รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่1)
ณ ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตโกศัยนคร
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์   พรมลักษณ์
 
1. นางปัณฑารีย์  ต้นกล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวพิชญ์ญาวี  นุชปาน
 
1. นายพลร่ม  ดอกแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกตัญญู  กาหลง
 
1. นางอรุณี  ศรีนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายปิยะพงศ์  ปัญโญ
 
1. นางมุทิตา  เพชรวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภัคชาดา  กิจภิญโญ
 
1. นางอารีญา  แม่นยำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนภัทสร  บุญมาก
 
1. นางพินพนอ  กัลยาประสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  แอบแฝง
 
1. นางพัชรี  ทำนุพันธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกุลภรณ์   เป็งป้อง
 
1. นางสาวสุวรรณ  สมัคร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  หงส์เจ็ด
2. เด็กหญิงศศิประภา  ตันมา
3. เด็กหญิงเบญจพร  วงษ์กระสันต์
 
1. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
2. นางพินพนอ  กัลยาประสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจินตวรรณ  ชอบธรรม
2. นางสาวนันทพร  เกษม
3. นางสาวอภิชญา  สิทธิวงศ์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  ทองวัง
2. นางสาวยุรีพร  หาญยุทธ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณิชาภา  หาญขว้าง
2. เด็กหญิงแพรวา  ก้อนแก้ว
 
1. นายเอกรัฐ  ทุ่งอ่วน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนิธิดา  บุญจันทร์
2. นางสาวอาทิตยา  อ่อนน้อม
 
1. นางฟองจันทร์  หม้อกรอง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายศุภณัฐ   จินะเป็งกาศ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์   กาศลังกา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนิบุณ  วัฒนญาณนนท์
 
1. นางสาววิชญา  เมฆอากาศ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวนงนภัส   ขันทะบุตร
2. นางสาวพิชญธิดา  สุทะ
3. นายวิชิตชัย  อุ่นใจ
 
1. นางสาวจีระกมล  รัตนศรี
2. นางพิจิตรา  ศรีอินทยุทธ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวธาราทิพย์  แสงทอง
2. นายศุภชัย  สมณะ
3. นางสาวสุธัญญา  ร่องเสอียบ
 
1. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
2. นางหัสยา  ภักดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายจิรกฤต  เอกวัฒนกุล
2. เด็กชายณภัทร  พลอยประดิษฐ์
3. เด็กชายสรธัญ  กันทะหงษ์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กันธิยะ
2. นางสาวดาวรุ่ง  ใจน่าน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวขวัญจิรา  เสนาธรรม
2. นายภูมินทร์  จันทราพันธ์
3. นายรัฐชาติ  อุปนันไชย
 
1. นายโสภณ  สุธรรม
2. นางมนสิการ  เสนาสุทธิพร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธีรดนย์  เหมืองหม้อ
2. เด็กชายภูรวิช  ปัญญาวชิโรภาส
 
1. นางพวงพรรณ  วันมา
2. นายพงศ์ศักดิ์  พลสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายภูมิภักดิ์  พรมรังกา
2. นายเกียรติศักดิ์  เสาร์แดน
 
1. นายฌาณกิรติ  รัตนปภานันท์
2. นางอาเทตยา  สีสม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทนันชัย
 
1. นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  นันตาแสง
 
1. นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  ทองนพเก้า
2. เด็กชายธนบดี  นนประภา
3. เด็กชายศุภณัฐ  จินดาขัด
 
1. นายอำพร  อินทรีย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายพงศกร  คำใบ
2. นายวิทวัส  จันใจวงค์
3. นายอิทธิกร  สามารถ
 
1. นายปรีชา  อักษรนำ
2. นางสาววาสนา  เจริญคำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนธิป  จันใส
2. เด็กชายวรชิต  วรรณสมพร
3. เด็กชายศุภมงคล  หมั้่นขีด
 
1. นางสาววาสนา  ถิ่นแสง
2. นางนงนาฎ  วงค์คำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐธิดา  สุยานะ
2. นางสาวพัชรดา  วังใน
3. นางสาวสุพรรณณิกา  น้อยบุตร
 
1. นางนภาพร  พินิจ
2. นางสาวสุธีรา  เรืองไชย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกษมพร  สมหมาย
2. เด็กหญิงจารวี  เหล่าใหญ่
3. เด็กหญิงพิชญาภา  เมตตาจิต
 
1. นายสนิท  ธิราช
2. นางปทุมทิพย์  ยอดวีระพงศ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายกรวิชญ์  มีปัญญา
2. นายณัฐชนน  มีสา
3. นายถิรพิทย์  ยศทวี
 
1. นางอิศรา  เหล่าคุณากร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนวันต์  ชัชฎานรเสฏฐ์
2. เด็กชายธนาธรณ์  จันทร์สิงห์
3. เด็กชายสุพศิน  สาใจ
 
1. นางสาวจิราพร  พรหมปัญญา
2. นายยุวดล  ขุมเพชร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทาปัญญา
2. นางสาวชัญญา  ปัญโญ
3. นางสาวธนารัตน์  ทรัพย์สม
 
1. นางวาณี  สุทธกุล
2. นางสาวกนกภรณ์  ธรรมไชยางกูร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายชิณเสฎฐ์  ภัสรานุกุล
2. เด็กชายปฐวิชญ์  วชิรัคกุล
 
