนวภา กิตนวตระกูลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
7. นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยากรรมการ
8. นางสาวเกศกนกวรรณ วงศ์ใหญ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
9. นายวีระยุทธ ปัญญาแก้วโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางเรือนคำ คำโมนะโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพัชรียา ทิศรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณิชากมล บัวย้อยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ สวัสดีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางนงค์ลักษณ์ ประมลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางสาวเกษร เสาร์เรือนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางธนิดา ศรีภาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางนวภา กิตนวตระกูลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
8. นางอรชพร อะทะเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายกิตติกรกวิน ปิ่นแก้วโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นางเฟื่องฟ้า วงศ์ไชยาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางสาวไปรยรักษ์ ดวงแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเมธาพร ชีวชยาภรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
7. นางรัชฎา ใจเย็นโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ พรหมศรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
9. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวพิมสิริ อ่อนนวลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางอัศนีย์พร มังคลาดโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายมรุต ชลฤทธิ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ บุญทาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางจิณณ์ณิชา บุญวงศ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่านโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิมสิริ อ่อนนวลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
9. นางบานเย็น พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายพศิน สาดสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา แสงศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสิริจันทร์ ปรังการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์พงษ์ กาตาบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
5. นายเกษม ศรีวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ บุญทาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณิชาภัทร ใจคำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
9. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางพิชญา เทพไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอ้วน ขันทะวงศ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางศิริธร อุตโมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ หัวนาโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
5. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นายยงยุทธ โขนภูเขียวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายเกษม ศรีวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยากรรมการ
8. นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวณิชาภัทร ใจคำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิจิตรา ทาทองโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประการ วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวลัยพร ปิ่นแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา นักกล้าโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เทียมทองโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางวริญา มหาลาภก่อเกียรติโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นายยงค์ยุทธ เอกชัยพิทักษ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นายสายัญห์ ชูประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางวรัญญา ศรีวงศ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นางขวัญชีวา พลซื่อโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ เตชะแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ อยู่สุขโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรนุช มาตระกูลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุชีรา อัศวโภวิทพงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิวา กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางนาตยา อินต๊ะสารโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรอนงค์ ละคำมาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายวสันต์ นาขยันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
9. นายภักดี ดวงแจ่มกาญจน์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
10. นางสาวน้ำค้าง แสงศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ หลายแห่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภณิดา อุทธโยธาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางโสภา ก้อคำโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ สารขัติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวันวิสาข์ พรรณกุลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศีรีพร สนชาวไพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ ชิตอินโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวรรณรักษ์ มาสุขโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายไพรสนธ์ ละอ่องเอียมโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ์ กันณิกาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ปิ่นใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางกาญจนา กิ่งก้านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายนาทพงค์ แก้วสุขโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ โรยสูงเนินโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ กันทวีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพงศ์ รัตนเดชาสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนดล พุทธสารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสำเริญ ปัญญาใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุษา แสนพันธ์โรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิ อภิชัยโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปันติโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปนิดา วรสามโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนฤพันธ์ ยินดีโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสรัญญา มูลมากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานดา พงศ์นภารักษ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่านโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสงคราม ธิมสงครามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย นิตวรรัตน์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพล จันทร์แว่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางกรอบแก้ว จันทร์ทะระโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางวราภรณ์ จันธิมาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปิยะนุช กาติ๊บโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวดุษณี ปันนาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ จันธิมาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรุตม์ อินต๊ะวงศ์กาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางอิศราภรณ์ มัลลิกะมาลย์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางตุลาพร แสนธิโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรัชญา สัมมาทรัพย์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางฐิติกานต์ เชื้อทองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมพิศ คำบุญเรืองโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
8. นางหิรัญญา แก้วสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอัญชรา มูลศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
10. นางอรพิน ยี่สิบแสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอชิรญา ป้อเฮือนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเย็นกิจ อุดมรักษ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภัคจิรา สารทองโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมใจ พรหมสีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายวงศพัทธ์ วังวลโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางศิริเพ็ญ พรสวัสดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นางยุณีย์ ก๋ารินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
9. นางสาววนัชพร คำจิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯ 24กรรมการ
