รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ณ โรงเรียนลองวิทยา
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  ถาคุณ
 
1. นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวศิรภัสสร  ต๊ะแก้ว
 
1. นางประชิตร  ยอดเพ็ชร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายไกรวิทย์  ปันจา
 
1. นายสิทธิพงศ์  กาศโอสถ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  สุปัญญา
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวนลนีย์  รักเจริญ
 
1. นายผจญ  แสนอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวอำพาพร  อุดทา
 
1. นางดรุณวรรณ  แก้วมี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  สุภาพ
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  เจนสาม
 
1. นายเอนก  สุภา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวธัญวรัตน์  วงศ์สายปัน
2. นางสาวพิมพ์นิภา   จากน่าน
3. นายสุรบถ  เรียงตอง
 
1. นางสาวชนัญชิตา  ปันนินา
2. นางดรุณวรรณ  แก้วมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  อินดี
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คำใหม่
3. นางสาววราภรณ์  อ้ายอูป
 
1. นายเอนก  สุภา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อิ่นธิ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกัญสพัฒน์  จงประสิทธิ์กุล
2. เด็กหญิงชนิตา  เกิดพูล
 
1. นางสาวเนตรนรินทร์  สติ
2. นางจันทรา  จันทร์ศิริ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปฏิมากร  ปลาสุวรรณ
2. นางสาวปิยนุช  พานพบ
 
1. นายมณเฑียร  ผาทอง
2. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พ่วงเฟื่อง
 
1. นางสุภาภรณ์  อุตรศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธนิสร  ตันตระกูล
 
1. นายธีระศักดิ์  เกียรติศิริถาวร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวปัณณพร  แสงแก้วศรี
2. นายวิทวัส  สุขทรัพย์
3. นายอนุสรณ์  ทัพภูธร
 
1. นางรุ่งทิวา  คชปัญญา
2. นางสาวนลินรัตน์  สมบัติคีรีไพบูลย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวชุติมา  เกาะกลาง
2. นางสาวพัชรี  เครือแก้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน  โปร่งใจ
 
1. นางอุมาวรรณ  สง่างาม
2. นายธีระพล  ปัญญาใส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายจีรยุทธ  สุกสด
2. นางสาวธนธรณ์  แพทย์รังสี
3. นางสาวอารีรัตน์  ทะนันชัย
 
1. นางสริลณา  อินต๊ะเสน
2. นางอนงค์  ทุมวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจีราพัชร  กางสาร
2. นางสาวประภัทรศรา  ถาก่ำ
 
1. นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ
2. นางวรรณิศา  ใจก๋องแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวคัทลียา  ต๊ะต่อม
2. นางสาวสุนิสา  ตุ่มสุ่ม
 
1. นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ
2. นายสิทธิเจต  ปิ่นแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  วาวิลัย
 
1. นายทวีชัย  เชียงทา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ดวงแก้ว
 
1. นายทรงศักดิ์  สารพันธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายณพวีร์  พัฒน์ธนวัฒน์
2. เด็กหญิงปัณณพร  เลิศรังสรรค์
3. เด็กชายภูมิพัตน์  กระเสาร์
 
1. นางสาวปิยะพร  สสิพรรณ์
2. นายวันชัย  ทาขาว
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นายปริญญา  สีตะวัน
2. นางสาวภาวินี  เชวงกร
3. นายสหัสวรรษ  พอเหมาะ
 
1. นายวันชัย  ทาขาว
2. นางสาวปิยะพร  สสิพรรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิตติญา  ฤกษ์เหมาะ
2. เด็กหญิงประภัสสร  อยู่คง
3. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เมฆอากาศ
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
2. นางวัชรินทร์  เจริญคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ปลาเงิน
2. นางสาวญาณีนุช  อินมา
3. นางสาวพรพรรณ  สายสร้อย
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
2. นายพัฒนรักษ์   สวิง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนัฐนรี  ศรีสมัย
2. เด็กหญิงลลิดา  นามวงค์
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ประมูลสิน
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  สมนึก
2. นางวัชรินทร์  เจริญคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดวงฤทัย  กางกั้น
2. นางสาวถิรพร  พองาม
3. นางสาวภัทรานิษฐ์  อุ่นใจน้ำ
 