1. นายประสิทธิ์  ดังดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายจิรสิน  กาศลังกา
2. นางสาวรังสิมา  เสนาธรรม
 
1. นางอรวรรณ  ป่าธนู
2. นายคเณศ  คะชา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายฉันทพัฒน์  ยี่เข็ญ
2. เด็กชายสันติภาพ  สะเอียบคง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายนราธิป  คำปาแฝง
2. เด็กชายภัทรชัย  ศรีผ่อง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฏา  อาทะ
2. นายภูวดล  เผือกวัฒนะ
3. นายอธิคม  ยานะวิน
 
1. นางสาวพรรณสิริ  ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนปัญญา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  งามฟ้อง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วััฒนสมบัติ
3. เด็กหญิงณัฎฐนรี  เมืองใจ
4. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พิอุทัย
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เรือนคำ
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญรุ่ง
2. นางสมพิศ  อุทธิยา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวกาญจนากร  ทุ่งส่วย
2. นางสาวณัฐชยา  เสนาป่า
3. นางสาวประภัสสร  เรืองจุ้ย
4. นางสาวศิริภัคร์  มุ้งทอง
5. นางสาวเสารส  ขันคำ
 
1. นางสาวมัลลิกา  ถิ่นทิพย์
2. นายจักรพงษ์  พรมตา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หล้าบุญมา
2. เด็กหญิงชลกร  ผาเพียว
3. เด็กหญิงบุญณิสา  มนกลม
4. เด็กหญิงปณิชา  กอบชัยกุล
5. เด็กหญิงพีรดา  สมร
 
1. นายไกรศร  สิงห์บุตร
2. นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายคิมหันต์  มูลเมือง
2. นางสาวดุสิตา  ตันติเพชราวรรณ์
3. นางสาวธนิตา  เทพบุญเรือง
4. นางสาวนภากานต์  บ่อคำ
5. นายภูสิทธิ์  รุจิระพงศ์
 
1. นางสาวนิปัทม์  ทิพยกมลพันธ์
2. นางอารีรัศฌิ์  พงศ์พัฒนะนุกุล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายจิรสินธ์  สิระสา
2. เด็กชายธีธัช  อุปถัมภ์
3. เด็กชายปรเมษฐ์  คำสี
4. เด็กชายพิรชัช  วิชัยวงศ์
5. เด็กชายศตพร  วงค์พุทธคำ
 
1. นายนำพล  ชัยพิชิต
2. นายเกตุชัย  ปิ่นทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นางสาวปิยฉัตร  ถาวงษ์
2. นางสาวภัคจิรา  เกษาสอาด
3. นายวราวุธ  คำนาค
4. นายสุริยนต์  เขื่อนสอง
5. นางสาวอัจฉราพร  วังตา
 
1. นางพิวานันต์  ฝั้นเต็ม
2. นางสาวมณีภัทร  บุญชู
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฎากร  พันธ์ุดี
2. นายกันต์  ขัดนันตา
3. นายกิตติชัย  ไชยเทพ
4. นายคุณากร  ดอนดง
5. นางสาวจินดารัตน์  จุ่มหล้า
6. นางสาวณภัสนันท์  ศรีบัวบาน
7. นายธนภัทร  สีเหลือง
8. นายนำพล  เกาะกลาง
9. นางสาวนุชจรี  สุธรรม
10. นายปรรณ  พงษ์ลาภิณ
11. นางสาวปุญยาพร  ชัยบัง
12. นายพัฒนายุ  ดอกจำปา
13. นายภาคภูมิ  พงษ์ศิริแสน
14. นายภานุ  องคะลอย
15. นายวิทยา  ชมภูทุ่ง
16. นางสาวศิริพร  ประสงค์
17. นายศิวกร  ศรีจันทรากูล
18. นายสุรเกียรติ์  อุ่นเรือน
19. นายอัษฎาวุธ  เหมืองอุ่น
20. นางสาวอารีรัตน์  ต๊ะศิริ
 
1. นายภูวนาถ   โพธิกุล
2. นายจีรนล  คนเที่ยง
3. นายชาญวิทย์  โกสินทร์
4. นางสาวจตุรพร   ศรีจันทรากุล
5. นายอชิรวิทย์  วังเฮงยะฤทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายโชคทวี  กันยะมี
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทราภานุกร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาววิภารัตน์  ราชอาษา
 
1. นางรัศมี   กาศเกษม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำยวง
2. เด็กชายธนธรณ์  ณ โพคา
 
1. นางวีณารัตน์  พรมมา
2. นางพิกุล  เข้มขัน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐพงศ์  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวศิริรัตน์  ถิ่นการ์
 
1. นางสาวพัชรมล   แนวณรงค์
2. นางสาวสินาภรณ์  มังกิตะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เดชพรม
2. นางสาวภาคินี  สุกใส
3. เด็กหญิงรุธิรดา  บุญเรือง
4. เด็กหญิงลักษณพร  เรือนคำ
5. นางสาวศุภนุช   ไวทยะสิน
6. นางสาวศุภรัตน์  สุขมัย
7. เด็กหญิงอฐิตยา  เวียงเก่า
8. เด็กหญิงอภิชญา  กาวิชัย
9. เด็กหญิงอภิสรา  จักรบุญมา
10. นางสาวอังคณาพร   ชำนาญธรรม
 
