หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ณ โรงเรียนลองวิทยา
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายสมศักดิ์ เจริญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
3 นายสมศักดิ์ เจริญคำ ผุ้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
4 นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
5 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา ประธานกรรมการ
6 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา ประธานกรรมการ
7 นายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ประธานกรรมการ
8 นายกิจผจญ แมตเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา ประธานกรรมการ
9 นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา รองประธานกรรมการ
10 นายสันติ อวรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
11 นายบรรจง ขอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
12 นายสันติ อวรรณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
13 นายบรรจง ขอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ รองประธานกรรมการ
14 นายสุมินทร์ อุตระไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา รองประธานกรรมการ
15 นายประวัติ กาวีวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ
16 นายสุมินทร์ อุตระไชย รองผู้อำนวยการโรงรียนลองวิทยา รองประธานกรรมการ
17 นายชัชวาล แนวราช รองผู้อำนวยการโรงรียนลองวิทยา รองประธานกรรมการ
18 นายสมศักดิ์ กวาวสาม รองผู้อำนวยการโรงรียนลองวิทยา รองประธานกรรมการ
19 นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการโรงรียนลองวิทยา รองประธานกรรมการ
20 นายธนกฤต รัตนวิมลชัย รองผู้อำนวยการโรงรียนลองวิทยา รองประธานกรรมการ
21 นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา รองประธานกรรมการ
22 นายสุเทพ โปร่งใจ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการ
23 นายอนันตศักดิ์ ดาวแดน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
24 นางเต็มดวง สังข์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
25 นายณัฐพงศ์ สมัย หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา โรงเรียนเทพนารี กรรมการ
26 นายธนกฤต รัตนวิมลชัย หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา โรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
27 นายยุทธพงศ์ จองคำ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการ
28 นางแสงอรุณ หีบจินดา ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
29 นางธีระพันธ์ รั้งกลาง ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
30 นางมณทิรา อารีย์กุล ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
31 นางคนึงนิตย์ ชวนมา ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการ
32 นางณัฐจิตรา จันทราภิรมย์ ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
33 นางสุรีย์ เมตตา ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการ
34 นางชุลีพร กันเดช ครูโรงเรียนเทพนารี กรรมการ
35 นายพนัสชงค์ แนวณรงค์ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
36 นางสมคิด ร่มโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการ
37 นายชวลิต ยอดยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
38 นางเคลือวัลย์ เดือนเพ็ญ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
39 นางพิมลพรรณ ร่วมบุญ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
40 นางศิริวรรณ สุวรรณรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการ
41 นางสาวยุวเรศ กาศเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
42 นายสุเทพ กวาวสิบสาม หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการ
43 นายทิวาชัย อัชนกุล หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนเทพนารี กรรมการ
44 นางสาวจรรยา ปะนันวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
45 นายธนชาติ บุญชู หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการ
46 นายชัชวาล แนวราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
47 นายสมศักดิ์ กวาวสาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
48 นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
49 นายธนกฤษ รัตนวิมลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
50 นางเพียงพิณ ปลอดโปร่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการ
51 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
52 นางสุชิดา กำทอง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
53 นางพิชญาณัฎฐ์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการ
54 นางสาวจารุวรรณ ตนาวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการ
55 นางสาวเนตรนริทร์ สติ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนเทพนารี กรรมการ
56 นางสาวเย็นลี่ อัดเส็น ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
57 นางสาวมนสิกานต์ สุทธหลวง ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
58 นางชนัญชิตา ปันนินา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
59 นายวีระพล สมภาร ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
60 นายจักรี ปัญญา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
61 นายวีระชัย จันทร์สุข ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
62 นายเจษฎา ถิ่นสอน ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
63 นายทวี วงค์พุฒ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการ
64 นางสาวรุ่งทิวา อัมพวัน หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
65 นางสาวนันทิยา เครือพาน หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
66 นางสาวนวรัตน์ กวางวิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการ
67 นายศราวุธ ปุญญมัย หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนเทพนารี กรรมการ
68 นายทรงศักดิ์ สารพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
69 นางเพียงพิณ ปลอดโปร่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการ
70 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
71 นางสุชิดา กำทอง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
72 นางพิชญาณัฎฐ์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการ
73 นางสาวจารุวรรณ ตนาวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการ
74 นางสาวเนตรนรินทร์ สติ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนเทพนารี กรรมการ
75 นางสาวเย็นลี่ อัดเส็น ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
76 นางสาวมนสิกานต์ สุทธหลวง ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
77 นางสาวชนัญชิตา ปันนินา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
78 นายวีระพล สมภาร ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
79 นายจักรี ปัญญา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
80 นายวีระชัย จันทร์สุข ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
81 นายเจษฏา ถิ่นสอน ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
82 นางบุปผา ไชยเนตร ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
83 นางนงเยาว์ จัตสาร ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
84 นางสาวประกายเพชร เอ้ยวัน ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
85 ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ตาชื่น ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
86 นางสาวรมิตา ใจอ้าย ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
87 นางสาวอัษฎาพร ธีรกุล ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
88 นายสมบรูณ์ ตนาวรรณ ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
89 นางนารี สุขมี ครูโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ กรรมการ
90 นายอิทธิกร อินโองการ ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
91 นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการ
92 นายณัฐกิตติ์ ใจป้อ ครูโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการ
93 นายจารึก ใจเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพนารี กรรมการ
94 นางภรณี แห่งพิษ ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
95 นายสุมินทร์ อุตระไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
96 นายชัชวาล แนวราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
97 นายสมศักดิ์ กวาวสาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
98 นายเสกสิทธิ์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
99 นายธนกฤต รัตนวิมลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
100 นางเพียงพิณ ปลอดโปร่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนสูงแม่นชนูปถัมภ์ กรรมการ
101 นางวิภารัตน์ ตาวิยะ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการ
102 นางสุชิดา กำทอง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการ
103 นางพิชญาณัฏฐ์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการ
104 นางสาวจารุวรรณ ตนาวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการ
105 นางสาวเนตรนรินทร์ สติ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนเทพนารี กรรมการ
106 นางสาวเย็นลี่ อัดเส็น ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
107 นางสาวมนสิกานต์ สุทธหลวง ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
108 นางชนัญชิตา ปันนินา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
109 นายวีระพล สมภาร ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
110 นายจักรี ปัญญา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
111 นายวีระชัย จันทร์สุข ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
112 นายเจษฏา ถิ่นสอน ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
113 นางสนทยา คำอ่อน ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
114 นางดารุณี วังหา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
115 นายเอนก สุภา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการ
116 นางนันทกาล สุขทอง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
117 นางประภาศรี สุวรรณเกษม ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
118 นางสาวพันธิตรา กระหวาย ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
119 นางสนทยา คำอ่อน ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการและเลขานุการ
120 นางพิชญ์นภา สิงหกุล หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
121 นางสนทยา คำอ่อน ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการและเลขานุการ
122 นายยุทธนา สุทธิปัญโญ ครูโรงเรียนวังชิ้นวิทยา กรรมการและเลขานุการ
123 นางสาววาสนา จันตาอุด ครู โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
124 นางสาวปิยนุช จักรแก้ว ครูโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
125 นางดารุณี วังหา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
126 นายเอนก สุภา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
127 นางนันท์มนัส ปิยรัตน์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
128 นางดารุณี วังหา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
129 นายเอนก สุภา ครูโรงเรียนลองวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]