1. นางสาวอรอุมา  บำรุง
2. นางนัยนา  กาวิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สิยานันท์
2. นางสาวธัญชนก  รินกอง
3. นางสาววชิรญา  ช่างเหล็ก
 
1. นางศศิธร  ปิลาผล
2. นายวีระชัย  จันทร์สุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธนายุทธ  สนแก้ว
2. นางสาวศศิธร  เจริญศิริ
3. นางสาวสุดารัตน์  ชุมภู
 
1. นายวีระชัย  จันทร์สุข
2. นางศศิธร  ปิลาผล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงพรไพลิน  คาเอ้ย
2. เด็กหญิงอลิสา  ขันแก้ว
 
1. นางสาวปทุมวรรณ  มหามิตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายนราธร  สารคำ
2. นายอัศนัย  อนุกูล
 
1. นายเอกราช  กาศโอสถ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติพล  คำบุญเรือง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  อู่เงิน
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  สามารถ
2. เด็กชายบริวัตร  ถุงแก้ว
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปินตาแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติพร  ภูนาวัง
3. เด็กหญิงนัทธฤดี  อิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงพรพิมล  ติ๊บแก้ว
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  เครือวงศ์
 
1. นายสุเทพ  กวาวสิบสาม
2. นางสาวปิยวรรณ  กระหวาย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  อินปั๋น
2. นางสาวนภัสกมล  ถนอม
3. นางสาวปติมาพร  ปุยสาย
4. นางสาวปพิชญา  กันหา
5. นางสาวเมธาวี  กันทะเขียว
 
1. นายมนตรี  เปียงงาม
2. นายวีรพล  สมภาร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สันป่าแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพร  นาเหมือง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แสวงหา
4. เด็กหญิงวารินธร  คุ้มอนุวงศ์
5. เด็กหญิงเพชรดา  พระพูนชา
 
1. นางเครือวัลย์  เดือนเพ็ญ
2. นางสาวจารุวรรณ  ฉลาดแหลม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เสียงเย็น
2. นางสาวกฤษณา  ข่มอาวุธ
3. นางสาวกัญญารัตน์  เม่นแมน
4. นายยุทธนา  เนียมสลุด
5. นางสาวรัญชรี  สมโนชัย
 
1. นางนันทิยา  มณีกาศ
2. นายอัฐตพล  อินต๊ะเสน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม
2. นางสาวพัชราภรณ์  ระดาบุตร
3. นายอรรถพล  ขอนบุญนาค
4. นางสาวอัจฉรีย์  นิสี
5. นางสาวเส้นศิลป์  ทองชาย
 
1. นายธนพล  วังสมบัติ
2. นายพีรยุทธ  การหมั่น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายณัชพล  กันหอม
2. นางสาวพิมพร  เจริญยิ่ง
3. นายสุภัค  จันทร์ภพ
4. นายอดิศักดิ์  บุตรจันทร์
5. นายเดโชชัย  กาวิน
 
1. นายชวลิต  ยอดยิ่ง
2. นายชานนท์  เหล่ากาวี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงนันธกาญจน์  ทองหนัก
 
1. นายประภาส  อินสา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวพิมพ์กมล  ลิดดอก
 
1. นายวานิช  กันทะหล้า
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายนพณัฐ  สุปัน
2. นางสาวภัคธีมา  ล่วงรินใหล
 
1. นางสุวิมล  พิพิธจันทร์
2. นายวรรณิศา  ใจก๋องแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายณัฐนุ  อะโน
2. นางสาววันวิสาข์  ปัณณัตยารักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  สุขแก้ว
2. นางสาวเปรมฤดี  กาลวงค์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนุชจรินทร์  หวังผล
2. นางสาวปชฐมาวดี  งามดี
3. นางสาวพิมประภา  ประกาศ
4. นางสาวพิมลพร  สร้อยสาย
5. เด็กหญิงภรนภา  พันธุ์มณี
6. นางสาวสุภาพร  ปลอบโยน
7. นางสาวเกตุมณี  ทองแจ้น
8. นางสาวเกวลิน  ขอร้อง
9. นางสาวเมธาวดี  ศักดิ์สิทธ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เดือนดาว
 
1. นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์
2. นายณัฐพงษ์  ง้าวแหลม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวคัทรียา  เรือนคำ
2. นางสาวฐิติวรดา  ขวัญแก้ว
3. นายณัฐพล  พวงแก้ว
4. นายณัฐพล  เจริญผล
5. นายนพรุจ  ศรีจันทร์
6. นายนฤเทพ  สุพัฒน์
7. เด็กชายบูรพา  ทองประเสริฐ
8. นายปฏิภาณ  พรานกวาง
9. นายภูพงศ์เดช  เชิ้อวงศ์
10. นายรติพงษ์  นาทอง
11. นายวัชรพล  พรานฟาน
12. นายวุฒิชัย  ช้างมูบ
13. นายศุภโชค  อุตส่าห์
14. เด็กชายอนุศักดิ์  กาศสกุล
15. นายโชคชัย  เรือนคำ
 
1. นายยุทธพงศ์  จองคำ
2. นายสมศักดิ์  ม่วงคุ
3. นางนุชนาฎ  เทศสูงเนิน
4. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาววิมลสิริ  สุวรรณสา
2. นายสืบศักดิ์  จินาเคียน
 
1. นายศราวุธ  มาแก้ว
2. นางสาวศรัณยภรณ์  หงษ์ใจสี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวจิราภรณ์  สุกใส
2. นางสาวสุพัตรา  ร่มเย็น
 
1. นางสาวจิราพันธ์  รุจิระพงค์
2. นายอนันตศักดิ์  ดาวแดน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ท้าวบุญสูง
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ชอบช้ำ
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรพล  คงภิรมย์
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวภัทราภรณ์  ขาวพุ่ม
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  โฒ้มา
 
1. นายพิชฌา  ต๊ะเอ้ย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  บุญโยง
 
1. นายพิชฌา  ต๊ะเอ้ย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์นัน
 
1. นายพิชฌา  ต๊ะเอ้ย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายธนกร  หงษ์คำ
 
1. นายเบญจรงค์  อุตรชน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงฐานริกา  ต่ออินทร์
2. เด็กหญิงวาสินี  วงศ์แสนศรี
 
1. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
2. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลฤทัย  ฉินตั้ง
 
1. นางภัทรียา  ดังก้อง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวรัตนไพลิน  รัตนสีงาม
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  คำแก้ว
2. เด็กชายภาสกร  รัตนสาลี
3. นายสถาปัตถ์  รวมนิล
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นายพิชฌา  ต๊ะเอ้ย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลทิพย์  มีเดช
2. นางสาวภาชินี  รามจุล
3. นายสราวุฒิ  แช่มชื่น
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์มณี
 
1. นางสาวสุนทรี  แก้วคำแสน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวสุรีรัตน์  มณีกาศ
 
1. นางสาวสุนทรี  แก้วคำแสน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวอรปรียา  กาศวิบูลย์
 
1. นางสาวสุนทรี  แก้วคำแสน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  มุทาพร
2. นายกิตติศักดิ์  อิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงชนกนาถ  พรมไพร
4. นายฐิติวุฒิ  บุญปั๋น
5. นายอรรถพล  มะโนยานะ
6. นายเศรษฐพงศ์  นวลแก้ว
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
2. นางสาวจารุวรรณ  ตนาวรรณ
3. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายกฤษฎา  วังเป็ง
2. นายชาญชัย  แว่นแก้ว
3. นายพีรพัฒน์  เดชมงคลวัฒนา
4. นางสาวภัสสร  ปัญญาทอง
5. เด็กชายวรวัฒน์  อักษรเจริญ
6. นายศุกฤษฎิ์  สุภา
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
2. นายภมร  แก้วดำ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพรรณ  เฟื่องฟู
2. นายฉัตรดนัย  อินใจ
3. เด็กหญิงชาลิณี  โปร่งใจ
4. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
5. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เครือคำอ้าย
6. นางสาวณัฐพร  ปัญญางาม
7. นายทรงฤทธิ์  ชะลอม
8. นางสาวธิดาทิพย์  สุดสาย
9. นายนครินทร์  เวียงสาม
10. เด็กหญิงปริยาภัทร  วงรอบ
11. นางสาวพรทิพา  ผาทอง
12. เด็กชายพันธวิศ  สุขทอง
13. นางสาวพิชญดา  ปลาเงิน
14. นายภูวนัย  พุ่มพวง
15. นายรณชัย  เขตแดน
16. เด็กหญิงวนิชชา   ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงวรพรรณ  มณฑา
18. เด็กหญิงวรรณศิริ  กิติสาร
19. เด็กหญิงวรรวิษา  คำลือ
20. นายวิชัยสิทธิ์  ศรีเรือง
21. เด็กชายศักรินทร์  ปลอบโยน
22. นางสาวศิริยากร  ดอกผึ้ง
23. นายศุภกิจ  ดอกคำ
24. นายสิทธิกร  เม้ามูล
25. เด็กหญิงสิริญญา  สร้อยเงิน
26. นายสุทธิพงศ์  สุวรรณพิศ
27. นางสาวสุพรรษา  ดอนปัญญาไพร
28. นางสาวอนุชิตา  จินดาขัด
29. นายอนุพงษ์  ศรีพรหมชัย
30. เด็กชายอภิวัช  ชะลอม
31. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
32. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
3. นายทศพล  ณุวงษ์ศรี
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
6. นางสาวชัชฎาภรณ์  หล้าสกุล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กชายสุรพัฒน์  อุปะละ
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายวิชัยสิทธิ์  ศรีเรือง
 