1. นางสาวนิตยา   คำหน่วย
2. นายอานนท์   กัวตระกูล
3. นายธีระวัฒน์  เวียงนาค
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตินัย  สองใจ
2. นางสาวชมัยพร  ดีดวงพันธ์
3. นางสาวชุติมณฑน์  บอนขุนทด
4. เด็กหญิงณัฎฐิดา  เสนปัน
5. เด็กหญิงณัฐพร  สินธุชัย
6. นางสาวธัญกร  ไข่ทา
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์โพธิ์
8. เด็กชายธีรเดช  รูปทอง
9. เด็กชายพัทยศ  ท้าวถึง
10. เด็กชายภาณุุพงศ์  เมืองมาน้อย
11. เด็กชายภานุวัตร  จินาอ้าย
12. นางสาววรฤทัย  หมั่นการ
13. เด็กหญิงศุภกานต์  ใจกุม
14. เด็กหญิงศุภิสรา  อินตานอน
15. เด็กหญิงสุกัญญา  เวียงทอง
 
1. นายภาณุวัชร์  นามสาย
2. นายจักรพันธ์  ต๊ะเรียน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชรัญภรณ์  มีชัย
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  วงค์แพทย์
 
1. นายณฐภณ  ยอดวีระพงศ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณภัทร  สองแคว
2. นางสาวอรณิชา  อุตรพงศ์
 
1. นางจุไรรัตน์  สุรินทร์เลิศ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  วงศ์สาร
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายพัชรพล  หนองกาวี
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 1. เด็กหญิงอังคณา  พานพบ
 
1. นายสงกรานต์  ตักเตือน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายสิทธิพล  ชัยหงษ์
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  ทองขัติ
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายจีระศักดิ์  นำสม
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงโสธิตา  ธงสิบสาม
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวจิรภิญญา  สินธุวงค์
 
1. นายพรพงษ์  อุ่นคำมี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์ใจจา
 
1. นางสาววาสนา  แกล้วกล้า
2. นางสาวพรทิพย์  สังข์จันทราพร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวธนัญญา  นันทะวงค์
 
1. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุปรียา  กุลชาติ
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัลย์สุดา  ไพชยนต์
2. นางสาวปราณปริยา  ทองมี
3. เด็กชายศุภกิตต์  มิ่งนิ่ม
 
1. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
2. นางวิศิษฏ์พร  ศาสตร์นอก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายปวีร์  จันทร์แก้ว
2. นายพิชญ์  พากเพียร
3. นายภานุวัฒน์  บัวกลิ่น
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
2. นางวิศิษฏ์พร  ศาสตร์นอก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายโฆสิต  ปัญญาว่อง
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์เพชร  กุลศิริ
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายฤทธิรงค์  ฝั้นนุวงศ์
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนลรัตน์  วิหก
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวเพชรฤทัย  บุตรศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายชนนท์  สิงห์นันท์
 
1. นายนพดล  อุ่นใจ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทียมแสน
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพรพนา  ปะระมะ
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธนิตา  ภักดีวิวัฒน์
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทียมแสน
2. เด็กหญิงชณัฐฐา  สุทธนะ
3. เด็กชายธราเทพ  ดวงต๊ะ
4. เด็กหญิงปราณชนก  พุทธิ
5. เด็กหญิงพรพนา  ปะระมะ
6. เด็กหญิงพัทธวรรณ  เหล่ากาวี
7. เด็กหญิงสุวิชญา  เสือแซมเสริม
8. นางสาวอังคณา  พันดวง
9. นางสาวเพชรฤทัย  บุตรศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนลรัตน์  วิหก
2. เด็กหญิงจิรัฐิพร  เชียงเนาว์
3. เด็กชายฉัตรชัย  เทียมแสน
4. เด็กหญิงชญาวีร์  เดือนดาว
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงโฮ้ง
6. นางสาวธนิตา  ภักดีวิวัฒน์
7. เด็กชายธราเทพ  ดวงต๊ะ
8. นางสาวปิยพร  บุตรเสน
9. เด็กหญิงพิชญา  ทองอิ่น
10. เด็กหญิงรวิสรา  เวียงอินทร์
11. เด็กชายสรวิชญ์  ผลดีประสิทธิ์
12. เด็กหญิงสิรภัทร  อุปนันไชย
13. นางสาวอังคณา  พันดวง
14. นางสาวเพชรฤทัย  บุตรศรี
15. เด็กชายแมนสรวง  อภิญญาลังกร
 
1. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  สิงเหาะ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  กัญจนะ
3. นางสาวขวัญจิรา  ดอนโศรก
4. เด็กชายจอมเทียน  นภาวรกุล
5. นางสาวจิตรานุช  ทองตา
6. เด็กชายจีระศักดิ์  ขอนพันธ์
7. นางสาวณัฐธิดา  ศรีนาราง
8. นายณัฐวุฒิ  ร่องพันธุ์
9. เด็กหญิงตุลยา  บัวแก้ว
10. เด็กหญิงนันทิยา  ขอนสุวรรณ
11. เด็กหญิงนุ่น  คิยานิ
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  อะจิมา
13. นางสาวพรนิพา  คำลือ
14. นางสาวมินธดา  บางโพธิ์
15. เด็กหญิงรวิพร  พุทธอาสน์
16. เด็กหญิงศิรัจชญา  ขอนสุวรรณ์
17. นางสาวศิริประภา  ใจแล
18. เด็กหญิงศุภาภรณ์  จันขยาย
19. เด็กชายอรรถพล  ขันธประณีต
20. เด็กหญิงเณศรา  บัวแก้ว
21. นายไทยรักไทย  ชัยหงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  วงศ์สุภาภรณ์
2. นางสุชยา  เจตะภัย
3. นางสาวสิรยา  พวงขจร
4. นางสาววาสนา  แกล้วกล้า
5. นางพัชราภา  ผาแสง
6. นายปรีชา  ขาวงาม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนภัทร  พรหมลา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยนิลวงศ์
3. เด็กชายพิทักษ์สันติราษฎร์  สุธรรม
4. เด็กชายวรพัฒน์  สิงห์ชัย
5. เด็กชายศักดิธัช  เรือนคำ
6. เด็กชายอพิชน  ขันไร่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
2. นายสืบพงศ์  หลงเวช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายนัฐพงษ์  เชื้อชาติ
2. นายภัทรพล  ทิพเหลือง
3. นางสาววิกานดา  มโนรส
4. นายสัจจนัฐ  กัญจน์สัณห์
5. นายเซฟ  ไซสวัสดิ์
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวจรวยพร  จำปาทอง
2. นายจักรี  เป็งแก้ว
3. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วน้ำอ่าง
4. นางสาวจิราภา  เจริญผล
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขไกรเลิศ
6. เด็กหญิงชลลัดดา  วงศ์ขันแก้ว
7. นางสาวดนิสา  มหายศ
8. นายดนุเดช  จักวี
9. นางสาวตะวัน  บุญนำ
10. นายทิวากร  หงษ์ห้า
11. นางสาวธนกาญจน์  วงศ์สุวรรณ
12. นายธนดล  มะโนโฮ้ง
13. นางสาวธนัญญา  เพ็ชรดี
14. นางสาวธนาภรณ์  สารเถื่อนแก้ว
15. นายธนาวุฒิ  สุทธพันธ์
16. นายนพรัตน์  เวียงวุธ
17. นายนภัทร  เทียมสิงห์
18. นายบวรภัค  คำมีหล้า
19. เด็กหญิงปิยธิดา  แผนมั่น
20. นายพงศธร  ธนพรศิริกุล
21. นางสาวพัชราพร  แนวณรงค์
22. นายภูบดินทร์  รอดสี
23. นางสาววชิราภรณ์  ยะหมู
24. นายศิวกร  ดอกบัว
25. นางสาวสุมัณฑนา  บริบูรณ์คติ
26. นางสาวสุริดา  ชมเชย
27. นางสาวหงษ์นภา  วัสสุตตะมะ
28. นางสาวอติกานต์  บำรุงชล
29. นายอภิรักษ์  ปินะสุ
30. นางสาวเปรมญาดา  ชื่นสมบัติ
 
1. นายปราการ  รัตนชมภู
2. นายรังสฤษฎิ์  เสนาธรรม
3. นางวิไลภรณ์  วันลังกา
4. นางพจนีย์  สมุทรเพ็ชร
5. นางศรีสุพรรณ  จันทนสมิตร
6. นางสาวอัจจณา  เงาะหวาน
7. นายสมนึก  เกียรติการัณย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ปินนิล
2. นางสาวกรุณาวดี  กันทะวงศ์
3. เด็กชายคฑาวุฒิ  เมืองพร้อม
4. นางสาวชนาพร  ยาสาร
5. นางสาวชนิดาภา  ธงสิบสาม
6. นายชัยณรงค์  พุทธิมา
7. นายชิษณุพงศ์  ร่องเสี้ยว
8. นางสาวญาณัจฉรา  ด่านกลาง
9. เด็กหญิงฐิตินันท์  หอมอ่อน
10. นายณัชลักษมณ์  อ้นบำรุง
11. นางสาวณัฐนารี  แซ่ฉั่ว
12. นางสาวณัฐนารี  รัตติญานนท์
13. นางสาวณัฐพร  นันศิริ
14. นายณัฐวิชญ์  ธินา
15. นางสาวณิชากานต์  ทศทิศ
16. นางสาวดวงตะวัน  คำประดับ
17. นายทศวรรษ  ทับทิม
18. นายธนกร  คำฝั้น
19. นายธนาธร  วงศ์แพทย์
20. นางสาวธัญญลักษณ์  สุขสวัสดิ์
21. เด็กชายธีระพงษ์  วิรัชกุล
22. นายนพัตธร  สุขสำราญ
23. นางสาวนฤวรรณ  แก้วเกษการณ์
24. เด็กหญิงนลินนิภา  มีทรัพย์
25. นายปฏิภาณ  วงศ์หาญ
26. นางสาวปอรรัตน์  กาญจนมาศ
27. นางสาวพัชราภรณ์  ทวีท้าว
28. นางสาวภัทราภรณ์  ดาวสนั่น
29. นายภานุพงศ์  คำรังษี
30. เด็กชายภูดินันท์  คำชื่น
31. เด็กชายศิวกร  กันตรี
32. นางสาวสรัลชนา  ขอนพิกุล
33. นางสาวสุทัตตา  ลือชัย
34. นางสาวสุมินตรา  ยศเกษ
35. เด็กชายอรรถพล  อ่วมน้อย
36. นางสาวเคียงตะวัน  แกล้วกล้า
37. เด็กชายเจษฎา  คุ้มทรัพย์
 