10. นางอำพา บุญเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุมิตรา จันแย้โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุญประเสริฐโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เมืองมูลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางเจนจิรา ชูประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุติมา กลิ่นหอมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นายทินกรรต์ เขยสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นางวันวิสาข์ เสมอเชื้อโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
8. นายจิรัฏฐ์ สุขใจเหลือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุคต มอยเซียโรงเรียนพินิตประสาธน์กรรมการ
10. นางขวัญฤดี ยะรินทร์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางขวัญกมล จางวิริยะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชเนรินทร์ แสงงามโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางอังคณา กันตะยาโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางกชกานต์ ดอนศรีแก้วโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกรรณิกา รัตติยาธรรมกุลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายรุ่ง มีหลายโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย หวลอารมณ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุปรีชา สูงสกุลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทัศน์ บุญเลิศโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร จำปาไหลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุฒิ จันทร์หัวนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางจามจุรี พรหมเผ่าโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ ปัสตันโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ คมขันโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ บุญชัยโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกรณ์ นำชัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธาราจันทร์ สินธุพรหมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดีโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางมัลลิกา คำชุ่มโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟานโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสิริกัญญา ยะมาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนา ศิลป์ท้าวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนา คำจ้อยโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ เทียมแก้วโรงเรียนพินิตประสาธน์กรรมการ
5. นางสาวดรุณี อินต๊ะสารโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิกา ริกากรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯ 24รองประธานกรรมการ
3. นางลัดดาวรรณ นุ่มนวลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ ประทันยะโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นางสาวณัฐรินีย์ อภิวงค์งามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทาเป๊กโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรัตชนก ฤาชาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิตร สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางณิราพร อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สบบงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญทวี กาวิระชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ฯ 24กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายภัทรพล เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกนก ใจกล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสหมหมาย ดูเหมาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัยา ยะมาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สุจชารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย เข็นพนัสสักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายพันธนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ราชาเนตรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายพชร โหจินดารัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ พรหมเสนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อุตโมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา แสนวงค์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรณี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวณัฐ ก๋าใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนี สังวรกาญน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยากรรมการ
4. นายวิเชียร ใจดีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวลปราง ก๋าใจโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ วงศ์ชัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจริญ บุญทาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำพา ไชยภาพโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางภมรวรรณ์ รัตนไพศาลกิจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางชนัดดา พหุธนพลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เรือนสอนโรงเรียนถ้ำปินวิืทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ พันธุกิ่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางชลิตา สุหล้าโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุขเกษม นนตะภาพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางเอมอร กาศสกุลโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา จันทนะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
3. นางญาติกา ไชยจำเริญโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางวิวา ไชยลังกาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ชัยเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายสงกรานต์ แก้วสาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ อุทธวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวมาลัย ฟักเขียวโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปญณต อินทการโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิสิงห์ มะลิกุลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิตราภรณ์ คำผาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางมณฑา นนท์ศรีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบัณฑิตา เมืองวงค์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์ รัชฎาวรรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ ปุณณพิชชาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายนิคม ลาภยศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภา บุญโพธิ์แก้วโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสังคม อินต๊ะสารโรงเรียนถ้ำปินวิืทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี คชเศียรโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิธร อินต๊ะปัญญาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมลพันธ์ ปันแปงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เผือคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายฤทธิชัย วัฒนาพรโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นางหัตถยากานต์ สุริยวงค์สกุลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริชาติ ราษีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนีย์ ศรีคำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายทอง แก้วนันทะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพันธุ์ กันทะวงค์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์พัฒน์ เลาสัตย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสาริณี มิ่งขวัญโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิวัชญา ไชยมงคลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุปราณี ปั๋นโตนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย บัวภาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันทิตา บุญยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายวิชาญ ปรังการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สมวันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางดารุณี ใหม่ตาจักร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางระพีพรรณ ฉิมอุปละโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตรา ศรีวิชัยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติชัย กุสาวดีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดมทรัพย์ บุญงามโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโชติกา ธนโชติจำรัสเจ้าหน้าที่พลศึกษา อำเภอดอกคำใต้กรรมการ
6. นายประกอบ จันทร์ทันโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นายทวีรัฐ เรือนกูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