1. นายทศพล  ณุวงษ์ศรี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงชนกนาถ  พรมไพร
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอนุชิตา  จินดาขัด
 
1. นายทศพล  ณุวงษ์ศรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ฝากมิตร
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายวิชัยสิทธิ์  ศรีเรือง
 
1. นายทศพล  ณุวงษ์ศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  มุทาพร
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวสุพิชชา  ภูถมลาย
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเมธพณ  มโนถาวร
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายนิธิกร  สร้อยสาย
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  มุทาพร
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวภัสสร  ปัญญาทอง
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรดนัย  วรรณสาร
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกมลเวช  วงศ์แก้ว
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์มา
 
1. นายพิสุทธิสรร  แสนยะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวมนทิยา  มโนถาวร
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกแก้ว  มงกุฎ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ใจดุ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ป่าหวาย
4. เด็กชายชณกรณ์  ใหญ่ผา
5. เด็กหญิงชาลินี  จักรเงิน
6. เด็กหญิงฐิดาพร  แก้วหานาม
7. เด็กชายณฐภณ  ดีดพิน
8. เด็กชายณัฐนนท์  แมตหก
9. เด็กชายณัฐพงศ์  สีคำ
10. เด็กชายณัฐพล  ชาวยอง
11. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วกัน
12. เด็กหญิงดารุณี  ประกิ่ง
13. เด็กหญิงธาริณี  ปรีเปรม
14. เด็กชายนันทิพัฒน์  ฝากมิตร
15. เด็กหญิงนันท์ชนัน  หล่าจันทึก
16. เด็กชายบวรรัตน์  ชัยบุญชู
17. เด็กหญิงปารีณา  สุดสายแก้ว
18. เด็กหญิงฝน  แดนลงเมือง
19. เด็กหญิงพรหมพร  ปวงวัฒนา
20. เด็กชายพลภัทร  บุษราคัม
21. เด็กชายพัฒน์ชัย  ณรงค์ไพศาล
22. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุณยรัตพันธ์
23. เด็กชายภคิน  แปลงเรือน
24. เด็กชายภัทรดนัย  วรรณสาร
25. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีซ้อน
26. เด็กชายภานุวิทย์  นิรภัย
27. นายภานุเดช  ชื่นชม
28. เด็กชายภูธิป  ทรัพย์เกิด
29. เด็กชายรณชัย  ผิวนวล
30. เด็กชายรวินท์  เฉลิมสถาน
31. เด็กชายวัชรากร  เพชรพลอย
32. เด็กชายศุภกิจ  แซ่หลี่
33. เด็กชายสวัจฉรัตน์  ลำดับ
34. นายสันติภาพ  พริบไหว
35. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
36. เด็กหญิงหทัยชนก  เกิดจินดา
37. เด็กชายเมธพณ  มโนถาวร
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
2. นางอุมาวรรณ  สง่างาม
3. นางสาวบุญทิพา  อุทังกาศ
4. นางสาวภัทริน  ผาคำ
5. นางสาวกาญจนา  สำรอง
6. นางทรรศนีย์  ชำนาญ
7. นางวารุณี  อรุณ
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา   ถุงเงิน
2. เด็กชายณัฐกมล  ฝักฝ่าย
3. เด็กชายธัญญะพรม  ขมหวาน
4. เด็กชายปรัชญา  เทียนทอง
5. เด็กชายพูนศักดิ์  สลีหล้า
6. เด็กหญิงวนิชชา  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  กาศติ๊บ
8. เด็กหญิงสุภิตรา  ฉลอง
9. เด็กหญิงสุริวิภา   เชียวชูศักดิ์
10. เด็กชายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพรรณ  เฟื่องฟู
2. เด็กชายณัฐกมล  ฝักฝ่าย
3. นางสาวณัฐพร  ปัญญางาม
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  วงรอบ
5. เด็กชายพูนศักดิ์  สลีหล้า
6. เด็กชายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิตา  สุคันธมาลา
2. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
3. นายทรงฤทธิ์  ชะลอม
4. นายภูวนัย  พุ่มพวง
5. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
6. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชาลิณี  โปร่งใจ
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เครือคำอ้าย
3. เด็กหญิงวรพรรณ   มณฑา
4. เด็กหญิงวรรณศิริ  กิติสาร
5. เด็กหญิงวรรวิษา  คำลือ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ดอนปัญญาไพร
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กาศสกุล
2. นางสาวชลิตา  สุคันธมาลา
3. นางสาวดวงกมล  นุ่มเนื้อ
4. นางสาวทิชากร   เปรื่องพิทยา
5. นางสาวนนทชา  กรีชปรีชา
6. นางสาวมณีวรรณ   ใจปรีชาวัฒนากุล
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาลินี  อินทร์ภิบาล
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสนคำ
3. เด็กหญิงทัตพิชา  ถาอิ่นนแก้ว
4. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณรอ
5. เด็กหญิงนพจิรา  ขัตธิ
6. เด็กหญิงบุณยพร  กันทะลอง
7. เด็กหญิงปนัดดา  แสนนันตา
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสนันตา
9. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองสุวรรณ
10. เด็กหญิงพรนภัส   ฟูคำ
11. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ยอดเป็ง
12. เด็กหญิงภัทรภร  ชื่นสมบัติ
13. เด็กหญิงวาสนา  ดีคำ
14. เด็กหญิงสุนันทา  อิสา
15. เด็กหญิงอรทัย  สีตลาภินันท์
16. เด็กหญิงแทมวารินทร์  นุนำ
 