1. นายสวัสดิ์  ใจตุรงค์
2. นายวีระชาติ  สายใจ
3. นายดิเรก  คุ้มเนตร
4. นายพงศธร  มงคล
5. นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน
6. นางสาวลัดดาวัลย์  เวียงนาค
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เมืองพร้อม
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายณัฐพนธ์  คำทิพย์
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงภวิกา  ฟุ่มเฟือย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 1. นางสาววรินทร์ทิพย์  ครุธรักษา
 
1. นายสงกรานต์  ตักเตือน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายธีรพงศ์  วิรัชกุล
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายอาทิตย์  คุ้มทรัพย์
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เรือนคำ
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายอาทิตย์  คุ้มทรัพย์
 
1. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เรือนคำ
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวอรจิรา  ตันมา
 
1. นายพีรพล  ทะกา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายอาทิตย์  คุ้มทรัพย์
 
1. นายพงศธร  มงคล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกชพร  แผ่นทอง
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาววิกานดา  มโนรส
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชินดาวัตร  ตั้งประเสริฐ
2. นายฐิติพล  สินธุคำ
3. นายณฐกานณ์  สุวรรณรอ
4. เด็กชายธนภัทร  พรหมลา
5. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยนิลวงศ์
6. เด็กชายธีระพงษ์  อึ้งตระกูล
7. นายพลศิษฐ์  ศรีโพธิ์
8. เด็กชายยศกร  เกี๋ยนน้อย
9. เด็กชายเอกอรุณ  พุ่มน่วม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมผดุง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ธุระการ
3. เด็กชายกิตติ  อินตุ้ย
4. เด็กชายกิตติพงษ์  แช่มชื่น
5. เด็กหญิงกุลสตรี  ชมสวน
6. เด็กหญิงขณิตฐา  คำยวง
7. เด็กหญิงจารุนันท์  ท่าข้าม
8. เด็กหญิงชรินรัตน์  ชุ่มใจ
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หงส์พิพิธ
10. เด็กหญิงณฤทัย  บุตรศรี
11. เด็กหญิงณัฐชา  จันสอน
12. เด็กหญิงณัฐณิฌา  รินทะรักษ์
13. เด็กชายณัฐพล  จินา
14. เด็กหญิงดวงหทัย  ปันศิล
15. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทนันชัย
16. เด็กหญิงธัญสินี  ทองน้อย
17. เด็กหญิงนันทพร  การขยัน
18. เด็กชายนันทิพัฒน์  สมบัติวงศ์
19. เด็กหญิงประภากร  สุขมาก
20. เด็กหญิงปรีติพร  ศิรพันธ์ุ
21. เด็กหญิงปวรรัตน์  เสริมสร้าง
22. เด็กชายปัญญาวัต  คีรีสัตยกุล
23. เด็กหญิงปิยธิดา  หมื่นโฮ้ง
24. เด็กชายพงศธร  บุตรชา
25. เด็กหญิงพรชิตา  เกี๋ยงหนุน
26. เด็กหญิงพอหทัย  ปงปินใจ
27. เด็กหญิงภริดา  ยืนยงค์
28. เด็กหญิงภัคธีมา  เศวตชินเรศร์
29. เด็กหญิงมนพัทธ  ธนชัยเจริญกุล
30. เด็กชายยศภัทร  ซ้องกา
31. เด็กหญิงรวิการต์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา
32. เด็กหญิงวชิญา  ระวังภัย
33. เด็กหญิงศศธร  ศศะรมย์
34. เด็กหญิงสุภนิดา  สมพันวงค์
35. เด็กชายสุรพงศ์  สุภาพ
36. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมคงบุญ
 
1. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
2. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
3. นางสาวสิดาพร  บุตรชา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วงค์ตะวัน
2. เด็กหญิงณัฐติยา  วีระคำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลือโฮ้ง
4. เด็กชายธนากร  วงค์เงิน
5. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชะปักษ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์สุทธิ์
7. เด็กชายพงษ์ศกร  มณีใจคำ
8. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  นันตา
9. เด็กชายวรัญญู  ประเวช
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กล่ำกล้อง
 
1. นายชิษณุ  สมบูรณ์
2. นางสาวสายฝน  เสาร์แดน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จินารักษ์
2. นางสาวกรุณาวดี  กันทะวงศ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  มันทะเล
4. นายชิษณุพงศ์  ร่องเสี้ยว
5. นายทศวรรษ  ทับทิม
6. นายนันทกร  สอนจิต
7. นายภานุพงศ์  คำรังษี
8. นายวสุพล  อินสม
9. นางสาววิภารัตน์  ทองศิริประเสริฐ
10. นางสาวโยธกา  บุญยงค์
 
1. นางสาวสุธาสินี  อุ่นเรือน
2. นายจตุพร  เมืองแก้ว
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชุฏิกัณภ์  ทนันไชย
2. เด็กหญิงญาณวรรณ  วิโจทุข
3. เด็กหญิงณัฐวลัญช์   ใชยวัย์
4. เด็กหญิงทักษพร  ซ้องกา
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  ปิ่นมณี
6. เด็กหญิงวงศ์รวี   พจนา
 
1. นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา  มูลเมือง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกัญาณัฐ  จันกระจ่าง
2. นางสาวชนิกานต์  โสมงคล
3. นางสาวธวัลรัตน์  สุปัญา
4. นางสาวธีรกานต์  ประสารยา
5. นางสาววริศรา  ลือโฮ้ง
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุวรณา
 
1. นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  นุขันธ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขียวน่าน
3. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์สามสิบเก้า
4. เด็กหญิงณัฐพร  หมู่ศิริ
5. เด็กหญิงนริศรา  ยางผสม
6. เด็กหญิงนัทมล  วีระคำ
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจริญยิ่ง
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เทพสาธร
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงสมัชญา  ขวดแก้ว
 
1. นายดุสิต  กันยะมี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชมพูนุช  แผ่นทอง
2. นางสาวฐิติวรดา  โคตรสุภา
3. นางสาวณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
4. นางสาวณัฐริกา  จินสกุลแก้ว
5. นางสาวณัฐวรา  ธนานุศักดิ์
6. นางสาวธัญารัตน์  พะพู่
7. นางสาวธิชารัตน์  สมบูรณ์
8. เด็กหญิงนราภรณ์  พริ้งเพริด
9. นางสาวปราณวรา  เวียงหก
10. นางสาวพัชรี  จองแค
11. นางสาวพิชญาภรณ์  สุวรรณกาศ
12. นางสาวภัททิยา  เป๊กทอง
13. นางสาววิภาวี  ชัยนนถี
14. นางสาวศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
15. นางสาวศัสยมน  โตดิลกเวชช์
16. นางสาวเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายณัฐชนน  บุญเทพ
3. นายปฐมพงษ์  สันธนประกริติ
4. นายนนทพัฒน์  ฐานะวุฒิพงศ์
5. นางสาวพิมพ์มาดา  พัฒนเมธากุล
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายคณนาถ  แสงทิพย์
2. นางสาวธัญกมล  เตียวกุล
 
1. นางศิวาไล  เตียวกุล
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสรชา  อัมพุช
 
1. นางสาวอังคณา  ฮั่นตระกูล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  คำคุณ
 
1. นางฉันทณียา  ผัง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสกุลทิตา  ศรีระวัตร
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวบุญญาอร  ไชยวัฒนพันธุ์
 
1. นางรวีวรรณ  บุญมา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวศุภกานต์  ใจชิน
 
1. นายศิวพันธ์  ตันประเสริฐ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไข่คำ
 
1. นางณภาภัช  สายสนองยศ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวปิยะวรรณ  นันชัยวงศ์
 
1. นางสาวอังคณา  ฮั่นตระกูล
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสกุลภัทร  ศรีระวัตร
 
1. นางรวีวรรณ  บุญมา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวปรางค์วลี  เพ็ชรหาญ
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธิติกุล  อิ่นศิริ
 
1. นางสาวสิรินทรา  งามเมืองตึง
 
115 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติศักดิ์  ไชยยะ
2. นางสาวพิชชาภา  หลงเวช
3. นายภาณุพัฒน์  ทองดวง
4. นายภูรินทร์  สุขทรัพย์
5. นางสาวอรชา  กระสันต์
 
1. นางณภาภัช  สายสนองยศ
2. นางสาวอังคณา  ฮั่นตระกูล
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชาญชล  กิ่งฉาย
2. นายชิษณุพงศ์  วงค์ตุ้ย
3. นายนฤดม  หอมรส
4. นายภูริณัฐ  สร้อยสาย
5. นางสาวศุภาพิชญ์  ชายะกุล
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
2. นายณัฐธพงษ์  นาคะพงษ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายธนภูมิ  แก้วพรม
2. นางสาวพรรษา  จักรทิพย์
3. นางสาววทันยา  มรรคผล
4. นางสาววรินยา  สีสด
5. นางสาวเบญจวรรณ  จงใจงาม
 
1. นางณัฐกาญจน์  ศรีคำยอด
2. นายศิวพันธ์  ตันประเสริฐ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษณะ  สงวนศักดิ์
2. นางสาวอชิรญา  ยุวเวทย์
 
1. นายอนุชา  ชาญช่าง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายกันตชาติ  เฉียบแหลม
2. เด็กชายกานต์ชนก  สบายสุข
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  เข็มทอง
4. เด็กชายธราดล  ขาวเหลือง
5. เด็กชายพชรพล  ศรีบุญ
6. เด็กชายพีรวัส  บึกบัน
7. เด็กชายภูธเรศ  ยวงใจ
8. เด็กชายภูมินทร์  หมู่น้อย
 
1. นายอัชวิน  ทีฆาวงศ์
2. นางกาญจนา  จักรพรพงศ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤติธี  คุ้มฤทธิ์
2. นายชินวัตร  ภัสรานุกุล
3. นายนวพรรษ  ศรัทธาธรรม
4. นางสาวพิชยา  สัจจมงคล
5. นายพีระเดช  อินทุดม
6. นายภิเษก  วงศ์สิงห์
7. นายวัชรมงคล  วีระวงษ์
8. นายศรัณย์  นาครัตน์
9. นายสุกิจ  หล้าโลก
10. นางสาวสุวพิชญ์  บุญคง
 