8. นายวันชัย นามแปงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นายจักรกฤษณ์ ใจคำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีภทรพล กมลบูรณ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุกุล สมฤทธิ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกีฬาวุฒิ เผ่าเครื่องโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุ รัตนไพศาลกิจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวาสิงหน วิไลรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวเปรมจิต ธุระงานโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระเดช ซองคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฟองนวล ผลมากโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล แท่งประสิทธิ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายธัญชลิต ณ น่านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นายเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุภัค วงศ์อรินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นายเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภัค วงศ์อรินทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญชัย เชียงแรงโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
4. นายศักดา สีทาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโสภณ บุตรดีโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดา สีทาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
3. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
3. นายจรัล คำมูลโรงเรียนพินิตประสาธน์กรรมการ
4. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายภาณุรัตน์ วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
5. นางณิญดา เสนาบุตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุดม ไชยวุฒิ โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
5. นางณิญดา เสนาบุตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมาลูน ศุภการกำจรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
3. นายพิษณุสรณ์ หวานเสียงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
4. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นายชาญชัย เชียงแรงโรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ทองสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเชิง จันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ ทองสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายเชิง จันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายปวัตน์ศักดิ์ ทรงเผ่าเครื่องโรงเรียนประชาบำรุงกรรมการ
4. นายเฉลิมพล เผ่าต๊ะใจโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลูน ศุภการกำจรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติมา สุริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นางสาวสุภัค วงศ์อรินทร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายอเนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคามกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธฺิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดัสกร สุริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดัสกร สุริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดัสกร สุริหารโรงเรียนราชประนุเคราะห์24กรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิวะกร แผ่นทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นายชนุดร วารีพิทักษ์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ ผิลนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ เปาวัลย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ไชยมะงั่วโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายนายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ เปาวัลย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ไชยมะงั่วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ เปาวัลย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ไชยมะงั่วโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายภานุพงษ์ เปาวัลย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ไชยมะงั่วโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา บุตรมีโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายอัครเดช จิตศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา บุตรมีโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายอัครเดช จิตศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา บุตรมีโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายอัครเดช จิตศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เทพมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา บุตรมีโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายอัครเดช จิตศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ ทองสังข์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ ทองสังข์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ ทองสังข์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ ทองสังข์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฝากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัตพิชา เงินเย็นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางกรรณิกา คำถินโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัตพิชา เงินเย็นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางกรรณิกา คำถินโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปวิตรา เทพโพธาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิศาชล แซ่โกโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล ครุฑนาคโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปวิตรา เทพโพธาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิศาชล แซ่โกโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา คำถินโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวทัตพิชา เงินเย็นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา สุริยะชัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิกา คำถินโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวทัตพิชา เงินเย็นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปวิตรา เทพโพธาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางปวิตรา เทพโพธาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
3. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุริยาวดี มะโนวงศ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เมืองแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissDong Jieโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสิรินุช ตุมแก้วโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเจนจิรา คำคงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชลณี ใจจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภิรมย์มาส เผ่ากันทะโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissHuang Lan Qingโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิณัฏฐ์ จันทพันธ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะโรงเรียนจุนวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปวันรัตน์ ผาติธำรงศักดิ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางบุษบา อริยะคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัชญานันท์ เจนใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวปวันรัตน์ ผาติธำรงศักดิ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา อริยะคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Yannick Micheletมหาวิทยาลัยพะเยาประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ์มหาวิทยาลัยพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายไมตรี สุขสอนโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา สวยงามโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลัย บุญท้าวศิริโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissChen Yaoโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ อรุณสว่างโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
5. นายศุภเมธา ธาดาชลวัฒน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายนภสินธุ์ จิตรเจนจริยาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ จิตเกิดโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissFeng Yan Huaโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์ลักษณ์ เสมอโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายชัยภัทร ใจดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยาที่ปรึกษา
