หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   28 ก.ย. 2559   29 ก.ย. 2559   30 ก.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 ก.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 3 ห้อง 223 30 ก.ย. 2559 09.00-10.30
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 2 ห้อง ECC 30 ก.ย. 2559 09.00-10.30
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 2 ห้อง 213 30 ก.ย. 2559 09.00-10.30
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 2 ห้อง 214 30 ก.ย. 2559 09.00-10.30
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 301 30 ก.ย. 2559 09.00-10.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 3 ห้อง 224 30 ก.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1และ4 ห้อง 128,406,407 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุน อาคาร1 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุน อาคาร1 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม หน้าอาคาร1 ห้อง อาคาร1 ห้อง 115-116 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุน อาคาร1 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 112 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 122 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 123 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 124 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 323 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 324 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 325 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 326 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 121 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 125 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 126 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ลานใต้ถุนอาคาร1 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ลานใต้ถุนอาคาร1 30 ก.ย. 2559 09.00น.เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ 30 ก.ย. 2559 13.00-16.00
2 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ลานหน้าห้องศิลปะ 30 ก.ย. 2559 09.00-15.00
3 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ลานหน้าห้องศิลปะ 30 ก.ย. 2559 09.00-15.00
4 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ลานหน้าห้องศิลปะ 30 ก.ย. 2559 09.00-15.00
5 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ลานหน้าห้องศิลปะ 30 ก.ย. 2559 09.00-15.00
6 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 305 30 ก.ย. 2559 09.00-15.00
7 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 305 30 ก.ย. 2559 09.00-15.00
8 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 206 ห้องดนตรีสากล 30 ก.ย. 2559 09.00-15.00
9 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 206 ห้องดนตรีสากล 30 ก.ย. 2559 09.00-15.00
10 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ 30 ก.ย. 2559 10.00-12.00
11 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ห้อง 30 ก.ย. 2559 9.00-10.00
12 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ 30 ก.ย. 2559 9.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 3 ห้อง 227,228 30 ก.ย. 2559 09.00-10.30
2 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 3 ห้อง 227,228 30 ก.ย. 2559 10.30-12.00
3 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 3 ห้อง 227,228 30 ก.ย. 2559 13.00-14.30
4 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 3 ห้อง 227,228 30 ก.ย. 2559 14.30-16.00
5 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 2 ห้อง 215,216 30 ก.ย. 2559 10.30-12.00
6 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อาคาร2 อินทนิล ชั้น 2 ห้อง 215,216 30 ก.ย. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 30 ก.ย. 2559 14.00 - 17.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โซนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor) 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม โซนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor) 30 ก.ย. 2559 13.00-16.30
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ห้องสมุด 30 ก.ย. 2559 09.00-16.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ห้องคอมพิวเตอร์ 30 ก.ย. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ห้องCOM5 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ห้องCOM1 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ห้องCOM4 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ห้องCOM3 30 ก.ย. 2559 09.00-14.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ห้องCOM3 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ห้องCOM2 30 ก.ย. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
4 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงรถ(ใหญ่) 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
5 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงรถ(ใหญ่) 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
6 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงรถ(ใหญ่) 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00
7 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สนามฟุตซอล 30 ก.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ โทรศัพท์ 0932454645, ครูจารุณี ขันใจ โทรศัพท์ 0817193381 ครูสมัย จันทาทุม โทรศัพท์ 0898522408
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]