1. นายณภดล  ขุมเพ็ชร
2. นางสาวนิตยา  คำหน่วย
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายจิรกฤต  กาศลังกา
2. เด็กชายจิรภัทร  ธนูมาศ
3. เด็กชายธนบัตร  มาสัมฤทธิ์
4. เด็กชายปิยพัฒน์  บุญนิธิพันธุ์
5. เด็กชายสรวิชญ์  จิตตะประพันธ์
 
1. นายณภดล  ขุมเพ็ชร
2. นางสาวนิตยา  คำหน่วย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจารุวรรณ   จันทร์น้ำคบ
2. นางสาวชนนิกานต์   วงศ์ฉายา
3. นางสาวชนิภรณ์    สวนผล
4. นายณัฐดนัย   จันทร์เขียว
5. นางสาวรสริน   ทะตัน
 
1. นางกาญจนา   บัวคำ
2. นางสาวนิลดา   กันกา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวปรียานันท์  ใจเอื้อ
2. นายวิทย์วัฒน์  ทิพย์รัตน์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ขอนเอิบ
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวหทัยกานต์  นันทะ
2. นางสาวเบญญาพร  กาวีวล
3. นางสาวเมทินี  ปัญญาฉลาด
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นางปิยวรรณ  สังข์จันทราพร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วยศ
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  กัญจนะ
3. เด็กหญิงรัตติกรณ์  มาลง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มีสอง
2. นางสาวสุธาทิพย์  ทิพย์โพธิ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมเชย
2. นางสาวภัทรดา  ตาเขียว
3. นางสาวสุนิตา  บัวบาน
 
1. นางธัญลักษณ์  สีสัน
2. นางสาวสุวรรณ  สมัคร
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  สุปัญญา
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชัยชนะ
 
1. นายภานุพันธุ์  ภาคาผล
2. นางประกายแก้ว  เสียงหวาน
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณภัทร  พรมมา
2. เด็กชายนวพรรษ  นาวีพัฒนา
 
1. นางสุทิน  ยศยาวิไล
2. นายณภัทร  เมฆอากาศ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชวรัตน์  กาวินคำ
2. นายปณิธาน  ประดับ
 
1. นางสุทิน  ยศยาวิไล
2. นายณภัทร  เมฆอากาศ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิจฉรา  สำเภาไทย
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  พันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด
2. นายกฤษณุพงศ์  พุฒปัญญา
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณรงค์เดช  ศรีจันทร์
2. นายภานุวัฒน์  เสาวไน
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสถียรผะลิน
2. เด็กหญิงอชิรญา  อุ่นอารมย์
 
1. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
2. นายรพีพงศ์  ปภิณวชิระบูรณ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกอบทอง  ยอดยิ่ง
2. เด็กชายปิยังกูร  แช่มชื่น
 
1. นายจตรนต์  สายอุต
2. นางสาวปวีณา  แนววงศ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายยศกร  เกี๋ยนน้อย
2. เด็กชายศิวกร   อินขัตย์
 
1. นางสุทิน  ยศยาวิไล
2. นายณภัทร  เมฆอากาศ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายสราวุธ  แย้มกลิ่น
2. นายสุจินดา  คำสัน
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางนิรชร  สุขสมศรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐนรี  ดุเหว่า
2. นางสาวรวิพร  ชาป่ง
 
1. นายภานุพันธุ์  ภาคาผล
2. นางประกายแก้ว  เสียงหวาน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษณกันท์  โมหา
2. นายปิยะพัทธ์  ภิญโญ
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตุ้ยสาร
2. เด็กหญิงธันยพร  ชุ่มสา
3. เด็กหญิงนัยน์ปพร  ใจญา
 
1. นายจรัล  คำวิชัย
2. นางสาวเพ็ญศิริ  ประเวช
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกานต์มณี  อุ่นคำมี
2. นายคณิติน  กันหมุด
3. นางสาวธัญสินี  อินทรรุจิกุล
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายฐิติกรณ์  ภู่มณี
2. นายศุภวิชญ์  เขียวงาม
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
2. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  ทรวงแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เหลี่ยมไทย
3. เด็กชายราชพฤกษ์  สะอิ้งแก้ว
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นายยุรนันท์  บุญนิยม
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายพรเทพ  ดอนแก้ว
2. นายฤทธิรุทธ์  มะวงค์
3. นายอนันตชัย  กันนิยม
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  วุฒิ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คันที
3. เด็กชายสรวิทญ์  สมบัตินันท์
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นางสุธิชา  ทะสุตะ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  ใจเฉพาะ
2. เด็กชายศรายุทธ  แสนสุข
3. เด็กชายศุภกร  อินทราวุธ
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นายยุรนันท์  บุญนิยม
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายคเชนทร์  วิริยสังวรกุล
2. นายบุญฤทธิ์  โลกคำลือ
3. นายสุรนารถ  สุขี
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
 
146 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายจิรสิน  กาศลังกา
2. นางสาวรังสิมา  เสนาธรรม
3. นางสาวอชิรญาณ์  ศรีโพธิ์
 
1. นายรพีพงศ์  ปภิณวชิระบูรณ์
2. นางนวลพรรณ  คมขำ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาขวัญ  กุมารแก้ว
2. เด็กชายธีรพัฒน์  วงศ์แพทย์
3. เด็กชายเอกพงศ์  สารป๋ง
 