1. นางสาวพนอจิตร์  ธนโชติกิติการณ์
2. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
3. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
4. นางเมทินี  จำปาแก้ว
5. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กาศสกุล
2. นางสาวจิตตรา   จันทรางกูร
3. นางสาวชนิตา  สุคันธมาลา
4. นางสาวชุติมา  เย็นใจ
5. นางสาวดวงกมล  นุ่มเนื้อ
6. นายทรงฤทธิ์  ชะลอม
7. นางสาวทิชากร   เปรื่องพิทยา
8. นางสาวนนทชา  กริชปรีชา
9. นายภูวนัย  พุ่มพวง
10. นางสาวมณีวรรณ  ใจปรีชาวัฒนากุล
11. นายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
12. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  สีดำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา  ข่มอาวุธ
4. นางสาวชัชฎาภรณ์   หล้าสกุล
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกรวิกา  พัธนา
 
1. นางสาวมณธิชา  วรรณศรี
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภาวิณี  ทองขัน
 
1. นางสาวจิตตรัตน์  วีระชาติ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวปิ่นทอง  สายตา
 
1. นางหวัง  จินเซียง
 
94 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรนภา  เขียวมูล
 
1. นางสาวธันย์ชนก  มีมาก
 
95 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวปิยะลักษณ์  วรินทร์
2. นางสาวพรลดา  เหลืองสกุล
3. นายพรหมประทาน  กันทะเขียว
4. นางสาวสุวนันท์  แหวนะ
5. นายเกียรติศักดิ์  แพร่น่าน
 
1. นางอัญชณารัตน์  อินทร์ต๊ะวิชัย
2. นางหวัง  จินเซียง
 
96 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวพัชรา  ทองเพ็ง
2. นางสาวอมิตา  จินาเคียน
 