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอัชญานันท์ เจนใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรณชัย วรรณรัตน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวันรัตน์ ผาติธำรงศักดิ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Yannick Micheletมหาวิทยาลัยพะเยาประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ โกยสมบูรณ์มหาวิทยาลัยพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายไมตรี สุขสอนโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวทิวาภรณ์ สมศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบง เครือวงค์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Li Yanโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกนกพร ภู่ปรางทองโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายพัฒนา ฟ้าแลบโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธัญญารัตน์ สมศรีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายไมตรี สุขสอนโรงเรียนเทศบาล 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกตุมณี ใจปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรัตนา เดชะบุญโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายคิณ ประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนภา พาดีโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางสาวกลิกา นิกรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
8. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์ ไชยชนะโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล เกษมโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissHuang Lianโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางปนัดดา ไชยวังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาววรรณศิริ วงศ์ใหญ่โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมที่ปรึกษา
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย พร้าวไธสงโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ดาปุกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
4. นายอนุชา ปินตาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโนโรงเรียนถ้ำปินวิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสมพิศ ศีติสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสว่างจิต ตรีพรโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุจรี วาระนังโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
5. นายธงชัย มีหลายโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสุนิศา หงษ์ทองโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ สาลีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชไมพร สุวรรณโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางอภิญญา โยธามาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางจริญญา จิตตาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริพร จำปาไหลโรงเรียนถ้ำปินวิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางรำพึง ศรชัยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ริมปิรังสีโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ แก้วกันทะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
4. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานท์ชญา อ่อนนวลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริพร จำปาไหลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรำเพย ดำแดงดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือลัดดา กลมไลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช วันทิตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทธญาณ์ นามวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยากรรมการ
5. นางดวงดารา กมลบูรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวินนา เทพคำโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประภาวดี ปันมีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรชาติ พงษ์นฤมิตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการ
5. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตรโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางศิริวรรณ ณ น่านโรงเรียนถ้ำปินวิทยคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอิสรา ทองรุ่งโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตรโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววรรณวิไล ใจชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วันทิตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ แนวเงินดีโรงเรียนถ้ำปินวิทยคมกรรมการ
4. นางวัลภา เครือสารโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรรณิกา พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางพัชรี สารงามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประหยัด วงศ์ขัติโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางมยุรี ปนยะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยพร ธรรมโยธินโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นายภัคชัยธนินท์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ หลวงโยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอกรรมการ
6. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ หลวงโยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอกรรมการ
6. นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสินโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกษิรา ศศิภาศุภสินโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจิรปรียา ชัยทะโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนันท์ กามอ้อยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นางสาวนุสรา ปัญญานะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลวรณ ขันใจโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปราณี ไชยวันดีโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางภคอร สมฤทธิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ปัฐวีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นายณฐกร ขุ่ยคำโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรภัทร ตาบังโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นางราตรี คำปันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัธนี วุฒินะเดชโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชนี ถูกจิตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิรสุดา กุมาลีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัธนี วุฒินะเดชโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายรังสิต สิงห์มหาไชยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นายภัคชัยธนินท์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสุพัฒน์ ยังมั่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายกรุง วงค์ไชย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายนันต์ ก้อคำโรงเรียนราชฎร์ประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณฐกร ปุยคำโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายนันต์ ก้อคำโรงเรียนราชฎร์ประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา เป็กเครือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกัมพล สีสันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกันติสา โภคาภรณ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจารุวัฒน์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ ขันใจโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชญานัท บัวหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิ์สิทธิ์ จินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ พวงลำใยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นายหาญ นันกาวงค์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชญานัท บัวหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิ์สิทธิ์ จินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ พวงลำใยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นายหาญ นันกาวงค์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชญานัท บัวหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายญวน ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ พวงลำใยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเหนือสยาม สิงห์แก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
3. นายวรัท หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นายหาญ นันกาวงค์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญยา บัวตูมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา เป็กเครือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายณัฐปวริสร สิริสินจิรกรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชนี ถูกจิตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา เป็กเครือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิ์สิทธิ์ จินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีชัยบุญสูงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐดนัย คำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์โรงเรียนถำ้ปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรศรี เวียงลอโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีชัยบุญสูงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐดนัย คำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์โรงเรียนถำ้ปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรศรี เวียงลอโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมงคล สดเมืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ กันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
3. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายพันศักดิ์ แสนพรหมมาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายภูวนัย ไคร้ศรีโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมงคล สดเมืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ กันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
3. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายภูวนัย ไคร้ศรีโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพันศักดิ์ แสนพรหมมาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางมลธิลา สุริยะไชยโรงเรียนดอกคำใติวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศรีดา กันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาตมกรรมการ
2. นางนัยนา ประวงศ์เทพโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรวิการ์ ก๋าสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางมณฑยา ภูแสงศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางกรณ์วิการ์ สมฤทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางศรีดา กันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมากรรมการ
2. นางนัยนา ประวงศ์เทพโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรวิการ์ ก๋าสุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางมณฑยา ภูแสงศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ศุภกาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา อุทธวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายจรัล ฟังเร็วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางอรพิน ปันสุวรรณโรงเรียนเเม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ กาบทุนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงคราญ พรมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวนิดา อุทธวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายจรัล ฟังเร็วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางอรพิน ปันสุวรรณโรงเรียนเเม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ กาบทุนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงคราญ พรหมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอรุณ จำปาไหลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ เชียงแรงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติภณ เพียรจริงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขสันต์ หอมนานโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ รอตเสวกโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายไพโรจน์ กาวินโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นายมณฑล คำวังจันทร์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรสิทธิ์ คงมั่นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปิติ โกฐยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทองอุ่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายมนตรี รอตเสวกโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนง คำมูลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายเปล่ง ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทวีชัย สมควรโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทักษอร จอมมานพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยากรรมการ
8. นายลักษ์พงษ์ ปิงเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิตโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
2. นางอนัญญา สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรสาย ศรีตระกูลโรงเรียนเเม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรา จันทร์ทิพย์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนพรรณ ทวีโคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิตโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
2. นางอนัญญา สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรสาย ศรีตระกูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรา จันทร์ทิพย์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางธนพรรณ ทวีโคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิไล วัฒนาพรโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
2. นางสาวจิรสุดา เมืองอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางฐานิตา ประวังโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุุนันทา อ้ายสุรินทร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ เถระโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิไล วัฒนาพรโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจิรสุดา เมืองอินทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางฐานิตา ประวังโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางกรณ์วิการ์ สมฤทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางแจ่มจันทร์ เถระโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุทิน จันทิมาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจำนงค์ ไชยมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล ธรรมใจอุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยากรรมการ
5. นางสาวสุภา ตันใจเพชรโรงเรียนจุนวิทยาคมากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุทิน จันทิมาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจำนงค์ ไชยมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล ธรรมใจอุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยากรรมการ
5. นางสาวสุภา ตันใจเพชรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ปรีีชารัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนารีนารถ อภัยลุนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณพร กาติ๊บโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทารัตน์ ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูลโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปราณี ปรีีชารัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนารีนารถ อภัยลุนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณพร กาติ๊บโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทารัตน์ ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูลโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจริญญาพร จิตตะโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเกศกนกวรรณ วงใหญ่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ผัดผายโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวปัทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ศิริธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ณ น่านโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญา วงค์ใหญ่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนงนุช ศิริธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ณ น่านโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญา วงค์ใหญ่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชรี ขุนน้ำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา ผัดผายโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา ผัดผายโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกฤตา ผัดผายโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิรันด์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุขศรี ลาดอุ่นโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรันด์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายนิรันด์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายนิรันด์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิชกาตน์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชรินทร์ทร ไหมคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชรินทร์ทร ไหมคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิชกาตน์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชรินทร์ทร ไหมคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิชกาตน์ มั่งมาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ โทรศัพท์ 0932454645, ครูจารุณี ขันใจ โทรศัพท์ 0817193381 ครูสมัย จันทาทุม โทรศัพท์ 0898522408
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]