1. นางระวีวรรณ  ญาณสมเด็จ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มณีนะ
2. นางสาวพัชรี  สุวรรณ์
3. นางสาวแคทลียา  คำลือ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  มีสอง
2. นางสาวสิรยา  พวงขจร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันต๊ะกวาง
2. เด็กหญิงณัฐธิดากร  วันดี
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไทยเหนือ
 
1. นายสุวิจักขณ์  ฉัตรเกียรติคุณ
2. นายวิทย์  ศรีชมภู
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายจักรธิชัย  สุวรรณรัตน์
2. นายธนวัฒน์  ทนันชัย
3. นางสาวศิริกัลยา  โรจนวุฒิ
 
1. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  ชาญประเสริฐ
2. เด็กหญิงนฤพันธ์  ใจนันจา
3. เด็กหญิงปลายฝัน  สาใจ
4. เด็กหญิงวริษา  วันดี
5. เด็กชายอรรณพ  นันธิยา
6. เด็กหญิงเปมิกา  สีใหม่
 
1. นายจักรพงษ์  พรมตา
2. นางสาวราตรี  ไหวเคลื่อน
3. นายยศนันท์  คุ้มครอง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายจักกฤษณ์  ใจศิล
2. นางสาวชฎาพร  ทองไหล
3. นางสาวทัชพร  บุญสิทธิ์
4. นางสาวธมนวรรณ  หล่ายห้า
5. นางสาวมธุรดา  ชัยศรี
6. นายอิศรา  ยมนา
 
1. นางสาวรัตนา  แสงสร้อย
2. นางสุทธิพรรณ  บุญเสริฐ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงจิราพร  ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ไพทา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไข่คำ
 
1. นายสุวิจักขณ์  ฉัตรเกียรติคุณ
2. นายวิทย์  ศรีชมภู
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวชนิตา  แสนซุ้ง
2. นางสาวสุนีย์  แซ่ย่าง
3. นางสาวแน่งน้อย  แสนว่าง
 
1. นางสาวมะลิ  ไชยโวหาร
2. นางสาวธัญญารัตน์  ยะวัน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ทิพยกมลพันธ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ฟองแฟร์
3. เด็กหญิงศุภากร  คะลาศรีตระกูล
 
1. นายหัตถชัย  มาบุญธรรม
2. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายผดุงเกียรติ  สิงห์ธนะ
2. นายวัชเรศร  วิชา
3. นางสาวสร้อยทอง  สันป่าแก้ว
 
1. นายหัตถชัย  มาบุญธรรม
2. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวรวีวรรณ  แซ่ท้าว
2. นางสาววัทนวิภา  แซ่ซุ้ง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นางน้อม  ไชยยศ
2. นางสาวมะลิ  ไชยโวหาร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวธนารีย์  อ้ายชอง
2. นางสาวปวีณา  แสนหาญ
3. นายวิโรจน์  แซ่หาญ
 
1. นางชนม์นิภา  ร่องพืช
2. นางมะลิ  ไชยโวหาร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพะคณา
2. เด็กหญิงสุพัชชา  แสนหาญ
3. เด็กหญิงเอื้อการย์  จันทราภัย
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นายสราวุธ  คุ้มครอง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1. นางสาวกาญจนา  มาปิม
2. นางสาวจิลลาภัทร์  พรมสุวรรณ
3. นายมงคล  บุญปลูก
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  ไหวเคลื่อน
2. นางสาวศศิเพ็ญ  สีพา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อมรศิรวิวัฒน์
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีโม้
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  อุณหกะ
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นายอนันตศักดิ์  ทนันไชย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชุติพนธ์  สายสนองยศ
2. นางสาวปิยะฉัตร  เกตุทองมา
3. นายวิทวัช  ธุระกิจ
 
1. นางเรณู  มากมาย
2. นางสาวศากุน  สุรวงค์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายจีราวัฒน์  แก้วคำ
2. เด็กชายภัทรพงษ์   ประสงค์
3. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  เสร็จกิจ
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวญาณิกา  มหาวงศ์
2. นายณัฐนนท์  ชัยมงคล
3. นายสิวานันท์  ศรีทัน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เพ็ชรทอง
 
1. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนัทเดช  สุกใส
 
1. นางรุ่งนภา  ขจีจิตร์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายศักรินทร์  เตชาหลวง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พิกุลเดชา
3. เด็กหญิงอรทัย  ตะนากุล
 
1. นางสุวรรณี  สายสุยะ
2. นางสาวกรกนก  ธรรมเมือง
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายชุติกาจญน์  อุตรพงศ์
 
1. นายภาสกร  บุญทอง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายทินภัทร  ต๋ามันคำ
 
1. นายภาสกร  บุญทอง
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายปุณณวิช  วงศ์เมือง
 
1. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ทองประไพ
 
1. นายภาสกร  บุญทอง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปัญญาศิริพงษ์
 
1. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนิดาภา  เลิศสุวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายวุฒินันท์  ชำนาญธรรม
 
1. นายอุทัย  ศักดิ์ทอง
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายธนวัสส์  จินารักษ์
2. เด็กชายพชร  แท่งทอง
 
1. นางสาวภัทราณิษฐ์  โยธา
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. นายธราวิทย์  ฉัตรทอง
2. นายภาณุวัฒน์  มโนรส
 
1. นางพิวานันต์  ฝั้นเต็ม
2. นายเจริญทรัพย์  ใจธรรม