1. นางอัญชณารัตน์  อินทร์ต๊ะวิชัย
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายขจรเกียรติ  โจเงิน
2. นายชินวัตร  ผัสดี
3. นายธันวา  ถาพา
4. นายธีรไนย  ศรีหาแท่น
5. นายประกฤษ  เรือนเต็ม
6. นายสุทธิพงษ์  ต้าวบุญสูง
7. นายอภิสิทธิ์  แฮดแจ้
8. นายอัฑฒ์อิศรา  รักปลื้ม
 
1. นายเจษฎา  ถิ่นสอน
2. นายวีระชัย  จันทร์สุข
3. นายสิทธิพงศ์  กาศโอสถ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  แก้วบังวัน
2. นางสาวณัฐณิชา  นันติ
3. นางสาวนิรชา  คุณยศยิ่ง
4. นางสาวอรอนงค์  เผ่าตุ้ย
5. นางสาวอาภรณ์  ติ๊บจ๊ะ
 
1. นางจันทนา  วังกาษร
2. นางสาวรัชรินทร์  วงค์คำ
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  แก้วขัน
2. นางสาวสิรินยา  สุคันธมาลา
3. นางสาวอัญภัทร  มีเพียร
 
1. นางขวัญใจ  จอมแแปง
2. นางสาวภาณีฎา  ปิยา
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วงศ์ใหญ่
2. นายธนากร  สาแก้ว
3. นางสาวลลิตา  ท้าวบุญส่ง
 
1. นางดารุณี  วังหา
2. นางสนทยา  คำอ่อน
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กาศอินตา
2. เด็กหญิงปภาดา  กาเผือก
3. เด็กหญิงศิรประภา  กวางเต้น
 
1. นางจำลอง  บุญชู
2. นางประเทียน  ทุ่งสิบสี่
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวจิตตานันท์  จิรวดีมีชัย
2. นางสาวพิมพ์วิภา  ฟุมเฟือย
3. นางสาวอภิชญา  กวางทอง
 
1. นางจำลอง  บุญชู
2. นางประเทียน  ทุ่งสิบสี่
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร  มูลกอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ต๊ะลี
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นายสมบูณ์   ดวงแก้ว
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  สีเหลือง
2. เด็กชายเขมภาณิน  กิติศักดิ์
 
1. นายวัชรกร  ชัยลอม
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  เจื้อจิ๋ว
2. นางสาวมยุรีรัตน์  โพทะ
 
1. นางสาวนวรัตน์  กวางวิเศษ
2. นางจิรารัตน์  ขำคง
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกรภัทร  ปางวุฒิณิชย์
2. เด็กชายจุลเทพ  กันทะวะ
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
2. นายเกษมสันต์  ยะตินันท์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เม้ามูล
2. นายวทัญญู  แปงนา
 
1. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ธรรมดา
2. เด็กหญิงเจนจีรา  จองแค
 
1. นางวารุณี  อรุณ
2. นางสาวรุ่งทิวา  กาศมณี
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิ่นเพชร  เกษม
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สถิตย์
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจิรดา  ปัญญาใจ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ประสมพร
 
1. นายเกษมสันต์  ยะตินันท์
2. นางณัฎฐธิดา  จองนันตา
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายศราวุธ  สุริยา
2. นางสาวสุวรรณา  ปงกันคำ
 
1. นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว
2. นายรณชัย  อินรัง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายจิรพัทธ์  จริงจิตร
2. นายฐควรรษ  ชายป่า
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  พินิจวงษ์
2. นางสาวปภัสรา  คำปั๋ง
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นายสมบูณ์   ดวงแก้ว
 
114 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงชัชรินทร์  อินใจ
2. เด็กหญิงชุติมา  กันติ๊บ
3. เด็กหญิงศุภมาศ  ดีมา
 
1. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม
2. นายเกษมสันต์  ยะตินันท์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายชลสิทธิ์  อิ่มกูล
2. นางสาวสุณิสา  ครองสุวรรณ
 
1. นางสาวนิจวรรณ  งามเขียว
2. นายรณชัย  อินรัง
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายยศพล  วงศ์คำ
2. นายวรภพ  เชี่ยวชาญ
3. นายอัครชัย  ฟองฝั้น
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายวัชรกร  ชัยลอม
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนชิต  ทรัพย์มามูล
2. เด็กชายธีรศักดิ์  กาศกุล
3. เด็กชายศาสตรพล  ปานปาก
 
1. นายอิทธิกร  อินโองการ
2. นายศุภชัย  จินะรักษ์
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายชินวัฒน์  มุ่งดี
2. นายนพกานต์  แก้วเล็ก
3. นายไชยวัฒน์  โพธิ์เมือง
 
1. นายอำนาจ  แก้วแดง
2. นายวัชรกร  ชัยลอม
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายกิติพันธ์  ต๊ะเพียร
2. นายภานุพงศ์  เทพมงคล
3. นายสิรวิชญ์  วงศ์ปิน
 
1. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
2. นายสุเทพ  กวาวสิบสาม
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  ขัดแก้ว
2. นายพีรพัฒน์  ทองแก้ว
3. นายโชคสกุล  ปิงแก้ว
 
1. นายกฤษณ์พีรัช  ชลยศปกรณ์
2. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นงนวล
2. เด็กหญิงพิชญา  เหล่าชัย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  นวลแก้ว
 
1. นายณัฐกิตติ์  ใจป้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  บัวดี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายกรวิชญ์  คำสม
2. นายฉันทัช  ปันฟอง
3. นายสงกรานต์  ทามูล
 
1. นายณัฐกิตติ์  ใจป้อ
2. นายผจญ  แสนอินทร์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวคฑามาศ  พุธมี
2. นางสาวชุติมา  ภิระ
3. นางสาวณัชรี  หอมวิชา
4. นายทินภัทร  ศักดิ์วัชระ
5. นายพันธวัช  กองปัน
6. นางสาวรินรดา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
2. นางสุรีย์  เมตตา
3. นายรณชัย  อินรัง
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายดิฐษพงค์  เทือกม่าน
2. นางสาวทิพวรรณ  คงพิมพ์
3. นางสาวสาธิตา  ตุ้ยหนิ้ว
 
1. นายณัฐกิตติ์  ใจป้อ
2. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวพนิดา  พรานฟาน
2. นางสาวพนิดา  วงศ์เสน
3. นางสาวศิริรัตน์  เมฆกิจ
 
1. นางสาวจงพิศ  กาศสกุล
2. นางสาวสุภาวดี  ธิกา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกมลภพ  ศักดิ์ศรี
2. นายกฤษดา  เปี่ยมงาม
3. นายเศรษฐ์พล  ศรียงค์
 
1. นายสายัณห์  เปี่ยงงาม
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  งอกไม้
2. นางสาวน้ำฝน  น้ำหอม
3. นางสาวสุณัฐตา  สั่งสอน
 
1. นายสนอง  ธนะภาษี
2. นางภรภัทร  เทพจันทร์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกอร  เมืองอินทร์
2. เด็กหญิงชิตวัน  กาศทิพย์
3. เด็กหญิงฟ้อนฟ้า  ศิลาไกร
 
1. นางทิพวัลย์  สิงหกุล
2. นางพิชญ์นภา  สิงหกุล
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  พินไธสง
2. นางสาวนารินทร์  ปิงหา
3. นางสาววนิดา  เครือแดง
 
1. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
2. นางสุรีย์  เมตตา
 
130 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
131 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กชายเจตพล  คำขุนทด
 
1. นายณรงค์  แก้วรัตม์
 
132 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายใจ
2. เด็กหญิงชุติมน  เหินคำลา
3. เด็กหญิงวารุณี  คำจันทรา
 
1. นางสาวชนัญชิตา  ปันนินา
2. นางสาวมนสิกานต์  สุทธหลวง
 
133 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาววัชรี  กันทะจันทร์
2. นางสาวสุวิมล  ติ๊บแก้ว
3. นายเนติพงษ์  ฟูปิง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ตนาวรรณ
2. นางสาวธีราภรณ์  สีแก้ว
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อัศวะมงคล
 
1. นางสาวรัตติยา  กันทะบังหาร
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสิทธิโชค  ประโลหิต
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สุรินแปง
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุพงศ์  กาศบำรุง
 
1. นายมงคล  หาญเจริญทรัพย์
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายภานุวัฒน์  กามินทร์
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายชินกฤษณ์  จุดร
 
1. นายสมเกียรติ  ดอกพิกุล
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  กันธิยะคำ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  จันต๊ะหล้า
 
1. นางณัฐธิดา  จองนันตา
2. นางบุษยพรรณ  ขันแหลม